ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 3.2. Спеціальні лінгвістичні методи

1. Описовий метод. Його цілі і можливості. Складники методу.

2. Таксономічний метод. Види класифікацій.

3. Порівняльно-історичний метод. Внутрішня і зовнішня реконструкція. Відносна і абсолютна хронологія.

4. Принципи етимологічного аналізу.

5. Методи структурної лінгвістики: компонентний і дистрибутивний аналіз, метод безпосередніх складників, метод трансформації.

6. Методи і прийоми польових досліджень мовлення.

7. Лінгвістичні і психологічні експерименти.

8. Моделювання у когнітивізмі.

9. Прийоми дискурсивного аналізу.

10. Можливості корпусного аналізу мови

11. Статистичні методики. Аналіз і синтез у теоретичних лінгвістичних розвідках.

Рекомендована література:

Основна література

Див. посібники та підручники з основного списку літератури.

Додаткова література

1. Арутюнова Н.Д. Образ (опыт концептуального анализа) // Референция и проблемы текстообразования. – М., 1988.

2. Бондаренко О.Ф. Статус експерименту як методу лінгвістичних досліджень // Мовознавство. – 1986. – № 1.

3. Гипотеза в современной лингвистике. – М., 1980.

4. Головин Б.Н. Язык и статистика. – М., 1971.

5. Грязнухина Т.А., Дарчук Н.П., Клименко Н.Ф. Использование ЭВМ в лингвистистических исследованиях. – К., 1990.

6. Дридзе Т.М. Организация и методы лингвосоциологического исследования массовой коммуникации. – М., 1979.

7. Иванова А.Е. Языковая компетенция испытуемых в психолингвистическом эксперименте // Язык и личность. – М., 1989.

8. Єрмоленко С.Я. Лінгвістичні теорії і методи дослідження // Мовознавство. – 1981. – № 4.

9. Живов В.М. Расставаясь со структурализмом // Вопросы языкознания. – 1997. – № 3.

10. Жлуктенко Ю.О. Контрастивна лінгвістика. Проблеми і перспективи // Мовознавство. – 1976. – № 4.

11. Залевская А.А. Межъязыковые сопоставления в психолингвистике. – Калинин, 1979.

12. Залевская А.А. Психолингвистический подход к анализу языковых явлений // Вопросы языкознания. – 1999. – № 6. – С. 31–42.

13. Йолон П.Ф. Языковое сознание и разум // Йолон П.Ф., Крымский С.Б. Рациональность в науке и культуре. – К., 1993.

14. Клименко Н.Ф. Автоматизований аналіз мови: проблеми і пошуки // Мовознавство. – 1988. – № 4.

15. Кочергина В.А. Еще раз о сравнительно-историческом языкознании // Вестник МГУ. Филология. – 1990. – № 4.

16. Лауфер Н. Как вы говорите? (О методах полевой лингвистики) // Знание – сила. – 1975. – № 2.

17. Литвинов В.Й. Типологические методы в лингвистической семантике. – Р.на/Д., 1986.

18. Манакин В.М. Порівняльно-семасіологічний аналіз лексики слов‘янських мов // Мовознавство. – 1991. – № 5.

19. Марчук Ю.Н. ЭВМ в лингвистической теории и практике // Изв. АН СССР, Серия литературы и языка. – 1986. – Т. 45. – № 4.

20. Мусієнко В.П. Проблема істинності лінгвістичних знань // Мовознавство. – 2000. – № 2–3.

21. Паршин П.Б. Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике 20 в. // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2.

22. Петренко О.Д., Ісаєв Е.Ш., Петренко Д.О. Мова чоловіків і жінок як одиниця соціолінгвістичного дослідження // Мовознавство. – 1999. – № 1.

23. Пещак М.М. Методологические проблемы теории взаимодействия языков // Методологические проблемы языкознания. – К., 1988. – С. 139–153.

24. Принципы и методы семантических исследований. – М., 1976.

25. Проблемы лингвистической классификации // Лингвистическая поэтика. – М., 1979. – С. 5–46.

26. Фрумкина Р.М. Статистические методы и стратегии лингвистического исследования // Изв. АН СССР. Сер. лит и яз. 1975. – Т. 34. – № 2. – С. 129–140.

27. Фрумкина Р.М. Концептуальный анализ с точки зрения лингвиста и психолога // Научно-техническая информация. – М., 1992. – Сер. 2. – № 3.

 

Тематика та зміст практичних занять

Практичне заняття № 1

Тема: Мова і суспільство

План

 1. Функції мови.
 2. Форми існування мови.
 3. Літературна мова. Формування європейських літературних мов.
 4. Поняття норми.
 5. Соціальна варіативність мови: стратифікаційна і ситуативна.
 6. Соціальний статус мови. Функціональна типологія мов.
 7. Ідеологічний вплив мови на суспільство. Мови ООН, регіональні, міжнародні. Штучні мови. Інформативні мовні коди.
 8. Поняття мовної ситуації. Мовна ситуація в Україні у порівнянні з іншими європейськими країнами.
 9. Білінгвізм: соціальний, психічний, мовний аспекти.
 10. Поняття мовної політики. Її різновиди.
 11. Мовне законодавство: українське і міжнародне.

Форми контролю:опитування, бесіда.

Завдання для домашньої самостійної роботи:

 1. Дати визначення понять: функції мови; мовна норма, форми мови (перерахувати), мовна ситуація, білінгвізм, диглосія, мовна політика, соціолінгвістика.
 2. Розкрити питання “мова і нація”, “мова і держава”, “мова і культура” (обсяг 2-3 стор. рукопису).

Форми контролю:перевірка домашнього завдання, опитування на занятті.

 

Умови відпрацювання пропущеного заняття:

 1. Пред’явити конспект відповідної теми (лекції або підручник).
 2. Виконати домашню самостійну роботу.
 3. Відповісти на питання тесту (аудиторна форма роботи).

ТЕСТ 1

Тема:мова і суспільство

1. Назвіть першу соціолінгвістичну школу і її представників:

2. Назвіть 3 ознаки мовної детерміації соціуму:

3. Назвіть ознаки залежності мови від розвитку соціуму:

 1. 4 функції мови щодо соціуму.
 2. Назвіть 5 вітчизняних, 5 зарубіжних і 5 соціолінгвістів:
 3. Соціолінгвістіка – це наука …
 4. Стратифікаційна варіативність – це …
 5. Форми мови:
 6. Ситуативна варіативність – це …
 7. Функціональні різновиди української мови:
 8. 4 типи національної мови за походженням:
 9. 3 типи мовної норми:
 10. 10 найпоширеніших мов світу:
 11. Мовна ситуація – це …
 12. Що таке збалансована /незбалансова мовна ситуація?
 13. Характеристика мовної ситуації в Україні за “Лингвистическим энциклопедическим словарем”:
 14. Що таке білінгвізм та диглосія?
 15. Типи мовної політики

19. Процентна межа домінуючої мови в унітарному суспільстві.

20. Мовні закони в Україні.

Рекомендована література:

Основна література

Див. посібники та підручники з основного списку літератури.

Додаткова література

1. Акуленко В. В. Українська мова в Європейському контексті // Мовознавство. – 1998. – № 2–3. – С. 91–97.

2. Алпатов В. Япония: язык и миф о языке // Иностранная литература. – 1993. – № 5.

3. Антонович М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної мови (порівняльний аспект) // Право України. – 1999. – № 6.

4. Белецкий М. И. О статусе русского языка в Украине // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 1996. – № 2.

5. Белоусов. В. Н. Двуязычие – лингвистические и социально-культурные аспекты и проблемы // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1988. – Т. 47. – № 3.

6. Береговская Э. М. Молодежный сленг: формирование и функционирование // Вопросы языкознания. – 1996. – №. 3.

7. Верещагин Е. М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма). – М., 1969.

8. Гак В. Т. К типологии форм языковой политики // Вопросы языкознания. – 1989. – № 5.

9. Григорян Э. А. Функционирование языков в многонациональных странах // Русская речь в СССР. – 1991. – № 4.

10. Грубе У. Проблемы нормы и вариантности // Словообразование. Стилистика. Текст. – Казань, 1998. – С. 59–64.

11. Грюнберг А. Л. Афганистан. Языковая ситуация и языковая политика // Изв. АН, Серия литературы и языка. – 1988. – № 2.

12. Гухман М. М., Семенюк Н.Н. О социальном аспекте рассмотрения литературного языка // Проблемы нормы и социальной дифференциации языка. – М., 1978. – С. 7–8.

13. Домашнев А. И. О границах литературного и национального языка // Вопросы языкознания. – 1978. – № 2.

14. Донцов А. И. Язык как фактор этнической идентичности // Вопросы психологии. – 1997. – № 4.

15. Дуличенко А. Д. Международные искусственные языки: объект лингвистики и интерлингвистики // Вопросы языкознания. – 1995. – № 5.

16. Ентральго П. Білінгвізм: Проблеми двомовності в Іспанії // Всесвіт. – 1989. – № 3. – С. 137–144.

17. Єрмоленко С. Я. Мова як суспільне явище // Українська мова і література. – 1997. – № 7.

18. Женерас С. Мова та культура в Каталонії // Всесвіт. – 1996. – № 8–9.

19. Жлуктенко Ю. О. Мова етнічної групи в світлі теорії мовної варіативності // Мовознавство. – 1988. – № 1.

20. Жлуктенко Ю. О. Сучасні проблеми теорії та практики мовного планування // Мовознавство. – 1990. – № 4.

21. Закон про мови в Україні (проекти).

22. Закон про мови в УССР.

23. Закон України про розвиток і застосування мов в Україні // Освіта України. – 1999. – № 7.

24. Иванов В., Скворцов Л. Как себя чувствует русский? // Дружба народов. – 1989. – № 10.

25. Каверина В. В. Узус в истории развития орфографической нормы // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2005. – № 6. – С. 25.

26. Карашева Н. Б. Двуязычие как фактор воспитания культуры ментального общения трудящихся // Русский язык в школе. – 1990. – № 5. – С. 85–89.

27. Конституція України.

28. Концепція вивчення мов національних меншин у загальноосвітніх школах України // Освіта України. – 1997. – 21 лютого.

29. Крысин Л. П. Социальная маркированность языковых единиц // Вопросы языкознания. – 2000. – № 4.

30. Леонтьев А. А. Язык как социальное явление // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. – 1976 –Т. 35. – № 4.

31. Майборода В. Закон про мови: Довідка для вас (Які мови вивчають в школах України) // Освіта. – 1999. – 10 грудня.

32. Маккей У. Значение языков в современном мире // Перспективы. – 1993. – № 1.

33. Мацюк Г. П. Теоретична модель опису поняття «кодифікація» // Мовознавство. – 2003. – № 4. – С. 48.

34. Мова і держава: актуальні питання // Слово і час. – 1999. – № 12.

35. Мови: конфлікт чи співіснування? // Кур’єр ЮНЕСКО. – 2000. – № 6–7.

36. Мовна ситуація в Україні: соціолінгвістичні студії студентів-філологів // Українська мова та література. – 1999. – № 119.

37. Нарумов Б. П. Региональные романские языки в Западной Европе // Изв. РАН. Серия литературы и языка. – Т. 51. – № 5. – 1992.

38. Орач О. Небезпечна розмова про двомовність // Освіта. – 1995. – № 4 (25 січня).

39. Пасенко І. Лінгвопуризм і сучасні мови // Дивослово. – 2000. – № 12.

40. Першукова О. Європейська багатомовність в освіті // Шлях освіти. – 2000. – № 4; 1996. – № 1.

41. Пещак М. М. Методологические проблемы теории взаимодействия языков // Методологические проблемы языкознания. – К., 1988. – С. 139–153.

42. Пилинський М. М. Суспільний характер мовної норми // Мовознавство. – 1975. – № 1.

43. Погрібний А. Почуймо російськомовних: мовні проблеми в Україні // Слово і час. – 1999. – № 6.

44. Про державну полытику розвитку української мови та інших національних мов в УРСР на період до 2000 року: Постанова // УМЛШ. – 1991. – № 6.

45. Про функціонування державної мови у науковій сфері (З постанови ВАК) // Урок української. – 2001. – № 1.

46. Про функціонування української мови в навчальних закладах України // Освіта України. – 2000. – 16 лютого.

47. Радчук В. Мова в Україні й українська мова // Урок української. – 2000. – № 9.

48. Рожен А. Национальный язык в эпоху интернет // Зеркало недели. – 1997. – 18 октября.

49. Румянцев М. К. Естественная и искусственная речь // Вопросы языкознания. – 1986. – № 5.

50. Русанівський В. М. Стосунок «Проекту» до реального українського правопису // Мовознавство. – 2002. – № 6.

51. Русановский В. М. Вопросы нормы на разных этапах истории литературного языка // Вопросы языкознания. – 1970. – № 4.

52. Тараненко И. Г. Парадоксы сосуществования и теория и практика двуязычия за рубежом // Русский язык и литература в сред. уч. завед. УССР. – 1990. – № 2.

53. Тараненко О. О. Сучасні тенденції до перегляду нормативних засад української літературної мови і явище пуризму // Мовознавство. – 2005. – № 3–4.

54. Тараненко О. О. Сучасні тенденції до перегляду нормативних засад української літературної мови і явище пуризму // Мовознавство. – 2006. – № 1. – С. 44–61.

55. Тарроу Н. Язык, межкультурализм и права человека // Перспективы. – 1993. – № 4.

56. Тищенко К. Баскійській досвід мовного будівництва // Урок української. – 2000. – № 8.

57. Ткаченко О. Б. Сто років есперанто // Мовознавство. – 1988. – № 4.

58. Труб В.М. Явище “суржику” як форма просторіччя в ситуації двомовності // Мовознавство. – 2000. – № 1.

59. Феллер М. Досвід відродження державної мови Ізраїлю – івриту // Урок української. – 2000. – № 9.

60. Феллер М. Проблеми стану і функціонування української мови у двомовному соціумі // Українська мова та література. – 2000. – № 6.

61. Филин Ф. П. История искусства и развитие двуязычия // Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка Вып. 3. – С. 193–202.

62. Филин Ф. П. Что такое литературный язык // Вопросы языкознания. – 1979. – № 3.

63. Хруцкая Н. В. Динамика языковой нормы: зоны и фазы вариантности // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2006. – № 3.

64. Шапошников В. Н. О территориальной и функциональной структуре русского языка к концу 20 столетия // Вопросы языкознания. – 1999. – № 2. – С. 50–57.

65. Шафаревич И. Русофобия // Наш современник. – 1989. – № 6.

66. Шашков В. Фламандский с валлонским акцентом // Відродження. – 1994. – № 7.

67. Швейцер А. Д. К проблеме социальной дифференциации языка // Вопросы языкознания. – 1982. – № 5.

68. Шейман Л. А. Культурно-эстетическое двуязычие // Русский язык в СНГ. – 1992. – №. 7–9.

69. Эпштейн М. Н. Идеология и язык (Построение модели и осмысление дискурса) // Вопросы языкознания. – 1991. – № 6.

70. Яворська Г. М. Прескриптивна лінгвістика і моделювання “лінгвістичної свідомості” // Мовознавство. – 1997. – № 1.

Практичне заняття № 2

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти