ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Мова, мислення, свідомість

План

 1. Короткий історичний огляд проблеми.
 2. Базові поняття: мова – мовлення, мислення – свідомість.
 3. Типи мислення: образне, практичне, абстрактне.
 4. Категорії мислення і мови.
 5. Напрямки взаємодетермінації мова-мислення у процесах онтогенезу, філогенезу, комунікації і пізнанні.
 6. Мова як носій ментальності і світогляду. Гіпотеза Сепіра-Уорфа.
 7. Поняття мовної картини світу. Її співвідношення з концептуальною, науковою і наївною. Феномен індивідуальної картини світу.
 8. Переклад як трансляція культур. Поняття лакуни і способи їх заповнення.

Форми контролю:опитування, бесіда.

Завдання для домашньої самостійної роботи:

 1. Дати визначення понять: мислення, свідомість, не/вербальне мислення; поняттєве, технічне, чуттєво-образне мислення; мовна картина світу; гіпотеза Сепіра-Уорфа.
 2. Розкрити питання “Мова в процесі пізнання світу. Гіпотеза Сепіра-Уорфа” (обсяг 2-3 стор. рукопису).

Форми контролю:перевірка домашнього завдання, опитування на занятті.

 

Умови відпрацювання пропущеного заняття:

Пред’явити конспект відповідної теми (лекції або підручник).

Виконати домашню самостійну роботу.

Відповісти на питання тесту (аудиторна форма роботи).

ТЕСТ 2

Тема: мова і мислення

 1. Назвіть античних філософів, в працях яких розглядаються проблеми мови і мислення:
 2. Психолінгвісти 19 століття:
 3. Сучасні представники психолінгвістіки:
 4. Логічний напрям в лінгвістиці:
 5. Типи мислення і їх зв'язок з мовою:
 6. Що таке менталінгвістіка?
 7. Що таке когнітивна лінгвістика?
 8. Основні категорії мови і мислення:
 9. Мова і мислення у філогенезі:
 10. Мова і мислення в онтогенезі:
 11. Етапи породження мови:
 12. Види мовної пам'яті:
 13. Форми довготривалої мовної пам'яті:
 14. Що таке концептуальна і мовна картина світу?
 15. 3 основні напрями менталінгвістіки:
 16. Що таке НЛП?
 17. Суть вербалісткої і авербалісткої концепцій мислення:
 18. Поняття лакуни і способи їх заповнення
 19. Докази можливості мислення без мови:
 20. Гіпотеза Сепіра-Уорфа:

 

Рекомендована література:

Основна література

Див. посібники та підручники з основного списку літератури.

Додаткова література

 1. Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы языкознания. – 1995. – № 1.

2. Ахутина Т. В. и др. Исследование речевого мышления в психолингвистике. – М., 1985.

 1. Банковская Н. П. Довербальное бытие художественного слова // Язык и культура. – К., 1994. – С. 15–21.
 2. Башуев А. С. Мышление и речь // Башуев А.С. Высшая нервная деятельность. – М., 1991. – С. 224–228.
 3. Біланюк Л. Картина мовного світогляду в Україні // Мовознавство. – 2000. – № 4–5.
 4. Вилькош Э. Терминология духовной культуры как отражение мировоззрений славян // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2005. – № 6. – С. 53.
 5. Гуревич В. В. О «субъективном» компоненте языковой семантики // Вопросы языкознания. – 1998. – № 1.
 6. Демьянков В. З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретационного подхода // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4. – С. 17–34.
 7. Диброва К. Ю. О языковой относительности в лингвистике // НДВШ. Филологические науки. – 1992. – № 2.
 8. Дурст-Андерсен П. В. Ментальная грамматика и лингвистические супертипы // Вопросы языкознания. – 1995. – № 6.
 9. Ерчак Н. Т. К проблеме внутренней речи // Вопросы психологии. – 1991. – № 5.
 10. Жинкин Н. И. От сигнала к знаку и образу // Жинкин Н.И. Избранные труды. Язык – речь – творчество. – М., 1998.
 11. Ильенков Э. В. Соображения по вопросу об отношении мышления и языка // Вопросы философии. – 1977. – № 6. – С. 92–103.
 12. Ильяшенко Г. П. О национальной самобытности языка и общечеловеческом характере мышления // Изв. АН СССР, Серия литература и язык. – 1970. – Т. 29. – Вып. 6.
 13. Йолон П. Ф. Языковое сознание и разум // Йолон П.Ф., Крымский С.Б. Рациональность в науке и культуре. – К., 1993.
 14. Кривоносов А. Т. Мышление – без языка ? // Вопросы языкознания. – 1992. – № 2. – С. 69–84.
 15. Кривоносов Б. А. О соотношении единиц языка и форм мышления // Вопросы языкознания. – 1989. – № 1.
 16. Лакофф Дж. Лингвистические гештальты // Новое в зарубежной лингвистике, Вып. 10. – М., 1981.
 17. Лалаянц И. Э. Новейшие исследования механизмов языковой функции мозга // Вопросы языкознания. – 1992. – № 2.
 18. Лисиченко Л. А. Структура мовної картини світу // Мовознавство. – 2004. – № 5–6.

21. Маковский М. М. «Картина мира» и миры образов (Лингвокультурологические этюды) // Вопросы языкознания. – 1992. – № 6.

 1. Медведєв В. І. Мова і дійсність // Філософська і соціологічна думка. – 1992. – № 3.
 2. Мусиенко В.П. Введение в психолингвистику. – К. – 1996.
 3. Почепцов О. Г. Языковая ментальность: способ представления мира // Вопросы языкознания. – 1990. – № 6.
 4. Рубашкин В. Ш. Познание и язык // Вопросы философии. – 1970. – № 9.
 5. Рубинштейн С. Л. К вопросу о языке, речи и мышлении // Вопросы языкознания. – 1967. – № 2.
 6. Рузин И. Т. Возможности и пределы концептуального объяснения языковых фактов // Вопросы языкознания. – 1996. – № 5; 1994. – № 6.
 7. Серебренников Б. А. К проблеме язык и мышление // Изв. АН СССР, Серия литературы и языка. – 1977. – Т. 36. – № 1.
 8. Сильницкий Т. Г., Славин А.В. Проблема соотношения языка и мышления и «порождающая» модель языка // Вопросы языкознания. – 1980. – № 3.
 9. Скрэгг Г. Семантические сети как модели памяти // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 12. – М. 1983. – С. 228–271.
 10. Соколовська Ж. П. Картина світу та ієрархія сем // Мовознавство. – 2002. – № 6. – С. 87.
 11. Спивак Л. Д. Язык в условиях измененного состояния сознания // Вопросы языкознания. – 1983. – № 5.
 12. Трубецкой Н. С. Общеславянские элементы в русской культуре // Вопросы языкознания. – 1990. – № 2–3.
 13. Урысон Е. В. Синтаксическая деривация и «наивная картина» мира // Вопросы языкознания. – 1996. – № 4.
 14. Уфимцева М. П. К проблеме «Язык и мышление» // Изв. АН СССР, Серия литературы и языка. – 1981. – Т. 40. – № 3.
 15. Хаймс Д. Этнография речи // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 7. – М., 1975.
 16. Ченки А. Современные когнитивные подходы к семантике: сходства и различия в теориях и целях // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2.
 17. Чесноков П. В. Логические и семантические формы мышления как значение грамматических форм // Вопросы языкознания. – 1984. – № 5.
 18. Шахнарович А.М. Когнитивный и коммуникативный аспект речевой деятельности // Вопросы языкознания. – 1986. – № 2.
 19. Широкорад Є. Х. Питання про відношення думки до слова в магістерській дисертації О. О. Потебні «О некоторых символах в славянской народной поэзии» // Мовознавство. – 1995. – № 6. – С. 53–60.
 20. Янко Т. Е. Когнитивная стратегия в речи // Вопросы языкознания. – 1994. – № 6.

Практичне заняття № 3а

Тема: Знакова теорія мови (1 год.)

План

 1. Поняття про знак. Історичний огляд.
 2. Структура знака. Знакові системи. Семіологія.
 3. Специфіка мовних знаків, їх різновиди.
 4. Несловесні форми спілкування (паракінесика).

Форми контролю: опитування, бесіда.

 

Завдання для домашньої самостійної роботи:

 1. Дати визначення понять: знаки-індекси, знаки-копії, знаки-сигнали, знаки-символи; унілатеральна й білатеральна теорії; паралінгвістика, кінетика.
 2. Розкрити питання “Паравербальні засоби комунікації” (обсяг 2-3 стор. рукопису).

Форми контролю:перевірка домашнього завдання, опитування на занятті.

 

Умови відпрацювання пропущеного заняття:

 1. Пред’явити конспект відповідної теми (лекції або підручник).
 2. Виконати домашню самостійну роботу.
 3. Відповісти на питання тесту (аудиторна форма роботи).

 

ТЕСТ 3

Тема: знакова теорія мови

1. Назвіть 5 лінгвістів – розробників знакової теорії мови:

2. Знак – це …

3. Семіотика і її рівні:

4. Природні і штучні знаки:

5. Унілатеральне і білатеральне розуміння знаку:

6. Властивості мовного знаку:

7. Перерахуйте мовні знаки:

8. Зобразіть семантичний трикутник Річардса-Огдена

9. Типи значень слова:

10. Що таке план змісту і план виразу?

Рекомендована література:

Основна література

Див. посібники та підручники з основного списку літератури.

Додаткова література

 1. Бальтюков В. И. Аналогии между языковой и генетической знаковыми системами // Теоретическое и прикладное исследования психологии речи. – М., 1988.
 2. Гамкрелидзе Т. В. Р. Якобсон и проблемы изоморфизма между генетическим кодом и семиотическими системами // Вопросы языкознания. – 1988. – № 3.
 3. Живов В. М. Расставаясь со структурализмом // Вопросы языкознания. – 1997. – №3.
 4. Жинкин Н. И. От сигнала к знаку и образу // Жинкин Н.И. Избранные труды. Язык – речь – творчество. – М., 1998.
 5. Звегинцев В. А. Структурализм в лингвистике // Изв. Серия литературы и языка. – 1977. – Т. 36. – № 3.
 6. Казанский Б. В. Значение и образ // Слово о русском языке. – М., 1991.
 7. Кравченко А. В. Классификация знаков и проблема взаимосвязи языка и знания // Вопросы языкознания. – 1999. – № 6. – С. 3–12.
 8. Кубрякова Е. С. Возвращаясь к определению знака // Вопросы языкознания. – 1993. – № 4.
 9. Левицкий В. В. Звуковий символізм // Мовознавство. – 1993. – № 1.
 10. Лотман Ю. М. Семиосфера. – СПб., 2000. – С. 335–391.
 11. Никитин М. В. Предел семиотики // Вопросы языкознания. – 1997. – № 1.
 12. Панфилов В. З. О гносеологических аспектах проблемы языкового знака // Вопросы языкознания. – 1977. – № 2.
 13. Розин В. М. Возможна ли семантика как самостоятельная наука? // Вопросы философии. – 2000. – № 5.
 14. Фрумкина Р. М., Мостовая А.Д. Овладение неродным языком как обучение знаковым операциям // Вопросы языкознания. – 1990. – № 5.
 15. Шелестюк Е.В. О лингвистическом исследовании символа (обзор литературы) // Вопросы языкознания. – 1997. – № 4.
 16. Язык как феномен психики. Знаки языка и речи // Структура и смысл. – К., 1989.

Практичне заняття № 3б

Тема: Мова як система систем(1 год.)

План

 1. Утвердження системного погляду у науці у 20 столітті. Напрямки структуралізму.
 2. Поняття системи і структури.
 3. Специфіка мовної структури. Системні та асистемні елементи.
 4. Поняття мовного ярусу. Ієрархія мовної системи.
 5. Типи відношень між одиницями: парадигматичні, ієрархічні, синтагматичні.

Форми контролю: опитування, бесіда.

 

Завдання для домашньої самостійної роботи:

 1. Дати визначення понять: синтагматика, парадигматика, система, структура, мовний рівень, ізоморфізм, ієрархія мовних одиниць.
 2. Розкрити питання “Можливості синергетикиу мовознавстві” (обсяг 2-3 стор. рукопису).

Форми контролю:перевірка домашнього завдання, опитування на занятті.

 

Умови відпрацювання пропущеного заняття:

 1. Пред’явити конспект відповідної теми (лекції або підручник).
 2. Виконати домашню самостійну роботу.
 3. Відповісти на питання тесту (аудиторна форма роботи).

 

ТЕСТ 3 б

Тема:мовна система

1. Хто з лінгвістів утверджує в науці системне бачення мови? Які терміни вводить в лінгвістику І.Бодуен де Куртене?

2. Визначення мовної системи:

3. 3 властивості мовної системи:

4. Що забезпечує стійкість мовної системи?

5. У чому виявляється боротьба системи і норми?

6. Назвіть основні та проміжні рівні/яруси мови:

7. Основні одиниці мовних рівнів:

8. На якому мовному рівні системність виявляється слабо?

9. Назвіть лінгвістів, що розробляли теорію мовної системи:

10. Перерахуйте типи зв'язків між елементами мовної структури:

 

Рекомендована література:

Основна література

Див. посібники та підручники з основного списку літератури.

Додаткова література

 1. Будагов Р.А. Система и антисистема в науке о языке // Вопросы языкознания. – 1978. – № 4.
 2. Буданов В.Г. Методология синергетики в постнекласичесской науки и в образовании. – М. – 2008. – С. 44-63.
 3. Васильев В.Л. Понятие системы и структуры в современном языкознании // Васильев В.Л. Современная лингвистическая семантика. – М., 1990.
 4. Васильєва Л.П. До питання про співвідношення мови - системи та мови - стандарту // Мовознавство. – 2002. – № 2–3.
 5. Дудок Р.І. Системність та структурність мови // Мовознавство. – 2003. – № 5.
 6. Живов В.М. Расставаясь со структурализмом // Вопросы языкознания. – 1997. – № 3.
 7. Жлуктенко Ю.О. Гетерогенні елементи в мовній системі // Мовознавство. – 1997. – № 4.
 8. Кобляков А.А. Синергетика, язык, творчество // Синергетическая парадигма: Нелинейное мышление в науке и искусстве. – М. – 2002. – С. 322-334.
 9. Козинский И.М. Три заметки по типологии // Вопросы языкознания. – 1995. – № 1.
 10. Косеська-Тошева В. Сітковий опис громатичного часу // Мовознавство. – 2006. – № 2–3. – С. 90.
 11. Мыркин В.Я. Всегда ли языковая норма соотносится с языковой системой? // НДВШ. Филологические науки. – 1998. – № 3. – С. 22–31.
 12. Поликарпов А.А., Курлов В.Я. Стилистика, семантика, грамматика: опыт анализа системных связей // Вопросы языкознания. – 1994. – № 1.
 13. Проблемы лингвистической классификации // Лингвистическая поэтика. – М., 1979. – С. 5–46.
 14. Солнцев В.М. Типология и тип языка // Вопросы языкознания. – 1978. – № 2.
 15. Харитонова И.Я. Вопросы взаимодействия лексики и грамматики. – К., 1982.
 16. Храковский В.С., Оглоблин А.К. Группа типологического изучения языков ЛО Института языкознания АН СССР: теоретическая программа, исследовательские принципы, рабочие приемы // Вопросы языкознания. – 1991. – № 4.
 17. Ченон Р. О новом подходе к анализу грамматических отношений // Вопросы языкознания. – 1994. – № 1.
 18. Шведова Н.Ю. Теоретические результаты, полученные в работе над «Русским семантическим словарем» // Вопросы языкознания. – 1999. – №1.
 19. Ярцева В.Н. Проблема вариативности и взаимоотношение уровней грамматической системы языка // Вопросы языкознания. – 1983. – № 5.

Практичне заняття № 4

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти