ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Комплексна контрольна робота для перевірки залишкових знань

Перелік питань комплексної контрольної роботи повністю відповідає програмі курсу, що читається в університеті, а також традиційно усталеному об’єму проблематики курсу. Разом з тим досить значущим для виявлення рівня підготовки лінгвіста є включення питань сучасного розвитку науки у різних напрямах, а також детально розроблених питань з методології лінгвістики.

Досить цікавим і плідним є завдання практичного характеру, виконання якого потребує застосування знань з усіх курсів, розмірковування, логічного виводу, дослідницького хисту, наприклад: Причини міжмовної омонімії окремих російських і українських лексем і т. ін.

Пакет контрольних робіт включає 20 варіантів, забезпечуючи індивідуальний контроль, структура білета доцільна.

Вважаємо, що пропонована контрольна робота відповідає вимогам комплексного аналізу знань з курсу “Загальне мовознавство”.

Варіант 1

1. Мовний знак. Його властивості.

2. Лексико-семантичні угрупування.

3. Нейролінгвістика.

4. Паравербальні засоби комунікації.

Варіант 2

 1. Мовна система. Властивості мовної системи.
 2. Моделювання в лінгвістиці.
 3. Типологічне мовознавство.
 4. Нейролінгвістичне програмування (НЛП)

Варіант 3

 1. Мовні універсалії.
 2. Тестування.
 3. Порівняльно-історичне мовознавство.
 4. Історичний характер категорії світова мова

Варіант 4

 

 1. Мовні антиномії В.Гумбольдта.
 2. Концептуальний аналіз.
 3. Порівняльне (контрастивне) мовознавство.
 4. Дайте генеалогічну, функціональну, ареальну та типологічну характеристику української мови.

Варіант 5

 1. Зовнішні чинники розвитку мови.
 2. Мовна картина світу
 3. Метод асоціацій в семантиці.
 4. Назвіть мови, що використовують кирилицю, вкажіть їх генеалогічне місце.

 

Варіант 6

 1. Чи можливе мислення без мови і мова без мислення?
 2. Анкетування.
 3. Основні лінгвістичні журнали.
 4. Комп’ютерні мовні коди.

Варіант 7

 1. Зв'язок мови і мислення.
 2. Експеримент в мовознавстві.
 3. Основні лінгвістичні довідники.
 4. Штучні мови.

Варіант 8

 1. Зв'язок мови і історії народу.
 2. Що таке контент-аналіз?
 3. Структуралізм.
 4. Європейська хартія про регіональні мови і мови національних меншин.

Варіант 9

 1. Основніє напрями сучасної лінгвістики.
 2. Види фреймів.
 3. Методика викладання мови.
 4. Закон про мови в Україні

Варіант 10

 1. Мовні рівні. Їх основні одиниці.
 2. Корпусний аналіз.
 3. Перекладознавство
 4. Назвіть 10 найпоширеніших мов світу, вкажіть їх генеалогічне місце.

Варіант 11

 1. Мова і мовлення.
 2. Метод семантичного диференціалу.
 3. Соціолінгвістика.
 4. Конституція України про функціонування мов.

Варіант 12

 1. Аргументи соціальності мови.
 2. Кількісна методика в лінгвістиці.
 3. Психолінгвістика.
 4. Назвіть мови України, вкажіть їх генеалогічне місце.

Варіант 13

 1. Фізіологічні основи мови.
 2. Метод безпосередніх складників.
 3. Лінгвістика тексту.
 4. Назвіть мови слов'янської групи.

Варіант 14

 1. Форми існування мови.
 2. Дистрибутивний аналіз.
 3. Етапи розвитку лінгвістичної науки.
 4. Якими документами регламентується функціонування мов в Україні.

Варіант 15

 1. Законодавство у сфері мовного функціонування.
 2. Компонентний аналіз значення слова.
 3. Лінгвокраїнознавство.
 4. Назвіть 10 мертвих мов індоєвропейської сім'ї.

Варіант 16

 1. Функції мови.
 2. Перерахувати методи структуралізму.
 3. Найвідоміші лінгвістичні школи.
 4. Назвіть офіційні мови ООН і вкажіть їх генеалогічне місце.

Варіант 17

 1. Мовна норма.
 2. Метод лакун.
 3. Порівняльно-історичні дослідження в українському мовознавстві.
 4. До якої групи відноситься мова яку ви вивчаєте? Визначте її функціональний статус, поширення, назвіть інші мови цієї групи.

Варіант 18

 1. Гіпотеза Сепіра-Уорфа.
 2. Принципи порівняно-історичного методу.
 3. Напрямки структуралізму.
 4. Які мовні сім'ї представлені в Європі і в якому регіоні?

Варіант 19

 1. Мовна ситуація.
 2. Загальнонаукові методи в лінгвістиці.
 3. Когнітивна лінгвістика.
 4. Назвіть державні мови країн Європи і їх генеалогічне місце.

Варіант 20

 1. Мовна політика.
 2. Складові описового методу.
 3. Напрямки менталінгвістики

Назвіть 10 мов, що використовують латиницю, вкажіть їх генеалогічне місце

IХ. РЕКОМЕНДОВАНА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

ПІДРУЧНИКИ

 

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. – М., 2005.

2. Алпатов В. М. История лингвистических учений. – М. 1999.

3. Базылев В. Н. Общее языкознание. – М.: Гардарики, 2007.

4. Березин Ф. М., Головин Б. Н. Общее языкознание. – М., 1979.

5. Гречко В.А. Теория языкознания. – М., 2003.

6. Даниленко В. П. Общее языкознание и история языкознания. – М., 2009.

7. Дорошенко С. І. Загальне мовознавство: Навч. посібник. Київ, , 2006

8. Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. М.: Изд. МГУ, 1962.

9. Зеленько А. С. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних вчень. Аспекти, методи, прийоми, процедури дослідження мови. Луганськ, 2002

10. Иванова Л.П. Курс лекций по общему языкознанию. – К., 2006.

11. Иванова Л.П. Методы лингвистических исследований. – К., 1995.

12. Ковалик І.І. Самійленко С.П. Загальне мовознавство. – К., 1985.

13. Кодухов В.И. Общее языкознание. – М., 1974, 2008.

14. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 1999.

15. Методологические основы новых направлений в мировом языкознании: Сб. – К., 1992.

16. Мечковская Н. Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков. – М.: Флинта, 2007.

17. Мечковская Н. Б. Общее языкознание. – Минск: Вышейша школа, 1993.

18. Михалев А. Б. Общее языкознание. История языкознания. – М., 2005.

19. Общее языкознание / Под ред. А. Е. Супруна. – Минск, 1983.

20. Общее языкознание. Хрестоматия. – М., 1987.

21. Общее языкознание: Внутренняя структура. – М., 1972.

22. Общее языкознание: Методы лингвистических исследований. – М., 1973.

23. Общее языкознание: Формы существования, функции, история языка / Отв.ред.Б.А.Серебренников. – М., 1970.

24. Пищальникова В. А. Общее языкознание. – М., 2009.

25. Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию. – М., 1990.

26. Семчинський С.В. Загальне мовознавство. – К., 1996.

27. Степанов Ю. С. Методы и принципы современной лингвистики. – М., 1975, 2000.

28. Удовиченко, Г. М Загальне мовознавство. Проблеми. Методи: навчальний посібник. – К., 1994.

29. Удовиченко, Г.М. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень: навчальний посібник для студ. філол. фак-тів ун-тів і пед. ін-тів. – К.,1980

30. Хроленко А.Т. Общее языкознание. – М., 1989.

 

ДОВІДНИКИ

 1. Кубрякова Е.С., Демьянков В.В., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивннх терминов. – М., 1996.
 2. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990.
 3. Николаева Т.М. Краткий словарь терминов лингвистики текста // НЗЛ Лингвистика текста. Вып.8. – М., 1978.
 4. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Словарь лингвистических терминов. – М., 2003.
 5. Русский язык. Энциклопедия. – М., 2003.
 6. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Давкілля-К, 2006. – 716 с.
 7. Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000.
 8. Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики: енциклопедичний словник. – К., 1998.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Абліцов В. Котляревський і Пушкін – батьки мов своїх народів (Походження української і російської мов) // Голос України. – 1999. – 29 травня. – С. 5.
 2. Акуленко В.В. Українська мова в Європейському контексті // Мовознавство. – 1998. – № 2–3. – С. 91–97.
 3. Алпатов В. Япония: язык и миф о языке // Иностранная литература. – 1993. – № 5.
 4. Алпатов В.М. Об антропоцентричном и системоцентричном подходах к языку // Вопросы языкознания. – 1993. – № 3.
 5. Альтерматт У. Багатомовна Швейцарія – модель для Європи. – І., 1997. – № 9.
 6. Анисимова Е.Е. Паралингвистика и текст // Вопросы языкознания. – 1992. – № 1.
 7. Антонович М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної мови (порівняльний аспект) // Право України. – 1999. – № 6.
 8. Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы языкознания. – 1995. – № 1.
 9. Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики. – М., 1999.
 10. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. – М., 1988.

11. Атаян Э.Р. Коммуникация и раскрытие потенций языкового сознания. – Ереван, 1981.

 1. Атаян Э.Р. Язык и внеязыковая действительность. – Ереван, 1987.
 2. Ахманова О.С. Прагматическая лингвистика, прагмалингвистика и лингвистическая прагматика // Вопросы языкознания. – 1978. – № 3.

14. Ахутина Т.В. и др. Исследование речевого мышления в психолингвистике. – М., 1985.

 1. Ахутина Т.В. Нейропсихологический анализ индивидуальных особенностей переработки лексической информации // Вопросы психологии. – 2000. – № 3.
 2. Бальтюков В.И. Аналогии между языковой и генетической знаковыми системами // Теоретическое и прикладное исследования психологии речи. – М., 1988.
 3. Банковская Н.П. Довербальное бытие художественного слова // Язык и культура. – К., 1994.
 4. Баторов В.Д. Моделирование синтаксиса естественного языка: Учебник. – Санкт.-Пет., 1996.

19. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.

 1. Бацевич Ф.С. Нариси з комунікативної лінгвістики. – Львів. 2003.
 2. Башуев А.С. Мышление и речь // Башуев А.С. Высшая нервная деятельность. – М., 1991. – С. 224–228.
 3. Белецкий М.И. О статусе русского языка в Украине // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 1996. – № 2.
 4. Белл Р. Социолингвистика. – М., 1980, 1984.

24. Белоусов. В. Н. Двуязычие – лингвистические и соцыально-культурные аспекты и проблемы // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1988. – Т. 47. – № 3. – С. 256–264.

 1. Белянин В.П. Основы психолингвистической диагностики. – М., 2000.
 2. Бенвенист 3. Общая лингвистика. – М., 1974.
 3. Береговская Э.М. Молодежный сленг: формирование и функционирование // Вопросы языкознания. – 1996. – №. 3. – С. 32–42.
 4. Берестнев Г.И. Самосознание личности в аспекте языка // Вопросы языкознания. – 2001. – № 1. – С. 60–85.
 5. Бирнбаун Х. Генетические и типологические методы внешнего сравнения языков // Вопросы языкознания. – 1993. – № 4. – С. 5.
 6. Бичакджян Б.Х. эволюция языка: развитие в свете теории Дарвина // Вопросы языкознания. – 1992. – № 2. – С. 123–146.
 7. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К., 1996.
 8. Блок М.Я. Диктема в уровневой структуре языка // Вопросы языкознания. – 2000. – № 4.
 9. Бондаренко О.Ф. Статус експерименту як методу лінгвістичних досліджень // Мовознавство. – 1986. – № 1.
 10. Будагов Р.А. Проблемы развития языка. – Л.-М., 1965.
 11. Будагов Р.А. Система и антисистема в науке о языке // Вопросы языкознания. – 1978. – № 4.
 12. Будагов Р.А. Человек и его язык // Вопросы языкознания. – 1970. – № 6.
 13. Буданов В.Г. Методология синергетики в постнекласичесской науки и в образовании. – М. – 2008. – С. 44-63.
 14. Булыгина Т.В. О границах и содержании прагматики // Изв. АН СССР, СЛЯ. – 1981. – Т. 40. – № 4.
 15. Вайнрайх У. Языковые контакты. – К., 1973.
 16. Вайсгербер Л. Язык и философия // Вопросы языкознания. – 1993. – № 2.

41. Ван Дейк Т. Язык. Познание. Коммуникация. – М., 1989.

 1. Васильев В.Л. Понятие системы и структуры в современном языкознании // Васильев В.Л. Современная лингвистическая семантика. – М., 1990.
 2. Веденина Л.Г. О функциональном направлении в современном заруб. языкознании // Вопросы языкознания. – 1978. – № 6.
 3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М., 1996.
 4. Вежбицкая А. Семантические универсалии. – М. – 1998.
 5. Верещагин Е.М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма). – М., 1969.

47. Верещагин Е.М., Костомаров В.Т. Лингвострановедческая теория слова. – М.: Русский язык, 1980.

 1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Т. Язык и культура. – 4-е изд. – М., 1990.
 2. Видинеев Н.В. Происхождение первобытного языка // Видинеев Н.В. Природа интеллектуальных способностей человека. – М., 1989. – С. 113–119.

50. Возняк Т. Семантическое пространство языка: Тексты и переводы. – Харьков, 1998. – С. 5–18, 103–112.

 1. Все меньше в мире языков // Наука и жизнь. – 1996. – № 4.
 2. Выготский Л.С. Мышление и речь. – Избранные психологические исследования. – М., 1956.
 3. Гак В.Г. К типологии функциональных подходов к изучению языка // Проблемы функциональной грамматики. – М., 1985.
 4. Гак В.Г. Сопоставительная прагматика // ФН. – 1992. – № 3.
 5. Гак В.Т. К типологии форм языковой политики // Вопросы языкознания. – 1989. – № 5.

56. Гачев Г. Национальные образы мира. – М., 1988.

 1. Герд Л. и др. Связь истории языка с историей народа // Методологические проблемы общественных наук. – Л., 1986. – С. 235–262.
 2. Гиндин Л.А. Пространственно-хронологические аспекты индоевропейской проблемы и "Карта предполагаемых прародин шести ностратических языков" В.М.Иллич-Свитычка // Вопросы языкознания. – 1992. – № 6. – С. 54–66.
 3. Гипотеза в современной лингвистике. – М.,1980.
 4. Голованенко В. І мови вимирають як люди // Науковий світ. – 1999. – № 10.
 5. Головин Б.Н. Язык и статистика. – М., 1971.
 6. Графова А.А. Язык и речь // Русский язык в средних учебных заведениях УССР. – 1991. – № 10.
 7. Григорян Э.А. Функционирование языков в многонациональных странах // Русская речь в СССР. – 1991. – № 4.
 8. Грубе У. Проблемы нормы и вариантности // Словообразование. Стилистика. Текст. – Казань, 1998. – С. 59–64.
 9. Грюнберг А.Л. Афганистан. Языковая ситуация и языковая политика // Изв. АН, СЛЯ. – 1988. – № 2.
 10. Грязнухина Т.А., Дарчук Н.П., Клименко Н.Ф. Использование ЭВМ в лингвистистических исследованиях. – К., 1990.
 11. Гуревич В.В. О "субъективном" компоненте языковой семантики // Вопросы языкознания. – 1998. – № 1.

68. Гусева Н.Р. Где искать следы? (О сходстве языков мира) // Слово. – 1992. – № 10. – С. 10–13.

 1. Гусева Н.Р. Прародина языка: (Поиск самого древнего языка) // Слово. – 1991. – № 3. – С. 25–29.
 2. Гухман М.М., Семенюк Н.Н. О социальном аспекте рассмотрения литературного языка // Проблемы нормы и социальной дифференциации языка. – М., 1978. – С. 7–8.
 3. Дейк Т. ван. Язык, познание, коммуникация. – М., 1989.
 4. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретационного подхода // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4.
 5. Диброва К.Ю. О языковой относительности в лингвистике // ФН. – 1992. – № 2.
 6. Доманский Р. Горнило народов: (прародина народов мира и индоевропейских языков) // Наука и жизнь. – 1991. – № 7. – С. 86–91.
 7. Домашнев А.И. К проблеме языка общения в объединенной Европе // Вопросы языкознания. – 1994. – № 5.
 8. Домашнев А.И. О границах литературного и национального языка // Вопросы языкознания. – 1978. – № 2.
 9. Донских О.А. К истокам языка. – Сиб.: Наука, 1988.
 10. Донских О.А. Происхождение языка как философская проблема. –Новосибирск, 1984.
 11. Донцов А.И. Язык как фактор этнической идентичности // Вопросы психологии. – 1997. – № 4.
 12. Дридзе Т.М. Организация и методы лингвосоциологического исследования массовой коммуникации. – М., 1979.
 13. Дуличенко А.Д. Международные искусственные языки: объект лингвистики и интерлингвистики // Вопросы языкознания. – 1995. – № 5.
 14. Дурст-Андерсен П.В. Ментальная грамматика и лингвистические супертипы // Вопросы языкознания. – 1995. – № 6.
 15. Дьячков М.В. Специфика процессов пиджинизации и креолизации языков // Вопросы языкознания. – 1988. – № 5.

84. Ентральго П. Біллінгвізм: Проблеми двомовності в Іспанії // Всесвіт. – 1989. – № 3. – С. 137–144.

 1. Ерчак Н.Т. К проблеме внутренней речи // Вопросы психологии. – 1991. – № 5.
 2. Есперсен О. Философия грамматики. – М., 1958.
 3. Єрмоленко С.Я. Лінгвістичні теорії і методи дослідження // Мовознавство. – 1981. – № 4.
 4. Жакоб Ф. Лингвистическая модель в биологии // Вопросы языкознания. – 1992. – № 2.
 5. Женерас С. Мова та культура в Каталонії // Всесвіт. – 1996. – № 8–9.
 6. Живов В.М. Расставаясь со структурализмом // Вопросы языкознания. – 1997. – № 3.
 7. Живой как жизнь: Беседы о книгах по языкознанию. – М.: Книга, 1985.
 8. Жинкин Н.И. От сигнала к знаку и образу // Жинкин Н.И. Избранные труды. Язык – речь – творчество. – М., 1998.
 9. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М., 1982.
 10. Жлуктенко Ю.А. Лингвистические аспекты двуязычия. – К., 1974.
 11. Жлуктенко Ю.О. Гетерогенні елементи в мовній системі // Мовознавство. – 1997. – № 4.
 12. Жлуктенко Ю.О. Контрастивна лінгвістика. Проблеми і перспективи // Мовознавство. – 1976. – № 4.
 13. Жлуктенко Ю.О. Мова етнічної групи в світлі теорії мовної варіативності // Мовознавство. – 1988. – № 1.
 14. Жлуктенко Ю.О. Сучасні проблеми теорії та практики мовного планування // Мовознавство. – 1990. – № 4.
 15. Журавлев В.К. Теория языковой эволюции Е.Д. Поливанова // Вопросы языкознания. – 1991. – № 4. – С. 112.
 16. Закон про мови в УССР.
 17. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. – М., 2000.
 18. Залевская А.А. Межъязыковые сопоставления в психолингвистике. – Калинин, 1979.
 19. Залевская А.А. Психолингвистический подход к анализу языковых явлений // Вопросы языкознания. – 1999. – № 6.
 20. Звегинцев В.А. Внутренние законы развития языка. – М., 1954.
 21. Звегинцев В.А. Структурализм в лингвистике // Изв. СЛЯ. – 1977. – Т. 36. – № 3.
 22. Иванов В., Скворцов Л. Как себя чувствует русский? // Дружба народов. – 1989. – № 10.
 23. Иванов В.В. О происхождении русского языка // Слово о языке. – М., 1991. – С. 49–55.
 24. Ильяшенко Г.П. О национальной самобытности языка и общечеловеческом характере мышления // Изв. АН СССР, СЛЯ. – 1970. – Т. 29. – Вып. 6.
 25. Исследование речевого мышления в психолингвистике. – М., 1985.
 26. Іванишин Р.Г. та ін. Мова і нація. – Дрогобич, 1990.
 27. Йолон П.Ф. Языковое сознание и разум // Йолон П.Ф., Крымский С.Б. Рациональность в науке и культуре.
 28. Казанский Б.В. Значение и образ // Слово о русском языке. – М., 1991.

113. Карашева Н.Б. Двуязычие как фактор воспитания культуры ментального общения трудящихся // Русский язык в школе. – 1990. – № 5. – С. 85–89.

 1. Кибрик А.Е. О международной конференции. "Лингвистика на исходе ХХ века: итоги и перспективы" // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2. – С. 3–6.

115. Клике Ф. Пробуждающееся мышление. У истоков человеческого интеллекта. – М., 1983.

 1. Клименко Н.Ф. Автоматизований аналіз мови: проблеми і пошуки // Мовознавство. – 1988. – № 4.
 2. Кнорина Л.В. Природа языка в лингвоконструировании 17 в. // Вопросы языкознания. – 1995. – № 2.
 3. Кобляков А.А. Синергетика, язык, творчество // Синергетическая парадигма: Нелинейное мышление в науке и искусстве. – М. – 2002. – С. 322-334.
 4. Козинский И.М. Три заметки по типологии // Вопросы языкознания. – 1995. – № 1. – С. 144–151.
 5. Комар Ю. Проблема народження мови в українському мовознавстві // Українська мова та література. – 1998. – №4, 16; 1997. – № 6.

121. Комиссаров В.Н. Теория перевода. – М., 1990.

 1. Комри Б. Язык и доистория: к многодисциплинарному подходу // Вопросы языкознания. – 2000. – № 5.
 2. Конституція України.
 3. Кочергина В.А. Еще раз о сравнительно-историческом языкознании // Вестник МГУ. Филология. – 1990. – № 4.
 4. Кравченко А.В. Классы знаков и проблема взаимосвязи языка и знанаия // Вопросы языкознания. – 1996. – № 6.
 5. Кречмер А. Актуальные вопросы истории русского литературного языка // Вопросы языкознания. – 1995. – № 6.
 6. Кривоносов Б.А. О соотношении единиц языка и форм мышления // Вопросы языкознания. – 1989. – № 1.
 7. Кронгауз М.А. Семантика. – М., 2001.
 8. Крысин Л.П. Социальная маркированность языковых единиц // Вопросы языкознания. – 2000. – № 4.
 9. Кубрякова Е.В. Начальные этапы становления когнитивизма // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4.
 10. Кубрякова Е.С. Возвращаясь к определению знака // Вопросы языкознания. – 1993. – № 4.
 11. Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности. – М., 1986.
 12. Кубрякова Е.С. Основные направления в современном развитии грамматической мысли // Современные зарубежные грамматические теории. – М., 1985.
 13. Кьюн Т. Онтология и логический анализ языка. – М., 1999.
 14. Лакофф Дж. Лингвистические гештальты // НЗЛ, Вып. 10. – М., 1981.
 15. Лалаянц И.Э. Новейшие исследования механизмов языковой функции мозга // Вопросы языкознания. – 1992. – № 2.
 16. Лауфер Н. Как вы говорите? (О методах полевой лингвистики) // Знание – сила. – 1975. – № 2.
 17. Левицкий В.В. Звуковий символізм // Мовознавство. – 1993. – № 1.
 18. Леман В.П. Новое в индоевропейских исследованиях // Вопросы языкознания. – № 4.
 19. Леман К. Документация языков, находящихся под угрозой вымирания // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2.
 20. Леонтьев А.А. Культуры и языки народов России, стран СНГ и Балтии. – М., 1998.

142. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М., 1997.

 1. Леонтьев А.А. Язык как социальное явление // Изв. АН СССР. СЛЯ. т. 35. – № 4. – 1976.

144. Лепган В.П. Новое в индоевропеистических исследованиях // Вопросы языкознания. – 1991. – № 4. – С. 5–31.

 1. Литвинов В.Й. Типологические методы в лингвистической семантике. – Р.на/Д., 1986.

146. Логический анализ языка. Культурные концепты. – М., 1991.

 1. Лосев А.Ф. Знак символ. Миф. – М., 1982.
 2. Лук‘янова Т.В. Про розмежування підходів до вивчення тексту з позицій лінгвістики тексту та інтерпретації тексту // Мовознавство. – 1990. – № 3.
 3. Лурия А.Я. Язык и сознание. – М., 1979.
 4. Лэже Л. Функциональная грамматика и типологическая характеристика русского языка // Вопросы языкознания. – 1990. – № 2.
 5. Львов М.Р. Основы теории речи. – М., 2000.
 6. Маккей У. Значение языков в современном мире //Перспективы. – 1993. – № 1.
 7. Манакин В.М. Порівняльно-семасіологічний аналіз лексики слов‘янських мов // Мовознавство. – 1991. – № 5.
 8. Марчук Ю.Н. ЭВМ в лингвистической теории и практике // Изв. АН СССР, СЛЯ. – 1986. – Т. 45. – № 4.
 9. Медведєв В.І. Мова і дійсність // Філософська і соціологічна думка. – 1992. – № 3.

156. Межъязыковые отношения и языковая политика: Капиталистические государства и страны «третьего мира»: Монография /В.Г.Гак, А.И. Допатиев и др. – К., 1988.

 1. Мельничук А.С. О всеобщем родстве языков мира // Вопросы языкознания. – 1991. – № 2–3.
 2. Мельничук О.С. Методологічні пошуки в нових підходах до висвітлення мови // Мовознавство. – 1991. – № 2.
 3. Мельничук О.С. Мова як сучасне явище і як предмет мовознавства // Новини. – 1997. – № 2–3.
 4. Методология проблемного языкознания. – К., 1988.
 5. Миллер Е.Н. К определению языка // Вопросы языкознания. – 1987. – № 3.
 6. Минский М. Фреймы для представления знаний. – М., 1979.
 7. Михальская А.К. О современной концепции культуры речи // ФН. – 1990. – № 5.
 8. Мова і держава: актуальні питання // Слово і час. – 1999. – № 12.
 9. Мови: конфлікт чи співіснування? // Кур‘єр ЮНЕСКО. – 2000. – № 6–7.
 10. Мовна ситуація в Україні: соціолінгвістичні студії студентів-філологів // Українська мова та література. – 1999. – № 119.
 11. Молчанов В. Парадигмы сознания и структуры опыта // Логос. – 1992. – № 3.
 12. Мосенкіс Ю. Проблема мови Київської Русі // Українська мова та література. – 1996. – № 3.
 13. Мосенкіс Ю. Україна і первісне виникнення мови // Укр. мова та література. – 1997. – №10.
 14. Мусиенко В.П. Введение в психолингвистику. – К., 1996.
 15. Мусієнко В.П. Проблема істинності лінгвістичних знань // Мовознавство. – 2000. – № 2–3.
 16. Мустайоки А. Возможна ли грамматика на семантической основе // Вопросы языкознания. – 1997. – № 3.
 17. Мустайоки А. Современные проблемы лингвистики: итоги обсуждения // Русский язык за рубежом. – 1990. – № 6.
 18. Нарумов Б.П. Региональные романские языки в Западной Европе // Изв. РАН. СЛЯ. – Т. 51. – № 5. – 1992.
 19. Нерознак В.П. Типы языковых общностей: ареальная общность // Изв. РАН. СЛЯ. – Т. 48. – № 5. – 1989.
 20. Никитин М.В. Предел семиотики // Вопросы языкознания. – 1997. – № 1.
 21. Николаева Т.М. Лингвистика текста и проблемы общей лингвистики // Изв. АН СССР, СЛЯ. – 1977. – Т. 36. – № 4.
 22. Николаева Т.М. Теории происхождения языка и его эволюции – новое направление в современном языкознании // Вопросы языкознания. – 1996. – №2.
 23. Николаева Т.М. Теория функциональной грамматики как представление языковой данности // Вопросы языкознания. – 1995. – № 1.

180. Новиков А.И. Семантика текста и ее формализация. – М., 1983.

 1. Новое в зарубежной лингвистике. Когнитивные аспекты языка. Вьш.23. – М., 1988.
 2. Новое в зарубежной лингвистике. Теория речевых актов. Вып.17. – М., 1986.
 3. Ньюмейер Ф. Спор о формализме и функционализме в лингвистике и его разрешение // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2.
 4. Орач О. Небезпечна розмова про двомовність // Освіта. – 1995. – №4 (25 січня).
 5. Павлова Н.Д. Коммуникативная семантика речи // Психологический журнал. – 1991. – № 2.
 6. Пазухин Р.В. Язык, функция, коммуникация // Вопросы языкознания. – 1979. – № 6.
 7. Панов В.Н. Знаки, символы, языки. – М., 1980.
 8. Панфилов В.З. О гносеологических аспектах проблемы языкового знака // Вопросы языкознания. – 1977. – № 2.
 9. Паршин П.Б. Теоретические перевороти и методологический мятеж в лингвистике 20 в // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2.
 10. Пасенко І. Лінгвопуризм і сучасні мови // Дивослово. – 2000. – № 12.
 11. Перкатюк Й. Скільки у світі мов? // Наука і суспільство. – 1982. – № 11.
 12. Першукова О. Європейська багатомовність в освіті // Шлях освіти. – 2000. – № 4; 1996. – № 1.
 13. Петренко О.Д., Ісаєв Е.Ш., Петренко Д.О. Мова чоловіків і жінок як одиниця соціолінгвістичного дослідження // Мовознавство. – 1999. – № 1. – С. 64–71.
 14. Петров В.В. Идеи современной феноменологии и герменевтики в лингвистическом представлении знаний // Вопросы языкознания. – 1990. – № 6.

195. Пещак М.М. Методологические проблемы теории взаимодействия языков // Методологические проблемы языкознания. – К., 1988. – С. 139–153.

 1. Пилинський М.М. Суспільний характер мовної норми // Мовознавство. – 1975. – № 1.
 2. Пильх Г. Язык или языки? Предмет изучения лингвиста // Вопросы языкознания. – 1994. – № 2. – С. 5.
 3. Півторак Г. Походження українського народу та укр. мови // Вісник НАН України. – 1996. – № 9–10. – С. 16–21.
 4. Плотников Б.А. Общее языкознание. Семинарий. – М., 1986.
 5. Погрібний А. Почуймо російськомовних: мовні проблеми в Україні // Слово і час. – 1999. – № 6.
 6. Поликарпов А.А., Курлов В.Я. Стилистика, семантика, грамматика: опыт анализа системных связей // Вопросы языкознания. – 1994. - №1.
 7. Поршнев Б. О начале человеческой истории. – М., 1974.
 8. Потебня А.А. Мысль и язык. – Харьков, 1993.
 9. Почепцов Г.Г. История русской семиотики: до и после 1917 года. – М., 1998.

205. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – М., 2001.

 1. Почепцов О.Г. Языковая ментальность: способ представления мира // Вопросы языкознания. – 1990. – № 6.
 2. Принципы и методы семантических исследований. – М., 1976.
 3. Принципы описания языков мира. – М., 1976.
 4. Проблемы лингвистической классификации // Лингвистическая поэтика. – М., 1979. – С. 5–46.
 5. Проблемы функциональной грамматики. – М., 1985.
 6. Происхождение народов и языков // Ист. Востока. Т. 1. – М., 1997. – С. 613–616.
 7. Психолингвистические исследования: звук, слово, текст. – Калинин, 1987.
 8. Радзієвська Т.В. Деякі проблеми текстової комунікації // Мовознавство. – 1992. – № 2.
 9. Радченко О.А. Языковая картина мира или языковое миросознание? // Изв. АН СССР, СЛЯ. – 1990. – № 5.
 10. Радчук В. Мова в Україні й українська мова // Урок української. – 2000. – № 9.
 11. Рамишвили Г.В. Языкознание в кругу наук о человеке // ВФ. – 1981. – № 6.
 12. Рамишвили Д.И. Психология речи и некоторые вопросы психолингвистики. – Тб., 1979.
 13. Ревзин Н.И. О роли коммуникативного аспекта языка в современной лингвистике // ВФ. – 1972. – № 11.
 14. Речевые тесты и их применение. – М., 1986.

220. Різун В.В. та ін. Нариси про текст: Теоретичні питання комунікації і тексту.

 1. Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию. – М., 1990.
 2. Рожен А. Национальный язык в эпоху интернет // Зеркало недели. – 1997. – 18 октября. – С. 23.
 3. Розин В.М. Возможна ли семантика как самостоятельная наука? // ВФ. – 2000. – № 5.
 4. Ройз С. Устройство памяти. От молекул к сознанию. – М., 1995.

225. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. – М., 1988.

226. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление. – М.: Наука, 1988.

 1. Роуз С. Устройство памяти от молекул к сознанию. – М., 1995.
 2. Рубашкин В.Ш. Познание и язык // Вопросы философии. – 1970. – № 9.
 3. Рубинштейн С.Л. К вопросу о языке, речи и мышлении // Вопросы языкознания. – 1967. – № 2.
 4. Руденко Д.И. Когнитивная наука, лингво-философские парадигмы и границы культуры // Вопросы языкознания. – 1992. – № 6.
 5. Рузин И.Т. Возможности и пределы концептуального объяснения языковых фактов // Вопросы языкознания. – 1996. – № 5; 1994. – № 6.
 6. Рулен М. Происхождение языка: ретроспектива и перспектива // Вопросы языкознания. – 1991. – № 1.
 7. Румянцев М.К. Эстетическая и искусственная речь // Вопросы языкознания. – 1986. – № 5.
 8. Русанівський В. Єдиний мовно-образний простір української ментальності // Мовознавство. – 1993. – № 6.
 9. Русановский В.М. Вопросы нормы на разных этапах истории литературного языка // Вопросы языкознания. – 1970. – № 4.

236. Русский язык конца ХХ века. – М., 1996.

 1. Самые распространенные в мире языки // За рубежом. – 1991. – № 17.
 2. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. – М., 1999.
 3. Седов К.Ф. Основы психолингвистики в анекдотах: учебное пособие. – М., 1998.
 4. Семенас А. Л. Совр. язык. ситуация и язык. реформа в Китае // Восток. – 1999. – № 2.
 5. Семиотика: Переводы с англ., фран., испан. языков. – М.: Радуга, 1983. – 636 с.
 6. Серебренников Б.А. К проблеме отражения развития человеческого мышления в структуре языка // Вопросы языкознания. – 1970. – № 2.
 7. Серебренников Б.А. К проблеме язык и мышление // Изв. АН СССР, СЛЯ. – 1977. – Т. 36. – № 1.
 8. Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление. – М., 1988.
 9. Сильницкий Т.Г., Славин А.В. Проблема соотношения языка и мышления и «порождающая» модель языка // Вопросы языкознания. – 1980. – № 3.
 10. Скрелина М.Л. Противоречие как источник развития языка // НДВШ Филол. науки. – 1970. – № 1.
 11. Слобин Ю. Психолингвистика. – М.: Прогресс, 1976.
 12. Слово о русском языке. – М., 1991.
 13. Снитко Е. Язык и нация // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 1996. – № 1.
 14. Солнцев В.М. Типология и тип языка // Вопросы языкознания. – 1978. – № 2.
 15. Солсо Р.Л. Когнитивная психология. – М., 1996.
 16. Сорокин Ю.А., Марковина И.Ю. Национально-культурная специфика художественного текста. – М., 1989.
 17. Спивак Л.Д. Язык в условиях измененного состояния сознания // Вопросы языкознания. – 1983. – № 5.

254. Степанов Ю. В Трехмерном пространстве языка. – М., 1988.

255. Структуры представлений знаний в языке. – М., 1994.

 1. Тараненко А.А. Языковая семантика в ее динамических аспектах. – К., 1989.
 2. Тараненко И.Г. Парадоксы сосуществования и теория и практика двуязычия за рубежом // Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР. – 1990. – № 2.
 3. Тарроу Н. Язык, межкультурализм и права человека // Перспективы. – 1993. – № 4.
 4. Теория метафоры. – М., 1990.

260. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2000.

 1. Тищенко К. Баскійській досвід мовного будівництва // Урок української. – 2000. – № 8.
 2. Ткаченко О.Б. До проблеми мовної стійкості // Мовознавство. – 1991. – № 2. – С. 14–18.
 3. Ткаченко О.Б. Сто років есперанто // Мовознавство. – 1988. – № 4.
 4. Труб В.М. Явище “суржику” як форма просторіччя в ситуації двомовності // Мовознавство. – 2000. – № 1.
 5. Трубачев О.Н. В поисках единства: Из истории русского языка // Русская речь. – 1990. – № 1. – С. 105–115.
 6. Трубачев О.Н. К прародине ариев (По поводу выхода книги: Ю.А.Шилов. Прародина ариев. История, обряды и мифы. Киев, 1995) // Вопросы языкознания. – 1996. – № 3. – С. 3–13.
 7. Трубецкой Н.С. Вавилонская башня и смешение языков // Изв. АН СССР, СЛЯ. – 1990. – № 2.
 8. Туманян Э.Г. О природе языковых изменений // Вопросы языкознания. – 1999. – № 3.
 9. Тураева З.Я. Лингвистика текста и категория модальности // Вопросы языкознания. – 1994. – № 3.
 10. Урысон Е.В. Синтаксическая деривация и «наивная картина» мира // Вопросы языкознания. – 1996. – № 4.
 11. Уфимцева А.А. Типы языковых знаков. – М., 1974.
 12. Уфимцева М.П. К проблеме «Язык и мышление» // Изв. АН СССР, СЛЯ. – 1981. – Т. 40. – № 3.

273. Феллер М. Вправне спілкування. – Дрогобич, 2000.

 1. Феллер М. Досвід відродження державної мови Ізраїлю – івриту // Урок української. – 2000. – № 9.
 2. Феллер М. Проблеми стану і функціонування укр. мови у двомовному соціумі // Українська мова та література. – 2000. – № 6.
 3. Филин Ф.П. Что такое литературный язык // Вопросы языкознания. – 1979. – № 3.
 4. Фрумкина Р.М. Статистические методы и стратегия лингвистического исследования // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1975. – Т. 34. – № 2. – С. 129–140.
 5. Фрумкина Р.М. Теории «среднего уровня» в современной лингвистике // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2.
 6. Фрумкина Р.Ф. Психолингвистика. – М., 2003.
 7. Фуко М. Археология знания. – К., 1996.
 8. Функциональная стратификация языка. – М., 1985.
 9. Хаймс Д. Этнография речи // НЗЛ. – Вып. 7. – М., 1975.

283. Хомский Н. Роздуми про мову. – Львів, 2000.

 1. Хомский Н. Язык и мышление. – М., 1972.
 2. Храковский В.С., Оглоблин А.К. Группа типологического изучения языков ЛО Института языкознания АН СССР: теоретическая программа, исследовательские принципы, рабочие приемы // Вопросы языкознания. – 1991. – № 4. – С. 96.
 3. Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи. – М., 1991.
 4. Ченон Р. О новом подходе к анализу грамматических отношений // Вопросы языкознания. – 1994. – № 1.
 5. Чесноков П.В. Логические и семантические формы мышления как значение грамматических форм // Вопросы языкознания. – 1984. – № 5.
 6. Чумак В.В. Розвиток мов у спостереженнях учених // Відродження. – 1994. – № 3.
 7. Шапошников В.Н. О территориальной и функциональной структуре русского языка к концу 20 столетия // Вопросы языкознания. –1999. – № 2. – С. 50–57.
 8. Шафаревич И. Русофобия // Наш современник. – 1989. – № 6.
 9. Шахнарович А.М. Когнитивный и коммуникативный аспект речевой деятельности // Вопросы языкознания. – 1986. – № 2.
 10. Шахнарович Л.М. Психолингвистический анализ семантики и грамматики. – М., 1990.
 11. Шашков В. Фламандский с валлонским акцентом // Відродження. – 1994. – № 7.
 12. Швейцер А.Д. К проблеме социальной дифференциации языка // Вопросы языкознания. – 1982. – № 5.

296. Шейман Л.А. Культурно-эстетическое двуязычие //Русский язык в СНГ. – 1992. – №. 7–9. – С. 28–30.

 1. Шелестюк Е.В. О лингвистическом исследовании символа (обзор литературы) // Вопросы языкознания. – 1997. – № 4.
 2. Ширяев Е.Н. Коммуникативный аспект культуры речи // Русская речь. – 1991. – № 4–5.
 3. Щека Ю.В. Гипотеза о возможных этапах языковой эволюции // Вопросы языкознания. – 1994. – № 1.
 4. Эдельман Д.И. Еще раз об этапах филиации арийской языковой общности // Вопросы языкознания. – 1992. – № 3. – С. 44–66.
 5. Эпштейн М.Н. Идеология и язык (Построение модели и осмысление дискурса) // Вопросы языкознания. – 1991. – № 6. – С. 19–34.
 6. Этнопсихолингвистика. – М., 1988.

303. Язык и интеллект. – М., 1990.

304. Язык и структура сознания. – М., 1990.

 1. Язык как феномен психики. Знаки языка и речи // Структура и смысл. – К., 1989.
 2. Языковое сознание и образ мира. – М., 2000.
 3. Языковое сознание: формирование и функционирование. – М., 1998.

308. Языковые ситуации и взаимодействие языков. – К.: Наукова думка, 1988.

 1. Янко Т.Е. Когнитивная стратегия в речи // Вопросы языкознания. – 1994. – № 6.
 2. Ярмоленко С.Я. Мова як суспільне явище // Українська мова і література. – 1997. – № 7.
 3. Ярцева В.Н. О судьбах языков в современном мире // Изв. АН, СЛЯ. – 1993. – Т. 52. – № 2.
 4. Ярцева В.Н. Пути и формы исторических изменений языка // Изв. АН СССР, СЛЯ. – 1989. – Т. 48. – № 2.
 5. Ярцева В.Н. Типология языков и проблема универсалий // Вопросы языкознания. – 1976. – № 2.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти