ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Філогенез основних систем органів хребетних. Порівняльний аналіз покривів тіла, травної, дихальної, серцево-судинної систем

І. Актуальність теми. Порівняльний огляд покривів тіла, травної , дихальної і кровоносної ситем хребетних допомагає розкрити конкретні шляхи еволюції цих систем (філогенез) і озброює лікаря історичним розумінням будови людського організму та процесів його індивідуального розвитку.

Важливий методичний аспект вивчення даної теми полягає в тому, що розгляд еволюційних перетваворень кожної із названих систем завершується аналізом вірогідних причин виникнення в їх будові та фукціях філогенетично зумовлених вад розвитку.

Філогенетично зумовленими називають такі вади, які за будовою нагадують органи предків або родинних сучасних груп хордови і хребетних. Напрклад, збереження у дорослої людини нижніх або поперекових ребер, незаростання після народження дитини боталової протоки, природжені нориці шиї (рудименти зябрових щілин), поява двох дуг аорти, транспозиція аорти і легеневого стовбура (аорта відходить від правого шлуночка, а легеневий стовбур від лівого) та інші. Такі природжені вади за своєю біологічною природою являються атавізмами, тому їх називають атавістичними або анцестральними (від франц. ancetre - предок).

Появу атавізмив у людини можна зрозуміти виходячи із біогенетичного закону Ф.Мюллера й Е.Геккеля – закону згідно якого в ході індивідуального розвитку (онтогенезу) і особливо в зародковому перїоді живі істоти повторюють найважливіші етапи розвитку всього ряду предкових форм. Повторення ознак дорослих пращурів в онтогенезі Ф.Мюллер назвав рекапітуляцією згідно сучасних даних рекапітуляція предкових структур відбувається в ембріогенезі на базі генних комплексів, успадкованих від батьків, а час рекапітуляцій і рефункцій котролюється обмеженою кількістю регуляторних генів.

У всіх випадках атавізмів визначальними механізмами їх виникнення є незворотні мутації, що прироводять до формування предкового фенотипу, а мутації регуляторних генів, які контролюють швидкість морфогенезу і запуск процесів, направлених на редукцію (рекапітульованих) органів, що в нормі не проявляються в дорослому стані. Причиною філогенетично зумовлених вад розвитку можуть бути не тільки генетичні дефекти, але і порушення процесів реалізації генетичної інформації внаслідок нервових і гормональних розладів вживання алкоголю, наркотиків і дії на організм інших гонадо- і ембріотропних факторів.

Знання причин і механізмів появи у людини атавістичних аномалій розкриває для медицини, а отже і для майбутнього лікаря, реальні можливості для попередження цих аномалій з використанням як традиційних методів і підходів, так і нових які грунтуються на сучасних технологіях і досягненнях ДНК-діагностики і медико-генетичного консультування.

Із викладеного вище ясно, що порівняльне вивчення систем органів тварин важливо для багатьох областей медицини. Воно допомагає розкрити конкретні шляхи еволюції філогенетично споріднених до людини тварин, пояснити особливості будови людського організму і процесів його індивідуального розвитку. В світлі закономірностей біогенетичного закону стає зрозумілим як послідовність нормального розвитку зародка людини, так і численні його відхилення, різні аномалії і атавізми.

ІІ. Цілі навчання:

Загальна ціль – уміти:

1. Охарактеризувати основні етапи і напрямки еволюції покривів тіла, травної, дихальної і серцево-судинної систем хребетних для правильного розуміння особливостей їх будови у людини та причин онтофілогенетично зумовлених вад розвитку цих систем.

 

Конкретні цілі – уміти:

1. Визначити загальні для більшості груп організмів закономірності онтогенетичних диференціацій.

2. Трактувати на сучасному рівні суть біогенетичного закону як основу для розуміння взаємовідносин онто- і філогенезу і шляхів еволюційних перетворень.

3. Встановити способи здійснення онтогенезу і філогенезу (принципи філогенетичних перетворень органів і функцій ).

4. Показати діалектичний зв’язок між диференціацією і інтеграцією в онтогенезі і філогенезі.

5. Диференціювати гомологічні і аналогічні органи, рудименти і атавізми.

6. Характеризувати особливості будови і функцій покривів тіла, травної, дихальної, серцево-судинної систем кожного класу хребетних.

7. Виявити гомологію і відмінності у будові кровоносних систем різних класів хребетних на таблицях і схемах, які дозволяють простежити основні напрямки еволюційних перетворень.

8. Обґрунтувати походження сонних артерій, дуг аорти і легеневих артерій із закладок зябрових артерій.

9. Характеризувати основні аномалії серця і судин, покривів тіла, травної і дихальної систем людини і можливі механізми їх походження.

ІІІ. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь:

 

А. Література:

Основна:

1. Медична біологія / За редакцією В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. Підручник / видання 2-ге, перероблене і доповнене. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 335 – 338, 340 – 346, 356 – 360.

2. Медична біологія / За редакцією проф. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. Підручник.- Вінниця: Нова книга, 2004.- С.331-337, 340-352, 374-383, 389.

3. Биология. В 2-х кн. Учебник для мед.вузов / В.Н. Ярыгин, В.И. Васильева и др./ Под ред. В.Н. Ярыгина. М.: Высшая школа, 2004.- С.56-70, 86-91, 106-125.

4. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія.- К.: «Вища школа», 1992.- С. 210-212, 235-236, 238-239, 244-246.

5. Збірник завдань для підготовки до ліцензійного тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок-1. Загальна лікарська підготовка»\ Кол. авт.; За ред. проф. В.Ф. Москаленка, проф. О.П. Волосовця, проф. І.Є.Булах, проф. О.П. Яворського, проф. О.В. Романенка, доц. Л.І. Остапюк. - К.: Медицина, 2004.- 368 с.

6. Медична біологія. Посібник з практичних занять / За ред. О.В.Романенка - Київ: «Здоров’я» 2005, С.

Додаткова:

1. Конспекти лекцій.

2. Шмальгаузен И.И. Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии. – М.: Наука, 1982 – 383с.

3. В.П. Пішак, О.І. Захарчук. Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. – Чернівці: Медакадамія, 2004.–579с.: іл.

4. Чебышев Н.В., Гринева Г.Г., Козарь М.В., Гуленков С.И. Биология (Учебник). – М.:ВУНМЦ, 2000. – 592 с.

5. Пехов А.П. Биология: медицинская биология, генетика и паразитология / Учебник. Изд.2- е. испр. и доп.- М.: РУДН, 2007. 664с.:ил.

 

Б. Тестові завдання для перевірки вихідного рівня знань

1. Скільки зябрових дуг закладається у ембріона рептилій?

A. 10;

B. 7;

C. 6;

D. 5;

E. 4.

 

2. Скільки зябрових дуг закладається у ембріона людини?

A. 10;

B. 8;

C. 12;

D. 6;

E. 7.

 

3. Скільки судин виходить із серця риб?

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4;

E. 5.

 

4. З якої пари артеріальних дуг утворюється ліва дуга аорти?

A. 1-ї;

B. 2-ї;

C. 3-ї;

D. 4-ї;

E. 5-ї.

 

5. Що є попередником справжніх зубів?

A. Кісткова луска риб;

B. Плакоїдна луска;

C. Ганоїдна луска;

D. Кутикула;

E. Хітинізована кутикула.

 

6. З яких зародкових листків формуються органи дихання хребетних?

A. Ектодерми;

B. Мезодерми;

C. Ентодерми;

D. Ектодерми і мезодерми;

E. Ентодерми і мезодерми;

 

7. У яких тварин вперше з’явилась діафрагма?

A. Риб;

B. Земноводних;

C. Плазунів;

D. Птахів;

E. Ссавців.

 

8. У яких тварин вперше з’явились два кола кровообігу?

A. Круглоротих;

B. Риб;

C. Земноводних;

D. Плазунів;

E. Птахів.

9. Де розташовані волосяні сумки?

A. У роговому шарі епідермісу;

B. У сполучній тканині хоріону;

C. У мальпігієвому шарі;

D. У сосочках шкіри;

E. У підшкірній жировій клітковині.

 

10. У яких тварин права дуга аорти?

A. Риб;

B. Земноводних;

C. Плазунів;

D. Птахів;

E. Ссавців.

 

11. У яких тварин ліва дуга аорти?

A. Риб;

B. Земноводних;

C. Рептилій;

D. Птахів;

E. Ссавців.

 

12. Які органи називаються гомологічними?

A. Які мають спільний план будови;

B. Виконують однакові функції;

C. Мають подібну будову і виконують однакові функції;

D. Закладаються з одних і тих самих зародкових листків;

E. Мають спільне походження і подібність у будові.

 

13. У всіх хордових шкіра походить із:

A. Ектодерми;

B. Ентодерми;

C. Мезодерми;

D. Ектодерми і мезодерми;

E. Ентодерми і мезодерми.

 

14. У яких тварин гетеродонтна зубна система?

A. Риб;

B. Плазунів;

C. Земноводних;

D. Птахів;

E. Ссавців.

 

15. Який орган у хребетних виконує дві функції – дихальну і травлення?

A. Язик;

B. М’яке піднебіння;

C. Глотка;

D. А + В;

E. В + С.

IV. Зміст навчання

№ п/п Інформаційні блоки Головні елементи блоків
1. Взаємозв’язок онто- і філогенезу 1. Біогенетичний закон Ф. Геккеля- Ф.Мюллера. 2. Полігенези та ценогенези. 3. Теорія філембріогенезів О.М. Сєвєрцєва. 4. Класифікація філембріогенезів: а) Анаболії; б) Девіації; в) Архалаксиси. 5. Рудименти, атавізми.
2. Філогенез систем органів хребетних 1. Покриви тіла. 2. Травна система. 3. Кровоносна система. 4. Органи дихання.
3. Онтофілогенетично зумовлені вади розвитку 1. Визначення. 2. Анцестральні (атавістичні). 3. Алогенні.
4. Аналіз основних онтофілогене-тично обумовлених вад розвитку людини 1. Серце і судини. 2. Покриви тіла. 3. Органи дихання. 4. Травна система.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти