ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема. Типи відношень лексичних одиниць (4 години).

Мета. Домогтися свідомого засвоєння студентами типів відношень лексичних одиниць.

Теоретична частина

1. Слова однозначні та багатозначні:

- семантична структура багатозначного слова;

- типи переносного значення слова (метафора, метонімія, синекдоха);

2. Омоніми як ряди слів, що збігаються за звуковою оболонкою (джерела омонімії, різновиди омонімів).

3. Синоніми й антоніми як члени тематичних груп слів у лексичній системі мови.

4. Терміни та їх цільове призначення.

5. Фразеологія і основні типи фразем.

6. Стилістичні ресурси лексики.

7. Історичні зміни словникового складу мови:

- причини історичних змін;

- історизми та архаїзми;

- неологізми;

- запозичення.

8. Внутрішня форма слова. Деетимологізація. Народна етимологія.

9. Історична лексикологія та етимологія.

 

Література

А. Основна

1. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол..ф-тів ун-тів] / Ю. О. Карпенко. – К. , Одеса: Вища шк., 1983. – С. 104 - 119.

2. Кодухов В. И. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. И. Кодухов. – М. : Просвещение, 1979. – С. 196 - 216.

3. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / К. : Академія, 2000. – С. 194 - 248.

4. Реформатский Л. А. Введение в языковедение Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Реформатский. - М.: Просвещение, 1979. – С. 75 - 128.

Б. Додаткова

1. Откупщиков Ю. В. К истокам слова / Ю. В. Откупщиков. – М: Просвещение, 1986. – 175 с.

2. Полюга Л. М. Омонімія і багатозначність / Л. М. Полюга // Українська мова і література в школі. – 1985. - №7. – С. 40 – 45.

3. Трубачев О. Н. Реконструкция слов и их значений / О. Н. Трубачев // Вопросы языкознания. – 1980. - №3. – С. 314 – 318.

 

Довідкова

1. Олійник І. С. , Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник / І. С. Олійник, М. М. Сидоренко. – К. : Рад. Школа, 1978. – 350 с.

2. Фасмер М. Этимологический словарь русского язика./ М. Фасмер. – М. : Просвещение, 1964 – 1973.

3. Баранцев К. Т. Англо-український фразеологічний словник / К. Т. Баранцев. – К. : Рад. Школа, 1969. – 152 с.

4. Удовиченко Г. М. Фразеологічний словник української мови: в 2 томах / Г. М. Удовиченко. – К. : Вища школа, 1978.

Практична частина

1. Виберіть з будь-якого тлумачного словника 5 однозначних і 5 багатозначних слів.

2. Простежте, чи збігаються за своїм семантичним кодом слова: укр. : іти; нім.: gehen; фр.: aller; англ. : to go.

3. Простежте значення слова за словником:

- нім.: die Weide, die Seite, Fub, Stadium,

- англ.: set, Sidt, foot, stage;

- фр. : poste, piecе

4. Поясніть значення поданих термінів, користуючись відповідним словником: аглютинація, ад’єктивація, омофонія, парадигма, деетимологізація, фузія, варваризми.

5. Установіть, яким шляхом виникли омоніми. При потребі використайте етимологічний словник.

Укр. : шах (титул монарха) – шах ( тармін шахової гри);

Мило (ім..) – мило (прислівник);

Зефір (вітер) – зефір (тканина) – зефір ( ласощі);

Сонце – сон це.

Рос.: брак (шлюб) – брак (неякісні вироби);

Язык (орган смаку) – язык (засіб спілкування);

Лечу ( від дієслова лететь) – лечу ( від дієслова лечить);

Рот - род.

6. Поясніть значення паронімів:

Інтелігентний – інтелігентський; адрес – адреса; туристський – туристичний; статус – статут; ефектно – ефективно.

7. Проаналізуйте мовне явище:

- нім. : Band – том, стрічка, тасьма, бант, кайдани;

- англ.: board – стіл, харчування, дошка, управління, міністерство, борт.

8. Доберіть приклади вживання слів у переносному значенні (метафора, метонімія, синекдоха). Подайте коментар.

9. Поділіть фразеологічні звороти на три типи: а) фразеологічні зрощення; б) фразеологічні єдності; в) фразеологічні сполучення.

Лихом об землю вдарити (кинути). Наздогад буряків, щоб дали капусти. Світ за осі. Залити за шкуру сала. Не чути ніу під собою. На всі руки майстер. От тобі, бабо, і Юріїв день. Носа не показувати. Брати в шори. Перемивати кісточки. Відкрити Америку. Альфа і омега. Ловити вітру в полі. Пір’я розпускати. Терновий вінець.

 

Практичне заняття № 14, 15.

Тема. Лексична система мови (4 години).

Мета.Дати поняття про лексико-семантичну систему мови, про шляхи її збагачення.

Теоретична частина

1. Поняття лексико-семантичної системи.

2. Парадигматичні та синтагматичні відношення в лексичній системі мови.

3. Словниковий склад мови.

4. Стилістична диференціація лексики.

Література

А. Основна

1. Булаховський Л. А. Нариси з загального мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Булаховський. – К. : Наукова думка, 1959. – С. 32 – 34; 166 - 178.

2. Головин Б. К. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Б. К. Головин. – М. : Высшая школа, 1973. – С. 85 – 89; 110 - 117.

3. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол..ф-тів ун-тів] / Ю. О. Карпенко. – К. , Одеса: Вища шк., 1983. – С. 107 - 117.

4. Кодухов В. И. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. И. Кодухов. – М. : Просвещение, 1979. – С. 192 – 194; 196 - 216.

5. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / К. : Академія, 2000. – С. 194 - 248.

6. Реформатский Л. А. Введение в языковедение Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Реформатский. - М.: Просвещение, 1979. – С. 75 - 128.

Додаткова

1. Будагов Р. А. Введение в науку о языке: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Р. А. Будагов. – М. : Высшая школа, 1988. – 340с.

2. Откупщиков Ю. В. К истокам слова / Ю. В. Откупщиков. – М.: Просвещение, 1986. – 175 с.

 

Довідкова

1. Етимологічний словник української мови: в 7 томах / За аг. Ред.. О. С. Мельничука / - К. : Наукова думка, 1982. -245 с.

2. Олійник І. С. , Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник / І. С. Олійник, М. М. Сидоренко. – К. : Рад. Школа, 1978. – 350 с.

2. Фасмер М. Этимологический словарь русского язика./ М. Фасмер. – М.: Просвещение, 1964 – 1973.

 

Практична частина

1. Випишіть старослов’янізми, тюркізми, грецизми, латинізми з наведених слів в окремі групи за схемою:

Старослов’янізми Тюркізми Грецизми Латинізми
1. глава сарай ланіти екзамен

Усно з’ясуйте, якими фонетичними і морфологічними ознаками вони характеризуються.

Укр.: вождь, щедрий, приязнь, учитель, істинний, буква, глашатай, граматика, філософія, академія, алфавіт, любимий, адміністрація, уста, чадо, братія, факультет, декан, цитата, бюлетень, огненний, гієна, мудрий, акт, змій, нащадок, інтервенція, лекція, секретар, диктор, базар, табун, тулуб;

Рос.: разногласие, преграждать, вождение, мочь – мощь, младший, главный, угождать, агитация, студент, драма, любитель, конструкция, политика, администрация, санаторий, школа, депрессия, реконструкция, театр.

2. Наведіть по 5 прикладів історизмів, архаїзмів, неологізмів.

3. Користуючись етимологічними словниками російської та української мов, поясніть етимологію поданих слів:

Укр.: колодязь, кінець, острів, сорок, дев’яносто;

Рос.: отвага, чепуха, вдохновение, дерзать, досуг.

 

Модуль № 4.

Практичне заняття № 16.

Тема. Граматика як розділ мовознавства. Граматична форма. Граматичне значення. Граматична категорія ( 2 години).

Мета.Познайомити студентів із основними поняттями граматики.

Теоретична частина

1. Граматична будова мови (граматика) як система відношень.

2. Граматичне значення слів в їх протиставленості лексичним значенням: а) абстрактні/реальні; б) типові (категоріальні)/ індивідуальні; в) обов'язкові (класифікуючі)/ факультативні; г) формальні/ основні.

3. Співвідношення лексичних і граматичних значень у самостійних і службових словах.

4. Граматичні форми слів: а) граматична форма як внутрішня єдність граматичного значення та його формального показника; б) лексема і словоформа; в) парадигма.

5. Граматичні категорії, лексико-граматичні і власне граматичні ( класифікуючі та словозмінні).

6. Граматика як наука. Складові частини граматики: а) морфологія як учення про форми слова та лексико-граматичні класи слів.

7. Синтаксис як учення про функції форм слова, про будову словосполучення та речення.

 

Література

А. Основна

1. Виноградов В. В. Исследования по русской грамматике: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. В. Виноградов. – М. : Высшая школа, 1979. – С. 231 - 253.

2. Дорошенко С. І., Дудик П. С. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик. – К. : Вища шк.., 1974. – С. 218 - 228.

3. Головин Б. К. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Б. К. Головин. – М. : Высшая школа, 1973. – С. 85 – 89; 110 - 117.

4. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол..ф-тів ун-тів] / Ю. О. Карпенко. – К. , Одеса: Вища шк., 1983. – С. 141 - 146.

5. Кодухов В. И. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. И. Кодухов. – М. : Просвещение, 1979. – С. 271 - 275.

6. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / К. : Академія, 2000. – С. 194 - 248.

7. Реформатский Л. А. Введение в языковедение Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Реформатский. - М.: Просвещение, 1979. – С. 324 - 346.

8. Удовиченко Г. М. Словосполучення в сучасній українській літературній мові: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Г. М. Удовиченко. – К.: Наукова думка, 1968. – С. 10 - 100.

Додаткова

1. Адмони В. Г. Структура грамматического значения и его статус в системе языка/ В. Г. Адмони // Структура предложения и словосочетания в индоевропейских языках. – Л. : ЛГУ, 1979. – С. 6 - 36.

2. Вихованець І. Р. У світі граматики: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / І. Р. Вихованець К. : Рад. школа, 1987. – С. 98 - 126.

3. Сахарный Л. В. К тайнам мысли и слова / Л. В. Сахарный. – М. : просвещение, 1983. – С. 40 - 88.

 

Практична частина

1. В яких значеннях використовується термін “граматика”?

2. Дібрати текст художнього стилю ( 50 слів). Проаналізувати співвідношення лексичних та граматичних значень представлених слів. Користуйтеся довідковою літературою.

3. Продемонструйте систему частин мови української мови. Зазначте систему граматичних значень, граматичних категорій та граматичних форм кожної частини мови. Подайте зіставну характеристику морфологічної системи української мови з аналогічною системою однієї із європейських мов (за власним вибором). Укладіть таблицю. Наведіть приклади до кожної мовної ситуації.

Практичне заняття № 17.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти