ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Підготовка до семінарських занять, конспектування першоджерел.

Завдання 1.1 Виконати завдання домашньої самостійної роботи.

Завдання 1.2. Законспектувати наукову статтю з теми практичного заняття із пропонованого переліку за вибором студента.

Форма контролю: обговорення на занятті, перевірка конспектів.

2. Підготувати реферат за пропонованими темами:

Історія мовознавства

Мовознавство в давній Індії.

Давньокитайське мовознавство.

Мовознавство в давній Греції та Римі.

Давнє арабське мовознавство.

Європейське мовознавство епохи середньовіччя та Відродження.

Слов’янське мовознавство ХІ – ХVІІ ст.

Зародження порівняльно-історичного мовознавства.

Лінгвістичні погляди Вільгельма фон Гумбольдта.

Натуралістичний (біологічний) напрям у порівняльно-історичному мовознавстві.

Психологічний напрям у мовознавстві. О.О.Потебня.

Молодограматизм.

Школа «слів і речей».

Неолінгвістика.

Московська лінгвістична школа.

Казанська лінгвістична школа. І.О.Бодуен де Куртене.

Здобутки українського мовознавства ХІХ початку ХХ ст.

Соціологічний напрям. Лінгвістична концепція Фердинанда де Соссюра.

Історичні та методологічні основи структуралізму.

Празька лінгвістична школа.

Копенгагенський структуралізм (глосематика).

Американський структуралізм (дескриптивізм).

Генеративізм.

Неогумбольдтіанство.

Радянське мовознавство.

Українське мовознавство поза межами України.

Сучасне українське мовознавство.

Здобутки української лексикографії.

 

Основні напрямки сучасного мовознавства.

1. Функціональна лінгвістика.

2. Когнітивна лінгвістика.

3. Психолінгвістика.

4. Логічний напрямок.

5. Лінгвістична типологія.

6. Лінгвістика тексту.

7. Комунікативна лінгвістика.

8. Прагмалінгвістика.

9. Герменевтика.

10. Комп‘ютерна лінгвістика.

11. Теорія перекладу.

12. Соціолінгвістика.

13. Контрастивна лінгвістика.

14. Етнолінгвістика.

15. Філософія мови.

 

Огляд проводиться за схемою: а) історичні передумови; б) філософські засади; в) основи концепції; г) чільні представники; д) головні праці.

Форми контролю: перевірка реферату, виступ на практичному занятті.

 

Рекомендована література:

Основна література

Див. посібники та підручники з основного списку літератури.

Додаткова література

 1. Анисимова Е.Е. Паралингвистика и текст // Вопросы языкознания. – 1992. – № 1.
 2. Архипова Л. Переклад як інтерпретація // Записки Перекладацької майстерні 2000–2001. Т. 3. – Львів, 2002. – С. 19–48.
 3. Ахманова О.С. Прагматическая лингвистика, прагмалингвистика и лингвистическая прагматика // Вопросы языкознания. – 1978. – № 3.
 4. Бацевич Ф.С. Категорії комунікативної лінгвістики: спроба визначення // Мовознавство. – 2003. – № 6.
 5. Бацевич Ф.С. Філософсько-методологічні засади сучасної лінгвістики: спроба обґрунтування // Мовознавство. – 2006. – № 6.
 6. Бирнбаум Х. Генетические и типологические методы внешнего сравнения языков // Вопросы языкознания. – 1993. – № 4.
 7. Богатырева А.А. Герменевтика и риторика в их взаимоотношении и взаимодействии // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2004. – № 4.
 8. Булыгина Т.В. О границах и содержании прагматики // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1981. – Т. 40. – № 4.
 9. Вайсгербер Л. Язык и философия // Вопросы языкознания. – 1993. – № 2.
 10. Ван Ямынь. Лингвокультурология как наука // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2005. – № 6.
 11. Веденина Л.Г. О функциональном направлении в современном зарубежном языкознании // Вопросы языкознания. – 1978. – № 6.
 12. Гак В.Г. К типологии функциональных подходов к изучению языка // Проблемы функциональной грамматики. – М., 1985.
 13. Гак В.Г. Сопоставительная прагматика // НДВШ. Филологические науки. – 1992. – № 3.
 14. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретационного подхода // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4.
 15. Дурст-Андерсен П.В. Ментальная грамматика и лингвистические супертипы // Вопросы языкознания. – 1995. – № 6.
 16. Есперсен О. Философия грамматики. – М., 1958.
 17. Жайворонок В.В. Етнолінгвістика в колі суміжних наук // Мовознавство. – 2004. – № 5–6.
 18. Жайворонок В.В. Українська етнолінгвістика: деякі аспекти досліджень // Мовознавство. – 2001. – № 5.
 19. Жлуктенко Ю.О. Контрастивна лінгвістика. Проблеми і перспективи // Мовознавство. – 1976. – № 4.
 20. Залевская А.А. Психолингвистический подход к анализу языковых явлений // Вопросы языкознания. – 1999. – № 6.
 21. Звегинцев В.А. Структурализм в лингвистике // Изв. АН СССР СЛЯ. – 1977. – Т. 36. – № 3.
 22. Кибрик А.Е. О международной конференции. «Лингвистика на исходе ХХ века: итоги и перспективы» // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2. – С. 3–6.
 23. Кнорина Л.В. Природа языка в лингвоконструировании 17 в. // Вопросы языкознания. – 1995. – № 2.
 24. Козинский И.М. Три заметки по типологии // Вопросы языкознания. – 1995. – № 1.
 25. Кочерган М.П. Зіставне мовознавство і проблема мовних картин світу // Мовознавство. – 2004. – № 5–6.
 26. Кочерган М.П. Зіставне мовознавство: методи, принципи, аспекти й рівні дослідження // Мовознавство. – 2006. – № 5.
 27. Кубрякова Е.В. Начальные этапы становления когнитивизма // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4.
 28. Кубрякова Е.С. Основные направления в современном развитии грамматической мысли // Современные зарубежные грамматические теории. – М., 1985.
 29. Литвинов В.Й. Типологические методы в лингвистической семантике. – Р.на/Д., 1986.

30. Логический анализ языка. Культурные концепты. – М., 1991.

 1. Лук‘янова Т.В. Про розмежування підходів до вивчення тексту з позицій лінгвістики тексту та інтерпретації тексту // Мовознавство. – 1990. – № 3.
 2. Лэже Л. Функциональная грамматика и типологическая характеристика русского языка // Вопросы языкознания. – 1990. – № 2.
 3. Манакин В.М. Порівняльно-семасіологічний аналіз лексики слов‘янських мов // Мовознавство. – 1991. – № 5.
 4. Марчук Ю.Н. ЭВМ в лингвистической теории и практике // Изв. АН СССР, Серия литературы и языка. – 1986. – Т. 45. – № 4.
 5. Мельничук О.С. Методологічні пошуки в нових підходах до висвітлення мови // Мовознавство. – 1991. – № 2.
 6. Методологические основы новых направлений в мировом языкознании: Сб. – К., 1992.
 7. Мусиенко В.П. Введение в психолингвистику. – К., 1996.
 8. Мусієнко В.П. Українська етнографічна лексика: ідентифікація та типологія // Мовознавство. – 2006. – № 2–3.
 9. Мустайоки А. Современные проблемы лингвистики: итоги обсуждения // Русский язык за рубежом. – 1990. – № 6.
 10. Николаева Т.М. Лингвистика текста и проблемы общей лингвистики // Изв. АН СССР, СЛЯ. – 1977. – Т. 36. – № 4.
 11. Николаева Т.М. Теория функциональной грамматики как представление языковой данности // Вопросы языкознания. – 1995. – № 1.
 12. Ньюмейер Ф. Спор о формализме и функционализме в лингвистике и его разрешение // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2.
 13. Павлова Н.Д. Коммуникативная семантика речи // Психологический журнал. – 1991. – № 2.
 14. Паршин П.Б. Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике 20 в. // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2.
 15. Петров В.В. Идеи современной феноменологии и герменевтики в лингвистическом представлении знаний // Вопросы языкознания. – 1990. – № 6.

46. Пещак М.М. Методологические проблемы теории взаимодействия языков // Методологические проблемы языкознания. – К., 1988. – С. 139–153.

 1. Радзієвська Т.В. Деякі проблеми текстової комунікації // Мовознавство. – 1992.
 2. Ревзин Н.И. О роли коммуникативного аспекта языка в современной лингвистике // Вопросы философии. – 1972. – № 11.
 3. Руденко Д.И. Когнитивная наука, лингвофилософские парадигмы и границы культуры // Вопросы языкознания. – 1992. – № 6.
 4. Рузин И.Т. Возможности и пределы концептуального объяснения языковых фактов // Вопросы языкознания. – 1996. – № 5; 1994. – № 6.
 5. Русанівський В.М. Мовна картина світу в етнокультурній парадигмі // Мовознавство. – 2004. – № 4.
 6. Снитко Е. Язык и нация // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 1996. – №1.
 7. Солнцев В.М. Типология и тип языка // Вопросы языкознания. – 1978. – № 2.
 8. Сорокин Ю.А. Культурология и психолингвистика: цели и методы // Русский язык в СССР. – 1991. – № 10.
 9. Тураева З.Я. Лингвистика текста и категория модальности // Вопросы языкознания. – 1994.
 10. Фрумкина Р.М. Теории «среднего уровня» в современной лингвистике // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2.
 11. Хаймс Д. Этнография речи // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 7. – М., 1975.
 12. Храковский В.С., Оглоблин А.К. Группа типологического изучения языков ЛО Института языкознания АН СССР: теоретическая программа, исследовательские принципы, рабочие приемы // Вопросы языкознания. – 1991. – № 4.
 13. Ченон Р. О новом подходе к анализу грамматических отношений // Вопросы языкознания. – 1994. – № 1.
 14. Шаляпина З.М. Автоматизированный перевод: Эволюция и современные тенденции // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2.
 15. Швейцер А. Современные теории перевода за 70 лет // Вопросы языкознания. – 1987. – № 5.
 16. Ярцева В.Н. Типология языков и проблема универсалий // Вопросы языкознания. – 1976. – № 2.

V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Репродуктивний рівень

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти