ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Аналіз модульної контрольної роботи

Література

Основна література

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000. – С. 307-320.

Дорошенко С.І., Дудик П.С. Вступ до мовознавства. – К., 1974. – С. 218-235.

Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – К., 2006. – С. 301-320.

Кодухов В. И. Введение в языкознание. 2-е изд. – М., 1987. – С. 236-247.

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1987. – С. 167-185.

Реформатский А. А. Введение в языковедение. – М., 2001.С.324-345.

 

Додаткова література

Адмони В.Г. Введение в синтаксис современного немецкого языка. – М., 1955.

Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка. – М., 1990.

Алисова Т.Б. Очерки синтаксиса итальянского языка. – М., 1971.

Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы. – М., 1976.

Арват Н.Н. Семантическая структура предложеня в современном русском языке. – К., 1984.

Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. – М., 2005.

Бабайцева В.В. Односоставные предложения в современном русском языке. – М., 1968.

Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском языке. – М., 1988.

Бевзенко С.П. Стуктура складного речення в українській мови. – К., 1987.

Богданов В.В. Семантико-синтаксическая организация предложения. – Л., 1977.

Белошапкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис. – М., 1977.

Виноградов В.В. Из истории изучения русского синтаксиса. – М., 1958.

Виноградов В.В. Основные вопросы синтаксиса предложения (на материале русского языка) // Введение в языковедение: Хрестоматия: учеб. пособие для студентов вузов / Сост. А.В.Блинов, В.П.Мурат, Г.И.Рапова. – М., 2000.

Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К., 1988.

Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис. – К., 1993 а.

Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. – К., 1993 б.

Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-синтаксична структура речення. – К., 1983.

Всеволодова М.В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. – М., 2000.

Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис. – М., 1981.

Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику // Введение в языковедение: Хрестоматия: учеб. пособие для студентов вузов / Сост. А.В.Блинов, В.П.Мурат, Г.И.Рапова. – М., 2000.

Грамматические концепции в языкознании ХІХ века. – Л., 1985.

Есперсен О. Философия грамматики. – М., 1958.

Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис. – Донецьк, 2001.

Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. – М., 1973.

Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – М., 1982.

Іваницька Н.Л. Двоскладне речення в українській мові. – К., 1986.

Іваницька Н.Л. Синтаксис простого речення. Складні випадки аналізу. – К, 1989.

История лингвистических учений. Древний мир. – Л., 1980.

Кадомцева Л.О. Українська мова: Синтаксис простого речення. – К., 1985.

Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 8. – М., 1978.

Ломтев Т.П. Предложение и его грамматические категории. – М., 1972.

Матезиус В. О так называемом актуальном членении предложения // Введение в языковедение: Хрестоматия: учеб. пособие для студентов вузов / Сост. А.В.Блинов, В.П.Мурат, Г.И.Рапова. – М., 2000.

Мельничук О.С. Розвиток структури слов׳янського речення. – К., 1966.

Мельничук О.С. Про два синтаксичні рівні формування й опису словосполучень // Мовознавство. – 1970. - № 6.

Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи – Л., 1978.

Норман Б.Ю. Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие. – М., 2004. – С.116-153.

Падучева Е.В. О семантике синтаксиса. – М., 1974.

Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. – М., 1985.

Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М., 1956.

Плющ М.Я. Категорії суб׳єкта і об׳єкта в структурі простого речення.. – К., 1986.

Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. – Т. 1-2.– М., 1958.

Приходько А.М. Складносурядне речення в сучасній німецькій мові. – Запоріжжя, 2002.

Прокопович Н.Н. Словосочетание в современном русском литературном языке. – М., 1966.

Прокопчук А.А. Сложноподчиненное предложение и текст. – Харьков, 2000.

Распопов И.П. Строение простого предложения в современном русском языке. – М., 1970.

Распопов И.П. Очерки по теории синтаксиса. – Воронеж, 1973.

Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання: Навч. посібник. – К., 1994.

Слюсарева Н.А. проблемы функционального синтаксиса современного английского языка. – М., 1981.

Современные синтаксические теории в американской лингвистике // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 11. – М., 1982.

Степанов Ю.С. Имена. Предикаты. Предложения. – М., 1981.

Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За ред. І.К.Білодіда. – К., 1972.

Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. – М., 1988.

Удовиченко Г.М. Словосполучення в сучасній українській літературній мові. – К., 1968.

Шахматов А.А. Синтаксис русского литературного языка. – 2-е изд. – М., 1941.

Шведова Н.Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. – М., 1960.

Шмелев Д.Н. Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке. – М., 1976.

 

Умови відпрацювання пропущеного заняття:

1. Пред’явити конспект відповідної теми.

2. Виконати домашню самостійну роботу, законспектувати першоджерела (1-2).

3. Вивчити матеріал, уміти давати розгорнуту відповідь на питання семінару.

4. Відповісти на питання тесту (аудиторна форма роботи).

V. Завдання для позааудиторної самостійної роботи студентів

 

І. 1.1. Опрацювати теми з методичної розробки “Завдання для самостійної роботи зі “Вступу до мовознавства” (укладач Терехова Д.І.) в зошиті для самостійних робіт (теоретичні та практичні завдання).

1.2. Законспектувати відповіді на теоретичні запитання:

Давнє арабське мовознавство.

Розвиток мовознавства у ХІІ-ХІІІ століттях.

Українське мовознавство: становлення та сучасний стан.

Функціональна лінгвістика.

Прийоми структурного методу дослідження мови.

Транскрипція і транслітерація.

ЗРАЗОК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Тема: “РОЗВИТОК ЛЕКСИКИ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ”

Мета: простежити розвиток значень слова; визначити історичні зміни в лексиці; характеризувати основні типи лінгвістичних словників, будову словникових статей різного типу.

Завдання:

– дати визначення застарілих слів (архаїзмів, історизмів) та неологізмів;

– простежити розвиток значень слова: розширення, звуження, зміщення значення;

– визначити способи збагачення словникового складу мови;

– характеризувати різноманітні типи лінгвістичних словників та будову їх

статей.

Форма виконання: конспект матеріалів підручників, робота зі словниками різних типів.

Питання для опрацювання:

Репродуктивний рівень

І. Історичні зміни в лексиці. Застарілі слова. Неологізми. Зміна значення слів. Способи збагачення словникового складу мови.

Вказівки щодо виконання: опрацювати відповідний матеріал підручників; дати визначення основних термінів за словниками.

Література

1. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К.:Академія 2000. – С. 225-260.

2. Ющук I.П. Лекції зі вступу до мовознавства: Навчальн. посібник – К.: Вид. Міжнар. ін.-ту лінгвістики і права., 1995. – С. 72-79.

3. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – К.: Академія, 2006 – С. 109-114,124-126, 206-217.

4. Дорошенко С.І., Дудик П.С. Вступ до мовознавства. – К.: Вища шк.., 1974. – С. 147-153,159-175.

5. Сучасна українська мова. Лексика і фразеологія / За ред. І.К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1973. – С.101-150.

 

Критерії оцінювання першого пункту роботи

1. Оцінка “відмінно” ставиться за повний послідовний конспект теми, в якому різними кольорами виділені основні проблеми, терміни та ключові слова.

2. Конспект оцінюється на “добре”, якщо він є достатньо повним, але в ньому бракує виділення основних тез теми, або не всі вони виділенні правильно, терміни та ключові слова виділено не у повному обсязі.

3. Оцінку “задовільно” студент отримує за неповний, поверховий конспект, у якому не підкреслено основні тези, терміни та ключові слова виділено з помилками.

4. Оцінка “незадовільно” ставиться студентові, якщо конспект є схемою, у ньому не виділено основні тези, терміни та ключові слова.

 

 

ІІ. Лінгвістичні словники: тлумачні, перекладацькі, етимологічні, словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів, фразеологізмів, історичні, діалектичні та інші.

Вказівки щодо виконання: опрацюйте зазначену літературу, випишіть бібліографію основних словників різних типів, умійте їх охарактеризувати.

 

Література

1. Кочерган М.П., с. 250-260.

2. Ющук І.П., с.79-80.

3. Карпенко Ю.О., с.130-136.

4. Дорошенко С.І., Дудик П.С., с. 142-153,159-175.

4. Ганич Д.І., Олійник І.C. Словник лінгвістичних термінів, відповідні статті.

5. Лингвистический энциклопедический словарь, відповідні статті.

6. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов, відповідні статті.

 

Практичне завдання

Творчий рівень

Випишіть бібліографію основних словників різних типів, кількість слів, яку вони вмішують та приклад словникової статті.

Зразок:

“Словник української мови”, Т. 1-11. – К.: Наукова думка, 1970-1980 (тлумачний словник, близько 135 тис. реєстрових слів).

Приклад словникової статті:

 

ОРЕОЛ, у, ч. 1. Променисте коло, сяйво навкруг голови Бога, святого на іконах, культових картинах, скульптурах і т.ін.; німб. 2. перен. Атмосфера слави, успіху, пошани і т. д. навколо кого-небудь. // Слава. Є в році день один – його святкуємо ми, Зібравшись в братерські кола, Щоб промінь ще додать у лютий час пітьми Поетові до ореола (Сам.). 3. Світлове коло, яке оточує що-небудь на темному фоні. 4. спец. Яскраве біле сяйво навколо сонця, місяця, яскравих зірок. Ореол місяця.

 

Рекомендована література: основні словники різних типів.

Додаткова література

1. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – С. 85-125, 195-210.

2. Кодухов В.И.Введение в языкознание. – С. 184-204

3. Щерба Л.В. Опыт общей теории языка орфографии // Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974. – С. 265-304.

4. Ступин Л.П. Лексикография английского язика. – М., 1985.

5. Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М., 1977. – С.47-68,140-191.

6. Пауль Г. Принципы истории языка. / Пер. с нем. – М., 1960.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти