ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Перелік тем для індивідуальної роботи

1. Проблема ролі і значення мови в житті суспільства. Взаємозв’язок таких категорій : мова і народ, мова і особистість, загальнонародний характер мови.

2. Джерела соціальної диференціації мови. Соціальні варіанти мовлення.

3. Основні та факультативні функції мови. Пояснити теоретичні положення ілюстративними прикладами.

4. Мова і мислення як лінгвофілософська проблема.

5. Суб’єктивне і об’єктивне у мові. Мова і мовлення.

6. Проблема походження людської мови і питання утворення окремих мов світу.

7. Джерела і шляхи виформування національних літературних мов ( за вибором).

8. Взаємозв’язок розвитку мови і розвитку людського суспільства.

9. Місце і роль однієї із так званих мертвих мов серед інших мов сучасності ( за вибором).

10. Основні принципи класифікації мов світу.

11. Критерії побудови генеалогічної класифікації мов світу.

12. Критерії побудови типологічної класифікації мов світу.

13. Подайте зіставну характеристику системи голосних фонем української, російської, польської, англійської та французької мов.

14. Подайте зіставну характеристику системи приголосних фонем української, російської, польської, англійської та французької мов.

15. Основні принципи МФШ.

16. Основні принципи ЛФШ.

17. Основні принципи Празької фонологічної школи.

18. З’ясуйте на прикладах, як у результаті еволюції піктограми, ідеограми, силабограми виникає буква.

19. Принципи побудови алфавітних систем ( за вибором).

20. Основні принципи лексичного аналізу тексту. Теоретичні положення проілюструйте мовними прикладами.

21. Основні прийоми порівняльно-історичного методу мовознавства, застосовувані у процесі етимологічних досліджень. Теоретичні положення проілюструйте мовними прикладами.

22. Принцип часової послідовності мовних явищ у мовній галузі. Теоретичні положення проілюструйте мовними прикладами.

23. Сутність основних принципів класифікації слів : алфавітний, інверсійний, гніздовий. Теоретичні положення проілюструйте мовними прикладами.

24. Проаналізуйте лінгвістичні словники ( три за власним вибором).

25. Морфемна будова слов’янських, германських та романських мов. Теоретичні положення проілюструйте мовними прикладами. 20

26. Засоби вираження граматичних значень частин мови слов’янських, германських та романських мов. Теоретичні положення проілюструйте мовними прикладами.

27. Структура граматичних категорій морфологічної системи слов’янських, германських та романських мов. Теоретичні положення проілюструйте мовними прикладами.

28. Поняття парадигматичних і синтагматичних відношень морфологічної системи мови. Теоретичні положення проілюструйте мовними прикладами.

29. Спільне й відмінне у типах зв’язку та формальному вираженні словосполучення різних мов світу. Теоретичні положення проілюструйте мовними прикладами.

30. З’ясуйте на прикладах з історії рідної мови поняття змінності граматичної будови мови.

31. Визначте типи і види речень української мови. Розкрийте їх синтаксичну будову, а також роль у побудові тексту.

 


Питання до екзамену

1. Мовознавство – наука про мову. Проблеми загального і часткового мовознавства. Практичне й теоретичне значення мовознавчої науки, зв’язки мовознавства з суспільними і природничими науками.

2. Мова і мовлення. Об’єктивне і суб’єктивне в мові. Соціальна основа мовної діяльності.

3. Методи мовознавчої науки. Поняття про дослідницькі методи.

4. Мова і мислення. Діалектична єдність їх у процесі виникнення, існування й розвитку. Зв’язки мови з мисленням і свідомістю. Роль мови у процесі пізнання.

5. Функції мови у суспільстві.

6. Виникнення людської мови. Різні погляди на природу та сутність мови.

7. Мова й інші суспільні явища. Загальнонародний характер мови.

8. Система голосних фонем. Принципи класифікації. Взаємодія звуків у мовному потоці.

9. Дайте характеристику семіто-хамітської мовної сім’ї.

10. Які ви знаєте пара лінгвістичні засоби спілкування? Їх обмеженість порівняно із звуковою мовою.

11. Система приголосних фонем. Принципи класифікації. Взаємодія звуків у мовному потоці.

12. Характеристика китайсько-тибетської мовної сім’ї.

13. Взвємозв’язки синхронічного і діахронічного вивчення мови як необхідна умова діалектичного розуміння мови.

14. Суб’єктивний характер розвитку мови, нерозривний зв’язок мови із суспільною формацією: мова роду, племені, народності, нації.

15. Лексична система мови. Поняття слова, його основні характеристики.

16. Дайте характеристику індоєвропейській мовній сім’ї (слов’янська група).

17. Повний фонетичний аналіз тексту.

18. Основні процеси історичного розвитку мов: диференціація, інтеграція. Спорідненість мов. Взаємодія мов і діалектів. Явище субстрату, адстрату, суперстрату.

19. Територіальні й соціальні елементи функціонування мови.

20. Моносемія, полісемія. Типи переносних значень слова за схожістю, функцією. Розширення й звуження значення слова.

21. Фінно-угорська мовна сім’я.

22. Поняття системи мови і мовної структури. Взаємодія різних рівнів мови. Потенційна відмінність системи однієї мови від інших.

23. Зміни в лексичному складі мови. Активна і пасивна лексика. Неологізми. Архаїзми. Історизми. Шляхи збагачення словникового складу мови. 27

24. Тюркська мовна сім’я.

25. Елементи мовної структури. Ієрархічний характер будови мови, синтагматичні й парадигматичні відношення в мові.

26. Знаковий характер мови. Поняття лінгвістичного знака і рівня мови. Якісна і кількісна відмінність мовних знаків різних рівнів мови.

27. Багатокомпонентність мов. Своєрідність і сфери поширення. Живі і мертві мови. Мови міжнародного спілкування. Штучні мови. Класифікація мов. Мовне оточення України.

28. Порівняльно-історичний метод мовознавства.

29. Функції, призначення письма у суспільстві. Виникнення письма – початок документальної історії людства. Основні етапи розвитку письма.

30. Виникнення алфавітів. Коротка характеристика арабського, грецького, латинського алфавітів.

31. Графіка, Звук і графемою співвідношення між буквами і звуками. Поняття лігатури. Діакритичні знаки.

32. Фонетика як наука про звуки людської мови. Предмет фонетики.

33. Фізична природа звуків людської мови. Роль центральної нервової системи у творення й сприйнятті звуків.

34. Звук як найменша частина звукового потоку мовлення. Складотворчі й нескладотворчі звуки. Монофтонг, дифтонг, трифтонг. Висхідні й спадні дифтонгів Дифтонги, що є реалізацією двох фонем.

35. Фраза як відрізок мовлення що характеризується зупинкою звучання, паузою, інтонацією. Складники інтонації.

36. Суперсегментні мовні одиниці. Наголос. Інтонація.

37. Орфоепія. Норми української вимови.

38. Функціональні зміни фонем (звуків), їх причини.

39. Китайсько-тибетська мовна сім’я.

40. Історичні зміни звуків (флнем) як наслідок дії фонетичних законів минулих епох. Поняття звукового закону, обмеженість його дії.

41. Слов’янська група індоєвропейської сім’ї мов.

42. Індоєвропейської сім’я мов ( характеристика усіх груп, крім слов’янської).

43. Фонетична і фонематична транскрипція, їх принципи і застосування. МФА.

44. Празький лінгвістичний гурток.

45. Поняття і лексичне значення слова. Семантична структура слова.

46. Багатозначність слова і омонімія. Основні шляхи утворення омонімів. Типи омонімів.

47. Етимологія слова. Принципи і прийоми етимологічного аналізу. Поняття деетимологізації. Народна етимологія.

48. Дайте характеристику семіто-хамітській мовній сім’ї.

49. Загальні і власні назви. Ономасіологія як наука про власні назви і спеціальні назви. Галузі ономасіології. 28

50. Стилістичні шари лексики. Книжна і розмовна лексика. Слова стилістично нейтральні і забарвлені. Історична лексика. Діалектизми. Слова жаргонні і вульгарні.

51. Поняття терміна. Термінологія.

52. Лексикографія як учення про способи та практику укладання словників. Будова словникової статті у різних словниках.

53. Граматика як наука. Зв’язки граматики з лексикою і мисленням.

54. Лексична і граматична абстракція. Поняття граматичного значення.

55. Граматична категорія. Морфологічні й синтаксичні категорії. Лексико-граматичні категорії. Особливості граматичних категорій в різних мовах.

56. Морфема як одиниця морфеміки. Типи морфем.

57. Поняття про частини мови та критерії їх виділення.

58. Словосполучення та їх типи.

59. Речення та його ознаки. Актуальне членування речення.

60. Поняття типологічної класифікації мов.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти