ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Видільної та статевої систем

І. Актуальність теми. В кінці ХІХ ст. виникає необхідність більш детального вивчення зв’язку онтогенезу і філогенезу. Знайшли нові докази спільного походження різних груп організмів. Ембріологічні дослідження К.М. Бера, А.О. Ковалевського, І.І. Мечникова підготували важливий фактичний матеріал, на основі якого був сформульований біогенетичний закон Геккеля-Мюллера, який твердить, що онтогенез – це швидке і коротке повторення філогенезу. В свою чергу Сєвєрцов вніс суттєве доповнення до цього закону, так як довів, що повторення це відбувається і під час ембріонального розвитку. Таким чином, біогенетичний закон зараз стверджує, що онтогенез – це швидке і коротке повторення філогенезу в процесі ембріонального розвитку. Закономірності філогенетичних перетворень органів та систем вивчає така наука як еволюційна морфологія, яка виникла на базі таких самостійних наук як порівняльна анатомія, ембріологія та палеонтологія.

Порівняльне вивчення систем органів у представників різних класів тваринного світу допомагає розкрити основні напрямки і шляхи еволюції органічного світу, і зокрема, особливості будови людського тіла, а також зрозуміти походження вроджених вад розвитку, які є основною причиною дитячої смертності. Для попередження виникнення, діагностики і лікування онтофілогенетично обумовлених вад розвитку практичному лікарю необхідно знати не лише морфологію і симптоматику, а і генез певних аномалій.

Як відомо людина успадкувала від предків певні генні комплекси, на основі яких під час ембріонального розвитку відбувається закономірна рекапітуляція (повторення у зародків ознак їх пращурів) більшості предкових структур. Час рекапітуляцій певних структур контролюється регуляторними генами, мутації яких порушують контроль онтогенезу і сприяють виникненню онтофілогенетично обумовлених вад розвитку.

Матеріал даної теми тісно пов'язаний з відповідними питаннями, які вивчаються на кафедрах нормальної анатомії і гістології, і дозволяє зрозуміти походження ряду онтофілогенетично обумовлених (анцестральних) аномалій розвитку нервової, ендокринної, видільної та статевої систем, що особливо важливо для медицини і отже, для майбутнього лікаря.

ІІ. Цілі навчання:

Загальна ціль – уміти:

1. Охарактеризувати основні етапи і напрямки еволюції нервової, ендокринної, видільної і статевої систем хребетних для правильного розуміння особливостей їх будови у людини та причин онтофілогенетично обумовлених вад розвитку цих систем.

 

Конкретні цілі – уміти:

1. Порівняти будову і функції нервової, ендокринної, видільної і статевої систем у різних класів хребетних і людини.

2. Виявити гомологію і відмінності в будові нервової, ендокринної, видільної і статевої систем різних класів хребетних і людини з метою визначення основних напрямків еволюційних перетворень.

3. Застосувати біогенетичний закон для виявлення онтофілогенетично обумовлених вроджених вад розвитку у людини.

4. Характеризувати основні онтофілогенетично обумовлені аномалії нервової, ендокринної, видільної і статевої систем у людини і розкрити (з’ясувати) механізми їх походження.

ІІІ. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь:

 

А. Література:

Основна:

1. Медична біологія / За редакцією В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. Підручник / видання 2-ге, перероблене і доповнене. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – С. 335 – 338, 340 – 346, 356 – 360.

2. Медична біологія: Підручник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів ІІІ – ІV рівнів акредитації / Кол.авт.;. За ред. проф. В.П.Пішака, проф. Ю.І. Бажори. – Вінниця: Нова книга, 2004.- С. 353 – 374, 384 – 389.

3. Биология: Учебник для студентов медицинских специальностей ВУЗов. В 2-х кн. / В.Н. Ярыгин, В.И. Васильева, И.Н. Волков, В.В.Синельщикова. // Под ред. проф. Ярыгина В.Н. 6 изд. испр. – М.: Высшая школа, 2004.- Кн. 2.- С. 125 - 141.

4. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія: Підручник / Пер. з рос. к.біол.н. В.О.Мотузного.- К.: Вища школа, 1992.- С. 240 – 244, 246 – 247.

5.Биология с основами генетики и паразитологии. Лабораторный практикум. Тимченко А.Д. – Киев: Вища школа, 1982. - с.279-283, 287-291.

6. Руководство к лабораторным занятиям по биологии В.А. Королев, Г.Н. Кривошеина, Э.Г. Полякова. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986. – с.94-98, 103-108.

7. Збірник завдань для підготовки до ліцензійного тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок-1. Загальна лікарська підготовка»\ Кол. авт.; За ред. проф. В.Ф. Москаленка, проф. О.П. Волосовця, проф. І.Є.Булах, проф. О.П. Яворського, проф. О.В. Романенка, доц. Л.І. Остапюк. - К.: Медицина, 2004.-368 с.

 

Додаткова:

1. Конспекти лекцій.

2. Чебышев Н.В., Гринева Г.Г., Козарь М.В., Гуленков С.И. Биология (Учебник). – М.:ВУНМЦ, 2000. – 592 с.

3. Пішак В.П., Захарчук О.І. Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. – Чернівці: Медакадемія, 2004. – 579 с.:іл.

4. Пехов А.П. Биология: медицинская биология, генетика и паразитология / Учебник. Изд.2- е. испр. и доп.- М.: РУДН, 2007. 664с.:ил.

5. Шмальгаузен И.И. Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии. – М.: Наука, 1982 – 383с.

 

Б. Тестові завдання для перевірки вихідного рівня знань

Завдання 1.

У яких тварин вперше виникла нервова система?

A. Найпростіших;

B. Кишковопорожнинних;

C. Плоских червів;

D. Круглих червів;

E. Кільчастих червів.

 

Завдання 2.

Вкажіть, в якому відділі мозку знаходиться вищий інтегральний центр нервової діяльності риб:

A. Передній;

B. Проміжний;

C. Середній;

D. Мозочок;

E. Довгастий.

 

Завдання 3.

Вкажіть функцію мозочка:

A. Нюх;

B. Центр вищих інтеграційних процесів;

C. Координація руху;

D. Регуляція дихання;

E. Первинний центр слуху.

 

Завдання 4.

Вкажіть, які відділи мозку розвиваються з середнього мозкового міхура:

A. Передній;

B. Проміжний;

C. Середній;

D. Мозочок;

E. Довгастий.

 

Завдання 5.

У представників якого класу тварин вперше з'являються півкулі:

A. Риби;

B. Амфібії;

C. Рептилії;

D. Птахи;

E. Круглороті.

 

Завдання 6.

У представників якого класу тварин вперше з'являються зачатки кори великих півкуль головного мозку:

A. Круглороті;

B. Риби;

C. Амфібії;

D. Рептилії;

E. Птахи.

 

Завдання 7.

Функції нирок:

A. Терморегуляція

B. Видільна

C. Регуляція геному клітини

D. Регуляція кислотно-лужної рівноваги

E. Вірно В + D

 

Завдання 8.

Склад нефрона:

A. Капсула

B. Аксон

C. Клубочок капілярів

D. Звивисті канальні першого порядку

E. Вірно А+С+D.

 

Завдання 9.

У кого з хребетних вперше утворюються 12 пар спинномозкових нервів?

A. Круглороті;

B. Риби;

C. Амфібії;

D. Рептилії;

E. Птахи.

 

Завдання 10.

З якого зародкового листка розвивається видільна система?

A. Ектодерми;

B. Ентодерми;

C. Мезодерми;

D. Ектодерми і мезодерми;

E. Ентодерми і мезодерми.

 

Завдання 11.

Структурно-функціональною одиницею нирки людини є:

A. Нефридій;

B. Нефрон;

C. Нефридіальні канальні;

D. Пронефричний канал;

E. Протонефридій.

 

Завдання 12.

Гормоном шишкоподібної залози є:

A. Вазопресин;

B. Мелатонін;

C. Інсулін;

D. Соматотропін;

E. Тироксин.

 

Завдання 13.

Оболонками зародка людини є:

A.Ектодерма;

B. Хоріон;

C. Оболонка запліднення;

D. Амніон;

E. Ентодерма;

F. B+D.

 

Завдання 14.

Залози внутрішньої секреції:

A. Гіпофіз;

B. Сальні;

C. Щитоподібна;

D. Слинні залози;

E. Наднирники;

F. A+C+E;

G. B+C+E.

 

Завдання 15.

Залози зовнішньої секреції:

A. Гіпофіз;

B. Сальні;

C. Щитоподібна;

D. Залози кишки;

E. Наднирники;

F. B+D.

 

 

IV. Зміст навчання

№ п/п Інформаційні блоки Головні елементи блоків
1. Філогенез сечостатевої системи 1. Еволюція нирки: а) переднирка; б) первинна нирка; в) вторинна нирка. 2. Еволюція сечостатевих проток. 3. Вади розвитку видільної системи. 4. Аномалії розвитку статевої системи.
2. Філогенез нервової системи 1. Еволюція мозку: а)стадія формування трьох мозкових міхурів: передній, середній і задній; б) стадія формування п’яти мозкових міхурів: передній, проміжний, середній, задній і довгастий. 2. Вади розвитку нервової системи.
3. Філогенез ендокринної системи 1. Філогенез залоз внутрішньої секреції. 2. Гормони: а) еволюція гормонів; б) особливості гуморальної регуляції діяльності організму. 3. Аномалії розвитку ендокринної системи.  

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти