ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Виникнення і розвиток мовознавства.

План

  1. Мовознавство як наука, його структура, об׳єкт і предмет вивчення, проблематика.
  2. Зародження і розвиток описового мовознавства. Наука про мову в давній Індії, Китаї, давній Греції та Римі. Арабське мовознавство.
  3. Європейське мовознавство середньовіччя та Відродження.
  4. Мовознавство XVII –XVIII століття.
  5. Зародження і розвиток порівняльно-історичного мовознавства.
  6. Основні напрями в мовознавстві ХІХ століття.
  7. ХХ століття: мовознавчі напрями та школи.
  8. Українське мовознавство: становлення і сучасний стан.

 

Ключові поняття: загальне, конкретне, теоретичне, прикладне мовознавство; психолінгвістика, етнолінгвістика, соціолінгвістика, когнітивна лінгвістика; фонетика, фонологія, лексикологія, лексикографія, морфологія, синтаксис; давньоіндійське мовознавство, санскрит, давньокитайське мовознавство, європейське мовознавство, порівняльно-історичне мовознавство; напрям мовознавства; лінгвістична школа.

Література

Основна література

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000. – С. 7-10.

Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 2003. – С. 22-145.

Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – К., 2006. – С. 8-14.

Кодухов В. И. Введение в языкознание. 2-е изд. – М., 1987. – С. 6-41.

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1987. – С. 3-5.

Реформатский А. А. Введение в языковедение. – М., 2001.С. 15-20.

 

Додаткова література

Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. – М., 2005.

Алпатов В.М. История лингвистических учений. – М, 1998.

Бардина Н.В. Проблеми сучасної прикладної лінгвістики // Мова. – Одеса, 2004.

Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства. – К., 1991.

Березин Ф.М. История лингвистических учений. – М, 1984.

Білецький А.О. Про мову й мовознавство. – К., 1996. – С. 73-103.

Бодуэн де Куртенэ И.А. Некоторые общие замечания о языковедении и языке // Введение в Языковедение: Хрестоматия: Учебн. пособие для студентов вузов / Сост. А.В.Блинов. И.И.Богатырева, В.П.Мурат, Г.И.Рапова. – М., 2000. – С.55-60.

Будагов Р.А. Что такое общественная природа языка? // Вопросы языкознания. – 1975. – № 3.

Будагов Р.А. Язык – реальность – язык. – М., 1983.

Жовтобрюх М.А. Нарис історії укранського радянського мовознавства (1918-1941). – К., 1991.

Загнітко А. Історія українського мовознавства в особах. – Донецьк, 2006.

Использование ЭВМ в лингвистических исследованиях / Под ред. В.И.Перебейнос. – К., 1990.

Кобилянський Б.В. Короткий огляд історії мовознавства. – К., 1964.

Ковалик І.І., Самійленко С.П. Загальне мовознавство: Історія лінгвістичної думки. – К., 1985.

Кондрашов Н.А. История лингвистических учений. – М., 1979.

Левицкий Ю.А., Боронникова Н.В. История лингвистических учений. – М., 2005.

Миллер Е.Н. Что такое язык? Гносеологический аспект: Учебное пособие к спецкурсу. Изд. 2-е. – М., 2009.

Німчук В.В. Мовознавство в Україні в ХVІ – ХVІІ ст. – К., 1985.

Павлюк М.П. Основні етапи розвитку українського мовознавства дожовтневого періоду. – К., Одеса, 1978.

Солнцев В.М. Язык как структурно-системное образование. – М., 1977.

Томсен В. История языковедения до конца ХІХ века. Краткий обзор основных моментов: Учебное пособие. Пер. с нем. / Обработка и послеслов. Р.И.Шор. – Изд. 2. – М., 2004.

Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство: Історія лінгвістичних учень. – К., 1980.

Хоккет Ч.Ф. Проблема языковых универсалий // Введение в языковедение: Хрестоматия: Учебн. пособие для студентов вузов / Сост. А.В.Блинов, И.И.Богатырева, В.П.Мурат, Г.И.Рапова. М.: Аспект Пресс, 2000. – С. 82-91..

Чикобава А.С. Проблемы языка как предмета языкознания. – М., 1959.

Шевельов Ю. Портрети українських мовознавців. – К., 2002.

Шулежкова С.Г. История лингвистических учений: Учебн. пособ. – М., 2004.

Язык и мышление. – М., 1967.

ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА (І, ІІ семестри)

Семінар 2

Актуальні напрями мовознавства

План

1. Витоки сучасних напрямів лінгвістики.

2. Психолінгвістика, головні завдання та проблеми.

3. Соціолінгвістика, її основні поняття та завдання.

4. Проблематика етнолінгвістики.

5. Когнітивна лінгвістика: основні поняття та проблеми.

6. Інші напрями (функціональна лінгвістика, лінгвістика тексту, комунікативна лінгвістика).

 

Ключові поняття: парадигма; антропоцентризм; психологічний напрям, психолінгвістика, мовлення, мовленнєва діяльність, мовна свідомість, асоціація; етнолінгвістика, національна специфіка, національно-мовна картина світу, національний характер, менталітет; соціологічний напрям, соціолінгвістика, мовна ситуація, мовна політика, статус мови, білінгвізм; когнітивна лінгвістика, когнітологія, когніція, ментальний лексикон, концепт, концептуальна картина світу; функціональна лінгвістика, лінгвістика тексту, комунікативна лінгвістика.

Література

Основна література

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000. – С. 7-38.

Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 2003. – С. 146-168.

Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – К., 2006. – С. 20-35.

Кодухов В. И. Введение в языкознание. 2-е изд. – М., 1987. – С. 6-41.

 

Додаткова література

Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. – М., 2005.

Алпатов В.М. 150 языков и политика: 1917-2000. Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского пространства. – М., 2000.

Алпатов В.М. Международная конференция «Социологическое направление в советском языкознании» // Вопросы языкознания. – 2007. – № 3. – С. 155-156.

Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. – К., 2004.

Білецький А.О. Про мову і мовознавство. К., 1997. – С. 120-161.

Вахтин Б., Головко Е.В. Социолингвистика и социология языка. – СПб., 2004.

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М, 1996.

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. – М., 2001.

Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4. – С. 17-33.

Жайворонок В.В. Українська етнолінгвістика. – К., 2007.

Залевская А.А. Введение в психолингвистику. – М., 1999.

Кибрик А.А., Плугян В.А. Функционализм // Севременная американская лингвистика: Фундаментальные направления / Под ред. А.А.Кибрика, И.М.Кобозевой, И.А.Секериной. – М., 2002. – С. 276-340.

Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика – психология – когнитивная наука // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4.

Кубрякова Е.С. Размышления о судьбах когнитивной лингвистики на рубеже веков // Вопросы филологии. – 2001. - № 1 (7).

Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 1996.

Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М., 1999.

Масенко Л.Т. Мова і політика. – К., 1999.

Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику: учеб. пособие. – М., 2011.

Мацюк Г. До витоків соціолінгвістики: Соціологічний напрям у мовознавстві: Монографія. – Львів, 2008.

Почепцов О.Г. Языковая ментальность: способ представления мира // Вопросы языкознания. – 1990. – № 6.

Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. – Запоріжжя, 2008.

Пугач В. Українська етнолінгвістика. – Н іжин, 2002.

Русанівський В.М. Ще про дві літературні мови в Київській Русі // Мовознавство. – 1996.- № 6.

Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации. – К., 2004.

Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики. – К., 1999.

Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика. – М., 1976.

Сэпир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи. – М., 1993.

Тарасов Е.Ф. Тенденции развития психолингвистики. – М., 1987.

Толстой Н.И. О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и этноса // Ареальные исследования в языкознании и этнографии: язык и этнос. – Л., 1983.

Толстой Н.И. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. – М., 1995.

Труб В.М. Явище «суржику» як форма просторіччя в ситуації двомовності // Мовознавство. – 2000. - № 1.

Трубачев О.Н. Языкознание и этногенез славян // Вопросы языкознания. – 1984. – № 2.

Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. – М., 1995.

Федик О. Мова як духовний адекват світу (дійсності). – Львів, 2000.

Шевельов Ю. Олександр Потебня і національне питання // Потебня О. Мова. Національність. Денаціоналізація. – Нью-Йорк, 1992.

Юсселер М. Социолингвистика. – К., 1987.

Яхнов Х. Социолингвистика в России // Русистика. – 1998. – № 1-2. – С. 17-26.

 

ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА (І, ІІ семестри)

Семінар 3

Методологічна основа мовознавства.

План

1. Методологія мовознавства.

2. Синхронія і діахронія. Індукція та дедукція.

3. Описовий метод.

4. Проівняльно-історичний метод.

5. Зіставний метод.

6. Структурний метод (дистрибутивний, компонентний, трансформаційний аналіз, аналіз за безпосередніми складниками).

 

Ключові поняття: методологія, метод, прийом, індукція, дедукція, синхронія, діахронія, описовий метод, порівняльно-історичний метод, типологічний метод, структурний метод, дистрибутивний, компонентний, трансформаційний аналіз, аналіз за безпосередніми складниками.

 

Література

Основна література

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000. – С. 11-18.

Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 2000. – С. 355-388.

Дорошенко С.І., Дудик П.С. Вступ до мовознавства. – К., 1974. – С. 5-23.

Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – К., 2006. – С. 15-18.

Кодухов В. И. Введение в языкознание. 2-е изд. – М., 1987. – С. 6-11, 16-20.

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1987. – С. 4-6.

Реформатский А. А. Введение в языковедение. – М., 2001.С. 44-50.

 

Додаткова література

Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики (краткий очерк). – М., 1966.

Білецький О.А. Основні методи дослідження в сучасному мовознавстві // Методологічні питання мовознавства. – К., 1966.

Єрмоленко С.Я. Лінгвістичні теорії, конкретні методи дослідження // Мовознавство. – 1981. - № 4.

Засорина Л.Н. Введение в структурную лингвистику. – М., 1974. – С. 157-310.

Иванова Л.П. Методы лингвистических исследований. – К., 1995.

Использование ЭВМ в лингвистических исследованиях / Под ред. В.И.Перебейнос. – К., 1990.

Мельничук А.С. О всеобщем родстве языков мира // Вопросы языкознания. – 1991. – № 2.

Методи структурного дослідження мови. – К., 1968.

Общее языкознание: Методы лингвистических исследований / Под ред. Б.А.Серебренникова. – М., 1973.

О принцыпах и методах лингвистического исследования. – М., 1966.

О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языка. – М., 1961.

Пещак М.Я. Л.А.Булаховський про методи в мовознавстві // Л.А.Булаховский и современное языкознание. К 100-летию со дня рождения: Сб. науч. тр. – К., 1987. – С. 27-36.

Проблеми та методи структурної лінгвістики. – К., 1965.

Степанов Ю.С. Методы и принцыпы современной лингвистики. – М., 1975.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти