ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 2.1. Знакова теорія мови.

1. Поняття знака. Структура знака. Знакові системи.

2. Семіологія як наука.

3. Специфіка мовних знаків. Види мовних знаків.

4. Значення. Види мовних значень.

5. Співвідношення понять значення – концепт – поняття у когнітивній лінгвістиці.

Рекомендована література:

Основна література

Див. посібники та підручники з основного списку літератури.

Додаткова література

1. Бальтюков В.И. Аналогии между языковой и генетической знаковыми системами // Теоретическое и прикладное исследования психологии речи. – М., 1988.

2. Гамкрелидзе Т.В. Р. Якобсон и проблемы изоморфизма между генетическим кодом и семиотическими системами // Вопросы языкознания. – 1988. – № 3.

3. Живов В.М. Расставаясь со структурализмом // Вопросы языкознания. – 1997. – № 3.

4. Звегинцев В.А. Структурализм в лингвистике // Изв. АН СССР – 1977. – Т. 36. – № 3.

5. Казанский Б.В. Значение и образ // Слово о русском языке. – М., 1991.

6. Кравченко А.В. Классификация знаков и проблема взаимосвязи языка и знанаия // Вопросы языкознания. – 1999. – № 6. – С. 3–12.

7. Кубрякова Е.С. Возвращаясь к определению знака // Вопросы языкознания. – 1993. – № 4.

8. Левицкий В.В. Звуковий символізм // Мовознавство. – 1993. – № 1.

9. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. – М., 1982.

10. Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб., 2000. – С. 335–391.

11. Никитин М.В. Предел семиотики // Вопросы языкознания. – 1997. – № 1.

12. Шелестюк Е.В. О лингвистическом исследовании символа (обзор литературы) // Вопросы языкознания. – 1997. – № 4.

13. Уфимцева А.А. Типы языковых знаков. – М., 1974.

14. Фрумкина Р.М., Мостовая А.Д. Овладение неродным языком как обучение знаковым операциям // Вопросы языкознания. – 1990. – № 5.

15. Юнг К.Г. Архетип и символ. – М.: Практичне, 1991. – 304 с.

Лекція 5.

Тема 2.2. Мова як система

1. Включення мови в коло системних явищ в період структуралізму. Поняття системи і структури. Напрямки структуралізму.

2. Специфіка мовної структури. Типи відношень між мовними одиницями: парадигматичні, синтаксичні та ієрархічні.

3. Поняття ярусу. Основні та проміжні яруси. Ієрархія мовної будови. Проблема міжрівневих зв'язків.

4. Системні та асистемні елементи. Адекватність системної теорії мови.

5. Синергетичні ідеї у мовознавстві.

Рекомендована література:

Основна література

Див. посібники та підручники з основного списку літератури.

Додаткова література

1. Блок М.Я. Диктема в уровневой структуре языка // Вопросы языкознания. – 2000. – № 4.

2. Будагов Р.А. Система и антисистема в науке о языке // Вопросы языкознания. – 1978. – № 4.

3. Васильев В.Л. Понятие системы и структуры в современном языкознании // Васильев В.Л. Современная лингвистическая семантика. – М., 1990.

4. Есперсен О. Философия грамматики. – М., 1958.

5. Жлуктенко Ю.О. Гетерогенні елементи в мовній системі // Мовознавство. – 1997. – №4.

6. Поликарпов А.А., Курлов В.Я. Стилистика, семантика, грамматика: опыт анализа системных связей // Вопросы языкознания. – 1994. – № 1.

7. Ченон Р. О новом подходе к анализу грамматических отношений // Вопросы языкознания. – 1994. – № 1.

8. Шведова Н.Ю. Теоретические результаты, полученные в работе над «Русским семантическим словарем» // Вопросы языкознания. – 1999. – № 1.

Лекція 6.

Тема 1.6. Мова як історична категорія. Порівняльно-історичне мовознавство.

1. Поняття мовної статики і динаміки. Структурні та функціональні зміни.

2. Чинники розвитку мови: зовнішні і внутрішні.

3. Диференціація та інтеграція – основні процеси в історії мови.

4. Взаємодія мов. Результати взаємодії. Білінгвізм. Диглосія.

5. Порівняльно-історичне мовознавство як провідний напрям у мовознавстві ХІХ ст.

6. Принципи та методи порівняльно-історичних досліджень.

7. Досягнення вітчизняного порівняльно-історичного мовознавства.

Рекомендована література:

Основна література

Див. посібники та підручники з основного списку літератури.

Додаткова література

1. Бичакджян Б.Х. Эволюция языка: развитие в свете теории Дарвина // Вопросы языкознания. – 1992. – № 2.

2. Вежбицкая А. Семантические универсалии. – М. – 1998.

3. Все меньше в мире языков // Наука и жизнь. – 1996. – №4.

4. Герд Л. и др. Связь истории языка с историей народа // Методологические проблемы общественных наук. – Л., 1986. – С. 235–262.

5. Голованенко В. І мови вимирають як люди // Науковий світ. – 1999. – № 10.

6. Гусева Н.Р. Где искать следы? (О сходстве языков мира) // Слово. – 1992. – № 10.

7. Гусева Н.Р. Прародина языка: (Поиск самого древнего языка) // Слово. – 1991. – № 3.

8. Доманский Р. Горнило народов: (прародина народов мира и индоевропейских языков) // Наука и жизнь. – 1991. – № 7. – С. 86–91.

9. Журавлев В.К. Теория языковой эволюции Е.Д. Поливанова // Вопросы языкознания. – 1991. – № 4.

10. Иванов В.В. О происхождении русского языка // Слово о языке. – М., 1991. – С. 49–55.

11. Комар Ю. Проблема народження мови в українському мовознавстві // Українська мова та література. – 1998. – № 4, 16; 1997. – № 6.

12. Кочергина В.А. Еще раз о сравнительно-историческом языкознании // Вестник МГУ. Филология. – 1990. – № 4.

13. Кречмер А. Актуальные вопросы истории русского литературного языка // Вопросы языкознания. – 1995. – № 6.

14. Леман К. Документация языков, находящихся под угрозой вымирания // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2.

15. Лепган В.П. Новое в индоевропеистических исследованиях // Вопросы языкознания. – 1991. – № 4. – С. 5–31.

16. Мельничук А.С. О всеобщем родстве языков мира // Вопросы языкознания. – 1991. – № 2–3.

17. Мосенкіс Ю. Проблема мови Київської Русі // Українська мова та література. – 1996. – №. 3.

18. Півторак Г. Походження українського народу та української мови // Вісник НАН України. – 1996. – № 9–10. – С. 16–21.

19. Скрелина М.Л. Противоречие как источник развития языка // НДВШ Филологические науки. – 1970. – № 1.

20. Трубачев О.Н. В поисках единства: Из истории русского языка // Русская речь. – 1990. – № 1. – С. 105–115.

21. Трубачев О.Н. К прародине ариев (По поводу выхода книги: Ю.А.Шилов. Прародина ариев История, обряды и мифы. Киев, 1995) // Вопросы языкознания. – 1996. – № 3.

22. Трубецкой Н.С. Вавилонская башня и смешение языков // Изв. АН СССР, СЛЯ. – 1990. – № 2.

23. Трубецкой Н.С. Общеславянские элементы в русской культуре // Вопросы языкознания. – 1990. – № 2–3.

24. Туманян Э.Г. О природе языковых изменений // Вопросы языкознания. – 1999. – № 3.

25. Чумак В.В. Розвиток мов у спостереженнях учених // Відродження. – 1994. – № 3.

26. Щека Ю.В. Гипотеза о возможных этапах языковой эволюции // Вопросы языкознания. – 1994. – № 1.

27. Ярцева В.Н. Пути и формы исторических изменений языка // Изв. АН СССР, СЛЯ. – 1989. – Т. 48. – № 2.

Лекція 7.

Тема 3.1. Методологія лінгвістичного пошуку. Загальнонаукові методи у мовознавстві.

1. Поняття про метод. Логічні принципи дослідження. Роль світоглядних засад у дослідженні.

2. Відносність понять метод – методологія – прийом.

3. Лінгвістика в типології наукових знань, її емпіричний і теоретичний, гуманітарний і природничий характер.

4. Залежність методу від лінгвістичного аспекту.

5. Види знань: факт – гіпотеза – закон.

6. Способи добування знань; перевірка їх істинності: верифікація і фальсифікація.

7. Загальнонаукові методи: спостереження, порівняння, експеримент, моделювання – і їх застосування у мовознавстві.

Рекомендована література:

Основна література

Див. посібники та підручники з основного списку літератури.

Додаткова література

 1. Бондаренко О.Ф. Статус експерименту як методу лінгвістичних досліджень // Мовознавство. – 1986. – № 1.
 2. Гипотеза в современной лингвистике. – М., 1980.
 3. Головин Б.Н. Язык и статистика. – М., 1971.
 4. Грязнухина Т.А., Дарчук Н.П., Клименко Н.Ф. Использование ЭВМ в лингвистистических исследованиях. – К., 1990.
 5. Дридзе Т.М. Организация и методы лингвосоциологического исследования массовой коммуникации. – М., 1979.
 6. Єрмоленко С.Я. Лінгвістичні теорії і методи дослідження // Мовознавство. – 1981. – № 4.
 7. Живов В.М. Расставаясь со структурализмом // Вопросы языкознания. – 1997. – № 3.
 8. Жлуктенко Ю.О. Контрастивна лінгвістика. Проблеми і перспективи // Мовознавство. – 1976. – № 4.
 9. Залевская А.А. Межъязыковые сопоставления в психолингвистике. – Калинин, 1979.
 10. Залевская А.А. Психолингвистический подход к анализу языковых явлений // Вопросы языкознания. – 1999. – № 6.
 11. Йолон П.Ф. Языковое сознание и разум // Йолон П.Ф., Крымский С.Б. Рациональность в науке и культуре.
 12. Клименко Н.Ф. Автоматизований аналіз мови: проблеми і пошуки // Мовознавство. – 1988. – № 4.
 13. Кочергина В.А. Еще раз о сравнительно-историческом языкознании // Вестник МГУ. Филология. – 1990. – № 4.
 14. Лауфер Н. Как вы говорите? (О методах полевой лингвистики) // Знание – сила. – 1975. – № 2.
 15. Литвинов В.Й. Типологические методы в лингвистической семантике. – Р.на/Д., 1986.
 16. Манакин В.М. Порівняльно-семасіологічний аналіз лексики слов’янських мов // Мовознавство. – 1991. – № 5.
 17. Марчук Ю.Н. ЭВМ в лингвистической теории и практике // Изв. АН СССР, Серия литературы и языка. – 1986. – Т. 45. – № 4.
 18. Мусієнко В.П. Проблема істинності лінгвістичних знань // Мовознавство. – 2000. – № 2–3.
 19. Паршин П.Б. Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике 20 в. // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2.
 20. Петренко О.Д., Ісаєв Е.Ш., Петренко Д.О. Мова чоловіків і жінок як одиниця соціолінгвістичного дослідження // Мовознавство. – 1999. – № 1. – С. 64–71.

21. Пещак М.М. Методологические проблемы теории взаимодействия языков // Методологические проблемы языкознания. – К., 1988. – С. 139–153.

 1. Принципы и методы семантических исследований. – М., 1976.
 2. Проблемы лингвистической классификации // Лингвистическая поэтика. – М., 1979. – С. 5–46.
 3. Фрумкина Р.М. Статистические методы и стратегии лингвистического исследования // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1975. – Т. 34. – № 2.

Лекція 8.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти