ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1. Особливості управління підприємством в ринкових умовах господарювання

Мета теми: оволодіти основними завданнями і проблематикою управління підприємством в ринкових умовах господарювання.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Економічна стійкість підприємства та показники, що її характеризують.

2. Зміст політики економічного зростання підприємств.

 

Методичні поради

Питання 1.Промислове підприємство може перебувати або у стійкому, або у нестійкому стані.

Стійкий стан підприємства характеризується ритмічним випуском високоякісної продукції і високим попитом на неї, якісним матеріально-технічним і кадровим забезпеченням. Нестійкий стан – це порушення у виробничих процесах, неритмічний випуск продукції та незадовільний попит на неї. Тому під стійким функціонуванням підприємства можна розуміти його здатність зберігати обсяги реалізації продукції тривалий період часу із врахуванням змін споживчого попиту га ринку виробників.

Основні показники стійкого економічного зростання підприємства: стабільні або зростаючі темпи приросту вартості підприємства; приріст обсягу довгострокового фінансування (довгострокові інвестиції та довгострокове залучення капіталу) за параметрами реальної прибутковості й оптимістичного ризику; збільшення обсягу власного капіталу насамперед за рахунок акціонерної діяльності та фінансових результатів діяльності; приріст оборотності активів і капіталу, що зумовлює їх вивільнення для розширення підприємницької діяльності.

Узагальнюючий показник оцінки рівня стійкості матиме наступний вид:

 

Тв < Тчп < Тк < Тіт , (1)

 

де Тв – темп зростання валової виручки;

Тчп - темп зростання чистого прибутку;

Тк - темп зростання авансованого капіталу;

Тіт - темп зростання інноваційних технологій.

Найважливіше місце у даному співвідношенні належить інноваційним технологіям як основному чиннику стійкого розвитку промислового підприємства.

Враховуючи, що пріоритетним джерелом забезпечення стійкості економічного зростання є прибуток підприємства, то можливості підприємства у досягненні цієї мети можуть бути оцінені за зростанням коефіцієнта реінвестування прибутку (Кр),який визначають за формулами:

 

,(2)

або , (3)

або , (4)

 

де ЧП - чистий прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства, грн.;

Д - дивіденди, які виплачують акціонерам, грн.;

ВК - власний капітал підприємства, грн.;

Прі - реінвестований прибуток, грн.

Коефіцієнт реінвестування прибутку засвідчує, якими темпами в середньому збільшується власний капітал підприємства.

Питання 2.Економічне зростання підприємства за його участю на ринку продукції необхідно розглядати в умовах найменшої ризиковості, тобто при такому збалансуванні грошового потоку, за яким підприємство може підтримувати приріст виробництва власними коштами.

Модель збалансованого зростання має вигляд:

 

, (5)

 

де Кз — коефіцієнт закріплення оборотних активів, коеф.;

ПРір- частка нерозподіленого прибутку у загальному доході від реалізації продукції, (коеф.);

Іпр - темп зростання доходу від реалізації продукції, (коеф.).

Якщо Е = 1, то грошовий потік нейтральний, тобто приріст доходу повністю забезпечується за рахунок реінвестованого прибутку. Якщо Е > 1, то приріст доходу від реалізації забезпечується меншими потребами реінвестованого прибутку і навпаки.

Створення умов стійкого економічного зростання мінімізує ризик фінансової кризи та втрати конкурентоспроможності суб'єкта господарювання. У забезпеченні економічного зростання велика роль належить процесам економічного моніторингу діяльності підприємств, спрямованого на аналіз і оцінку ділової активності господарюючих суб'єктів, ризик підприємництва, кризових явищ фінансування, втрати ринкових позицій.

Теми рефератів:

1. Проблеми адаптації підприємств до ринкових умов господарювання.

2. Особливості функціонування підприємств в умовах нестабільності економічного середовища.

3. Проблеми і перспективи впровадження ризик-менеджменту на вітчизняних підприємствах.

Література: основна [5; 6; 7], додаткова [21; 28; 31; 34; 39; 43; 44].

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти