ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Система рейтингових балів і критерії оцінки

 

У структурі модуля оцінюються такі складники:

 

Аудиторна робота студента Самостійна робота студента Модульна контрольна робота

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента (аудиторна робота та самостійна робота) здійснюється в національній 4-бальній шкалі – «5», «4», «3», «2». Невиконання завдань самостійної роботи, невідвідування семінарських та практичних занять позначаються «0».

У кінці вивчення навчального матеріалу модуля напередодні заліково-екзаменаційної сесії викладач виставляє одну оцінку за аудиторну та самостійну роботу студента як середнє арифметичне з усіх поточних оцінок за ці види роботи з округленням до десятої частки. Цю оцінку викладач трансформує в рейтинговий бал за роботу протягом семестру шляхом помноження на 10[1]. Таким чином, максимальний рейтинговий бал за роботу протягом семестру може становити 50.

Модульна контрольна робота є складником семестрового рейтингу. Наприкінці семестру всі студенти виконують модульні контрольні роботи з усіх дисциплін. Модульні контрольні роботи оцінюються в 4-бальній системі («5», «4», «3», «2»). Ці оцінки трансформуються в рейтинговий бал за МКРу такий спосіб:

«5» — 20 балів;

«4» — 16 балів;

«3»— 12 балів;

«2» — 8 балів.

Неявка на МКР — 0 балів.

Семестровий рейтинговий бал є сумою рейтингового бала за роботу протягом семестру і рейтингового бала за МКР.

 

За результатами роботи студентів під час семінарських занять та самостійної роботи наприкінці семестру проводиться атестація. Атестуються студенти, які відвідували заняття, відповідали на семінарських заняттях, виконували самостійну роботу. При цьому:

 

1) оцінка “відмінно” ставиться студенту, який не пропускав заняття без поважної причини, відповідав не менше 2-х разів на семінарських заняттях, має оцінку за реферат “5”, середній бал якого вищий за “4,5”;

2) оцінка “добре” ставиться студенту, який відвідував заняття, виконував завдання самостійної роботи, середній бал якого вищий за “4”;

3) оцінка “задовільно” ставиться студенту, який відвідував заняття, виконував завдання самостійної роботи, середній бал якого вищий за “3”;

4) оцінку “незадовільно” отримує студент, який пропускає заняття, за відповіді на семінарських заняттях має “2”. “Незадовільно” ставиться студентові і тоді, коли він відвідував заняття, але не виконав робочої програми від початку атестації, не відповідав на семінарських заняттях, не виконав завдання самостійної роботи.

5) Не атестується студент, який не був присутній на жодному семінарському занятті, не виконав самостійну роботу і не має жодної оцінки.

 

Приклад системи рейтингового контролю

Упродовж семестру студент отримав за аудиторну та самостійну роботу такі оцінки: «3», «5», «5», «4», «5», «4». Середня арифметична оцінка становить 4,33, з округленням до десятої частки - 4,3. отриману оцінку множимо на 10: 4,3 Х 10 = 43. Це число є рейтинговим балом студента за роботу протягом семестру.

Модульну контрольну роботу було написано на «4», тому додаємо: 43 + 16 = 59. Це семестровий рейтинговий бал. Іспит студент склав на «4», додаємо 59 + 23 = 82 бали, що відповідає оцінці за шкалою ЄКТС «В», підсумкова оцінка за національною шкалою – «добре».

VІІ. ЗРАЗОКИ ЗАВДАНЬ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ

Модульна контрольна робота є підсумковою в курсі і передбачає перевірку знань студентів з проблем: природа мови, порівняльно-історичне мовознавство, методи мовознавства.

Кожний варіант включає три питання. Перше питання присвячено сутності мовного феномену. У другому питанні представлені напрямки лінгвістики та основні лінгвістичні методи. Третє питання – практичного характеру, Воно передбачає з’ясування мовного кругозору студентів, оволодіння ними базовими поняттями лінгвістики та сучасної мови, наявність мовної творчої інтуїції, здатність до інтерпретації мовних фактів, володіння методами аналізу.

При відповіді на перше питання треба давати чіткі дефініції понять, вказувати логічні зв’язки між ними, ілюструвати мовними фактами.

Розкриваючи питання щодо лінгвістичних напрямків, треба вказати період та вихідні засади напрямку, методи, діячів, які працюють у цьому напрямку, головні досягнення.

При розкритті лінгвістичного методу, слід зазначити у якому лінгвістичному напрямку він був розроблений, для якого матеріалу він був релевантний, при можливості вказати автора, якщо він відомий, та продемонструвати дію цього методу на мовному матеріалі.

Третє питання має на меті виявити лінгвістичні здібності студента та рівень його лінгвістичних знань, накопичених протягом навчання у ВНЗ.

Даючи відповідь на питання, треба вказувати аргументи вибору, можна вказувати варіанти відповідей, особливо цінується розкриття шляху пошуку відповіді на питання.

Кожне питання оцінюється за чотирибальною шкалою.

БІЛЕТИ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант № 1

 1. Природа мовного знака.
 2. Психолінгвістіка.
 3. Спробуйте пояснити, чому іменників в словнику більше, ніж прикметників або дієслів.

Варіант № 2

1. Мовна система і структура. Властивості мовної системи. Структуралізм.

2. Метод семантичного диференціала.

3. У багатьох журналах з мовознавства існує рубрика «викресли зайве». Створіть завдання для цієї рубрики для кожного мовного рівня.

Варіант № 3

 1. Структурні та функціональні зміни у мові. Внутрішні чинники мовної динаміки.
 2. Порівняльно-історичне мовознавство.
 3. Нижче дані українські слова. Напишіть їх значення і значення міжмовних російських омонімів: неділя, місто, уродливий, усмішка, орать, пил, гроші, місяць, гарбуз, качка, красний.

Варіант №4

 1. Фізіологічний аспект мови.
 2. Метод безпосередніх складників.
 3. Чим викликана варіативність написання префіксів з-, с- в українській мові: списати – зловити.

Варіант № 5

 1. Проблема моногенезу мови.
 2. Описовий метод: дослідження, систематизація, інтерпретація матеріалу.
 3. Чому українською мовою М.Гайдег(г)ер, Герберт Веллс, а російською: М.Хайдеггер, Герберт Уеллс?

Варіант № 6

 1. Соціальний аспект мови.
 2. Напрямки менталінгвістики.
 3. Як передати українською: Henru James, Herbert Wells, Wotson O'Henru, Oscar Wild, Hegel. Поясніть можливість варіантів.

Варіант № 7

1. Зв'язок історії мови з історією народу.

 1. Когнітивний напрям в лінгвістиці.
 2. Що таке літературна мова? Типи літературних мов за походженням

Варіант № 8

 1. Мова і мовлення.
 2. Соціолінгвістіка.
 3. Який принцип орфографії домінує в мові, яку ви вичаєте?

Варіант № 9

 1. Мовознавство як наука. Основні напрями сучасної лінгвістики.
 2. Лінгвістичне моделювання.
 3. Перерахуйте так звані мови світу – мови, прийняті як офіційні засоби міжнародного спілкування в ООН і інших організаціях. Чи співпадає цей перелік із списком мов, найпоширеніших на земній кулі? Якщо ні, то чому?

Варіант № 10

 1. Основні одиниці мови.
 2. В. Гумбольдт про мову як дух народу. Національно-культурний аспект мовних явищ.
 3. Чи згодні ви з думкою про те, що власні імена людей мають тільки номінатівну функцію, а не означальну? Аргументуйте свою позицію.

Варіант № 11

 1. Синхронія і діахронія в лінгвістиці.
 2. Контент-аналіз у мовознавстві.
 3. Вкажіть аналітичні і синтетичні мовні засоби виразу граматичних значень:

Як би мені черевики

То пішла б я на музики

Варіант № 12

 1. Форми існування мови.
 2. Загальнонаукові методи в лінгвістиці.
 3. Який принцип орфографії домінує в українській мові?

Варіант № 13

 1. Мова і мислення.
 2. Порівняльно-історичне мовознавство.
 3. Чи всі концепти індивідуальної картини світу закодовані в словах? Які властивості мови використовує людина при їх відсутності?

Варіант № 14

 1. Типи зв'язків між елементами мовної структури.
 2. Методи анкетування і тестування.
 3. Перерахуйте державні мови європейських держав.

Варіант № 15

 1. Формування національних мов.
 2. Експеримент в мовознавстві.
 3. Перерахуйте відомі вам назви родичів в українській мові. Чи знаєте ви значення слів: дядина, сваха, сват, зовиця, вуй, вуя, стрий, шуряк, дівер

Варіант № 16

 1. Психологічний аспект мови.
 2. Принципи і прийоми порівняльно-історичного методу.
 3. Визначити семну структуру: "борщ", "молоко", "книга", "бігти".

Варіант № 17

 1. Типи мовних значень.
 2. Генеративна лінгвістика.
 3. Чому при скороченні слів використовують приголосні звуки: кг, млл, млг, млн. і т.п. Яка функція фонеми тут враховується?

Варіант № 18

 1. Рівні мови. Типи відношень між мовними одиницями.
 2. Компонентний аналіз.
 3. Вважається, що метафорична – це початкова властивість мови. Чому?

Варіант № 19

 1. "Закон про мови" та "Конституція" про функціонування мов.
 2. Дистрибутивний аналіз.
 3. Назвіть найпопулярніші сучасні імена людей. Поясніть причину переваг.

Варіант № 20

 1. Поняття мовної ситуації. Типи мовних ситуацій. Мовна ситуація в Україні.
 2. Трансформаційна методика.
 3. Чи були перші слова людини мотивованими чи ні? Чому?

Варіант № 21

 1. Зовнішні чинники мовної динаміки. Результати міжмовної взаємодії.
 2. Актуальні напрямки сучасної лінгвістики.
 3. Чому в словах можлива перестановка звуків при запозиченнях?

Варіант № 22

 1. Функції мови.
 2. Статистичні прийоми в лінгвістиці.
 3. В українській мові використовується варіативне написання: Гайдеггер – Гайдгер, Мар – Марр. Поясніть підстави.

Варіантт № 23

 1. Мова і дійсність. Гіпотеза Сепіра – Уорфа.
 2. Метод лакун у порівняльному мовознавстві.
 3. На каналі СТБ упроваджуються форми: у метрі, прем’єрка, катедра. Які підстави для їх укорінення?

Варіант № 24

 1. Поняття мовної політики. Типи мовної політики.
 2. Типологічне мовознавство.
 3. Перекладіть з української мови на мову яку ви вивчаєте: попоходити, попосидіти, пополежати, попогуляти. Визначте значення префікса.

Варіант № 25

 1. Мовна норма.
 2. Фрейм як метод лінгвістичного аналізу
 3. Чому в українських текстах спостерігаються коливання в написаннях: Арістотель – Аристотель, Зінгер – Зингер, А.Білий – А.Бєлий, Д.Ліхачов – Д.Лихачов, Симона Синьоре – Сімона Сіньоре.

 

VІІІ. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Формою підсумкового контролю із «Загального мовознавства» є екзамен.

Екзамен

Студентам, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 63–70, за рішенням кафедри може бути виставлена підсумкова оцінка за дисципліну за національною шкалою «відмінно», за шкалою ЄКТС – А. Підсумковий рейтинговий бал виставляється шляхом додавання до семестрового рейтингового бала студента 30 балів.

Екзамен відбувається в усній формі. Максимальний екзаменаційний бал становить 30. Викладач оцінює відповідь студента на екзамені (диференційованому заліку) у 4-бальній шкалі. Ця оцінка трансформується в екзаменаційний рейтинговий бал у такий спосіб:

«5» — 30 балів;

«4» — 23 бали;

«3» — 18 балів;

«2» — 0 балів.

Підсумкова оцінка за дисципліну виставляється за підсумковим рейтинговим балом (сума семестрового рейтингового бала та екзаменаційного бала) за таблицею:

 

Підсумковийрейтинговий бал Оцінка за шкалою ЄКТС Підсумкова оцінка за дисципліну за національною шкалою
90-100 А відмінно
82-89 В Добре
75-81 С    
66-74 D задовільно
60-65 Е    
40-59 незадовільно з можливістю повторного складання
39 і менше F незадовільно з обов'язковим повторним курсом

Якщо студент на екзамені з дисципліни, з якої він мав семестровий рейтинговий бал менше 42 балів, отримує позитивнуекзаменаційну оцінку («5», «4», «3»), то такому студенту виставляється підсумкова оцінка з дисципліни за національною шкалою лише «задовільно», за шкалою ЄКТС – E, а в екзаменаційній відомості в графі «Підсумковий рейтинговий бал» ставиться 60 балів.

 

За результатами роботи студентів під час семінарських занять та самостійної роботи наприкінці семестру проводиться атестація. Атестуються студенти, які відвідували заняття, відповідали на семінарських заняттях, виконували самостійну роботу. При цьому:

 

1) оцінка “відмінно” ставиться студенту, який не пропускав заняття без поважної причини, відповідав не менше 2-х разів на семінарських заняттях, має оцінку за реферат “5”, середній бал якого вищий за “4,5”;

 

2) оцінка “добре” ставиться студенту, який відвідував заняття, виконував завдання самостійної роботи, середній бал якого вищий за “4”;

 

3) оцінка “задовільно” ставиться студенту, який відвідував заняття, виконував завдання самостійної роботи, середній бал якого вищий за “3”;

 

4) оцінку “незадовільно” отримує студент, який пропускає заняття, за відповіді на семінарських заняттях має “2”. “Незадовільно” ставиться студентові і тоді, коли він відвідував заняття, але не виконав робочої програми від початку атестації, не відповідав на семінарських заняттях, не виконав завдання самостійної роботи.

 

7) Не атестується студент, який не був присутній на жодному семінарському занятті, не виконав самостійну роботу і не має жодної оцінки.

 

 

 

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН

 1. Мовознавство як наука. Основні напрями сучасної лінгвістики.

2. Етапи розвитку мовознавства.

3. Зв’язок мовознавства з іншими науками.

4. Природа мови світу соціальний, психічний, фізіологічний аспекти світу.

 1. Функції мови.
 2. Мова і мовлення.
 3. Мовна норма. Типи мовних норм
 4. Форми існування мови.
 5. Поняття мовної ситуації. Типи мовних ситуацій. Мовна ситуація в Україні.
 6. Мовна політика. Типи мовної політики
 7. Закон про мови, Конституція України, Європейська хартія про функціонування мов.
 8. Мова і мислення.
 9. Теорія онтогенезу мови.
 10. Процеси породження і сприйняття мови.
 11. Мова і дійсність. Гіпотеза Сепіра – Уорфа. Мовна картина світу.
 12. Статика і динаміка в мові. Внутрішні і зовнішні чинники в розвитку мови.
 13. Проблема моногенезу мови.
 14. Мова як конкретно-історична категорія. Зв'язок історії мови з історією народу.
 15. Формування національних мов.
 16. Мовна взаємодія.
 17. Мовна система і структура. Рівні мови. Структуралізм.
 18. Типи зв'язків між елементами мовної структури.
 19. Основні одиниці мови.
 20. Природа мовного знаку.
 21. Типи мовних значень.
 22. Лінгвістичні словники і довідники.
 23. Лінгвістична періодика.
 24. Поняття методу.
 25. Загальнонаукові методи в лінгвістиці.

30. Експеримент в мовознавстві.

 1. Лінгвістичне моделювання.
 2. Статистичні прийоми в лінгвістиці.
 3. Описовий метод: дослідження, систематизація, інтерпретація матеріалу
 4. Порівняльно-історичний метод.
 5. Структурні методи.
 6. Принципи зіставного мовознавства.
 7. Типологічні методи.
 8. Трансформаційна методика.
 9. Дистрибутивний аналіз.
 10. Метод безпосередніх складників.

41. Метод семантичного диференціала.

42. Методи анкетування і тестування.

43. Компонентний аналіз.

44. Контент-аналіз.

45. Дискурсивний аналіз.

46. Корпусний аналіз.

47. Фреймовий аналіз. Типи фреймів.

 1. Теорія перекладу.
 2. Порівняльна лінгвістика.

50.Лінгвістична типологія.

51. Напрямки менталінгвістики.

52. Психолінгвістика.

53. Когнітивний напрям в лінгвістиці.

54. Функціональна лінгвістика.

55. Мовна прагматика. Комунікативна лінгвістика.

56. Соціолінгвістика.

57. Етнолінгвістика.

58. Лінгвокраїнознавство.

59. Теорія і практика між культурної комунікації.

60. Генеалогічна, ареальна, функціональна класифікація мов Європи, та мови що вивчається.

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

  Київський національний лінгвістичний університет
Спеціальність: «Мова і література», «Переклад» Семестр IХ Навчальна дисципліна: Загальне мовознавство
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 1
1. Типи зв'язків між елементами мовної структури. 2. Методи анкетування і тестування.  
Затверджено на засіданні кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики та новогрецької філології (протокол № __ від ___ _______2011 р.)
Зав. кафедри: ______________________ проф. Корольова А.В. Викладач ______________________ проф. Мусієнко В.П.  

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти