ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Фактори які впливають на ефективність корпоративного податкового менеджменту.

 

Організація корпоративного податкового менеджменту ускладнюється рядом несприятливих факторів, до яких можна віднести:

1. Нестабільність податкового законодавства, часте коректування нормативно-правової бази.

2. Вільне трактування податкових законів у підзаконних актах, що нерідко призводить до зміни суті законів, велика кількість нормативних актів, які; не пройшли реєстрації у Міністерстві юстиції України і не мають законної юридичної сили, але обов'язкові, до застосування з точки зору податкових органів.

3. Відсутність чіткої системи забезпечення податкоплатника необхідною інформацією про зміни у податковому законодавстві, а також поясненнями по окремих питаннях сплати податків, які у вигляді листів податкових і фінансових органів часто обертаються тільки всередині податкових органів.

4. Неточність формулювань, законодавчо-нормативних актів, внаслідок чого на практиці відбувається їх двояке тлумачення.

5. Відсутність координації між окремими законами про податки, а також між податковими законам і законами, які регулюють окремі види діяльності.

6. Відсутність (або недостатня кількість) спеціалістів з питань оподаткування та недосконала організаційно-управлінська структура підприємства.

 

Питання для самоперевірки.

1. Визначте основну мету корпоративного податкового менеджменту.

2. Виділіть об’єкти корпоративного податкового менеджменту.

3. Перерахуйте суб’єкти корпоративного податкового менеджменту.

4. Охарактеризуйте основні елементи корпоративного податкового менеджменту.

5. Чим викликана необхідність існування корпоративного податкового менеджменту?

6. У чому полягають результати корпоративного податкового менеджменту?

7. Що складає інформаційну базу корпоративного податкового менеджменту?

8. Що передбачає функціонування корпоративного податкового менеджменту?

9. Охарактеризуйте внутрішні і зовнішні взаємозв’язки корпоративного податкового менеджменту.

10. Охарактеризуйте фактори, які впливають на ефективність корпоративного податкового менеджменту.

 

ТЕМА 6: ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

1. Зміст категорії “податкове планування”.

2. Принципи податкового планування.

3. Етапи податкового планування.

 

 

1. Зміст категорії “податкове планування”.

 

По мірі зростання якісних і кількісних параметрів бізнесу він стає все більш складним організмом, який потребує досконалих форм управління фінансовими і податковими відносинами для обробки потоку інформації. Корпоративний податковий менеджмент якраз і сприяє збільшенню прибутковості бізнесу, оптимізації податкових зобов’язань. Пошук шляхів оптимізації податкових платежів є одним із напрямків податкового планування, який здійснюється в інтересах бізнесу.

Серед економістів-теоретиків та фахівців у сфері обліку, планування, фінансів та податків існує два концептуальні підходи щодо суті податкового планування.

Згідно з першим, податкове планування визначається як важливий етап здійснення політики управління прибутком підприємства, спрямований на визначення сум його податкових платежів у прийдешньому періоді і розробку графіка їхньої сплати (податкового платіжного календаря).

Планування податкових платежів є одноваріантним і безальтернативним, тому що види податків для тих чи інших видів підприємницької діяльності, а також граничні терміни їх сплати визначені законодавчо. Алгоритм такого планування зображено на схемі 15.

 
 

 

 


На відміну від планування податкових платежів, податкове планування передбачає можливість вибору між альтернативними рішеннями щодо використання тих чи інших схем оподаткування. Такі рішення можуть прийматись як на етапі створення підприємства, так і у процесі його діяльності.

Альтернативність податкового планування може бути зумовлена врахуванням таких можливостей:

реєстрації та діяльності підприємств у вільних економічних зонах в Україні та в офшорних зонах в інших країнах світу;

використання спрощених систем оподаткування (єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва, фіксований сільськогосподарський податок);

реєстрації у формі юридичної особи чи суб’єкта підприємництва без створення юридичної особи;

зміни напрямів діяльності, структури виробництва, видів продукції (робіт, послуг), які виробляються, виконуються, надаються підприємством;

вибору оптимальної стратегії і тактики під час укладання господарських договорів (угод, контрактів);

вибору форми оплати праці найманих працівників;

вибору сприятливої облікової оптимізації зовнішньоекономічної діяльності, зокрема через давальницьку сировину, тощо.

Алгоритм податкового планування зображено на схемі .

Суть податкового планування полягає у виборі оптимальних варіантів фінансово-господарської діяльності підприємства з метою досягнення мінімального рівня податкових зобов’язань, що виникають; забезпечення оптимізації податків та збільшення прибутковості.

Другий концептуальний підхід щодо суті податкового планування якраз і полягає в тому, що воно є основою формування податкової політики підприємства і передбачає вибір між різними варіантами здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства і розміщення його активів із метою досягнення найнижчого рівня податкових зобов’язань, що виникають при цьому. В основі податкового планування лежить максимальне використання усіх передбачених законом пільг. Цієї концепції, яка полягає в оптимізації податкового навантаження через використання податкових лазівок, дотримуються більшість економістів.

Так під податковим плануванням розуміється цілеспрямована діяльність організації, яка орієнтована на максимальне використання всіх нюансів існуючого податкового законодавства з метою зменшення податкових платежів у бюджет. Ця діяльність податкоплатника направлена не на порушення податкового законодавства, а тільки на законне використання всіх існуючих пільг і особливостей податкового права на свою користь.

 

 


 

Варіанти альтернативних рішень щодо оподаткування діяльності підприємств
. . . N
         
               

 

 

ні

 

Податкове планування означає сукупність планових дій, об’єднаних у єдину систему і спрямованих на максимальне врахування можливостей оптимізації податкових платежів у рамках загального стратегічного планування підприємства. Метою податкового планування на підприємствах є вибір такого шляху, при якому можливим є накопичення грошових ресурсів, які вивільняються у ході такого планування.

Вважається, що за другого концептуального підходу мова йде справді про податкове планування (у західній термінології “tax planning”), тоді як за першого – тільки про планування податкових платежів. Основні відмінності між цими поняттями наведено у таблиці.

 


 

Таблиця 2.

Відмінності між плануванням податкових платежів і податковим плануванням

Ознака Характеристика
Планування податкових платежів Податкове планування
Мета Обчислення сум окремих податків і загальної суми податкових платежів на плановий період Оптимізація (мінімізація) сум окремих податків і загальної суми податкових платежів у плановому періоді
Варіантність планування Одно варіантне Багатоваріантне
Використання податкових пільг Розглядаються податкові пільги, які можливі для конкретного виду діяльності Розглядаються усі можливі податкові пільги, передбачені законодавством
Результат планування Сума податків, що підлягають сплаті до бюджету та позабюджетних фондів Рівень зменшення податкового навантаження на підприємство

 

 

2. Принципи податкового планування.

 

Податкове планування підприємства – це вибір найбільш ефективного варіанту сплати податкових платежів при альтернативних напрямках його господарської діяльності. В окремих випадках ефективне податкове планування може бути критерієм коректування напрямків господарської діяльності підприємства.

Ефективне податкове планування підприємства базується на наступних основних принципах: (схема 17).

 
 

 

 


Схема 17. Основні принципи податкового планування

1. Принцип законності передбачає суворе дотримання діючого податкового законодавства.

Реалізація цього принципу обумовлює виключення можливостей ухилення від сплати податків, які повинні бути сплачені у відповідності з реальними результатами господарської діяльності. Ні одна з форм ухилення від сплати податків не може бути використана підприємством, яке дбає про свою високу репутацію.

2. Принцип оптимальності передбачає пошук і використання найбільш ефективних господарських рішень, які забезпечують мінімізацію бази оподаткування.

У процесі реалізації загальної стратегії свого економічного розвитку підприємство у своїх тактичних господарських рішеннях повинно широко використовувати можливості мінімізації податкової бази у відповідності з діючою податковою системою, у першу чергу , встановлену систему прямих і непрямих податкових пільг і преференцій (виключних пільг по визначених видах господарських операцій).

3. Принцип цілеспрямованості передбачає цілеспрямований вплив на різні елементи бази оподаткування у залежності від груп податків по джерелах їх сплати. Це визначає необхідність диференційованого підходу до управління сплатою податків за рахунок ціни продукції, собівартості і прибутку підприємства.

4. Принцип оперативності передбачає оперативний облік змін у діючій податковій системі.

Розроблена підприємством податкова стратегія не є незмінною і повинна оперативно коректуватись із врахуванням всіх змін у діючій системі оподаткування (поява нових видів податків і зборів, обов’язкових платежів; зміна ставок оподаткування; надання підприємствам нових податкових пільг і т. д.). У цьому випаду повинна коректуватись не тільки податкова стратегія, але і види господарських операцій, а в окремих випадках і напрямки господарської діяльності підприємства.

5. Принцип взаємодії передбачає, що здійснення податкового планування потребує високої кваліфікації виконавців і участі не тільки спеціалістів з податкового менеджменту, але і спеціалістів з різних служб підприємства – планової, фінансової, бухгалтерської, юридичної, маркетингової і т. д.

 

3. Етапи податкового планування.

 

Податкове планування – процес творчий, який потребує індивідуального підходу, але у цьому процесі можна виділити ряд послідовних етапів, на основі яких базується фінансово-господарська діяльність підприємства. Податкове планування з цих позицій необхідно розглядати як невід’ємну складову частину підприємницької діяльності господарюючого суб’єкта і повинно здійснюватись у ході господарської діяльності на всіх її рівнях і етапах і повинно бути обов’язковим складовим її елементом.

Податкове планування повинно здійснюватись по наступних етапах (схема 17).

 

 


Схема 18. Основні етапи податкового планування на підприємстві

 

Якщо перші три етапи мають місце тільки один раз – до реєстрації підприємства, то 4-13 етапи відносяться до поточного податкового планування.

1. Формування мети і завдань, визначення сфери виробництва і обігу, напрямків господарської діяльності підприємства.

Правильне і точне формулювання мети створення підприємства, завдань, які воно повинне вирішувати у процесі своєї фінансово-господарської діяльності, визначення сфери і напрямків вкладання капіталів, дозволяє мінімізувати податкові платежі за рахунок вибору різних ставок і об’єктів оподаткування.

2. Врахування регіональних особливостей в оподаткуванні фінансово-господарської діяльності.

Цей етап податкового планування безпосередньо пов’язаний з регіональною диверсифікацією діяльності підприємства, що дозволяє використовувати податкові переваги окремих територій.

Виділяють як правило три групи регіональних утворень з різними системами оподаткування:

спеціальні (вільні) економічні зони своєї країни. У межах цих зон законодавчо встановлюється і діє спеціальний правовий режим господарської діяльності і спеціальний порядок встановлення податкового режиму;

країни з більш пільговою податковою системою. Такі країни можуть бути об’єктом регіональної диверсифікації діяльності підприємства у тому випадку, якщо з ними встановлені обширні господарські зв’язки і діє пільговий митний режим. Для українських підприємств об’єктом такої регіональної диверсифікації є як правило, країни СНД та інші прикордонні держави;

3) офшорні території. Термін “офшор” означає, що засновники створюють свої підприємства поза території країни, у якій вони проживають (є резидентами). Як правило, для цього вибираються території з дуже низьким рівнем оподаткування (а деколи і безподаткові території).

При здійсненні регіональної диверсифікації діяльності вибір конкретної офшорної території залежить від конкретної мети господарської діяльності підприємства, податкового режиму, розвитку комерційної і фінансової інфраструктури та інших умов. Привабливість відкриття офшорних підприємств заключається не тільки у можливостях легального зменшення податкових платежів, але і в інших можливостях – забезпечення візової підтримки держави – реєстрації, відкриття за кордоном валютного рахунку і т. д.

3. Вибір однієї з існуючих організаційно-правових форм підприємницької діяльності.

На цьому етапі вирішується питання про вибір однієї з існуючих організаційно-правових форм юридичної особи або форми підприємства без створення юридичної особи (наприклад законодавство передбачає три основні форми оподаткування фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю:

- оподаткування шляхом сплати авансових платежів прибуткового податку, виходячи з очікуваного доходу за календарний рік з наступним перерахуванням за фактично отриманими доходами;

- сплати фіксованого розміру прибуткового податку шляхом придбання патенту на здійснення торгівлі;

- спрощена система оподаткування шляхом сплати єдиного податку, що передбачає отримання свідоцтва платника єдиного податку).

4. Регулювання бази оподаткування.

Важливою складовою частиною податкового менеджменту і одним з основних етапів податкового планування на підприємстві є регулювання бази оподаткування податків, які сплачує підприємство. Систематизацію податків у залежності від діяльності господарського об’єкту наведено на схемі 19.

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти