ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Державний податковий менеджмент у системі управління оподаткуванням.

Становлення ринкових умов господарювання в Україні вимагає розповсюдження на всі господарюючі суб'єкти, включаючи державний сектор економіки, невиробничі і бюджетні організації, менеджерської практики управління фінансовими потоками. Справляння податків в умовах ринку являється одним і з суттєвих потоків руху грошових коштів від підприємства в бюджет держави, тому дана сфера грошового господарства є суттєвим об’єктом економічного аналізу і контролю. Недоліки податкового адміністрування призводять до різкого зниження податкових надходжень в бюджет, збільшують ймовірність податкових правопорушень, порушують баланс міжбюджетних відносин регіонів і в кінцевому результаті породжують соціальну напруженість в суспільстві. Внаслідок цього в системі державного управління оподаткуванням, що займається координацією і вдосконаленням всіх сторін оподаткування, застосовується поняття державний податковий менеджмент.

Податковий менеджмент спрямований на поєднання суб'єктивних намірів і платників, і збирачів податків із реальними обставинами та організаційною ефективністю податкової системи, сполучення ідеально бажаного з реально можливим за існуючих умов.

Під податковим менеджментом слід розуміти систему державного управління оподаткуванням, що займається координацією і вдосконаленням всіх сторін оподаткування. В цю систему входять законодавчі і адміністративні органи. Крім того ця система включає сукупність норм і правил, що регламентують податкові дії і конкретну податкову політику, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Податковий менеджмент, на відміну від управління оподаткуванням, спрямований не лише на організацію оподаткуванню а й на вдосконалення всієї податкової системи. Він як показує світовий досвід, є більш науково - обґрунтованим, прогресивнішим. Механізм податкового менеджменту (та й не тільки податкового) передбачає аналіз стану оподаткування, виявлення недоліків, а також розробку пропозицій по їх вирішенню За роки незалежності нашої держави створено нібито всі ознаки цивілізованої податкової системи: потужну податкову адміністрацію, систему податкових ставок, створено законодавчу базу оподаткування. Проте податкова система України будується шляхом проб і помилок і на сьогодні немає під собою науково розвинутого економічного підгрунття. Це говорить про відсутність податкового менеджменту у тій формі, у якій він повинен бути, адже наявність наукової обґрунтованості є необхідною складовою ефективного менеджменту.

Податковий менеджмент структурно поділений на три взаємозв'язані складові (схема 2 ).

 


Метою державного податкового менеджменту є створення та забезпечення функціонування ефективної податкової політики.

Державний менеджмент - це особлива сфера діяльності держави, перед котрою стоять наступні завдання (схема 3).

 

 


Основне завдання державного податкового менеджменту щодо регламентування податкових норм і правил полягає у встановленні і зміні елементів податкової системи для забезпечення надходжень до бюджету, достатніх для виконання державою покладених на неї функцій та стимулювання економічного зростання, тобто йдеться про оптимальне поєднання фіскальної і регулятивної функції податків. Ефективність податкового менеджменту залежить від ступеня його відповідності можливостям економіки, потребам соціально-економічного розвитку країни та інтересам широкого загалу.

Кожна система управління, у тому числі й управління оподаткуванням, складається з двох взаємозв'язаних частин - об'єкта і суб'єкта управління. На якості управління позначаються знання як об'єкта, або, як його ще називають, керованої системи, так і суб'єкта, або керуючої системи. До суб'єктів податкового менеджменту належить держава та її органи, а також платники податків. До державних органів слід відносити законодавчі, виконавчі та представницькі органи влади. Необхідно виділити Державну податкову адміністрацію у складі виконавчої влади. Що стосується платників то безпосередніми суб’єктами виступають керівники підприємств, фінансові менеджери, бухгалтери фірм. Об’єктом податкового менеджменту є дії та процеси спрямовані на встановлення та зміну податкових норм, а також на справляння податків.

Податковий менеджмент діяльності державних органів влади повинен бути спрямований на сприяння забезпечення інтересів як держави, так і платників

Але діяльність законодавчих органів влади (наприклад Верховної Ради) протягом останніх десяти років має позитивний і негативний характер. До негативних рис Верховної Ради та її діяльності під час останнього десятиліття слід віднести: прийняття величезної кількості законодавчих актів, а також великої кількості змін до цих актів. В окремих випадках державний податковий менеджмент що реалізовувався Верховною Радою ґрунтувався на інтересах окремих груп людей, а не на інтересах всього суспільства. Тому цей податковий менеджмент досить часто був суб'єктивним, а не об'єктивним.

Державний податковий менеджмент як особливий науково-технічний процес надзвичайно об'ємний по своєму змісту, умовам організації і цілями. Податковий менеджмент в цілому, який ґрунтується на положеннях податкового права і доповнюючи їх з теоретико-практичної точки зору можна назвати основою всієї структури елементів податкового механізму. Це і розробка правових основ оподаткування на основі історичного досвіду, сучасних досягнень й економічної науки і практики, і забезпечення умов функціонування конкретного податкового механізму, його елементів (планування регулювання, контролю), і створення обліково-аналітичних, звітних правил, документів. Він займає провідне місце в системі управління економікою.

 

Сфера діяльності державного податкового менеджменту охоплює такі його елементи як податкове планування, податкове регулювання та податковий контроль. які в сукупності забезпечують своєчасне виконання державою своїх функцій.

Виходячи з вищесказаного можна виділити такі складові податкового менеджменту (схема 4):

1. Податкове планування та прогнозування.

2. Податкове регулювання.

3. Податковий контроль.

 

Основне завдання податкового планування і прогнозування - економічно і обґрунтовано забезпечити якісні і кількісні параметри бюджетних завдань і перспективних програм соціально-економічного розвитку країни виходячи з розробленої і прийнятої в законодавчому порядку податкової концепції. При податковому плануванні і прогнозуванні не тільки реалізуються фіскальні завдання, але і закладаються основи оптимізації тактики і стратегії податкового регулювання.

Податкове регулювання найбільш складна конструкція податкових правовідносин, оскільки тут перетинаються економічні інтереси в тій точці, яку зпрогнозувати дуже важко. Зміст і цілі податкового регулювання визначаються регулюючою функцією системи оподаткування. Тому цей процес об'єктивно необхідний і його результат залежить від адекватності застосованих методів, стану реальної економіки. Податковий контроль являється важливою умовою адекватності державного податкового менеджменту. Податкові контрольні дії охоплюють всю систему оподаткування, а також відображаються в розрізі окремих податків, груп податкоплатників, територій. Податковий контроль забезпечує дотримання правил бухгалтерського обліку і звітності, законодавчих основ оподаткування.

Виходячи із вищенаведеного, податковий менеджмент - це комплекс трьох взаємодіючих фінансово-бюджетних сфер діяльності який регламентований особливими правовими нормами всього арсеналу законодавчих актів держави і який по-перше визначає встановлення, оцінку планових, фактично виконаних і прогнозних податкових зобов’язань суб’єктів податкових правовідносин (податкове планування); по-друге прийняття науково обґрунтованих важелів поточного втручання в хід виконання бюджетів держави стимулюючого характеру (податкове регулювання) і по-третє санкційних мір впливу при порушенні норм податкового законодавства (податковий контроль) Це система методів реалізації на практиці потенціалу, закладеного в економічній категорії "податок", які потребують всестороннього і повсякчасного вдосконалення.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти