ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Інтердентальні (міжзубні) приголосні 108,115,118

Інтернаціоналізми 234

Інтерфікс 277, 278

Інтонація 126,129—131,284,289,291,315—316,317,318,323,

Інфікс 277, 278

Інфіксація 285

Інфінітив (неозначена форма дієслова) 303, 312

Інформативна функція 22

Історизми 226—227

Історико-традиційний принцип орфографії 177—178

Історична граматика 13

Історична лексикологія 181, 235

Історична фонетика 102

Історичні словники 253

Історичні фонетичні процеси 146—148

Какумінальні (церебральні) приголосні 115

Каламбур 201

Кальки 230

Калькування 230

Кана 172

Категорія активності/пасивності 267

Категорія виду (аспектуальності) 13,257,258,27Q*m271,286,303

Категорія відмінка 48, 267, 268, 272, 302

Категорія комунікативної спрямованості 267

Категорія означеності/неозначеності (детермінації) 13, 267, 268,

269, 289, 302

Категорія особи 267, 268, 271—272, 290, 303

Категорія роду 48, 266, 267, 268, 272, 289, 302

Категорія способу 267, 268, 271, 290, 303, 315

Категорія стану 268, 271, 272, 290, 303

Категорія стверджуваності/заперечуваності 267

Категорія ступеня якості 268, 269—270, 303

Категорія часу 48, 267, 268, 270, 286, 290, 303

Категорія числа 36, 48, 267, 268—269, 273, 288, 289, 290, 302,

Квазісинонімія 207

Квантитативний (кількісний, довготний) наголос 126,128

Керування 311

Кирилиця 173,174

Кількісна редукція 133—134

Кіпу 166

Класифікаційні (словотворчі, дериваційні) категорії 267

Клітики 129

Когнітивна функція 21

Койне47, 51

Комбінаторні зміни звуків 133,135—141

Комбіноване словосполучення 309

Коментатив (переповідний спосіб) 271

Комплементарні антоніми 205

Компонентний аналіз 13,15

Комунікативна функція 20, 21

Комунікативність 314

Конвергенція 148

Конверсиви 207, 212

Конверсія 207, 289

Кондиціонал 271

Конкорданси 252—253

Конкретна лексикологія 181

Конкретна фонетика 102

Конкретне мовознавство 8

Конотативне значення 188

Предметний покажчик

Конситуація 318

Консонантизм 119

Консонантна акомодація 136

Консонантне письмо 173

Консонантні мови 331

Контактна дисиміляція 139

Контактна (суміжна) асиміляція^іЗв

Контекст 213, 318

Контекстуальне значення 188

Контенсивна (семантична) граматика 262

Контрадикторні антоніми 205

Контрарні антоніми 205

Конструктивно зумовлене значення 192

Конструкція 263

Контактування мов 46—50

Контекстуальне значення 188

Конфікс 278, 325

Конфіксація 285

Концептуальне значення 188,190

Координація 311—312

Корелятивна опозиція 161

Корінь 277

Космоніми 187

Критерії класифікації частин мови 295—299

Кульмінація (витримка) 109

Кунмун172

Лабіалізовані голосні 113

Лабіалізовані (огублені) приголосні 117

Лабіальні (губні) приголосні 114,118

Лабіо-дентальні (губно-зубні) приголосні 114,118

Лайлива лексика 221, 222

Ларингальні (гортанні) приголосні 114,115,118

Латеральні (плавні, бокові) приголосні 116,118

Латинське письмо (латиниця) 173,174

Лекса 315 • .

Лексема 22, 28, 34,187

Лексика 181—223, 263

Лексико-граматичні розряди (категорії) 272—273

Лексикографія 182, 249—260

Лексикологія 34,181—183, 263

Лексико-семантична група 212, 213

Лексико-семантична система 50, 210—213, 214

Лексико-семантичне поле 211—213

Лексико-семантичний варіант 187,195

Лексична конверсія 207

Лексична сполучуваність 213

Лексичне значення 188—192, 264,265,266, 276, 326

Лексичні архаїзми 226

Лексичні запозичення 229—235

Лексичні неологізми 228

Лінгвістичні словники 250, 251

Лінгвогеографія 10

Лінгвосеміотика 10

Лінгвоцид 54—55

Літературна мова 23, 25—26, 53

Логічний наголос 126,129,130

Макросім'я мов 45, 99

Математична лінгвістика 10

Математичні методи 16

Матеріальне (лексичне) запозичення 230

Мелодика мовлення 130

Метатеза 135,140—141

Метафора 195

Метод 11—16

Метод глотохронології 45

Метамовна функція 21

Метонімія 196

Мислетворча функція 20, 21

Міжмовні омоніми 201

Міжнародні мови 53

Мова і базис 26

Мова і класи 23, 24

Мова і мислення 26—29

Мова і мовлення 31—34,315

Мова і надбудова 26

Мова і народ 23

Мова і суспільство 22—26

Мова й особа 23—24

Мовна політика 22—23, 53, 54

Мовний ген 20

Мовні норми 23

Мовознавство і психологія 10

Мовознавство і семіотика 10

Мовознавство і соціологія 10

Мовознавство і фізика 10,103

Мовознавство і фізіологія 10,103

Мовознавство і філософія 10—11

Мовознавство й анатомія 103

Предметний покажчик 345

Мовознавство й антропологія 10

Мовознавство й археологія 10

Мовознавство й географія 10

Мовознавство й етнографія 10

Мовознавство й історія 10

Мовознавство й кібернетика 10

Мовознавство й літературознавство 10

Мовознавство й логіка 10

Мовознавство й математика 10

Мовознавство й медицина 10

Модальні значення 266

Модальні слова 300, 301, 304, 315

Модальність 290, 315, 316

Модальні частки 315

Модус 316

Монофтонг 125

Морф 276, 280, 315

Морфема 22, ЗО, 34, 62,185, 263, 275—280

Морфеміка 280

Морфемний аналіз 280

Морфемні словники 257

Морфологічний принцип орфографії 177

Морфологічні категорії 267, 296—297

Морфологія 34, 50, 262, 263

Морфонологія 280

Морфосилабема 276

Музикальний (мелодійний, тонічний) наголос 104,127—128

Наголос 106,126—129, 284, 286

Надфразна єдність 263

Назальні (носові) приголосні 116,118

Напівкальки 230

Напівустав 174

Народна (побутова) етимологія 238—239

Народно-поетична лексика 219, 222

Натуралістичний напрям 18

Наукова лексика 219, 222

Наукове поняття 189

Національна мова 52—53

Нейролінгвістика 10

Нейтралізація фонем 157

Неологізми 227—229, 252

Неповна асиміляція 137

Непоширене речення 316

Непредикативні словосполучення 309

Неприкритий склад 123,124

Нерелевантна опозиція 152

Нерухомий (постійний) наголос 127

Несегментна морфема 277, 279—280

Нефіксований (вільний) наголос 126—127

Низхідні дифтонги 125

Номінативне значення 191

Номінативні мови 330

Носові голосні 113

Нульова морфема 275, 279,285

Обертони 105,107

Об'єкт 28

Об'єктні словосполучення 310

Обставина 303

Оглушення дзвінких приголосних 133

Одномовні словники 251—258

Односкладне речення 316

Означення 28, 302, 303, 312

Оказіоналізми 228—229

Оказіональні значення 198

Оказіональні слова 32—33

Оксиморон 206

Омографи 200

Омоніми 198—202, 272

Омонімія 185,198, 202

Омофони 159,200

Омоформи 200

Ономасіологія 182

Ономастика 182,187

Описова фонетика 102

Описовий метод 12

Опозиція 152,160—162

Опосередковані запозичення 231—232

Опрощення 292

Орфограма 176

Орфографічні словники 12, 255

Орфографія 176—179

Орфоепічні норми 143—146

Орфоепічні словники 12, 255

Орфоепія 141—146

Основа слова 281—282

Основний словниковий фонд 214

Осцилографія 103

Офіційно-ділова лексика 221,222

Предметний покажчик

Пазиграфія 168

Палаталізовані (м'які) приголосні 116—117

Палатографія 103

Палеографія 174

Парадигма 281

Парадигматика 213

Парадигматичні відношення в лексиці 211—213

Паралінгвістика 31

Пасивна лексика 214,215, 217, 221

Пасивні мови 330

Пасивні органи мовлення 109—110

Пауза 130

Первинне значення 195

Передньоязикові звуки 107,115,118

Передньоязикові приголосні 107,115,118

Перекладні словники 13, 259

Переносні значення 191,195—198, 246

Перерозклад 292

Перфект 36, 50

Письмо 164—179

Питальне речення 316

Піджини 47

Підмет 28, 297, 302, 312

Піднебінні приголосні 115,118

Підрядне словосполучення 309

Підрядний зв'язок 308

Піктограма 167—168

Піктографія 166—168,169,170

Післяйменник 289—290, 304

План вираження 185, 275, 276

План змісту 185, 275, 276

Плюсквамперфект 36, 50

Побутове поняття 189

Повна асиміляція 137

Повнозначні слова 186

Поетична лексика 219, 222

Позиції фонем 157—158

Позиційні варіації фонем 159

Позиційні зміни звуків 133—135

Полісемія 185,194—198

Політонічний наголос 128

Поліфтонг 125

Поняттєве (словесно-логічне) мислення 27, 28

Порівняльна типологія мов 13

Предметний покажчик

Порівняльно-історична граматика 13

Порівняльно-історичне мовознавство 64

Порівняльно-історичний метод 12, 61, 63, 237

Порядок слів 284, 291, 317, 318, 324, 327

Постфікс 277, 278

Похідне значення 195

Походження мови 39—45

Поширене речення 316

Прагматична функція 21

Практична лексикографія 249

Практична транскрипція 145—146,179

Предикат 28, 314, 317

Предикатив (категорія стану) 301, 303

Предикативне словосполучення 309

Предикативність 315

"Предметне письмо" (протописьмо) 165,166

Предметність 295—296

Префікс 277

Префіксація 284—285

Привативна опозиція 160

Приголосні звуки 110,111,114—119

Прийменник 48, 289—290, 304

Прикладна лексикологія 181

Прикладне мовознавство 8

Приклейки 324

Прикметник 268, 290, 298, 300, 301, 302, 303, 305

Прикритий склад 123

Прилягання 311, 311, 322

Принцип мовної економії ЗО

Принципи наукової етимології 237—238

Принципи орфографії 176—179, 200

Прислівник 290, 298, 303, 312

Прислівникове словосполучення 310

Присудок 28, 297, 303, 312, 315

Прогресивна акомодація 136

Прогресивна асиміляція 137—138

Прогресивна дисиміляція 139

Прокліза 129

Проклітики 129

Пропозиція 316

Просодичні засоби 126

Просте речення 263, 291, 316

Просторічна лексика 220, 221

Протеза 133,135

Предметний покажчик

Професійна диференціація мови 24—25

Професіоналізми (професійна лексика) 215, 220, 222

Прямі запозичення 231

Прямі значення 191,194

Психолінгвістика 34

Психолінгвістичні методи 16

Психологічний напрям 18

Публіцистична лексика 220, 222

Пуризм 234—235

Пусті слова 289, 290

Регресивна акомодація 136

Регресивна асиміляція 137,138

Регресивна дисиміляція 139

Редукція голосних 133

Редуплікація (повтори) 171, 284, 286—287, 324

Резонаис 105

Рекурсія (відступ) 109,135

Релевантна опозиція 152

Релятивні словосполучення 310

Реляційне значення 265—266, 276, 278

Рема 317, 318

Рентгенографія 103

Репрезентативна функція 21

Референтна функція 22

Речення 7, 22, 34, 263, 314—318

Речення і судження 314

Рівні мови 34, 50—51

Розмовно-побутова лексика 221, 222

Розповідне речення 316

Розширення значення слова 197

Ротові голосні 113

Рухомий наголос 127

Самостійні частини мови 300

Свистячі приголосні 115

Сегментна морфема 277

Сема 15,195,198

Семантика 182

Семантико-стилістичні синоніми 203

Семантичний критерій частиномовної класифікації 295—296

Семантичні архаїзми 226

Семантичні запозичення 231

Семантичні (ідеографічні) синоніми 202, 203

Семантичні неологізми 228

Семасіологія 182 '

Семіотика 10, 29

Середньоязикові звуки 107,115,118

Середньоязикові приголосні 107,115,118

Сигніфікативне значення 189

Сила звука 104,133

Силабема 124

Силабічне письмо 93,172

Силабографема 176

Силабоморфема 276 •

Силовий (динамічний, експіраторний) наголос 104,126

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти