ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 10. Реалізація господарських рішень

 

Мета теми:з¢ясувати порядок упровадження господарських рішень та контролю за їх реалізацією.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Порядок упровадження господарських рішень.

2. Моніторинг реалізації господарських рішень.

 

Методичні поради

Питання 1.Реалізація прийнятого рішення потребує розробки організаційного плану, направленого на досягнення мети рішення. В організаційному плані загальний обсяг розподіляється на окремі роботи. В плані повинні враховуватись період (строк) виконання рішень і необхідні ресурси.

Методи реалізації рішень повинні відповідати наступним вимогам: бути такими, які можна застосувати на практиці; забезпечувати економічність рішень (ефект повинен бути більшим, ніж затрати, пов’язані з їх реалізацією), бути точними (забезпечувати відповідність одержаного результату тому, який очікували), бути надійними (не допускати значних помилок і не створювати ситуації з підвищеним ризиком).

Виконання рішення передбачає здійснення наступних операцій: визначення календарних строків виконання рішення; призначення відповідального виконавця, доведення рішення до виконавців, а в разі потреби – до всього колективу; інструктаж виконавців, конкретизація завдань і відповідальності; матеріально-технічне забезпечення процесу праці, включаючи обґрунтований розподіл ресурсів; проведення інструктивної наради, роз’яснення цілей і завдань; координація дій виконавців; коригування раніше прийнятого рішення; мотивація діяльності виконавців; облік і контроль виконання рішення.

Питання 2.Необхідність збору, систематизації, обробки великого обсягу різноманітної інформації, постійне проведення аналізу ситуації, корегування раніше розроблених планів вимагає проведення моніторингу. Під моніторингом підприємства розуміють спеціально організоване систематичне і безупинне спостереження за становищем об’єкта й оперативною його оцінкою. Система моніторингу повинна бути динамічною, тобто володіти здатністю змінювати свій якісний стан.

Моніторинг виконує наступні функції: облікову (облік і збір аналітичної інформації); аналітичну (проведення аналітичних розрахунків); діагностичну (трактування різного роду відхилень, рекомендацій); контрольну (контроль виконання запропонованих рекомендацій, втілених в господарських рішеннях).

Реалізація системи моніторингу на підприємстві дозволить вчасно знайти відхилення фактичних результатів від передбачених, виявити причини відхилень, а також розробити пропозиції відповідного корегування окремих напрямків діяльності підприємства з метою підвищення його ефективності.

Тема реферату:

1. Внутрішній та зовнішній моніторинг виконання господарських рішень.

Література: основна [1; 2; 4; 10], додаткова [18; 30; 30; 42].

Індивідуальна робота

 

Важлива роль в опануванні знаннями з дисципліни “Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків” належить індивідуальній роботі студентів, яка передбачає виконання індивідуальних завдань за основними темами дисципліни.

Основна мета індивідуальної роботи полягає у засвоєнні студентами методики обґрунтування і розробки господарських рішень та проведення розрахунків економічної ефективності їх реалізації.

Кожне з індивідуальних завдань виконується студентом самостійно з використанням комп’ютерних програм в лабораторіях ІОЦ інституту. Алгоритм розв’язання завдань є типовим, але оцінка отриманих результатів і розробка пропозицій потребують індивідуального підходу.

Результати виконаних завдань оформлюються у вигляді звіту і у встановлені кафедрою терміни подаються викладачу, що проводить практичні заняття. Викладач перевіряє звіт, а студент пояснює йому методику розрахунків, викладає економічну сутність отриманих результатів і показує зв’язок виконаного завдання з пройденими теоретичними питаннями відповідної теми.

Видача студентам індивідуальних завдань передбачена на 1-му навчальному тижні (табл. 6).

Стисла характеристика змісту індивідуальних завдань

І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А Р О Б О Т А №1

„Використання динамічних моделей для визначення

фінансово забезпечених обсягів продукції”

Мета роботи – практичне оволодіння механізмом застосування динамічних моделей в умовах нерівномірності виробництва і збуту продукції

Зміст роботи

1. Вивчити сутність і призначення динамічних моделей.

2. За допомогою комп’ютерної програми „Динамічна модель визначення обсягу випуску продукції” необхідно:

а) визначити фінансово забезпечений обсяг виробництва та прибуток від реалізації продукції;

 

Таблиця 6

Графік виконання індивідуальної роботи за дисципліною

  № з/п   Назва індивідуальної роботи   Назва теми, за якою виконується робота Кіль-кість годин Тиждень   Сума балів
видачі завдання подання та захисту звіту
    Використання динамічних моделей для визначення фінансово забезпечених обсягів продукції   Тема 7. Особливості розробки й прийняття рішень в умовах нерівномірного виробництва і збуту продукції                            
Прийняття господарських рішень в умовах ризику та невизначеності   Тема 9. Розробка господарських рішень в умовах невизначеності і ризику        
    Разом    

б) обґрунтувати необхідний обсяг фінансових ресурсів (власних і залучених коштів) для забезпечення випуску запланованого обсягу продукції.

в) визначити ціну, що забезпечує беззбитковість виробництва оптимального обсягу продукції.

3. Здійснити комплексні висновки щодо фінансового стану підприємства в плановому періоді.

Зміст звіту

1. Формулювання мети роботи.

2. Наведення індивідуальних вихідних даних для виконання роботи.

3. Результати розрахунків на ЕОМ.

4. Аналіз одержаних результатів на ЕОМ.

5. Ґрунтовні висновки та пропозиції щодо покращення фінансового стану підприємства.

І Н Д И В І Д У А Л Ь Н А Р О Б О Т А №2

„Прийняття господарських рішень в

умовах ризику та невизначеності”

Мета роботи – практичне оволодіння методикою прийняття господарських рішень в умовах невизначеності і ризику.

Зміст роботи

1. Вивчити методику прийняття управлінських рішень в залежності від стану зовнішнього середовища (рівня інформаційної визначеності).

2. Здійснити процес прийняття господарських рішень в умовах визначеного ризику на основі критеріїв Байєса та Бернуллі (з використанням комп’ютерної програми “Вибір стратегії підприємства з урахуванням ризику”).

3. Зробити вибір управлінського рішення в умовах невизначеності з використанням правил Ваальда, Севіджа, Гурвіца (за тією ж програмою).

4. Здійснити вибір альтернативного рішення на основі критерію максимакса.

5. Обґрунтувати вибір найкращої альтернативи для умов ризику та в ситуації невизначеності.

Зміст звіту

1. Формулювання мети роботи.

2. Наведення індивідуальних вихідних даних для виконання роботи.

3. Подання розрахунків на ЕОМ.

Аналіз одержаних результатів на ЕОМ та вибір альтернативи в залежності від ставлення до ризику.

5. Загальні висновки по роботі.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна література:

1. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. - М.: Финансы и статистика, 2001.

2. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. - М.: Дело, 2000.

3. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений. – К.: МАУП, 2000.

4. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Разработка управленческого решения.- М.: ТОО НПЦ ²Крылья ², 1997.

5. Денисов А.Ю., Жданов С.А. Экономическое управление предприятием и корпорацией. - М:. «Дело и Сервис», 2002.

6. Жданов С.А. Основы теории экономического управления предприятием.- М.: ²Финпресс ², 2000.

7. Жданов С.А. Экономические модели и методы в управлении.- М.: ²Дело и Сервис ², 1998.

8. Клименко С.М., Дуброва О.С. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків. – К:. КНЕУ, 2006.

9. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. / За ред. Ф.Ф. Бутинця.- Житомир:. ЖДТУ, 2004.

10. Юкаева В.С. Управленческие решения. – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 1999.

Додаткова література

11. Андрійчук В., Бауер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ризик. - К.: КНЕУ, 1998.

12. Анализ и обоснование хозяйственных решений.- М.: Финансы и статистика, 1991.

13. Гадяцька З.М. Агентна модель групової системи підтримки прийняття рішень в економіці. // Актуальні проблеми економіки. - 2004.- №7.- С. 185-191.

14. Гужва В. Компьютеризация управленческих решений. // Справочник экономиста. - 2004. - № 7.- С. 15-23.

15. Голубєва Т.С., Колос І.В. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства. // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - № 5.- С. 66.

16. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений.-М.: ЮНИТИ, 1997.

17. Князевская Н.В., Князевский В.В. Принятие рискованных решений в экономике и бизнесе. – М.: Контур, 1998.

18. Карданская Н.Л. Основы принятия управленческих решений.- М.: Русская Деловая Литература, 1988.

19. Козменко С., Васильєва Т., Леонов С. Багаторівнева система прийняття інвестиційних рішень. // Економіст. - 2001.- №6. – С. 52-56.

20. Козик В.В., Федоровський В.А. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. // Фінанси України. – 2001. - №4. – С. 59-70.

21. Линовицька С.А. Методи оцінки ефективності пристосування вітчизняних підприємств до змін зовнішнього середовища. // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - № 5.- С. 49.

22. Макаренко М.В. Обґрунтування ефективних управлінських рішень на рівні підприємства. // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - № 12.- С. 181-188.

23. Макаренко И.О. Учет факторов экономического риска при принятии решений на предприятии. // Актуальні проблеми економіки.-2007. -№ 1.-С. 69-75.

24. Макаренко І.О. Критерії економічної ефективності роботи підприємств в умовах антикризового управління. // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №7.- С. 121.

25. Макаренко І.О. Особливості управління господарським ризиком в умовах ринкової економіки.// Актуальні проблеми економіки. -2006. -№ 6.- С. 159.

26. Мочерний С. Синергетичний підхід в економічному дослідженні // Економіка України. – 2001. - №5. - С. 44-52.

27. Олексів І.Б. Метод прийняття управлінських рішень на засадах компромісного розв’язання. // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - № 12.- С. 142-149.

28. Покропивний С.Ф., Новак А.П. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності. - К.: КНЕУ, 1997.

29. Покропивный С.Ф. Экономическое обоснование инженерных решений.- К.: Техника, 1985.

30. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Економічне обґрунтування господарських рішень. - К.: Центр навчальної літератури, 2005.

31. Пашнюк Л.О. Теоретичні аспекти адаптації підприємства до ринкових умов господарювання. // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - № 1.- С. 76-81.

32. Рожок О.А. Аналітичні методи обґрунтування ефективності функціональних управлінських рішень. // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - №4.- С. 126-134.

33.Сіднєв С.П., Шарапов О.Д. Математичні методи підвищення якості управлінських рішень. – К.: КНЕУ, 1997.

34. Самочкин Н.В. Гибкое развитие предприятия, анализ и планирование.- М.: Дело, 1999.

35. Сидорова Н. Механизм принятия и реализации инвестиционных решений в странах Запада // Проблемы теории и практики управления. – 1996. - №1. - С. 98.

36.Солодова О.О. Врахування ризику при оцінці ефективності інвестиційних проектів. // Фінанси України. – 2000. - №9. – С. 101-106.

37. Теребух А.А. Визначення механізму впливу управлінських рішень на господарську діяльність підприємств. // Актуальні проблеми економіки. - 2003.- №6.-С. 37-42.

38. Терещенко Т. Согласование эффективности и рискованности экономических решений. // Справочник экономиста. – 2004. - № 5.- С. 12-18.

39. Транченко Л.В. Методи та інструменти посилення впливу механізму управління на діяльність підприємств. // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 3. - С. 92.

40.Чирков В.Г. Выбор рациональных технических решений. - К.: Техника, 1991.

41.Човушян Э.О., Сидоров М.А. Управление риском и устойчивое развитие. - М.: Издательство РЭА им. Г.В.Плеханова, 1999.

42. Чайковська В.П. Промислові підприємства України: проблеми і перспективи розвитку. // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 1.- С. 97-103.

43. Шіковець К.О. Теоретико-методологічні основи моделювання управління економічним розвитком підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - №3.- С. 162-167.

44. Шандова Н.В. Оцінка загальної стійкості розвитку промислового підприємства. // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - № 9.- С. 169.


Додаток А

Таблиця А1

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти