ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

 

 

КОМПЛЕКСНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Щодо виконання самостійної та індивідуальної роботи

з дисципліни “ОБГРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ І ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ”

для студентів спеціальності 6.107 ²Економіка підприємства²

Денної форми навчання

Затверджено

на засіданні кафедри

економіки підприємств

протокол № 5

від 27.10.2009 р.

Кривий Ріг - 2009

Комплексні методичні вказівки щодо виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни „Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків” для студентів спеціальності 6.107 “Економіка підприємства”/ Укл. Н.В. Чорноморченко, В.І. Вілкун. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2009. - 47 с.

 

 

Укладачі: Наталія Вікторівна Чорноморченко, к.е.н., доцент

Валентина Іванівна Вілкун, асистент

 

Рецензент: М.В. Хільченко, к.т.н., доцент кафедри економіки підприємств

 

 

Відповідальний за випуск: С.В. Волошина, к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємств

 

ВСТУП

 

У ринковій економіці стабільність діяльності підприємства визначається такими основними факторами, як зростаючий обсяг реалізації продукції, стабільна прибутковість, фінансова стійкість. Найактуальнішими для України є проблеми прийняття рішень щодо обсягів ресурсів та структури інвестиційної діяльності й оцінювання ризиків. Саме завдяки їхньому успішному вирішенню можна не тільки досягти економічного успіху, а й закласти основу для формування позитивних довгострокових тенденцій розвитку національної економіки.

Важливим етапом засвоєння змісту дисципліни “Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків ”є виконання студентами самостійної і індивідуальної роботи.

Для студентів денної форми навчання планується 11 годин індивідуальної роботи, які відводяться для виконання двох індивідуальних робіт за основними темами курсу.

На самостійну роботу за дисципліною “Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків” відводиться 112 годин, які відносно рівномірно розподілені між усіма темами.

До складу самостійної роботи включено опрацювання теоретичних питань, підготовку до практичних занять та дискусій, оперативне ознайомлення зі змінами нормативно-правової бази, сучасними літературними джерелами з питань обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків; домашнє розв’язання задач, роботу з проблемними питаннями, підготовку до тестового опитування за схемами одиничного та альтернативного вибору відповідей, підготовку й виконання завдань до блочно-модульного контролю; написання реферату та підготовку до екзамену.

Формами контролю самостійної роботи над дисципліною визнано опитування на практичних заняттях, контроль знань у лабораторіях обчислювального центру інституту, проведення аудиторних контрольних робіт, перевірка конспектів та рефератів, проведення підсумкової предметної конференції та державного екзамену.

Структура самостійної роботи та графік її виконання наведені у табл.1.

Складовою частиною самостійної роботи з дисципліни є підготовка і захист реферату. Вибір теми реферату здійснюється кожним студентом самостійно, за власним розсудом, але відповідно до нижчеподаної тематики.

Реферат виконується на підставі плану, який містить: вступ (обґрунтування актуальності теми); питання 1 (аналіз існуючої проблеми); питання 2 (узагальнення передового досвіду); питання 3 (висвітлення шляхів та заходів щодо поліпшення питань, що досліджуються); висновки (короткий огляд пропозицій); літературні джерела; додатки. Обсяг реферату – 13 – 15 сторінок рукописного тексту (включаючи таблиці, графіки, діаграми тощо).


 

Таблиця 1

 

Календарний графік виконання самостійної роботи з дисципліни

 

  Назва теми   Питання теми Форма Самостійної роботи Кількість годин Термін виконання (№ тижня )   Форма контролю
Т.1. Особливості управління підприємством в ринкових умовах господарювання. П.1.Особливості умов розвитку вітчизняних підприємств.   Усі питання Самоопрацювання теоретичного матеріалу зі складанням конспекту. Робота над проблемними питаннями Підготовка до тестового опитування.               Проведення семінару – дискусії “ за круглим столом”   Контроль знань на ІОЦ
Т.2. Господарські рішення та їх види П.2. Фактори, що впливають на якість рішень.   Усі питання Самоопрацювання теоретичного матеріалу зі складанням конспекту   Робота над проблемними питаннями   Підготовка до тестового опитування.             Поза аудиторна перевірка     Опитування на практичному занятті Контроль знань на ІОЦ
Т.3.Інструментарій економічного обгрунтування господарських рішень   П.3. Межі застосування еврістичних прийомів обгрунтування господарських рішень. Усі питання Самоопрацювання теоретичного матеріалу зі складанням конспекту Робота над проблемними питаннями Підготовка до тестового опитування.             Поза аудиторна перевірка Опитування на практичному занятті Контроль знань на ІОЦ  

 

 

Продовження табл.1

Т.4 Аналітичні методи обгрунтування ефективності функціональних господарських рішень П. 3. Сучасні принципи обґрунтування ефективності господарських рішень Усі питання Самоопрацювання теоретичного матеріалу зі складанням конспекту Робота над проблемними питаннями Підготовка до тестового опитування.             Поза аудиторна перевірка   Опитування на практичному занятті Контроль знань на ІОЦ
Т.5. Застосування моделей для процесу прийняття господарських рішень   П.4. Порівняльна характеристика динамічних та статистичних моделей.   Усі питання Самоопрацювання теоретичного матеріалу зі складанням конспекту Робота над проблемними питаннями Підготовка до тестового опитування.                 Поза аудиторна перевірка   Опитування на практичному занятті Контроль знань на ІОЦ
Т.6 Особливості розробки й прийняття рішень в умовах стабільного функціонування підприємства   П.5. Графічні методи при прийнятті рішень по забезпеченню прибутковості виробництва   Усі питання Самоопрацювання теоретичного матеріалу зі складанням конспекту Робота над проблемними питаннями Домашнє розв’язування задач                   Позааудиторна перевірка   Опитування на практичному занятті Контроль знань на ІОЦ  
Т.7. Особливості розробки й прийняття рішень в умовах нерівномірного виробництва і збуту продукції П.5. Основні переваги динамічних моделей.   Усі питання Самоопрацювання теоретичного матеріалу зі складанням конспекту Робота над проблемними питаннями Домашнє розв’язування задач Підготовка до виконання індивідуальної роботи № 1                 Поза аудиторна перевірка конспекту Опитування на практичному занятті   Поза аудиторна перевірка та захист звіту

 

 

Продовження табл.1

Т.8 Обґрунтування і прийняття інвестиційних рішень     П.1.Характеристика критеріїв оцінки ефективності окремих інвестиційних проектів Усі питання Самоопрацювання теоретичного матеріалу зі складанням конспекту Робота над проблемними питаннями Домашнє розв’язування задач Підготовка до тестового опитування.                 Поза аудиторна перевірка конспекту Опитування на практичному занятті Контроль знань на ІОЦ
Т.9 Розробка господарських рішень в умовах невизначеності та оцінка ризиків   П.2. Методи вимірювання ризику.   Усі питання Самоопрацювання теоретичного матеріалу зі складанням конспекту Робота над проблемними питаннями Домашнє розв’язування задач Підготовка до виконання індивідуальної роботи №2                 Рішення задач. Аудиторна контрольна робота Опитування на практичному занятті Поза аудиторна перевірка та захист звіту
Т.10 .Реалізація господарських рішень   П.3.Характеристика видів контролю. Усі питання Самоопрацювання теоретичного матеріалу зі складанням конспекту Робота над проблемними питаннями Підготовка до тестового опитування.               Опитування на практичному занятті Поза аудиторна перевірка Контроль знань на ІОЦ
Підготовка до проведення ділової гри "Моделювання господарських рішень, розробка комплексної програми реалізації рішення та організація його впровадження”            
Разом        

1. Зміст самостійної роботи та методичні поради до її виконання

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти