ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Самостійна робота № 2 ( до модуля № 2) - 16 годин.

Тема. Мовленнєвий апарат людини і основні функції його органів. Класифікація голосних і приголосних звуків (фонем). Функціональні та історичні зміни звуків, причини цих змін. Фонетична і фонематична транскрипція. Фонологія як розділ фонетики. Основні фонологічні школи.

Мета.

1. Сформувати уявлення про будову мовленнєвого апарату та функції його органів при творенні звуків мови.

2. Домогтися свідомого засвоєння принципів класифікації голосних і приголосних звуків (фонем).

3. Поглибити і закріпити теоретичні відомості про фонетичні одиниці та їх взаємодію; про історичні зміни звуків; про фонетичну основу сучасної орфоепії.

4. Домогтися практичного засвоєння фонетичної та фонематичної транскрипції

Теоретична частина

1. Познайомитися з роботою мовленнєвого апарату людини, з основними функціями мовних органів. Дати характеристику мовних органів при артикуляції тих чи тих звуків.

2. Якими типовими акустико-артикуляційними ознаками відрізняються приголосні звуки від голосних?

3. Що таке вокалізм і консонантизм?

4. На чому базується поділ приголосних звуків на шумні й сонорні, на дзвінкі й глухі?

5. Як поділяються приголосні за роботою активного мовного органу?

6. Що означає поділ приголосних за місцем творення?

7. На основі чого виділяються дорсальні, апікальні, какумінальні звуки і як вони характеризуються?

8. Які звуки називають фарингальними?

9. Що означає поділ приголосних за способом творення?

10. На основі чого виділяють звуки шиплячі і свистячі?

11. У чому особливість вимови африкат?

12. Що таке палаталізація звуків? Яким артикуляційним моментом вона зумовлюється?

13. Що таке дифтонг, трифтонг?

14. Що таке аспірація?

15. Як класифікуються звуки іноземної мови, яку ви вивчаєте?

16. Що є предметом фонології?

17. Які ви знаєте функції фонеми? Проілюструйте прикладами.

18. Що таке інваріант і варіанти (алофони) фонеми?

19. Як співвідносяться між собою звук і фонема?

20. Які ознаки фонем називають диференційними?

21. Що таке опозиція звукових ознак?

22. За допомогою якого прийому дослідники встановлюють кількість фонем?

23. Що таке корелятивні пари фонем?

24. Чи однакова кількість фонем у різних мовах?

25. У чому полягає принципова відмінність розуміння фонеми представниками Московської і Ленінградської фонологічних шкіл?

 

Література

А. Основна

1. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол..ф-тів ун-тів] / Ю. О. Карпенко. – К. , Одеса: Вища шк., 1983. – С. 34 – 43; 72 – 79; 89 – 93.

2. Кодухов В. И. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. И. Кодухов. – М. : Просвещение, 1979. – С. 49 – 52; 56 – 102; 105 - 120.

3. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / К. : Академія, 2000. – С. 121 - 151.

4. Маслов Ю. С. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Ю. С. Маслов. – М. : Высшая школа, 1987. – С. 35 - 49.

5. Реформатский Л. А. Введение в языковедение Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Реформатский. - М.: Просвещение, 1979. – С. 153 - 165.

6. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Н. І. Тоцька. – К. : Вища школа, 1981. – С. 3 - 20.

Додаткова

1. Аванесов Р. И. Кратчайшая звуковая единица в составе слова и морфемы / Р. И. Аванесов // История советского языкознания: хрестоматия. – М.: Высшая школа, 1981. – С. 153 - 156.

2. Донець Л. С., Мацько Л. І. Вступ до мовознавства : практикум[ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. С. Донець, Л. І. Мацько. –

К. : Вища школа, 1989. – С. 62 - 64.

3. Зиндер Л. Р. Общая фонетика / Л. Р. Зиндер. – М. : Наука, 1979. – 3 - 87.

4. Кондрашова А. М. Звуки и знаки. Звук и значение / А. М. Кондрашова. - М. : Наука, 1989. – С. 166 - 190.

5. Реформатский А. А. Основные положения МФШ / А. А. Реформатский // Введение в языкознание: хрестоматия. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – С. 91 - 97.

6. Реформатский А. А. О расхождении МФШ с ленинградскими фонологами / А. А. Реформатский // Введение в языкознание: хрестоматия. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 281 - 295.

7. Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грищенка. – К. : Вища школа, 1997. – С. 21 – 29; 67 -83.

8. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К. : Літера, 2000. – С. 22- 25.

9. Щерба Л. В. Избранные работы по языкознанию и фонетике / Л. В. Щерба. – Л. : ЛГУ, 1958. – 230 с.

 

Практична частина

1. Виготовити таблиці «Будова мовленнєвого апарата людини».

2. Опрацювати теоретичний матеріал до тем №2; №4 модуля №2, зробити тезовий конспект.

3. Скласти конспект за питаннями:

- Принципи українського складоподілу;

- Принципи фонетичної та фонематичної транскрипції;

- Історичні зміни звуків;

- Фонетична основа орфоепії сучасної української літературної мови;

- Фонетичний принцип орфографії.

 

Тема . Фонетика як наука про звуки людської мови.

Мета.Ознайомити студентів з поняттям про фонетичну систему мови, про будову мовленнєвого апарату людини. Сформувати поняття про звук як основну одиницю фонетики.

Розгорнутий план лекції

1. Предмет і зміст фонетики як науки. Теоретичне і практичне значення вивчення фонетики. Розділи загальної фонетики.

2. Поняття про звук мовлення. Три аспекти характеристики звуків мовлення.

3. Акустичні властивості звука (сила, висота, гучність, довгота, тембр).

4. Артикуляційна характеристика звуків мовлення:

5. структура мовленнєвого апарату і функції його складових частин. Широке і вузьке розуміння мовленнєвого апарату. Активні і пасивні мовні органи;

6. артикуляція звуків та її фази;

7. артикуляційна база мови і акцент.

4. Функціональна (лінгвістична) характеристика звуків.

 

Література

А. Основна

1. Головин Б. К. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Б. К. Головин. – М. : Высшая школа, 1973. – С. 26 - 29.

2. Дорошенко С. І., Дудик П. С. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / С. І. Дорошенко, П. С. Дудик. – К. : Вища шк.., 1974. – С. 50 - 57.

3. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол..ф-тів ун-тів] / Ю. О. Карпенко. – К. , Одеса: Вища шк., 1983. – С. 34 - 43.

4. Кодухов В. И. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / В. И. Кодухов. – М. : Просвещение, 1979. – С. 109 - 120.

5. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / К. : Академія, 2000. – С. 39 - 57.

6. Маслов Ю. С. Введение в языкознание: [ учебное пособие для студ. филол. ф-тов ун-тов] / Ю. С. Маслов. – М. : Высшая школа, 1987. – С. 35 - 49.

7. Реформатский Л. А. Введение в языковедение Вступ до мовознавства: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Л. А. Реформатский. - М.: Просвещение, 1979. – С. 153 - 165.

8. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія: [ навч. посіб. для студ. філол.. ф-тів ун-тів] / Н. І. Тоцька. – К. : Вища школа, 1981. – С. 3 - 20.

Б. Додаткова

1. Аванесов Р. И. Кратчайшая звуковая единица в составе слова и морфемы / Р. И. Аванесов // История советского языкознания: хрестоматия. – М.: Высшая школа, 1981. – С. 153 - 156.

2. Зиндер Л. Р. Общая фонетика / Л. Р. Зиндер. – М. : Наука, 1979. – С. 3 - 102.

3. Кондрашова А. М. Звуки и знаки. Звук и значение / А. М. Кондрашова. - М. : Наука, 1989. – С. 166 - 190.

Питання для перевірки

1. Які ознаки звуків мовлення свідчать про те, що вони є природною матерією мови?

2. Обґрунтуйте потребу виділення трьох аспектів вивчення звуків мови.

3. Якими акустичними ознаками характеризуються звуки мовлення? Як виникають шуми і тони? Від чого залежать висота, сила(інтенсивність, гучність) і тривалість звука?

4. Що таке резонатор і резонанс? Як утворюється тембр звука?

5. Які звуки називають голосними?

6. Які звуки називають приголосними?

7. Що є предметом анатомо-фізіологічного аспекту вивчення звуків людського мовлення (антропофоніки)?

8. Обґрунтуйте термін «мовний апарат людини» в широкому і вузькому розумінні.

9. Назвіть звуки мовлення послідовно за походженням видихуваного повітря із легень. На які три частини поділяється мовний апарат і чому?

10. Дайте функціональну характеристику кожного органа мовлення.

11. Перерахуйте окремо активні і пасивні мовні органи.

12. Що таке фонація?

13. Охарактеризуйте роботу гортані і роботу голосових зв’язок:

14. при вимові голосних;

15. при вимові сонорних приголосних;

16. при вимові шумних дзвінких приголосних;

17. при вимові шумних глухих приголосних.

18. Яка роль ротової порожнини для звукоутворення?

19. Яка роль органів рота при творенні голосних звуків?

20. Яка участь носа при творенні приголосних звуків?

21. Яка участь органів рота при творенні приголосних звуків?

22. Яка участь губ при творенні голосних і приголосних звуків?

23. У якому стані перебувають мовні органи при шепоті?

24. Із роботою яких мовних органів пов’язаний поділ приголосних на тверді й м’які, дзвінкі й глухі приголосні?

25. Що таке артикуляція звука? З яких частин вона складається?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти