ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 2. Господарські рішення та їх види

 

Мета теми: з’ясувати сутність рішень та основні етапи їх розробки й прийняття.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Основні фактори, що впливають на якість рішень.

2. Характеристика наукових підходів до розробки рішень.

3. Фактори, що впливають на прийняття рішень

Методичні поради

Питання 1.Якість господарського рішення визначає кінцевий результат і ефективність поставлених задач і залежить від ряду факторів: якості вихідної інформації, своєчасності прийняття рішень, відповідності рішень, що приймаються, діючому механізму управління, кваліфікації кадрів, які здійснюють розробку, прийняття рішень і організацію їх виконання.

До основних умов забезпечення високої якості й ефективності господарського рішення відносяться: застосування у розробці господарських рішень наукових підходів до управління; застосування математичних методів економічного обґрунтування кожного рішення; структуризація проблеми і побудова дерева цілей; забезпечення порівнянності варіантів рішень; забезпечення багатоваріантності рішень.

Питання 2.Наукова обґрунтованість передбачає розробку рішень з урахуванням об’єктивних закономірностей розвитку об’єкта управління. Основними науковими підходами при розробці та прийнятті рішень є: структурний, маркетинговий, функціональний, системний, відтворювально-еволюційний, нормативний, комплексний, інтеграційний, динамічний, процесний, оптимізаційний, директивний, ситуаційний.

Питання 3.Для забезпечення прийняття ефективних рішень враховують наступні фактори: організаційні (здатність підприємства своєчасно перебудуватися у відповідності до умов, які змінилися; своєчасність і правильність виявлення проблеми; наявність необхідного запасу часу для виходу з ситуації, яка склалася; можливі наслідки), матеріальні (наявність необхідних ресурсів; можливість вільного маневрування ресурсами), особистісні (необхідний рівень кваліфікації знань і досвіду; очікувана винагорода в разу успіху; морально-психологічний клімат на підприємстві).

Теми рефератів:

1. Рішення як продукт інтелектуальної діяльності.

2. Роль та значення прийняття господарських рішень для забезпечення економічної безпеки підприємства в довгостроковій перспективі.

3. Вплив різних видів рішень на ефективність функціонування підприємства.

Література: основна [1; 2; 3; 4; 8; 10], додаткова [ 12; 18; 29; 30; 37; 42].

Тема 3. Інструментарій економічного обґрунтування господарських рішень

 

Мета теми: опанування інструментарієм розробки та обґрунтування господарських рішень.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Застосування системного підходу до прийняття рішень. Синергічні ефекти.

2. Основні принципи інформаційного забезпечення рішень.

 

Методичні поради

Питання 1.Об’єктивно необхідним елементом підготовки господарського рішення повинно бути його економічне обґрунтування. Дотримання принципу науковості управління будь-якими процесами і явищами суспільного виробництва потребує системного підходу до економічного обґрунтування. Цей підхід базується на ряді умов і прийомів: систематизація рішень як умова стандартизації і виявлення особливостей їх економічного обґрунтування; створення і використання єдиної типової методики визначення економічної і соціальної ефективності господарських рішень; виявлення і чітке формулювання проміжних і кінцевих цілей господарського рішення на початковій стадії його проектування; побудова узагальнюючої моделі об’єкта (системи); виявлення взаємозв’язків і наслідків кожного часткового (окремого) рішення; визначення і аналіз можливих альтернативних шляхів досягнення поставленої мети; проведення економічних розрахунків по кожному альтернативному варіанту рішення; здійснення функціонально-вартісного аналізу об’єктів господарських рішень з метою оптимізації співвідношення між запроектованими параметрами і необхідними витратами; зниження питомих витрат на одиницю корисного ефекту; розробка цільових комплексних програм підготовки і реалізації складних господарських рішень на різних етапах управління виробництвом.

Першопричиною синергічного рішення є або створення нових, більш ефективних систем, технологій, або творчість при розробці рішень.

Питання 2.Ефективність процесу аналізу господарських рішень у великій мірі залежить від повноти і якості інформації, яка використовується. Інформаційне забезпечення прийняття рішень повинно базуватися на наступних принципах: цілеспрямованість інформації; повнота; точність; достовірність; актуальність; конкретність; своєчасність; оперативність. Володіння повною, достовірною, актуальною та оперативною інформацією уможливлює отримання ринкових переваг, знижує ризик, ефективно підтримує прийняття рішень. Систематизація інформації полягає в її класифікації за визначеними ознаками.

Теми рефератів:

1. Роль та значення якісного інформаційного забезпечення процесу обґрунтування господарських рішень.

2. Вплив особистісних якостей людини на розробку та прийняття господарських рішень.

3. Нестандартні підходи при розробці та прийнятті господарських рішень.

4. Комплексний підхід до обґрунтування господарських рішень.

Література: основна [ 8; 9; 10], додаткова [18; 26; 27; 32; 33].

Тема 4. Аналітичні методи обґрунтування ефективності функціональних господарських рішень

Мета теми: з’ясувати види і сферу використання аналітичних методів обґрунтування ефективності господарських рішень.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Класифікація видів ефективності господарських рішень.

2. Інтегральний показник економічної ефективності господарських рішень.

 

Методичні поради

Питання 1.Кожне господарське рішення необхідно розглядати з позицій економічної ефективності (розраховується співвідношенням вартості додаткової продукції, отриманої за рахунок впровадження господарського рішення і витрачених ресурсів на його розробку і реалізацію); технологічної ефективності (характеризує швидкість зміни виробничої функції підприємства за рахунок використання творчого потенціалу персоналу підприємства); організаційної ефективності (пов’язаної з оптимізацією системи управління підприємством у конкурентному середовищі). В результаті прийняття вірних господарських рішень відбувається процес адаптації підприємства, створюються організаційні структури, які дозволяють зменшити витрати ресурсів і досягти мети за менший проміжок часу); соціально-психологічної ефективності (виражає рівень задоволення споживачів на товари, послуги); правової ефективності (оцінює рівень досягнення правових цілей підприємством і персоналом); екологічної ефективності (характеризує екологічність технологій, що застосовуються для виробництва продукції); фінансової ефективності (характеризує наслідки реалізації господарського рішення для підприємства і персоналу на основі обігу та розподілу коштів).

Питання 2.Використання інтегрального показника економічної ефективності дає можливість враховувати всі часткові показники та дозволяє визначити інтегральний загальний рівень економічної ефективності окремого рішення.

До інтегрального показника входять наступні часткові показники економічної ефективності: чистий приведений дохід, індекс прибутковості, середньорічний прибуток, внутрішня норма доходності, середньорічна рентабельність, період окупності, коефіцієнт окупності.

Інтегральний показник економічної ефективності рішень розраховується за різними варіантами, основними з яких є метод дискримінантного аналізу та метод головних компонент.

Теми рефератів:

1. Проблеми визначення ефективності господарських рішень.

2. Економіко-математичні методи обґрунтування ефективності функціональних господарських рішень.

Література: основна [1; 5; 8], додаткова [15; 21; 22; 28; 30; 37; 38].

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти