ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Біосфера як система, що забезпечує існування людини. Екологія людини

І. Актуальність теми. Біосфера розглядається як система, що може забезпечити необмежене тривале існування людини на нашій планеті при умові переходу її у вищу стадію розвитку - ноосферу, в якій відносини людини з природою керуються людським розумом і орієнтовані на стійке збереження біосфери і людської цивілізації. Слід підкреслити, що у вік науково-технічного прогресу біосфера може сприяти збереженню здоров’я людини у тому випадку, якщо сама людина буде сприяти не тільки охороні, але і оздоровленню природного середовища. Отже, і охорона, і оздоровлення природи не можуть розглядатись уособлено від охорони життя і здоров’я населення. При вивченні даної теми майбутні лікарі мають можливість усвідомити, що для значного покращення здоров’я населення, попередження і ліквідації хвороб більш важливе значення має не стільки будівництво нових хороших лікарень, пошук цінних високоефективних ліків, оскільки забезпечення людей чистим повітрям, водою, екологічно чистою їжею, а також утилізацією промислових та інших відходів.

У сучасної екології багато проблем спільних з медициною і, перш за все, тому, що наслідки активної господарської діяльності людини в більшості випадків погіршують якість природного середовища, від якого залежать процеси життєдіяльності організму і стан здоров’я людей. Потрібно відмітити, що не менше 20 % захворювань виникає внаслідок порушення екологічної ситуації і природних процесів в біосфері. Між здоров'ям людини і впливом на неї екологічних чинників (біотичних, абіотичних та антропогенних) існує тісний зв'язок. Вивчення процесів, що відбуваються в екосистемах, сприяє розу­мінню шляхів міграції біотичних компонентів, хімічних сполук ан­тропогенного походження, здатних впливати на здоров'я людини.

Для сучасного лікаря екологічні знання мають велике значен­ня ще й тому, що дають змогу зрозуміти механізми адаптації лю­дини до умов навколишнього середовища, які змінюються. Крім того, широкий арсенал оздоровчих заходів значною мірою похо­дить від елементів живої природи. Знати та раціонально вико­ристовувати їх необхідно для забезпечення ефективної лікуваль­ної і профілактичної роботи.

На даному занятті також вивчаються отруйні організми. Здатність утворювати та концентрувати ре­човини з отруйними для інших організмів вла­стивостями мають представники багатьох видів. Отрути біологічного походження явля­ють собою окремі хімічні сполуки або суміші хімічних сполук, які, потрапляючи в інший організм навіть у невеликій кількості, можуть зумовлювати порушення його фізіологічних функцій, викликати у нього хворобливий стан і навіть призводити до його загибелі. Біологічно активні сполуки, що входять до складу отрут, мають різну хімічну природу. Серед них зустрічаються, наприклад, поліпеп­тиди, алкалоїди, стероїди тощо, яких немає в організмі жертви. Крім того, отрути можуть містити у дуже великій кількості деякі речови­ни, що зустрічаються також і в організмі жер­тви, але в нормі їх рівень значно менший.

Організми різних видів виробляють отру­ти, що відрізняються за своїм якісним та кількісним складом. Деякі отрути біологічно­го походження в малих дозах мають на людину лікувальний вплив. Цим пояснюється інтерес дослідників до отруйних організмів як потенційного джерела лікарських засобів.

Матеріал, що вивчається в даній темі органічно зв’язаний з санітарно-профілактичними науками, епідеміологією, та іншими клінічними дисциплінами.

II. Цілі навчання

 

Загальна ціль - yміти:

 

1. Аналізувати різноманітність і структуру зв’язків між організмами, їх угрупуваннями і середовищем існування, а також особливості впливу природних і антропогенних факторів на організм чи чисельність популяцій, склад і функціонування біогеоценозів, стан біосфери в цілому.

2. Інтерпретувати загальну картину функціонального стану природи, шляхи гармонізації взаємовідносин людського суспільства і природи для попередження локальних, регіональних і глобальних криз.

Конкретні цілі - yміти:

1. Трактувати поняття про популяції людей як об’єкт впливу еволюційних факторів.

2. Трактувати поняття про біосферу як цілісну природну систему, складовою якої є людство.

3. Інтерпретувати значення екології людини, як напрямок в системі біологічних наук, теоретичну основу розробки заходів із охорони природи та здоров’я населення, раціонального використання природних ресурсів.

4. Обґрунтовувати соціальні та біологічні аспекти адаптації населення до умов життя та формування адаптивних екотипів людей.

5. Пояснювати виникнення психологічних конституціональних типів людей („спринтер”, „стайєр”, „мікст”) стосовно адаптації до нових або екстремальних умов середовища.

6. Ідентифікувати отруйних тварин, які становлять небезпеку для здоров'я людини.

7. Характеризувати територіальні та екологічні умови, за яких можливий контакт отруйних тварин і людини.

 

III. Забезпечення вихідного рівня знань - умінь:

 

А. Література

Основна:

1. Медична біологія / За ред.. проф. В.П. Пішака, проф. Ю.І. Бажори. Підручник / виданя 2-ге , перероблене і доповнене. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009.- С. 373-405, 544-583.

2. Медична біологія / За ред. проф. В.П. Пішака, проф. Ю.І. Бажори. Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2004.- С. 404-437, 580-619.

3. Биология: Учебник для студентов медицинских специальностей ВУЗов. В 2-х кн. / В.Н. Ярыгин, В.И. Васильева, И.Н. Волков, В.В.Синельщикова. // Под ред.проф. Ярыгина В.Н. 6 изд. испр. – М.: Высшая школа, - 2004. С. 170-181, 298-314.

4. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія: Підручник / Пер. з рос. к.біол.н. В.О. Мотузного).- К.: Вища школа, 1992.- С. 279-298, 372-375.

5. Медична біологія. Посібник з практичних занять / За ред. О.В.Романенка - Київ: «Здоров’я» 2005, С. 202-211, 333-344.

6. Збірник завдань для підготовки до ліцензійного тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок-1. Загальна лікарська підготовка»\ Кол. авт.; За ред. проф. В.Ф. Москаленка, проф. О.П. Волосовця, проф. І.Є.Булах, проф. О.П. Яворського, проф. О.В. Романенка, доц. Л.І. Остапюк. - К.: Медицина, 2004.-368 с.

 

Додаткова:

1. Конспекти лекцій.

2. Сабадишин Р.О., Бухальська С.Є. Медична біологія. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 368 с.

3. Пехов А.П. Биология: Медицинская биология, генетика и паразитология: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: РУДН, 2007. – 664 с.

4. Романенко О.В., М.Г. Кравчук, В.М. Грінкевич Медична біологія: Посібник з практичних занять. – К.: Здоров’я, 2005. – 372 с.

5. Чебышев Н.В., Гринева Г.Г., Козарь М.В., Гуленков С.И. Биология Учебник). – М.: ВУНМЦ, 2000. – 592 с.

6. Пішак В.П., Захарчук О.І. Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. – Чернівці: Меди академія, 2004. – 579 с.

Б. Тести для перевірки вихідного рівня знань:

 

Завдання 1.

Здатність виду освоювати різні середовища існування називається:

A. Адаптація;

B. Антибіоз;

C. Симбіоз;

D. Екологічна валентність;

E. Мутуалізм.

 

Завдання 2.

Види з широкою екологічною валентністю називаються:

A. Евригалінні;

B. Стенотермні;

C. Евритермні;

D. Стенотопні;

E. Евритопні.

 

Завдання 3.

Види з вузькою екологічною валентністю називаються:

A. Евригалінні;

B. Стенотермні;

C. Евритермні;

D. Стенотопні;

E. Евритопні.

 

Завдання 4.

Однорідні ділянки території, що заселені живими організмами, мають назву:

A. Ареал

B. Екосистема

C. Біотоп

D. Біоценоз

E. Біогеоценоз

 

Завдання 5.

Сукупність елементів, що діють на організм у місці його існування, називається:

A. Середовище

B. Умови існування

C. Екосистема

D. Біоценоз

E. Біогеоценоз

 

Завдання 6.

Стадія розвитку біосфери, коли розумна людська діяльність стає головним (визначальним) фактором розвитку на нашій планеті, називається:

A. Техносферою;

B. Антропосферою;

C. Ноосферою;

D. Соціосферою;

E. Біогеоценозом.

 

Завдання 7.

Взаємовигідний симбіоз:

A. Антибіоз;

B. Мутуалізм;

C. Синойкія;

D. Коменсалізм;

E. Паразитизм.

 

Завдання 8.

Біоценоз – це сукупність:

A. Організмів біотопу;

B. Видів рослин і тварин;

C. Організмів і оточуючого їх середовища;

D. Організмів одного виду;

E. Рослинних організмів.

 

Завдання 9.

В шлунку і кишечнику жуйних ссавців постійно знаходяться бактерії, що визивають бродіння – це є прикладом:

A. Хижацтва;

B. Коменсалізму;

C. Антибіозу;

D. Мутуалізму;

E. Синойкії.

 

Завдання 10.

Систему тривалих спостережень за станом оточуючого середовища та процесами, що відбуваються в екосистемах і біосфері, називають:

A. Моделюванням;

B. Модифікацією;

C. Моніторингом;

D. Менеджментом;

E. Фенокопією.

 

Завдання 11.

Екологія – це наука, що вивчає:

A. Тварин, рослин та середовище їх існування;

B. Взаємозв’язки між живими організмами;

C. Взаємозв’язки між живими організмами та середовищем їх існування;

D. Межі поширення живих організмів в атмосфері;

E. Енергетичні процеси в біосфері.

 

 

Завдання 12.

При допомозі отрутохімікатів не вдається знищити комах-шкідників тому, що:

A. Отрутохімікати не мають максимальної специфічності;

B. Частина популяції комах-шкідників стійка до отрутохімікату;

C. Отрутохімікат легко руйнується;

D. Комахи звикають до отрутохімікатів;

E. Всі варіанти вірні.

 

Завдання 13.

Верхня межа життя в атмосфері знаходиться на висоті:

A. 16 – 18 км;

B. 20 – 22 км;

C. 14 – 16 км;

D. 26 – 28 км;

E. 30 – 32 км.

 

Завдання 14.

Життя людини в атмосфері обмежує:

A. Низька температура;

B. Низький барометричний тиск;

C. Недостатній вміст кисню в повітрі;

D. Космічне випромінювання;

E. Всі відповіді вірні.

 

Завдання 15.

Природний життєвий простір, що займає угрупування, називається:

A. Екосистема;

B. Біоценоз;

C. Біотоп;

D. Ареал;

E. Екологічна ніша.

IV. Зміст навчання

№ п/п Інформаційні блоки Головні елементи блоків
1. Структура та функції біосфери.   1) Визначення біосфери; 2) Структура: - літосфера; - гідросфера; - атмосфера; - магнітосфера.
2. Вчення акад. В.І. Вернадського про біосферу і ноосферу. Жива речовина та її характеристика.   1) Визначення ноосфери. 2) Вчення Вернадського. 3) Поняття про живу речовину.
3.   Медико-біологічні аспекти впливу біосфери на здоров’я людини. Поняття про біополя та біологічні ритми, їх медичне значення.   1) Вплив біосфери на здоров’я. 2) Біополя, їх медичне значення. 3) Біологічні ритми, їх медичне значення.
4. Екологія. Середовище як екологічне поняття. Види середовища. Екологічні фактори. Єдність організму та середовища. 1) Предмет і методи екології. 2) Середовище існування, фактори середовища.
5. Проблема та медико-біологічні наслідки генетичного обтяження та впливу мутагенних факторів (радіаційних і хімічних) на популяції людей. 1) Поняття про екологічну генетику. 2) Якісні параметри навколишнього середовища, їх вплив на здоров’я людей.
6. Біологічна мінливість людей у зв’язку з біогеографічними особливостями середовища. Формування адаптивних типів людей. Функціональні типи реагування людей на фактори середовища («спринтер», «стайер», «мікст»). 1) Адаптація населення до умов життєдіяльності. 2) Адаптивні типи людей: - Арктичний; - Тропічний; - Помірного клімату; - Гірський. 3)Функціональні типи конститу-ціонального реагування людей: - «спринтер»; - «стайер»; - «мікст».
7. Отруйні для людства рослини та тварини. 1) Класифікація отруйних організмів. 2) Вплив на організм. 3) Надання першої допомоги при отруєнні.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти