ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема . Лексична система мови (2 години).

Мета.Виявити основні шляхи збагачення лексичної системи мови, проаналізувати впливи на систему української мови протягом всієї її еволюції, з’ясувати можливості впливу української лексики на інші мови світу, сформувати принципові світоглядні позиції щодо активізації процесу запозичень. Розвивати у студентів вміння працювати з лексичними системами різних мов, використовувати довідкову літературу, аналізувати процес формування мовної системи у зв’язку з культурологічнимипроцесами у суспільстві.

Розгорнутий план лекції

1. Основні процеси в історичному розвитку словникового запасу мови.

2. Шляхи збагачення лексики. Збагачення лексики за рахунок власних ресурсів мови.

3. Збагачення лексики за рахунок інших мов. Запозичення слів. Запозичені слова і варваризми. Калькування слів та словосполучень з іноземних мов. Види кальок.

4. Застаріла лексика. Причини виникнення застарілих слів. Історизми та архаїзми. Їх різновиди та сфери вживання.

5. Етимологія як наука. Принципи наукової етимології. Деетимологізація та її причини. Причини виникнення народної етимології.

6. Фразеологія та основні типи фразем. Джерела фразеологізмів. Вияв у фразеологізмах національної специфіки мови.

7. Стилістичні розряди лексики. Стилістичне розшарування лексики як розподіл синонімічних рядів слів за сферами використання. Загальновживана лексика. Стилістично обмежена лексика, її основні групи.

Література

А. Основна

1. Будагов Р. А. Введение в науку о языке: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Р. А. Будагов. – М. : Высшая школа, 1988. – С. 71 – 81.

2. Булаховський Л. А. Нариси з загального мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Булаховський. – К. : Наукова думка, 1959. – С. 196 – 199; 201 – 210; 363.

3. Головин Б. К. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Б. К. Головин. – М. : Высшая школа, 1973. – С. 69 – 89; 110 – 123..

4. Дорошенко С. І., Дудик П. С. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик. – К. : Вища шк.., 1974. – С. 119 - 141; 155 – 159; 163 - 169.

5. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Ю. О. Карпенко. – К. , Одеса: Вища шк., 1983. – С. 107 – 109; 112 - 116.

6. Откупщиков Ю. В. К истокам слова / Ю. В. Откупщиков. – М.:

Просвещение, 1986. – 175 с.

7. Реформатский Л. А. Введение в языковедение Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Реформатский. - М.: Просвещение, 1979. – С. 101 – 107; 121 – 128; 148 - 151.

 

Додаткова

1. Паламарчук Л. С. Новий академічний словник / Л. С. Паламарчук // Мовознавство. – 1980. - №5. – С. 3 - 9.

Довідкова

1. Етимологічний словник української мови: в 7 томах / За аг. Ред.. О. С. Мельничука / - К. : Наукова думка, 1982. -245 с.

2. Олійник І. С. , Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник / І. С. Олійник, М. М. Сидоренко. – К. : Рад. Школа, 1978. – 350 с.

6. Фасмер М. Этимологический словарь русского язика./ М. Фасмер. – М. : Просвещение, 1964 – 1973.

Питання для перевірки

3. Що таке етимологія і які її завдання? Наведіть приклади етимологічно прозорих і етимологічно непрозорих слів. Що таке деетимологізація слова? Що таке народна етимологія? Назвіть принципи етимологічних досліджень. Охарактеризуйте кожен із цих принципів. З’ясуйте характер зв’язку між звуковим складдом, звучанням і значенням слова в процесі етимологічних досліджень. Назвіть основні прийоми порівняльно-історичного методу, застосовувані у процесі етимологічних досліджень. Чому необхідно враховувати часову послідовність мовних явищ у галузі лексики?

4. Які словосполучення називають фразеологічними?

5. Чому фразеологічні словосполучення називають еквівалентами слів?

6. Дайте визначення фразеологічним зрощенням.

7. Що таке фразеологічні єдності?

8. Що таке фразеологічні сполучення?

9. Поясніть лексичне значення терміна «ідіома».

10. Назвіть основні джерела фразеологізмів.

 

Лекція № 8.

Тема . Граматика як наука про граматичну будову мови. Морфеміка. Словотвір(2 години).

Мета.Сформувати у студентів уявлення про граматичну будову мови, значення основних граматичних понять. Розвивати усіння системно сприймати мову, усвідомлювати взаємозв’язок граматичних одиниць різних рівнів граматики.

Розгорнутий план лекції

1. Граматична будова мови (граматика) як система відношень.

2. Граматичне значення слів в їх протиставленні лексичним значенням. Співвідношення лексичних і граматичних значень у самостійних і службових словах.

3. Граматичні форми слів. Лексема і словоформа. Парадигма.

4. Граматичні категорії.

5. Граматика як наука. Складові граматики. Морфологія і синтаксис.

6. Поняття про морфему. Основні типи морфем. Корні та афікси. Класифікація афіксів. Основа слова. Типи основ. Структурний (морфемний), словотвірний, етимологічний аналіз слова.

7. Частини мови як лексико-граматичні класи слів. Принципи розмежування частин мови. Система частин мови.

 

Література

А. Основна

1. Виноградов В. В. Исследования по русской грамматике: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. В. Виноградов. – М. : Высшая школа, 1979. – 430 с.

2. Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове) : [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. В. Виноградов. – М. : Высшая школа, 1972. – С. 10 – 13; 38 - 43.

3. Вихованець І. Р. У світі граматики: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / І. Р. Вихованець К. : Рад. школа, 1987. – С. 6 – 27; 31 – 50; 98 – 126; 146 – 165; 173 - 179.

4. Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Грищенко А. П. Граматика української мови: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Грищенко. – К. : Рад. школа, 1987. – С. 32 - 45.

5. Головин Б. К. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Б. К. Головин. – М. : Высшая школа, 1973. – С. 193 – 208.

6. Дорошенко С. І., Дудик П. С. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик. – К. : Вища шк.., 1974. – С. 175 – 194; 206 -211; 214 - 228.

7. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол..ф-тів ун-тів] / Ю. О. Карпенко. – К. , Одеса: Вища шк., 1983. – С. 116; 123; 125; 128 – 146.

8. Кодухов В. И. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. И. Кодухов. – М. : Просвещение, 1979. – С. 232 – 240; 265 -282.

9. Реформатский Л. А. Введение в языковедение Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Реформатский. - М.: Просвещение, 1979. – С. 243 - 346.

10. Удовиченко Г. М. Словосполучення в сучасній українській літературній мові: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Г. М. Удовиченко. – К.: Наукова думка, 1968. – С. 10 - 100.

Додаткова

1. Адмони В. Г. Структура грамматического значения и его статус в системе языка/ В. Г. Адмони // Структура предложения и словосочетания в индоевропейских языках. – Л. : ЛГУ, 1979. – С. 6 - 36.

2. Реформатский А. А. Агглютинация и фузия как две тенденции грамматического строения слова / А . А. Реформатский // Морфологическая типология и проблема классификации языков. – М. – Л. : Наука, 1965. – С. 64 - 92.

Питання для перевірки

1. Що таке граматика? Що вивчає граматика? Яке її значення в житті людини і суспільства? Які основні поняття граматики?

2. Чим відрізняється граматичне значення від лексичного? На конкретних прикладах з’ясуйте лексичне і граматичне значення слів та відмінності їх.

3. Як виражається граматичне значення?

4. Що таке синтетичний спосіб вираження граматичних значення?

5. Яка особливість аналітичного способу вираження граматичного значення?

6. Що таке аналітична і синтетична форми? Наведіть їх приклади в українській, російській та англійській мовах.

7. Яка різниця між флективністю та аглютинацією?

8. Що таке гарамтична категорія? Спільне й відмінне між понятійними і граматичними категоріями. Які є граматичні категорії? Назвіть їх структуру. Як проявляються категорії у різних мовах?

9. Що таке парадигма? Які бувають парадигми?

10. Які основні розділи граматичної науки? Що є предметом вивчення у кожному розділі?

11. Що вивчає морфеміка? Що називається морфемою? Чим відрізняється морфема від фонеми? Чи може морфема матеріально дорівнювати фонемі і за яких умов? Покажіть на прикладах конкретних морфем план змісту і план вираження. Що таке семантична сторона морфеми? Що таке морф, аломорф?

12. На які типи поділяються морфеми? Що таке основа слова? З чого вона складається і які її функції? Що називається коренем? Чим він відрізняється від основи? Чи можуть збігатися корінь і оснва?

13. Що таке афікси? Які афікси називаються постфіксами? Що таке суфікс? Яка функція флексії? Які афікси називаються префіксами? Що таке інтерфікси (інфікси)? З’ясуйте формотворчу і складотворчу роль афіксів, ілюструючи свою дуику прикладами. Що таке морфемний складслова?

14. Які основні поняття словотвору (дериватології)? Що таке твірна основа? Що таке словотворчі засоби мови?

15. Які Ви знаєте способи творення слів? Які засоби при них використовуються? Покажіть це на прикладах.

16. Які види афіксального творення Ви знаєте?

17. Що таке словотвірна модель?

18. Що таке безафіксне творення слів?

19. Що таке частини мови? Які основні категоріальні ознаки частин мови? З’ясуйте, в чому виявляється семантична ознака частин мови, - морфологічна,- синтетична, -словотворча.

20. Як класифікуються частини мови? Які основні категоріальні ознаки слів – домінантів – іменника? Прикметника? Числівника? Займенника? Дієслова? Прислівника?

21. Які ознаки дейктичних слів? Які ознаки інтер’єктивних слів (вигуків, звуконаслідувань, слів прикликання та відгону)?

22. Охарактеризуйте парадигми змінних частин мови.

23. Що таке синтагма? З’ясуйте поняття парадигматичних і синтагматичних відношень.

 

Лекція № 9.

Тема . Синтаксис як розділ граматики. Словосполучення та його основні ознаки (1 година).

Мета.Сформувати у студентів уявлення про синтаксичну систему мови, висвітлити основні теоретичні підходи до розуміння словосполучення як синтаксичної одиниці, які склалися в історії науки; продемонструвати основні типи словосполучень слов’янських мов та їх відмінності від структурно-семантичних типів словосполучень інших мовних груп індоєвропейської сім’ї. Розвивати навичку аналітичної роботи з базовими теоретичними джерелами, сформувати уміння системного аналізу словосполучень як синтаксичних одиниць, зіставного аналізу слова, словоформи, словосполучення і речення.

Розгорнутий план лекції

1. Поняття про речення та словосполучення. Питання визначення основної одиниці синтаксису в наукові літературі.

2. Словосполучення, слово і фразеологізм.

3. Способи синтаксичного зв’язку слів. Підрядність (узгодження, керування, прилягання); координація; тяжіння; сурядність. Граматичні засоби вираження підрядного зв’язку.

4. Форма словосполучення. Роль головного і залежного компонента.

5. Семантика словосполучень і типи синтаксичних відношень між компонентами словосполучення (атрибутивні, обставинні, об’єктні, комплетивні, синткретичні).

6. Класифікаціґ словосполучень за кількістю компонентів (прості, складні та перехідного типу). Основні підходи до питання кількісних типів словосполучень у науковій літературі.

7. Типи словосполучень за морфологічною природою головного і залежного слів ( іменні, дієслівні, прислівникові).

8. Прояв національної специфіки синтаксичних систем мов у словосполученнях.

Література

А. Основна

1. Виноградов В. В. Исследования по русской грамматике: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. В. Виноградов. – М. : Высшая школа, 1979. – С. 231 - 253.

2. Дорошенко С. І., Дудик П. С. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик. – К. : Вища шк.., 1974. – С. 218 - 228.

3. Головин Б. К. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Б. К. Головин. – М. : Высшая школа, 1973. – С. 85 – 89; 110 - 117.

4. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол..ф-тів ун-тів] / Ю. О. Карпенко. – К. , Одеса: Вища шк., 1983. – С. 141 - 146.

5. Кодухов В. И. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. И. Кодухов. – М. : Просвещение, 1979. – С. 271 - 275.

6. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / К. : Академія, 2000. – С. 194 - 248.

7. Реформатский Л. А. Введение в языковедение Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Реформатский. - М.: Просвещение, 1979. – С. 324 - 346.

8. Удовиченко Г. М. Словосполучення в сучасній українській літературній мові: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Г. М. Удовиченко. – К.: Наукова думка, 1968. – С. 10 - 100.

Додаткова

1. Адмони В. Г. Структура грамматического значения и его статус в системе языка/ В. Г. Адмони // Структура предложения и словосочетания в индоевропейских языках. – Л. : ЛГУ, 1979. – С. 6 - 36.

2. Вихованець І. Р. У світі граматики: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / І. Р. Вихованець К. : Рад. школа, 1987. – С. 98 - 126.

3. Сахарный Л. В. К тайнам мысли и слова / Л. В. Сахарный. – М. : просвещение, 1983. – С. 40 - 88.

 

Питання для перевірки

1. Охарактеризуйте словосполучення як синтаксину одиницю Чим відрізняється словосполучення від речення, від слів, від випадкового поєднання слів?

2. Що є відмінне і що може бути спільне між словосполученням і синтагмою? Наведіть приклади.

3. Які є види підрядного зв’язку між словами? Що таке узгодження? Керування? Прилягання? Тяжіння? Інкорпорування?

4. Які є типи словосполучень:

- за ступенем зв’язності;

- за кількістю компонентів;

- за лексико-граматичною природою незалежного слова;

- за синтаксичними відношеннями.

 

Лекція № 9.

Тема . Речення та його основні ознаки. Особливості будови речень у різних мовах (1 година).

Мета.Сформувати у студентів уявлення про те, що речення є основною синтаксичною одиницею; здійснити зістаний аналіз слова, словосполучення і речення, виокремивши специфічні ознаки речення, які вирізняють його серед інших одиниць синтаксису; висвітлити питання прояву національної специфіки граматичної системи мови на рівні речення. Розвивати навичку системного підходу до повного синтаксичного аналізу речення як основної одиниці синтаксису, зіставного аналізу речень різних мов світу.

Розгорнутий план лекції

1. Теорія речення – «ядро синтаксису» кожної мови. Історія формування синтаксису як розділу мовознавства.

2. Найважливіші ознаки речення: предикативність, модальність, синтаксичний час, інтонаційна завершеність, граматична оформленість за законами певної мови. Основні теоретичні підходи до зазначених вище понять.

3. Речення і судження.

4. Структура речення та способи її представлення. Двоскладні та односкладні речення. Члени речення та способи їх відношення жл структурної схеми. Головні члени речення та головний член односкладних речень. Поняття структурного мінімума речення. Другорядні члени речення, обов’язкові та факультативні. Основні типи речень за структурою.

5. Актуальне членування речення. Речення та висловлювання. Тема і рема висловлювання.

6. Прояв національної специфіки синтаксичних систем мов в реченнях.

 

Література

А. Основна

1. Головин Б. К. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Б. К. Головин. – М. : Высшая школа, 1973. – С. 85 – 89; 110 - 117.

2. Дорошенко С. І., Дудик П. С. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик. – К. : Вища шк.., 1974. – С. 218 - 228.

3. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол..ф-тів ун-тів] / Ю. О. Карпенко. – К. , Одеса: Вища шк., 1983. – С. 141 - 146.

4. Кодухов В. И. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. И. Кодухов. – М. : Просвещение, 1979. – С. 271 - 275.

5. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / К. : Академія, 2000. – С. 194 - 248.

6. Реформатский Л. А. Введение в языковедение Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Реформатский. - М.: Просвещение, 1979. – С. 324 - 346.

7. Удовиченко Г. М. Словосполучення в сучасній українській літературній мові: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Г. М. Удовиченко. – К.: Наукова думка, 1968. – С. 10 - 100.

Додаткова

1. Адмони В. Г. Структура грамматического значения и его статус в системе языка/ В. Г. Адмони // Структура предложения и словосочетания в индоевропейских языках. – Л. : ЛГУ, 1979. – С. 6 - 36.

2. Вихованець І. Р. У світі граматики: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / І. Р. Вихованець К. : Рад. школа, 1987. – С. 98 - 126.

3. Сахарный Л. В. К тайнам мысли и слова / Л. В. Сахарный. – М. : просвещение, 1983. – С. 40 - 88.

 

Питання для перевірки

1. Дайте визначення речення як найважливішої комунікативної одиниці мови. Які основні функції речення?

2. Чим речення відрізняється від інших мовних одиниць? У яких відношеннях перебуває речення з іншими мовними одиницями? Які основні ознаки речення?

3. З’ясуйте поняття предикативності, модальності , смислової і граматичної цілісності, інтонаційної завершеності.

4. Які є принципи поділу речень? Визначіть, за яким принципом поділу які типи речень виділяються. Знайдіть основні ознаки речень у кожному з типів і видів речення.

5. Що таке актуальне членування речення?

6. З’ясуйте на прикладах з історії рідної мови поняття змінності граматичної будови мови.

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти