ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕМА № 4. правові аспекти управління та менеджменту в туристичній діяльності. Суб'єкти господарської діяльності та виникнення трудових правовідносин

ТЕМА № 4. правові аспекти управління та менеджменту в туристичній діяльності. Суб'єкти господарської діяльності та виникнення трудових правовідносин

Мета: знати поняття, ознаки, складові, функції менеджменту, порядок застосування менеджменту в туристичній діяльності; поняття та види суб’єктів господарювання в Україні, правовий статус фізичних осіб та юридичних осіб – суб’єкті господарювання, основні види засновницьких документів суб’єктів господарювання, поняття трудових правовідносин, порядок та момент їх виникнення, порядок складання структури, штатного розпису, трудових договорів.

Звернути особливу увагу на: особливості функцій менеджменту комунікації та керівництва, процес застосування цих функцій в управлінні підприємствами, якості керівників в процесі управління підприємствами в тому числі й туристичними підприємствами та їх особливості, а також на те, що згідно положень ГК України суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальністьза своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством, а також особливості оперативного управління та господарського відання в сфері управління підприємствами державної форми власності.

Дати характеристику особливостям змісту процесу керівництва та через які функції він розкривається, поняттю та ознакам суб’єктів господарювання, основним засновницьким документам суб’єктів господарювання, визначати види учасників господарських правовідносин та засновницькі документи, котрі регламентують їхню діяльність, визначати нормативні акти, що регулюють організацію і засади такої діяльності.

 

ПЛАН

1. Поняття управління та менеджменту, основні його складові

2. Поняття методу менеджменту, їх класифікація

3. Види суб'єктів господарської діяльності, їх класифікація

4. Структура підприємства, особливості оперативного управління та господарського відання в господарській діяльності

5. Об'єднання суб'єктів туристичної діяльності та неприбуткові організації в галузі туризму

6. Порядок виникнення трудових правовідносин на підприємствах, організаціях установах

7. Порядок укладання трудового договору та його види

8. Професійна підготовка фахівців в галузі туризму

Основні поняття:Управління, менеджмент, координація дій персоналу, методи менеджменту, функції менеджменту, планування, організація, мотивація, контроль, комунікація, керівництво, зміст процесу керування, структура підприємства, штат, оперативне управління, господарське відання, субєкти господарської діяльністі, акціонерні товариства, статут та установчий договір суб’єктів господарювання, підприємство, казенне підприємство, приватне підприємство, державне підприємство, унітарні та корпоративні підприємства, повне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, акціонерне товариство, підприємтво з іноземними інвестиціями, іноземне підприємство, філія, представництво, асоціація, корпорація, консолідація, консорціум, концерн, підприємницька діяльність, трудові правовідносини, трудовий договір.

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України, 1996 р.

2. Господарський кодекс України, 2003 р.

3. Цивільний кодекс України, 2003 р.

4. Кодекс законів про працю України, 1972

5. ЗУ «Про туризм» від 15.09.1995 р.

6. ЗУ «Про курорти» від 05.10.2000 р.

7. ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців» від 15.03.2003 р.

8. ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 01.06.2000 № 1775 — III.

9. ЗУ «Про господарські товариства», 1991 р.

10. ЗУ «Про акціонерні товариства», 2008 р.

11. Наказ Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємства та Міністерства культури і туризму України від 11.09.2007р. № 111/55 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження тур операторської та тур агентської діяльності.

12. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. «Основи туристичного бізнесу». Навчальний посібник. К.:-2011

13. Щербина В.С. Господарське право України. – К.: Юрінком Інтер, 2012

14. Яновська Н.В. Туризм: організація і облік. – 2-е вид. Х.: Фактор, 2010.

15. Кравчук С. Й. Господарське право України. Навчальний посібник. – К: Кондор, 2011. – 294 с.

16. Дмитренко Ю. П. Трудове право України: підручник К.: Юрінком Інтер, 2012.— 624с.

Запитання для самоконтролю:

1. Дати визначення поняттю управління як цілеспрямованої дії на об’єкт щодо зміни його стану або поведінки?

2. Дати визначення поняттю менеджмента, координація дій персоналу?

3. Які методи та функції менеджменту ви знаєте?

4. Що таке планування, організація, мотивація, контроль, комунікація, керівництво, зміст процесу керування?

5. Що таке структура підприємства, штат?

6. Особливості оперативного управління та господарського відання?

7. Які існують субєкти господарської діяльністі відповідно до чинного законодавства України?

8. Що таке трудові правовідносини та трудовий договір?

9. Порядок оформлення прийому та звільнення працівників на роботу?

Поняття управління та менеджменту, основні його складові

Управління –це цілеспрямована дія на об’єкт, щоб змінити його стан або поведінку у зв’язку зі зміною певних обставин (матеріальні, енергетичні, фінансові, трудові ресурси). Управління – це процес пов’язування всіх неодмінних компонентів для досягнення певного результату.

Менеджмент– це частина процесу управління, яка забезпечує координацію дій персоналу підприємства (організації) на всіх його рівнях, з раціонального використання ресурсів із застосуванням наукового підходу, психологічних та етичних норм керівництва.

Менеджмент характеризується трьома складовими:

- організаційними – це ієрархія управління підприємством, в якій виділяють вищу, середню та низову ланки.

- функціональними – це поточний процес виконання функцій менеджменту: планування, організація, мотивація та контроль за реалізацією цих функцій.

- особовими – це мистецтво керівника управляти виробничими процесами через конкретних людей, його власні морально-психологічні якості та рівень знань.

Поняття методу , функцій менеджменту, їх класифікація

Методи менеджменту – це сукупність способів і прийомів впливу на колектив працівників та окремих виконавців з метою досягнути місії організації та її цілей. Ефективність застосування методів менеджменту залежить від рівня кваліфікації керівних кадрів, що зумовлює потребу їхньої систематичної та цілеспрямованої підготовки й повсякденного використання цих методів.

Усі методи менеджменту класифікуються на:

· економічніґрунтуються на використанні матеріальних стимулів (тарифних ставок, посадових окладів, доплат, надбавок, премій), дивідендів, цінних подарунків, дотацій, компенсацій, пільг, тощо).

· організаційно-розпорядні (адміністративні) – спрямовані на використання мотивів трудової діяльності і як почуття обов’язку, відповідальності, також і адміністративної. Ці методи визначаються прямим характером впливу: будь-який регламентуючий чи адміністративний акт належить до обов’язкового використання.

· соціально-психологічні – управління ґрунтується на використанні соціального механізму, що діє в колективі, до складу якого входять неформальні групи, роль і статус особистості, система взаємовідносин у колективі, соціальні потреби, інші соціальні аспекти.

Розглядаючи менеджмент загалом, потрібно акцентувати на увагу на функції менеджменту.

Під функціями менеджменту слід розуміти відносно відокремлені напрями керівної діяльності, тобто трудові процеси у сфері керування. Вони відображають суть та зміст керівної діяльності на всіх рівнях керування.

Відокремлюють такі функції менеджменту: планування, організація, мотивація, контроль.

Функція менеджменту «ПЛАНУВАННЯ»

Під плануванням розуміють відносно відокремлений вид керівної діяльності, який визначає перспективу й майбутній стан організації.

Менеджмент відокремлює два види планування:

· стратегічне - містить встановленні цілей організації, аналіз середовища та стану організації, оцінку стратегічних альтернатив та вибір стратегії;

· тактичне – є логічним продовженням стратегічного планування та спрямоване на розроблення способів її реалізації.

Схема мотивації.

Види об’єднань підприємств

Асоціація – договірні об’єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності та не мають права втручатися у виробничу та комерційну діяльність будь-кого з її учасників.

Корпорація – створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.

Консорціум – тимчасові уставні об’єднання промислового та банківського капіталу для досягнення загальної мети.

Концерн – уставні об’єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств.

Інші – за галузевими, територіальними та ін. принципами. Наприклад, промислова фін. група – промислові, с/г підприємства, банки, наукові та проектні установи та організації всіх форм власності, що ставлять за мету отримання прибутку, і які створюються за рішенням уряду України на визначений термін з метою реалізації держ. програми.

Об’єднання підприємств не відповідають по зобов’язанням своїх членів, а члени не відповідають по зобов’язаннями об’єднань, якщо інше не передбачено установчими документами.

 

ТЕМА № 4. правові аспекти управління та менеджменту в туристичній діяльності. Суб'єкти господарської діяльності та виникнення трудових правовідносин

Мета: знати поняття, ознаки, складові, функції менеджменту, порядок застосування менеджменту в туристичній діяльності; поняття та види суб’єктів господарювання в Україні, правовий статус фізичних осіб та юридичних осіб – суб’єкті господарювання, основні види засновницьких документів суб’єктів господарювання, поняття трудових правовідносин, порядок та момент їх виникнення, порядок складання структури, штатного розпису, трудових договорів.

Звернути особливу увагу на: особливості функцій менеджменту комунікації та керівництва, процес застосування цих функцій в управлінні підприємствами, якості керівників в процесі управління підприємствами в тому числі й туристичними підприємствами та їх особливості, а також на те, що згідно положень ГК України суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальністьза своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством, а також особливості оперативного управління та господарського відання в сфері управління підприємствами державної форми власності.

Дати характеристику особливостям змісту процесу керівництва та через які функції він розкривається, поняттю та ознакам суб’єктів господарювання, основним засновницьким документам суб’єктів господарювання, визначати види учасників господарських правовідносин та засновницькі документи, котрі регламентують їхню діяльність, визначати нормативні акти, що регулюють організацію і засади такої діяльності.

 

ПЛАН

1. Поняття управління та менеджменту, основні його складові

2. Поняття методу менеджменту, їх класифікація

3. Види суб'єктів господарської діяльності, їх класифікація

4. Структура підприємства, особливості оперативного управління та господарського відання в господарській діяльності

5. Об'єднання суб'єктів туристичної діяльності та неприбуткові організації в галузі туризму

6. Порядок виникнення трудових правовідносин на підприємствах, організаціях установах

7. Порядок укладання трудового договору та його види

8. Професійна підготовка фахівців в галузі туризму

Основні поняття:Управління, менеджмент, координація дій персоналу, методи менеджменту, функції менеджменту, планування, організація, мотивація, контроль, комунікація, керівництво, зміст процесу керування, структура підприємства, штат, оперативне управління, господарське відання, субєкти господарської діяльністі, акціонерні товариства, статут та установчий договір суб’єктів господарювання, підприємство, казенне підприємство, приватне підприємство, державне підприємство, унітарні та корпоративні підприємства, повне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, акціонерне товариство, підприємтво з іноземними інвестиціями, іноземне підприємство, філія, представництво, асоціація, корпорація, консолідація, консорціум, концерн, підприємницька діяльність, трудові правовідносини, трудовий договір.

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України, 1996 р.

2. Господарський кодекс України, 2003 р.

3. Цивільний кодекс України, 2003 р.

4. Кодекс законів про працю України, 1972

5. ЗУ «Про туризм» від 15.09.1995 р.

6. ЗУ «Про курорти» від 05.10.2000 р.

7. ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців» від 15.03.2003 р.

8. ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 01.06.2000 № 1775 — III.

9. ЗУ «Про господарські товариства», 1991 р.

10. ЗУ «Про акціонерні товариства», 2008 р.

11. Наказ Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємства та Міністерства культури і туризму України від 11.09.2007р. № 111/55 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження тур операторської та тур агентської діяльності.

12. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. «Основи туристичного бізнесу». Навчальний посібник. К.:-2011

13. Щербина В.С. Господарське право України. – К.: Юрінком Інтер, 2012

14. Яновська Н.В. Туризм: організація і облік. – 2-е вид. Х.: Фактор, 2010.

15. Кравчук С. Й. Господарське право України. Навчальний посібник. – К: Кондор, 2011. – 294 с.

16. Дмитренко Ю. П. Трудове право України: підручник К.: Юрінком Інтер, 2012.— 624с.

Запитання для самоконтролю:

1. Дати визначення поняттю управління як цілеспрямованої дії на об’єкт щодо зміни його стану або поведінки?

2. Дати визначення поняттю менеджмента, координація дій персоналу?

3. Які методи та функції менеджменту ви знаєте?

4. Що таке планування, організація, мотивація, контроль, комунікація, керівництво, зміст процесу керування?

5. Що таке структура підприємства, штат?

6. Особливості оперативного управління та господарського відання?

7. Які існують субєкти господарської діяльністі відповідно до чинного законодавства України?

8. Що таке трудові правовідносини та трудовий договір?

9. Порядок оформлення прийому та звільнення працівників на роботу?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти