ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Сильний підрядний зв'язок 308

Сильні позиції фонем 157,158

Символічні мови 330

Сингармонізм 138—139

Синекдоха 196

Синоніми 202—204

Синонімічний ряд 204, 212, 213

Синонімічні словники 254

Синонімія 202—204

Синтагма 121

Синтагматика 213

Синтагматичний синтаксис 307

Синтагматичні відношення в лексиці 213

Синтаксема 315

Синтаксис 34, 262—263

Синтаксична типологія 329

Синтаксичний критерій частиномовної класифікації 297—298

Синтаксичні категорії 267

Синтаксично зумовлене значення 192

Синтетичні мови 322, 326, 327, 328, 329, 330

Синтетичні словоформи 281

Синтетичні способи вираження граматичних значень 284—289

Синхронічна граматика 262

Синхронічне мовознавство 36

Синхронія 35, 36

Сирконстанти 307

Система мови 34

Склад 121,122—125

Складне речення 263, 291, 316

Складне словосполучення 309

Слабкий підрядний зв'язок 308—309

Слабкі позиції фонем 157,158

Сленгові слова 215

Слова ступеня 289, 290

Предметний покажчик

Словесний наголос 126

Словниковий склад мови 214—223

Словники антонімів 254

Слозники асоціативних норм 257—258

Словники іншомовних слів 252

Словники міжмовних омонімів 259

Словники-мінімуми 256

Словники мови письменників 252—253

Словники неологізмів 252

Словники омонімів 254—255

Словники правильності мовлення 255—256

Словниковий фонд мови 50, 214—223

Слово 183—188, 263, 315

Слово і поняття 189

Словозмінні (релятивні) категорії 267, 268

Словоскладення 284, 287—288

Словосполучення 185, 263, 307—311

Словотвірний аналіз 280

Словотвірний критерій частиномовної класифікації 298

Словотвірні запозичення 231

Словотвірні словники 257

Словотворчий афікс 279

Словоформа 263

Службові слова 187, 284, 289—290, 298, 327

Службові частини мови 300

Сонорні приголосні 118,123, 214

Соціолінгвістика 26

Соціолінгвістичні методи 15

Соціологічний напрям 18

Спектрографія 103

Спіранти (щілинні, фрикативні приголосні) 116,118

Сполучник 289, 290, 304

Спонтанні фонетичні зміни 148

Спонукальне речення 316

Споріднені мови 12

Способи вираження граматичних значень 265, 284—293

Стилі мови 25—26

Стилі орфоепії 142—143

Стилістичні (емоційно-експресивні) синоніми 203

Стилістично забарвлена лексика 219—222

Стилістично нейтральна лексика 218—219, 221, 222

Структура мови 34

Структурна схема речення 316

Структурне значення 191

Структурний метод 12,13—16

Суб'єкт 28, 314, 317

Субституція 141

Субстрат 48—50, 88

Суперсегментна морфема 279

Суперстрат 48—50

Супін 303

Суплетивізм 282, 284, 288, 326

Сурядний зв'язок 308

Суфікс 278

Суфіксація 284

Схрещення мов 48—50

Табу 218

Такт 121,122

Тверді приголосні 116, с

Твірна основа 257, 280

Тезаурус 257 , :

Текст 263, 318

Тема речення 317, 318 ;

Тембр звука 105,111,133,134 ,

Тембр мовлення 130

Темп мовлення 130

Теоніми 187

Теоретична лексикографія 249 :

Теоретичне мовознавство 8

Теорія моногенезу 44—45

Теорія полігенезу45

Територіальна диференціація мови 25

Територіальні варіації фонем 159

Терміни 219—220

Термінознавство 220

Термінологічні словники 250

Термінологія 185

Технічне (практично-дійове) мислення 27, 28

Типологічна класифікація мов 321—331

Типологічне (зіставне) мовознавство 8

Тлумачні словники 12,15,172, 251—252

Топоніми 187

Топоніміка 182

Транскрипція 143—144

Транслітерація 145,179

Трансфікс 277, 279

Трансфіксація 285

Трансформаційний аналіз 13,15

Предметний покажчик

Предметний покажчик

Трифтонг 125

Тяжіння 311, 312

Увулярні (язичкові) приголосні 114,115,118

Узгодження 302, 311

Умлаут 147

Універсалі! 7

Ускладнення 292

Устав 174

Фарингальні (глоткові) приголосні 114,118

Фатична функція 21

Фіксований (зв'язаний) наголос 126

Філологія 10

Фіналь 123

Фінікійське письмо 173,174

Флексія (закінчення) 278, 326

Флективні (фузійні) мови 322, 326—329

Фонема 22, ЗО, 34,152—162

Фонематична транскрипція 145—146

Фонетика 50,102—150,181, 263

Фонетична транскрипція 143—144

Фонетична система 50

Фонетичний принцип орфографії 176—177

Фонетичні закони 148—150

Фонетичні процеси 133—141,146—147

Фонографія 172—173

Фонологічна система 159—162

Фонологія 34,159—162

Формальна граматика 262

Формально-граматичний критерій частиномовної класифікації

296—297

Формант 281—282

Форманта 105—106

Формотворчий афікс 279, 326

Фраза 121

Фразеологізм 21, 241, 242—243, 247

Фразеологічні вирази 246—247

Фразеологічні єдності 245—246

Фразеологічні зрощення 244—245

Фразеологічні словники 255

Фразеологічні сполучення 246

Фразеологічно зв'язане значення 191—192

Фразеологія 182, 241—247

Фразовий наголос 126,129

Фрикативні (щілинні) приголосні 115,116,118

Фузійні мови 326—329

Фузія 285—286, 326

Функції мови 20—22

Функціональна граматика 262

Функціональна фонетика 103,162

Функціональні стилі мови 25—26

Хрематоніми 187

Хрононіми 187

Циркумфікс277,278

Циркумфлексний (низхідний) наголос 128

Частини мови 295—306

Частки 289, 290, 300, 301, 304, 318

Часткові синоніми 202

Частотні словники 256

Чергування звуків 284, 286, 326

Числівник 297, 298, 299, 300, 301, 303—304

Члени речення 291

Чуттєво-образне (наочно-образне) мислення 27

Шиплячі приголосні 115

Штучні мови 53

Язикові приголосні 19,114,115,118

Якісна редукція 133,134

Іменний покажчик

Аванесов Р.І. 255

Августин А. 247

Айвазовський І.К. 27

Акуленко В.В. 259

Александрова З.Є. 254

Алефіренко М.Ф. 248

Ардентов Б.П. 333

Аристарх Самофракійський 300

Аристотель 42, 79, 3JXD

Аристофан 79

Арнольд I.В. 195

Ахманова О.С. 184, 237, 250,

Бабичев М.Т. 255

Балла M.I. 258

Баллі Ш. 18, 40,183, 244

Баран Я.А. 248

Баранникова Л.І. 16, 37,

55,100,119,131,150,162,

193, 208, 223, 239, 247,

260, 305, 319, 331, 333

Баті А. 168

Бевзенко С.Ф. 236

БенекеФ.-Е. 27

Беринда П. 69

Берне Р. 144

Берон П. 71

Білецький А.О. 223, 239, 248,

БільфельдтГ. 257

Блох О. 253

БлумфільдЛ. 183

Боас Ф. 183

Болдирєв Р.В. 2

Бондаренко І.П. 258

Бондарко Л.В. 333

Бопп Ф. 63

Боровський Я.М. 255

Брайчевський М.Ю. 180

Бреаль М. 18

Брокгауз Ф. 250

Брюкнер 0. 254

Боте в X. 71

Будагов P.O. 119,131,163,179,

184, 193, 208, 239, 273,

282, 293, 331, 333

Булаховський Л.А. 55,179,193,

208, 223, 239, 260, 282,

305, 312, 319, 333

Булгаков СМ. 304

Бурбело В.Б. 258

Бусло ВТ. 258

Бутенко Н.П. 258

Бюхер К. 42

Бюхман Г. 255

Вазов I. 72

Вакуленко М.0.150

Вандрієс Ж. 44

Вартбург В. 253

Вахек Й. 250, 335

Ващенко B.C. 252

Введенська Л.О. 254

Іменний покажчик

Венцкович Р. 334

Вербицька Л.А. 333

Веспасіан 247

Виноградов В.В. 244, 300, 301,

Вихованець І.Р. 239, 298, 306,

Вишенський І. 69

Вінграновський М.С. 229

Влчек Й. 259

Воловим В.І. 250

Востоков О.Х. 63

Вундт В. 42

Гаврись В.І. 258

ГайнцА. 250

Гаман Й.-Г. 27

Ганич Д.1.184, 250, 335

Гегель Г.-В.-Ф. 28

Гельвег112

Георгієв В. 333

Гердер Й. 18

Гоголь М.В. 24

Головащук СІ. 255

Головін Б.М. 16, 37, 55, 100,

119, 131, 150, 162, 179,

184, 192, 208, 223, 239,

247, 260, 273, 282, 293,

305, 319, 331, 333

Голомб 3. 250

Горбачевич К.С. 256

Гордина М.В. 333

Горнунг Б.В. 16

Городенська К.Г. 2, 319

Готліб К.Г. 259

Грабчиков С.М. 259

Граммон М. 122

Грибоедов О.С. 24

Гринчишин Д.Г. 251

Грімм Я. 40, 63

ГрінДж. 252

ГрінбергДж. 329

Грінченко Б.Д. 251, 260

Гумбольдт В. Фон 18,20,40,41,

44, 322, 328

Гумецька Л.Л. 251, 253, 258

Д'Аламбер Л. 183

Даль В.І. 243, 244, 251, 260

Дайте А. 52

ДарвінЧ.43

Дарій І 68

Декарт Р. 53

Демокріт40, 42

Демосфен 79

Демська О.М. 255

Деркач П.М. 254

Дерокіньї Ж. 259

Джонс (Джоунз) В. 62

Джонсон С. 247

Дибо В.А. 132

Діамед 128

Дідро Д. 18,183

Діодор Сицилійський 42

Діонісій Фракійський 300

ДіцФ. 63

Добровський Й. 62, 71

Доленко М.Т. 334

Донець Л.С 334

Дорнзайф Ф. 257

Дорошевський В. 252

Дорошенко СІ. 16, 37, 55,100.

119, 131, 150, 162, 179,

192, 208, 223, 239, 247,

260, 273, 282, 293, 305,

319, 331, 333

Драч І.Ф. 32, 229

Драчук B.C. 180

Дудик П.С 16, 37, 55,100,119,

131, 150, 162, 179, 192,

208, 223, 239, 247, 260,

273, 282, 293, 305, 319,

Дуриданов І. 333

ДюпонЛ.259

Еврипід 253

Ейнштейн А. 28

Енгельс Ф. 43

Есхіл 79

Євгеньєва А.П. 254

Іменний покажчик 357

Єльмслев Л. 297

Єнсен X. 168

Єрмоленко СЯ. 256

Єсенін CO. 33

Єсперсен О. ЗО, 123

Єфрон І. 250

Жайворонок В.В. 2

Жовтобрюх М.А. 150, 255

Журавльов В.К. 56

Закревська Я.В. 252

Залізняк А.А. 257

ЗаменгофЛ.-Л. 53

Заратуштра (Заратустра) 68

Засоріна Л.М. 256

ЗизанійЛ.69

Зіндер Л.Р. 119, 333, 334

Зорівчак Р.П. 248

Іванов В.В. 100

Ілліч-Світич В.М. 56, 99

Ісаченко 0. 330

Йоссельсон Г. 256

Калабіна СІ. 334

Калинович М.Я. 333

Камчатнов О.М. 44, 100, 239,

247, 260, 273, 293, 305,

319, 331, 333

Каравелов Л.Ю. 71

Карпенко Ю.0.16, 37, 55,100,

119, 131, 150, 162, 192,

207, 223, 239, 247, 260,

273, 282, 293, 305, 319,

331, 333

Карпіловська Є. 257

КасаресХ. 257, 261

Касевич В.Б. 333

Кастро де Амато Л. 254

Квітка-Основ'яненко Г.Ф. 226,

Кесслер М. 259

Кисленко І. 37

Клименко Н.Ф.257,283

Клюге Ф. 254

Коваль А.П. 248, 255

Кодухов В.І. 16, 37, 55, 100,

109, 119, 131, 150, 162,

179, 192, 208, 223, 239,

247, 260, 273, 282, 293,

305, 307, 319, 331, 333,

Козаков В.М. 250

Козелевський Я. 259

Козирський В. 259

Колас Я. 70

Колесников М.П. 254, 255

Коломієць М.П. 252

Коміссаров В.Н. 254

Кондратюк Є.М. 250

Копосов Л.Ф. 334

Коптілов В.В. 248, 255

Корнійчук О.Є. 192

Костенко Л.В. 228, 247

Коструба П.П. 163

Котелова Н.З. 252

Котляревський І.П. 32, 69

Кочерган М.П. 259

Кочергина В.О. 119,131, 150,

162, 273, 283, 293, 305,

319, 331, 333

КресюкВ.Й.250

Крижанич Ю. 62

КрисінЛ.П. 256

Кротевич Є.В. 184, 250, 335

Кубійович В. 250

КудрявськийД.М.41

Кульчицький І. 255

Купала Я. 70

Лайонз Дж. 208, 273, 282,305,

319, 333

ЛафаргП. 18

Левицький Ю.-М. 100, 335

Лейбніц Г. 40, 41, 53

Лекомцева М.1.131

Лемтюгова В.П. 258

Лєрмонтов М.Ю. 144

Лисенко E.I. 258

Лисенко П.С. 252

ЛисиченкоЛ.А. 193, 208

Литвинов В.Д. 258

Іменний покажчик

Ломоносов М.В. 52

Лорант К. 258

Лосев О.Ф. 296

Лоукотка Ч. 179

Львов М.Р. 254

ЛюльфінгГ. 180

Малаховський В.А. 334

МаррМ.Я. 24,42,45

Мартіне А. 183

Марузо Ж. 250, 335

Масенко Л.Т. 56

Маслов Ю.С. 16, 37, 55, 119,

131, 150, 162, 179, 184,

192, 208, 239, 247, 260,

273, 282, 305, 319, 331,

Матусевич М.І. 333

Махек В. 254

МацькоЛ.І. 259, 334

Маштоц М. 80

Маяковський В.В. 229

Мейє А. 18

Мельничук О.С. 45, 252, 253,

Мещанинов I.I. 330, 332

Міклошич Ф. 63

Містелі Ф. 330

Міцкевич А. 253

Молодова Л.В. 252

Молотков O.I. 255

Морзе С. 29, 31

Мосенкіс Ю.Л. 45, 56

Мурат В.П. 333

Мухаммед 81

Мучник І.П. 334

Мюллер М. 18, 40

Науменко В.І. 250

Недозим Т. 257

Немченко В.Н. 335

Нерознак В.П. 56

Нечаев Г.А. 335

Нізамі Г. 67

Ніколаєва Т.М. 132

Ніколіна НА 44,100, 240,247,

260, 273, 293, 305, 319,

Ніньовський В. 256

Нісський Г. 44

Норман Б.Ю. 334

Нуаре Л. 42

Овчинников Ю.А. 44

Огієнко 1.180

Ожегов СІ. 252

Олійник І.С. 184, 250, 258, 335

Онишкевич М.Й. 252

Орел А. 252

Павленко Н.А. 334

ПавличкоД.В. 228

Паніні 66, 300 •

Панов Є.М. 37

Перетрухін В.Н. 16,37, 55,100,

119, 131, 150, 162, 179,

208, 223, 239, 247, 273,

283, 293, 305, 331, 333

Петерсон М.М. 297

Платон 255

Плунгян В.А. 334

Погрібний М.І. 39, 40, 79, 253

Покорний Й. 254

Поліванов Є.Д. 150

Полюга Л.М. 254, 257

Полянський К. 250

Пономарів О.Д. 150

Постеллус Г. 62

Потапенко O.I. 334

Потебня 0.0.18, 40, 298

Преображенський О.Г. 253

ПрешернФ. 72

ПророченкоО.П. 258

Пушкін О.С. 70, 210, 226, 229,

247, 253

Радевич-Винницький Я.К. 37,

Радлов В.В. 259

Раек Р.-К. 63

Рейнхеймер М. 259

Реформатський 0.0.42,44, 55,

100, 119, 131, 150, 162,

Іменний покажчик 3 5 9

ЗД

260, 305, 319, 331, 334

Рильський М.Т. 210, 260

Різник М.Г. 180

Родзевич Н.С. 184, 250, 335

Рождественський Ю.В. 334

Роже П.-М. 257

Розенталь Д.Е. 255, 256, 335

Росетті А. 119, 334

Рудакі А. 67

Рупосова Л.П. 334

Русанівський В.М. 37, 255, 319

Руссо Ж.-Ж. 18, 41

Сааді 67

Сассеті 62

Свашенко А.О. 255

Світличний І.М. 229

Сводеш М. 45, 50, 214

Сепір Е. 44,183, 330

Сергеев В.Н. 260

Сеше А. 18

Сидоренко М.І. 258

Сидоренко О.М. 259

Симоненко В.А. 144

Скалігер Ю.Ц. 62

Скалічка В. 184

Скворцов Л.І. 256

Сліпушко О. 251

Смирницький 0.1.188

Смотрицький М. 69

Соссюр Ф. де. 18, 31, 32, 64,

121,183

Сосюра В.М. 201

Софокл 79

Срезневський 1.1. 253

Ставровецький Т. 69

Старицький М.П. 24, 229

Стоянов І.А. 180

Стус B.C. 65

Суслопаров М. 255

Тагор Р. 253

Тараненко 0.0. 255

Теленкова М.О. 256, 335

Тимченко Є.К. 253

Телія В.М. 193

Тихонов О.М. 257

Тичина П.Г. 121

Тромбетті А. 45

Трубачов О.М. 254

Трубецькой М.С. 163

Удовиченко Г.М. 255

Ужченко В.Д. 247

Уїллер М. 258

Уїтні В. 40

Українка Леся 140

Ульфіла (Вульфіла) 75

Уфімцева А.А. 193

Ушаков Д.М.251, 297

Фасмер М. 253

Фігуровський І.А. 334

Фірдоусі А.К. 67

Фортунатов П.Ф. 36, 297, 298

Франко 1.Я. 121,141, 247

Фрідріх 1.179

Фуше 122

Хайям 0. 67

Хархота Г.І. 250

Хемп Е. 250, 335

Хіно Т. 258

Хомський Н. 28

Цезар Ю. 247

Цейс Й.-К. 63

Ципф Дж. 217

Цицерон 253

Чабаненко В.А. 252

Чемес В.Ф. 2

Чернишевський М.Г. 328

Чмир О.Р. 258

Чуковський К.І. 238

Шайкевич А.Я. 37,55,100,131,

150. 163, 208, 273, 282,

293, 305, 319, 331

ШапіроА.Б. 297

Шахматов 0.0. 298

Шевченко Т.Г. 53, 70,123,189,

201, 226, 247, 253, 314

Шевчук С.В. 259

Шекспір В. 253

Шеллі П.-Б. 253

Іменний покажчик

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти