ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 5. Застосування моделей для процесу прийняття господарських рішень

Мета теми: з’ясувати сутність моделювання при розробці й прийнятті господарських рішень.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Порівняльна характеристика динамічних та статичних моделей.

Методичні поради

Питання 1.Процес управління підприємством характеризується динамічністю. Зміни зовнішнього і внутрішнього середовища породжують необхідність прийняття різноманітних господарських рішень.

Оволодіння методами моделювання економічних і виробничих ситуацій, прийняття на їх основі господарських рішень є необхідною умовою забезпечення ефективності функціонування підприємств.

Для управління підприємством в умовах його стійкого функціонування (планова економіка) використовують статичні моделі, які базуються на припущенні про жорсткий прямий вплив наявних виробничих ресурсів на процес виробництва і обсяг продукції, що випускається підприємством. Для нестабільних умов їх можливості суттєво знижуються.

Для сучасних умов господарювання методи і моделі прийняття рішень повинні бути динамічними. До динамічних моделей відносять моделі, в яких взаємозв’язок між економічними показниками описується в динаміці, в розвитку. При цьому окремі показники в даний момент часу залежать від інших показників в попередні моменти часу. Модель називається динамічною, якщо як мінімум одна із її змінних відноситься до періоду часу, відмінному від часу, до якого відносять інші змінні. Реальний характер функціонування підприємства носить дискретний характер – різночасово здійснюються витрати і надходять доходи, нерівномірно залучаються кредити, тому більш реальним відображенням економічних процесів слугує динамічна модель, яка враховує вплив раніше виготовленої і реалізованої продукції на виробничі ресурси даного періоду.

Використання в моделі виробництва динаміки випуску продукції в різні періоди часу і динаміки її реалізації створює реальну ситуацію поточного фінансового стану підприємства, так як враховує у функції часу потоки платежів (витрат) і потоки надходжень (виручки), що дозволяє прогнозувати необхідність залучення кредитів і завчасно знаходити джерела фінансування, або змінювати обсяг виробництва. Динамічні моделі дозволяють підприємству отримати ситуацію зміни прибутку у функції часу і планувати заходи по розширенню чи відновленню виробництва.

 

Тема реферату:

1.Застосування математичних моделей і кількісних методів у розробці і обґрунтуванні господарських рішень.

Література: основна [ 6; 7; 9], додаткова [13; 14; 19; 44]

Тема 6. Особливості розробки й прийняття рішень в умовах стабільного функціонування підприємства

 

Мета теми: з¢ясувати вплив зміни окремих параметрів на ефективність виробництва та особливості розробки й прийняття рішень по забезпеченню прибутковості виробництва в умовах стійкого функціонування підприємства.

 

Питання для самостійного опрацювання:

1. Модель прийняття рішень при аналізі прибутковості підприємства.

2. Модель прийняття рішень щодо ціноутворення нової продукції.

 

Методичні поради

Питання 1.Нагальною потребою в діяльності підприємства є вірна оцінка його фінансових можливостей забезпечити випуск визначеного обсягу продукції за фіксований період часу.

Фінансово забезпечений обсяг випуску продукції може бути визначений з наступної формули:

, (6)

 

де Свл – власні фінансові кошти підприємства;

Скр – отримані кредити;

П - постійні витрати підприємства;

З1 – змінні витрати на один виріб;

В - виручка від реалізації.

Джерелами фінансових коштів підприємства є власні резервні кошти, надходження виручки від реалізації за продукцію, виготовлену в попередньому періоді, і кредити.

Cума кредитів, яка необхідна підприємству для фінансового забезпечення запланованого обсягу продукції розраховується за формулою:

 

, (7)

 

де Кд – запланований обсяг випуску продукції;

Необхідний обсяг власних фінансових коштів і кредитів, при якому забезпечується виробництво обсягу беззбитковості виражається нерівністю:

 

(8)

 

де Кбз – обсяг беззбитковості виробництва;

Ц – ціна одиниці продукції.

Питання 2.Визначення ціни на нову продукцію є складною процедурою, так як від величини ціни залежать фінансовий стан підприємства, його можливості профінансувати витрати на виготовлення і реалізацію продукції, отримання необхідного прибутку, оскільки від правильності призначення ціни залежить рівень її попиту на ринку. Призначаючи низьку ціну підприємство не буде мати прибутку, а може навіть понести збитки. При дуже високій ціні різко знизиться попит на продукцію і є загроза, що продукція не буде реалізована в повному обсязі.

Тому процес визначення ціни має ітераційний характер і повинен здійснюватися шляхом послідовного зменшення діапазону можливої ціни при врахуванні факторів, які мають вплив на рівень попиту на даний товар.

При призначенні ціни необхідно враховувати наступні фактори:

- собівартість продукції;

- якість товару, його унікальні властивості в порівнянні з подібними товарами інших підприємств;

- ціни аналогічних товарів інших підприємств, які є конкурентами новій продукції;

- ціни товарів-замінників, які можуть задовольняти потреби, аналогічні продукції, що планується виготовляти.

Реальна ціна на новий вид продукції повинна знаходитись в межах діапазону, граничними значеннями якого є ціна беззбитковості виробництва і максимальна ціна і визначається нерівністю:

, (9)

 

де К – обсяг виробництва продукції;

Рmax - абсолютна величина прибутку.

Ціна, що відповідає беззбитковості виробництва нового товару, визначається із рівняння:

 

. (10)

 

Максимальна ціна нового товару розраховується за формулою:

 

(11)

 

Ціна беззбитковості є нижньою межею зони допустимих цін на новий товар, а ціна максимального прибутку – верхньою межею зони допустимих цін товару.

 

Теми рефератів:

1. Напрямки практичного застосування аналізу беззбитковості.

2. Особливості прийняття рішень при встановленні ціни на нову продукцію.

 

Задачі для самостійного розв’язання:

Задача 1.Підприємство у звітному році працювало прибутково, виготовляючи 1420 од. продукції в місяць. Середня ціна реалізації одного виробу становила 4520 грн., змінні витрати на один виріб – 3600 грн. Постійні витрати підприємства складали 800000 грн. В плановому році у зв’язку із кризовою економічною ситуацією обсяг замовлень зменшиться у 2 рази і складе 710 одиниць виробів. Розрахувати точку беззбитковості та розробити рішення для забезпечення прибуткової діяльності підприємства у майбутньому.

Задача 2. За умов рівномірного виробництва і збуту продукції підприємство планує виготовляти 2200 од. продукції при ціні 670 грн. / виріб. Змінні витрати на один виріб складають 460 грн., а постійні - 120 тис. грн. за обсяг. Виручка від реалізації раніше виготовленої продукції складає 93 тис. грн. Власні кошти на початок планового періоду складають 110 тис. грн. Необхідно визначити: критичний обсяг виробництва; необхідний обсяг кредитів для виробництва запланованого обсягу продукції; визначити ціну беззбитковості.

Література: основна [6; 7; 8], додаткова [12; 15; 28; 34; 40].

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти