ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1 – Теоретичні і організаційні основи податкового менеджменту.

Базовий навчальний посібник

ВСТУП

 

При переході до ринкових умов господарювання недоліки податкового адміністрування приводять до різкого зниження податкових надходжень у бюджет, збільшують ймовірність податкових правопорушень, порушують баланс міжбюджетних відносин регіонів і у кінцевому результаті породжують соціальну напруженість у суспільстві.

Внаслідок цього особлива увага повинна бути приділена організації і вдосконаленню всіх сторін податкового менеджменту, під яким необхідно розуміти систему державного управління оподаткуванням, що займається координацією і вдосконаленням всіх сторін оподаткування.

Податковий менеджмент повинен прийти на зміну традиційним підходам до управління оподаткуванням, які ще склалися в умовах централізованої економіки. Це в свою чергу викликає потребу в оволодінні прийомами та методами податкового менеджменту, підготовки кваліфікованих професіоналів.

 

Мета курсу “Податковий менеджмент” – сприяти підготовці кваліфікованих спеціалістів, які володіють новим управлінським мисленням і знанням того, як при сплаті податків добиватися поставленої мети, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки людей.

Курс орієнтований на нове економічне мислення, носить комплексний міжгалузевий характер і об’єднує в одне ціле знання, які отримані студентами у процесі вивчення теорії податків, податкової системи України, основ менеджменту, фінансового менеджменту, бухгалтерського обліку, економічного аналізу та інших дисциплін.

Курс “Податковий менеджмент” сприяє отриманню студентами знань, які необхідні майбутнім спеціалістам для здійснення управління у сфері оподаткування. Оволодіння знаннями курсу дозволить студентам краще зрозуміти мотиви поведінки платників податків.

 

 


 

ПРОГРАМА КУРСУ “ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

 

Тема 1 – Теоретичні і організаційні основи податкового менеджменту.

Зміст поняття “управління оподаткуванням”. Органи управління податковими відносинами. Фактори, які спричинюють необхідність вдосконалення управління оподаткуванням. Зміст поняття “податковий менеджмент”. Завдання і мета податкового менеджменту. Структура і складові податкового менеджменту. Суб’єкти і об’єкти податкового менеджменту. Організаційні і правові засади функціонування державного податкового менеджменту. ДПА – основний складовий елемент управління оподаткуванням. Система органів державної податкової служби. Головні проблеми функціонування податкової служби. Стратегічні напрями розвитку податкової служби. Напрями модернізації державної податкової служби України. Програма модернізації ДПС: основні напрями структурної реорганізації та розвитку інформаційної інфраструктури. Менеджмент справляння податків державною податковою службою в умовах реформування економіки України.

 

Тема 2 – Податкове планування і прогнозування – складова частина державного податкового менеджменту.

Зміст поняття “податкове планування і прогнозування”. Основні завдання і об’єкти податкового планування і прогнозування. Сфери податкового планування. Фактори, які впливають на якість планування і прогнозування податкових надходжень.Методи прогнозування. Основні завдання та функції структур, які займаються аналізом і плануванням податкових надходжень. Головне управління економічного аналізу та планування податкових надходжень ДПА України. Прогнозування обсягів дохідної частини бюджетів. Формування нормативного балансу доходів. Поняття фактичної та прогнозної бази оподаткування. Три рівні розрахунку бази оподаткування: потенційна, розширена і поточна. Методика прогнозування: прибуткового податку з громадян; податку на прибуток; податку з власників транспортних засобів; податку на додану власність; акцизного збору; збору за спеціальне використання лісових ресурсів; збору за спеціальне використання водних ресурсів; плати за користування надрами при видобуванні корисних копалин; збору за геологорозвідувальні роботи; плати за землю; торгового патенту на деякі види підприємницької діяльності; місцевих податків і зборів; фіксованого сільськогосподарського податку; єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва; державного мита. Напрями покращення адміністрування податків і зборів.

 

 

Тема 3 – Податкове регулювання як складова частина державного податкового менеджменту.

Зміст поняття “податкове регулювання”. Механізм бюджетно-податкового регулювання. Способи податкового регулювання: податкові пільги, штрафні санкції. Методи податкового регулювання: інвестиційний податковий кредит; податкові канікули; легалізація неоподаткованих доходів; міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування; оптимізація податкових ставок. Принципи організації системи податкового стимулювання. Пільги в оподаткуванні юридичних осіб, як фактор бюджетного процесу в Україні. Недоліки пільгового оподаткування. Шляхи вдосконалення податкового регулювання економіки.

 

 

Тема 4 – Податковий контроль - складова частина фінансового контролю і податкового механізму.

Зміст державного податкового контролю, як елемента фінансового контролю і податкового механізму. Джерела інформації для податкового контролю. Поняття про контролюючі органи та їх компетенцію. Порядок проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності: права органів ДПС; періодичність і порядок проведення перевірок. Основні типові способи здійснення правопорушень у сфері оподаткування і методи їх виявлення. Причини ухилення від сплати податків. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства: фінансова, адміністративна та кримінальна.

 

 

Тема 5 – Корпоративний податковий менеджмент у системі управління оподаткуванням.

Корпоративний податковий менеджмент як складова частина управління оподаткуванням. Взаємозв’язок і взаємозалежність податкового і фінансового менеджменту. Взаємозв’язок корпоративного податкового менеджменту і управлінського процесу на підприємстві. Мета, суб’єкти і об’єкти корпоративного податкового менеджменту. Елементи корпоративного податкового менеджменту. Ефективний корпоративний податковий менеджмент – противага незаконному ухиленню від сплати податків. Фактори, які впливають на ефективність корпоративного податкового менеджменту.

 

 

Тема 6 – Податкове планування у системі корпоративного податкового менеджменту.

Зміст поняття “податкове планування”. Концептуальні підходи щодо суті податкового планування. Відмінності між плануванням податкових платежів та податковим плануванням. Принципи податкового планування на підприємстві. Етапи податкового планування.

 

 

Тема 7 – Міжнародне податкове планування.

Зміст і завдання міжнародного податкового планування. Стадії процесу міжнародного податкового планування. Форми і методи податкового планування. Взаємозв’язок і взаємозалежність податкового планування і податкового права. Види міжнародного податкового планування. Мета, суб’єкти і об’єкти корпоративного податкового планування. Мета, суб’єкти і об’єкти індивідуального (особистого) міжнародного податкового планування. Методи міжнародного податкового інвестування.

 


ТЕМА 1: ТЕОРЕТИЧНІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Управління оподаткуванням в умовах трансформації економіки України.

Державний податковий менеджмент у системі управління оподаткуванням.

Державна податкова служба у структурі державного податкового менеджменту.

Питання для самоперевірки.

 

1. Охарактеризуйте систему органів управління оподаткування в Україні.

2. Якими чинниками викликана необхідність вдосконалення управління оподаткуванням?

3. Дайте визначення економічної категорії “податковий менеджмент”.

4. Охарактеризуйте структуру податкового менеджменту.

5. Визначте мету державного податкового менеджменту.

6. Охарактеризуйте завдання державного податкового менеджменту.

7. Назвіть суб’єкти і об’єкти державного податкового менеджменту.

8. Перерахуйте складові частини державного податкового менеджменту.

9. Охарактеризуйте завдання органів державної податкової служби з позиції податкового менеджменту.

10. Назвіть фактори, які свідчать про неефективність податкового менеджменту у підрозділах податкової служби.

 

ТЕМА 2: ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ - СКЛАДОВА ЧАСТИНА ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1. Податкове планування і прогнозування - особливі елементи управлінського процесу на підприємстві.

2. Фактори, які впливають на якість планування і прогнозування.

3. Методи планування і прогнозування.

Фактична база оподаткування

Фактична база оподаткування визначається за даними поточної звітності з метою оцінки фактичних можливостей адміністративно-територіальних одиниць по мобілізації коштів до бюджету та фактичного використання цієї бази.

1.Потенційна база оподаткування (ПБО) включає в себе податкові можливості регіону по забезпеченню надходжень до бюджету та формується з таких джерел:

- скорочення податкової заборгованості податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету, що утворилася внаслідок несплати платежів до бюджету, станом на вхідну дату звітного періоду;

- повернення переплати із бюджету, що утворилася за рахунок надлишкової сплати платежів до бюджету, станом на першу дату початку звітного періоду;

- поточні нарахування податків і зборів (обов’язкових платежів), які нараховані платниками податків і податковими органами та відповідно відображені в картках особових рахунків цих платників;

- фактична сплата поточних платежів, які не нараховуються.

Податкова заборгованість (ПЗ), що враховується у ПБО - це сума нарахованих податків і зборів (обов’язкових платежів) згідно із чинним законодавством, але не сплачених платником у встановлені терміни, та включає в себе:

1. нараховані, але несплачені, платежі, в тому числі відстрочена, але несплачена, заборгованість;

2. нарахована, але несплачена, пеня по картках особових рахунків платників податків;

3. нараховані за результатами документальних перевірок, але несплачені, фінансові санкції та пеня (в тому числі пеня по валютних операціях);

4. накладені, але несплачені, адміністративні штрафи;

5. несплачені суми реструктуризованої податкової заборгованості.

Податкова заборгованість (ПЗ) визначається з даних затвердженої оперативної звітності та зведеної інформації ДПАУ щомісячно на відповідну звітну дату. При аналізі фактичного використання потенційної бази оподаткування враховуються усі шляхи сплати податків:

- добровільна сплата податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету платниками у встановлені законодавством терміни сплати;

- примусове стягнення податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету при несвоєчасній сплаті у встановлені терміни сплати (включаючи усі законодавчо визначені важелі стягнення);

- розширення бази за рахунок проведення контрольно-перевірочної та оперативно-пошукової роботи податкових органів (виявлення та стягнення до бюджету прихованих і незаконно отриманих доходів).

В розрахунок ПБО не включаються складові ПЗ: суми наданих відстрочок і розстрочок.

2. Розширена база оподаткування (РБО) формується аналогічно алгоритму формування потенційної бази оподаткування і є її складовою частиною. Особливість РБО є те, що замість джерела "скорочення податкової заборгованості податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету" вводиться джерело "скорочення недоїмки податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету".

Крім того, при формуванні розширеної бази оподаткування враховується показник несплаченої "пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності" з даних про податкову заборгованість.

3. Поточна база оподаткування є складовою частиною розширеної бази оподаткування і включає в себе податкові можливості регіону за окремий звітний період та формується з таких джерел:

- поточні нарахування податків і зборів (обов’язкових платежів), що нараховуються в картках особових рахунків цих платників;

- фактична сплата поточних платежів, що не нараховуються.

При аналізі фактичного використання поточної бази оподаткування враховуються тільки шляхи сплати податків по поточних нарахуваннях, тобто без врахування заходів по скороченню податкової заборгованості податків і зборів до бюджету, що утворилася в минулі періоди та повернення надлишково сплачених платежів до бюджету.

Питання для самоперевірки.

1. Яке основне завдання податкового планування і прогнозування?

2. Які фактори впливають на якість планування і прогнозування?

3. Назвіть методи планування і прогнозування.

4. Перерахуйте фактори, які враховуються при прогнозуванні дохідної частини бюджету.

5. Які джерела формування потенційної бази оподаткування?

6. Назвіть джерела формування розширеної бази оподаткування.

7. Охарактеризуйте джерела формування поточної бази оподаткування.

8. Назвіть основні фактори, які повинні враховуватись при розрахунку надходжень податку на прибуток і прибуткового податку з громадян.

9. Які основні фактори повинні враховуватись при розрахунку надходжень податку на додану вартість і акцизного збору?

10. Охарактеризуйте основні напрями покращення адміністрування податків і зборів.

 

Питання для самоперевірки.

1. Дайте визначення податкового регулювання, як складової частини державного податкового менеджменту.

2. Охарактеризуйте механізм податкового регулювання.

3. Перерахуйте принципи організації системи податкового стимулювання.

4. Дайте визначення податкових пільг.

5. Які є види податкових пільг?

6. Дайте визначення податкового регулювання, яке здійснюється через економічно обґрунтовану систему пільг.

7. Назвіть чинники, які сприяють розширенню системи пільг по податку на додану вартість.

8. Доведіть необхідність існування податкових пільг в економіці України.

9. Охарактеризуйте тенденції надання пільг по податку на прибуток і акцизному збору.

10. Назвіть недоліки пільгового оподаткування в Україні.

 

Зміст податкового контролю.

Зміст податкового контролю.

 

Будь-яка господарська, а також і управлінська діяльність має у своєму складі контрольні дії, спрямовані на те, щоб гарантувати виконання поставлених завдань. Як у процесі, так і після завершення такої роботи необхідно дати правильну оцінку фактично зробленому і досягнутому, виявити недопустимі відхилення від мети і пов`язані з цим негативні наслідки, віднайти нові, раніше не відомі можливості і резерви.

Сутність контролю як поняття методологічно зводиться до процесу вивчення, порівняння, виявлення, фіксації проблем змісту і відображення в обліку господарських операцій та вжиття заходів для їх розв`язання, усунення порушень і попередження в подальшому.

Важливим є управлінський аспект контролю, згідно з яким контроль можна трактувати як функцію, підсистему та елемент процесу менеджменту у фінансовому секторі народного господарства.

Фінансовий контроль – це система активних дій органів державної влади, місцевого самоврядування, суб`єктів господарювання та громадян України по стеженню за функціонуванням будь-якого об`єкту управління у частині створення, розподілу та використання ним фінансових ресурсів з метою оцінки економічної ефективності господарської діяльності, виявлення і блокування в ній відхилень, що перешкоджають законному і ефективному використанню виробництва, задоволенню майна і коштів, розширеному відтворенню виробництва, задоволенню державних, колективних та приватних інтересів і потреб та удосконалення управління економіки.

У зв`язку з незабезпеченістю економіки України достатнім обсягом фінансових ресурсів, провідна роль у регулюванні їх потоків, раціональному і ефективному використанню належить системі державного фінансового контролю, до якої відносять Рахункову палату, Міністерство фінансів, органи державної контрольно-ревізійної та податкової служб, Державного казначейства і Держаної митної служби, підрозділи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і деякі інші. Лінійні зв’язки між органами державного фінансового контролю наведені на схемі 7.

Функції органів державного фінансового контролю полягають у забезпеченні раціонального застосування державою (Кабінетом Міністрів, міністерствами, іншими органами влади) методів регулювання економічних процесів, які в умовах існування різних форм і видів власності, вільного підприємництва, економічної самостійності виробників, ринку, ринкових відносин у системі всієї економіки є (у порівнянні з адміністративними і правовими) найбільш виправданими, динамічними і ефективними.

Серед контролюючих органів виконавчої влади центральне місце займають органи, які контролюють сплату податків, зборів і обов`язкових платежів.

Контролюючий орган – це державний орган, який у межах своєї компетенції, визначеної законодавством, здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків, зборів, інших обов`язкових платежів та погашенням податкових зобов`язань чи податкового боргу.

 


 
 


Контролюючими органами є:

1. Митні органи – стосовно ввізного та вивізного мита, акцизного збору, податку на додану вартість, інших податків і зборів (обов`язкових платежів), які відповідно до законів справляються при ввезенні (пересиланні) товарів і предметів на митну територію України або вивезенні (пересиланні) товарів і предметів з митної території України.

2. Установи Пенсійного фонду України - стосовно внесків до Пенсійного фонду України.

3. Установи Фонду соціального страхування України – стосовно внесків до Фонду соціального страхування України.

4. Податкові органи – стосовно податків і зборів (обов’язкових платежів), які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у п.1; 2; 3.

Вище перераховані органи відносяться до суб’єктів податкового контролю.

Інші державні органи, не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), у т. ч. за запитами правоохоронних органів.

Податковий контроль – елемент фінансового контролю і податкового механізму. Він є також необхідною умовою ефективного податкового менеджменту.

Податковий контроль зумовлений необхідністю перевірки виконання платниками своїх обов’язків, які безпосередньо встановленні ст.67 Конституції України, якою визначено, що суб’єкти господарювання, а також фізичні особи зобов’язані сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Згідно ст. 9 Закону України “Про систему оподаткування” платники податків і зборів (обов’язкових платежів) зобов’язані:

1. Вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у терміни, встановлені законами.

2. Подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов`язані з обчисленням та сплатою податків і зборів (обов`язкових платежів).

3. Сплачувати належні суми податків і зборів (обов`язкових платежів) у встановлені законами терміни.

4. Допускати посадових осіб державних податкових органів до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов`язані з утриманням об`єктів оподаткування, а також для перевірок з питань обчислення і сплати податків і зборів (обов`язкових платежів).

Згідно Закону України “Про державну податкову службу в Україні (у редакції Закону України від 05.02.98р. із змінами та доповненнями) основним завданням органів податкової служби в Україні є здійснення контролю за додержанням платниками податків податкового законодавства, правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів).

Виходячи із положень цього Закону, необхідно виділити об’єкти контролю, і це, насамперед, є нарахування та сплата до бюджетів і державних цільових фондів податків і зборів усіма суб’єктами підприємницької діяльності. Об’єктом контролю є також доходи громадян України, іноземців та осіб без громадянства у тій частині, в якій вони виступають платниками податків і зборів.

Податковий контроль проводиться службовими особами податкових органів шляхом обліку платників податків і об`єктів, які підлягають оподаткуванню, документальних перевірок, опитування платників податків та інших осіб, перевірки даних обліку і звітності, обстеження приміщень і територій, де можуть знаходитись об`єкти, які підлягають оподаткуванню або використовуються для отримання доходу.

Правові основи діяльності державних податкових органів України щодо здійснення податкового контролю закріплено в основних законах України та указах Президента України. Насамперед, це Закон України “Про систему оподаткування” (у редакції Закону України від 18.02.97 р. №77/97-ВР зі змінами та доповненнями). Відповідно до ст. 5 цього Закону податковий контроль розпочинається на стадії державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності у вигляді податкового обліку платників податків і зборів (обов`язкових платежів). Це надзвичайно важливий етап податкового контролю, оскільки на цій стадії формується авторитет платника податку, а на підставі статутних та установчих документів встановлюються ризикові (фіктивні, одноденні) суб`єкти господарської діяльності, які свідомо не сплачують податки та обов`язкові платежі.

У ст.9 зазначеного Закону конкретно визначено обов`язки платників і зборів, порушення або невиконання яких є підставою для здійснення попереднього або подальшого контролю, за наслідками якого вживаються заходи щодо притягнення платників податків і зборів до адміністративної, фінансової та кримінальної відповідальності.

При розгляді питання щодо застосування до платників фінансових санкцій та адміністративних штрафів необхідно пам`ятати, що до 01.04.2001р. відповідальність визначалась пунктами 7 та 11 ст. 11 Закону України від 05.02.98 р. № 83/98-ВР (зі змінами та доповненнями) “Про державну податкову службу в Україні” та окремими законами України, декретами Кабінету Міністрів з питань оподаткування.

Із набранням чинності Законом України від 21.12.2000 р. №2181-ІІІ “ Про порядок погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” встановлено єдиний порядок та терміни подання податкової звітності, нарахування пені, погашення податкової заборгованості та застосування штрафних санкцій.

Законом України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (зі змінами і доповненнями) та Законом України від 23.03.96 р. №98/96-ВР (зі змінами і доповненнями) “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” регулюється порядок здійснення контролю у сфері готівкових розрахунків.

Взаємовідносини державних податкових органів та суб`єктів малого підприємництва регламентуються Указом Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності малого підприємництва” (у редакції Указу Президента України від 28.06.99 р. №746/99).

Велике значення для платників податків та державних податкових органів мають Указ Президента України від 23.07.98 р. №817/98 “Про деякі заходи дерегулювання підприємницької діяльності” та постанова Кабміну України від 21.01.99 р. №112 “Про порядок координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб`єктів підприємницької діяльності контролюючими органами”

Існує цілий ряд інших законів, які регулюють взаємовідносини платників податків та державних податкових органів, але вищезазначені законодавчі акти є пріоритетними в системі оподаткування. Схематично ієрархія податкового законодавства виглядає наступним чином (схема 8 ).

Закон України “Про Державну податкову службу”

 

 
 

 


Питання для самоперевірки.

1. Дайте визначення фінансового контролю, як економічної категорії.

2. Перерахуйте і охарактеризуйте державні органи, які контролюють сплату податків, зборів і обов’язкових платежів.

3. Чим зумовлена необхідність податкового контролю в Україні?

4. Дайте визначення податкового контролю.

5. Охарактеризуйте порядок проведення планових перевірок органами Державної податкової служби України.

6. Перерахуйте правові підстави проведення позапланових перевірок органами Державної податкової служби України.

7. У яких випадках суб’єкт господарювання має право відмовляти наглядово-контролюючим органам у допуску на свої об’єкти?

8. Які існують причини нелегального ухилення від сплати податків?

9. Що необхідно розуміти під ухиленням від сплати податків?

10. Які існують види відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства?

 

Питання для самоперевірки.

1. Визначте основну мету корпоративного податкового менеджменту.

2. Виділіть об’єкти корпоративного податкового менеджменту.

3. Перерахуйте суб’єкти корпоративного податкового менеджменту.

4. Охарактеризуйте основні елементи корпоративного податкового менеджменту.

5. Чим викликана необхідність існування корпоративного податкового менеджменту?

6. У чому полягають результати корпоративного податкового менеджменту?

7. Що складає інформаційну базу корпоративного податкового менеджменту?

8. Що передбачає функціонування корпоративного податкового менеджменту?

9. Охарактеризуйте внутрішні і зовнішні взаємозв’язки корпоративного податкового менеджменту.

10. Охарактеризуйте фактори, які впливають на ефективність корпоративного податкового менеджменту.

 

ТЕМА 6: ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

1. Зміст категорії “податкове планування”.

2. Принципи податкового планування.

3. Етапи податкового планування.

 

 

1. Зміст категорії “податкове планування”.

 

По мірі зростання якісних і кількісних параметрів бізнесу він стає все більш складним організмом, який потребує досконалих форм управління фінансовими і податковими відносинами для обробки потоку інформації. Корпоративний податковий менеджмент якраз і сприяє збільшенню прибутковості бізнесу, оптимізації податкових зобов’язань. Пошук шляхів оптимізації податкових платежів є одним із напрямків податкового планування, який здійснюється в інтересах бізнесу.

Серед економістів-теоретиків та фахівців у сфері обліку, планування, фінансів та податків існує два концептуальні підходи щодо суті податкового планування.

Згідно з першим, податкове планування визначається як важливий етап здійснення політики управління прибутком підприємства, спрямований на визначення сум його податкових платежів у прийдешньому періоді і розробку графіка їхньої сплати (податкового платіжного календаря).

Планування податкових платежів є одноваріантним і безальтернативним, тому що види податків для тих чи інших видів підприємницької діяльності, а також граничні терміни їх сплати визначені законодавчо. Алгоритм такого планування зображено на схемі 15.

 
 

 

 


На відміну від планування податкових платежів, податкове планування передбачає можливість вибору між альтернативними рішеннями щодо використання тих чи інших схем оподаткування. Такі рішення можуть прийматись як на етапі створення підприємства, так і у процесі його діяльності.

Альтернативність податкового планування може бути зумовлена врахуванням таких можливостей:

реєстрації та діяльності підприємств у вільних економічних зонах в Україні та в офшорних зонах в інших країнах світу;

використання спрощених систем оподаткування (єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва, фіксований сільськогосподарський податок);

реєстрації у формі юридичної особи чи суб’єкта підприємництва без створення юридичної особи;

зміни напрямів діяльності, структури виробництва, видів продукції (робіт, послуг), які виробляються, виконуються, надаються підприємством;

вибору оптимальної стратегії і тактики під час укладання господарських договорів (угод, контрактів);

вибору форми оплати праці найманих працівників;

вибору сприятливої облікової оптимізації зовнішньоекономічної діяльності, зокрема через давальницьку сировину, тощо.

Алгоритм податкового планування зображено на схемі .

Суть податкового планування полягає у виборі оптимальних варіантів фінансово-господарської діяльності підприємства з метою досягнення мінімального рівня податкових зобов’язань, що виникають; забезпечення оптимізації податків та збільшення прибутковості.

Другий концептуальний підхід щодо суті податкового планування якраз і полягає в тому, що воно є основою формування податкової політики підприємства і передбачає вибір між різними варіантами здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства і розміщення його активів із метою досягнення найнижчого рівня податкових зобов’язань, що виникають при цьому. В основі податкового планування лежить максимальне використання усіх передбачених законом пільг. Цієї концепції, яка полягає в оптимізації податкового навантаження через використання податкових лазівок, дотримуються більшість економістів.

Так під податковим плануванням розуміється цілеспрямована діяльність організації, яка орієнтована на максимальне використання всіх нюансів існуючого податкового законодавства з метою зменшення податкових платежів у бюджет. Ця діяльність податкоплатника направлена не на порушення податкового законодавства, а тільки на законне використання всіх існуючих пільг і особливостей податкового права на свою користь.

 

 


 

Варіанти альтернативних рішень щодо оподаткування діяльності підприємств
. . . N
         
               

 

 

ні

 

Податкове планування означає сукупність планових дій, об’єднаних у єдину систему і спрямованих на максимальне врахування можливостей оптимізації податкових платежів у рамках загального стратегічного планування підприємства. Метою податкового планування на підприємствах є вибір такого шляху, при якому можливим є накопичення грошових ресурсів, які вивільняються у ході такого планування.

Вважається, що за другого концептуального підходу мова йде справді про податкове планування (у західній термінології “tax planning”), тоді як за першого – тільки про планування податкових платежів. Основні відмінності між цими поняттями наведено у таблиці.

 


 

Таблиця 2.

Відмінності між плануванням податкових платежів і податковим плануванням

Ознака Характеристика
Планування податкових платежів Податкове планування
Мета Обчислення сум окремих податків і загальної суми податкових платежів на плановий період Оптимізація (мінімізація) сум окремих податків і загальної суми податкових платежів у плановому періоді
Варіантність планування Одно варіантне Багатоваріантне
Використання податкових пільг Розглядаються податкові пільги, які можливі для конкретного виду діяльності Розглядаються усі можливі податкові пільги, передбачені законодавством
Результат планування Сума податків, що підлягають сплаті до бюджету та позабюджетних фондів Рівень зменшення податкового навантаження на підприємство

 

 

2. Принципи податкового планування.

 

Податкове планування підприємства – це вибір найбільш ефективного варіанту сплати податкових платежів при альтернативних напрямках його господарської діяльності. В окремих випадках ефективне податкове планування може бути критерієм коректування напрямків господарської діяльності підприємства.

Ефективне податкове планування підприємства базується на наступних основних принципах: (схема 17).

 
 

 

 


Схема 17. Основні принципи податкового планування

1. Принцип законності передбачає суворе дотримання діючого податкового законодавства.

Реалізація цього принципу обумовлює виключення можливостей ухилення від сплати податків, які повинні бути сплачені у відповідності з реальними результатами господарської діяльності. Ні одна з форм ухилення від сплати податків не може бути використана підприємством, яке дбає про свою високу репутацію.

2. Принцип оптимальності передбачає пошук і використання найбільш ефективних господарських рішень, які забезпечують мінімізацію бази оподаткування.

У процесі реалізації загальної стратегії свого економічного розвитку підприємство у своїх тактичних господарських рішеннях повинно широко використовувати можливості мінімізації податкової бази у відповідності з діючою податковою системою, у першу чергу , встановлену систему прямих і непрямих податкових пільг і преференцій (виключних пільг по визначених видах господарських операцій).

3. Принцип цілеспрямованості передбачає цілеспрямований вплив на різні елементи бази оподаткування у залежності від груп податків по джерелах їх сплати. Це визначає необхідність диференційованого підходу до управління сплатою податків за рахунок ціни продукції, собівартості і прибутку підприємства.

4. Принцип оперативності передбачає оперативний облік змін у діючій податковій системі.

Розроблена підприємством податкова стратегія не є незмінною і повинна оперативно коректуватись із врахуванням всіх змін у діючій системі оподаткування (поява нових видів податків і зборів, обов’язкових платежів; зміна ставок оподаткування; надання підприємствам нових податкових пільг і т. д.). У цьому випаду повинна коректуватись не тільки податкова стратегія, але і види господарських операцій, а в окремих випадках і напрямки господарської діяльності підприємства.

5. Принцип взаємодії передбачає, що здійснення податкового планування потребує високої кваліфікації виконавців і участі не тільки спеціалістів з податкового менеджменту, але і спеціалістів з різних служб підприємства – планової, фінансової, бухгалтерської, юридичної,

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти