ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Співвідношення складових у змістовному модулі

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Залік  
30 залікових балів (максимум) 30 залікових балів (максимум) 40 балів (максимум)
Семінарські заняття Самостійна робота Модульний контроль Семінарські заняття Самостійна робота Модульний контроль  
(максимум) (максимум) (максимум) (максимум) (максимум) (максимум)  

Перелік видів роботи та їх оцінка (в балах)

Семінарські заняття

На семінарських заняттях оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у виступах, активність при обговоренні питань, відповіді на питання експрес-контролю тощо. Критеріями оцінки при усних відповідях можуть бути: повнота розкриття питання; логіка викладення; впевненість та переконливість, культура мови; використання основної та додаткової літератури (монографій, навчальних посібників, журналів, інших періодичних видань тощо); аналітичність міркування, вміння робити порівняння, висновки.

Робота на семінарських заняттях оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів. В кінці 2-го модуля виводиться середній бал, який і вважається заліковим.

Самостійна робота студентів

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці можуть підлягати: самостійне опрацювання тем загалом чи окремих питань; самостійне опрацювання першоджерел; написання та публічний захист рефератів, есе; підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів, переклад іноземних текстів тощо.

Самостійна робота студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів протягом одного модулю.

Критерії оцінювання реферату:

• глибоке розкриття проблеми, відображення власної позиції – 9-10 балів;

• обґрунтоване розкриття проблеми – 7-8 балів;

• тема розкрита неповно – 5-6 балів;

• реферат суто компілятивного рівня – 3-4 бали;

• розкритий лише окремий аспект – 1-2 бали

• реферат не зарахований – 0 балів

Критеріями оцінки при виконанні письмових завдань можуть бути: повнота розкриття питання; цілісність, систематичність, логічна послідовність, вміння формулювати висновки; акуратність оформлення письмової роботи; підготовка матеріалу за допомогою комп'ютерної техніки, різних технічних засобів (слайдів, схем тощо).

Модульний контроль

По завершенні вивчення кожного змістового модуля студент складає підсумковий модульний контроль (ПМК). Участь всіх студентів в контрольному заході обов'язкова. ПМК проводиться у письмовій формі.

Студент, який не відпрацював семінарські заняття, не допускається до складання ПМК, і даний модуль не зараховується.

Якщо студент не з'явився на ПМК, у поточній рейтинговій відомості зазначається «не з'явився» та виставляється 0 балів за змістовний модуль. Студент, який з поважної причини пропустив ПМК, зобов'язаний надати відповідний документ і викладач за погодженням з деканатом призначає нову дату проведення ПМК.

ПМК проводиться у вигляді контрольної роботи та оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів.

 

Критерії оцінювання контрольної роботи

глибоке розкриття питань – 10-9 балів;

повна коротка відповідь – 8-7 балів;

неповна відповідь –6-5 балів;

незадовільна відповідь – 4-1 бал.

Підсумковий контроль знань студентів у формі заліку

Студент, який дав повну відповідь на питання, отримує у свій актив певну суму балів, яка додається до балів, набраних студентом за результатами поточного контролю.

 

При цьому, загальна кількість балів відповідає оцінці:

 

1-34 - «незадовільно» з обов'язковим повторним вивченням дисципліни; 35-59 - «незадовільно» з можливістю повторного складання:, 60-64 - «задовільно» {«достатньо»); 65-74 - «задовільно»; 75 - 84 - «добре»; 85 - 89 - «добре» («дуже добре»); 90 -100 - «відмінно».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
90-100 Відмінно зараховано
85-89 Добре    
75-84            
65-74 Задовільно    
60-64            
35-59 Незадовільно не зараховано
1-34            

 

Тематичний план

для студентів факультету кібернетики

Тема Кількість годин
Лекції Семінари Самост. робота
Змістовний модуль 1
Теоретико-методологічні засади політології  
Основні віхи історії зарубіжної політичної думки  
Політична думка в Україні  
Влада в політичному житті суспільства  
Політична система суспільства  
Політичні режими  
Демократія в політичному житті суспільства  
  Модульна контрольна робота    
Змістовний модуль 2
Держава як основний інститут політичної системи  
Правова соціальна держава та громадянське суспільство  
Політичні партії та політичні системи  
Громадсько-політичні об’єднання  
Вибори та виборчі системи  
Політичні еліти та політичне лідерство  
Політична культура та політична свідомість  
Політичні конфлікти  
Політичний маркетинг та менеджмент    
Світова політика та геополітика  
  Модульна контрольна робота    
  Всього

 

Загальний обсяг: один семестр; загальна кількість годин – 54, із них:

лекційних – 16 год., семінарських – 16 год., самостійна робота студентів – 22 год.

 

Тематично-змістовна частина курсу

 

Змістовний модуль 1

 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади політології.

1. Політика як соціальне явище. Суб’єкти політики.

Сутність і основні підходи до визначення політики. Аспекти розуміння політики. Політологічні концепції політики. Рівні функціонування політики. Місце і роль політики в суспільстві, її види. Структура та функції політики. Політика як теоретичне знання. Взаємозв’язок політики з іншими формами суспільної свідомості (філософією, мораллю, релігією). Політика як форма людської діяльності. Поняття “суб’єкт” та “об’єкт” політики. Політичний актор. Види суб’єктів політики. Особа як первинний суб’єкт і об’єкт політики.

2. Предмет, структура та інструментарій політології.

Виникнення політології як науки. Підходи до визначення предмету політичної науки. Сутність, форми, основні парадигми політології, її місце в системі гуманітарних наук: взаємозв’язок та взаємозалежність. Структура політичної науки. Методологічні засади політології. Загальні, загальнологічні та емпіричні методи дослідження політичних явищ. Основні категорії політології. Закони та закономірності політичної науки. Функції політології.

Лекція 1. Теоретико-методологічні засади політології

1. Політика як соціальне явище. Суб’єкти політики.

2. Предмет, структура та інструментарій політології.

 

Контрольні запитання

1. Розкрийте основні концепції політики.

2. Що вивчає політологія? Визначте її об’єкт та предмет.

3. Якою є структура політології як науки?

4. Назвіть основні функції та методи політології.

5. Якими є місце і роль політології у системі суспільних наук?

 

Питання для обговорення

1. Проаналізуйте різноманітні визначення політики. Які з них, на ваш погляд, найбільш вдалі?

2. Хто, на вашу думку, є суб’єктом політики? Чи кожна людина може бути суб’єктом політики?

3. Чим спричинене зростання ролі політики в житті сучасного суспільства?

 

Завдання для самостійної роботи

1. Знайдіть у наукових словниках різні тлумачення терміна “політика”, порівняйте їх і визначте основні поняття, пов’язані з цим феноменом.

2. Проаналізуйте твердження “Політика – це мистецтво використання можливостей.”

3. Чи можна політику розглядати як “чисту” чи “брудну справу”? Сформулюйте основні критерії моральної політики з огляду на політичні процеси, які відбуваються в сучасній Україні.

 

Рекомендована література

Алексеева Т.А. Современные политические теории. – М., 2000.

Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Полис. – 1997. - № 6.

Биберман Е. Политология и правила выявления причинно-следственных отношений // Полис. – 2009. – №6. – С. 168-175.

Бодуен Ж. Вступ до політології / О. Марштупенко (пер.). – К.: Основи, 1995. – 174 с.

Бойко О.Д., Горбатенко В.П., Денисюк С.Г., Зеленько Г.І., Коваленко А.О., Корнієнко А.О. Прикладна політологія: навч. посіб. / В.П. Горбатенко (ред.). – К.: Академія, 2008. – 472с. – (Серія "Альма-матер").

Борисенко А.А. О предмете и содержании политологии // Социально-гуманитарные знания. – 2001. - № 4.

Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 646-668.

Исаев Д. Политология в схемах и комментариях. – С-П., Питер, 2009. – 224 с.

Кармазіна М. Політична наука: предмет, структура, методологія. // Політичний менеджмент. – 2010. – №1. – С. 19-34.

Клингеманн Х.-Д. Сравнительный анализ развития политической науки в Западной Европе // Полис. – 2008. – №3. – С. 97 – 117.

Короткий оксфордський політичний словник / Пер. з англ.; за ред. І.Макліна, А Макмілана. – К.: Вид-во “Основи”, 2005. – 789 с.

Лоуи Т. Глобализация, государство, демократия: образ новой политической науки // Полис. – 1999. – № 5.

Политическая наука в Западной Европе. – М.: Аспект-Пресс, 2009. – 487 с.

Політологічний енциклопедичний словник / В.Б. Авер'янов, І.В. Алєксєєнко, С.С. Андрєєв та ін.; В.П. Горбатенко (упоряд.), Ю.С. Шемшученко та ін. – К., 2004. – 428 c.

Політологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів. / За ред. Цвиха В.Ф., Батрименка О.В. - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009 – 629 с.

Пшизова С.Н. Политика как бизнес // Полис. – 2007. – №2. – С. 109 – 124.

Рогачев С.В. Предмет политологии и ее место в системе социальных наук // Государство и право. – 1993. – №5.

Сравнительная политика. Основные политическое системы современного мира / Под. общ.ред. В.С.Бакирова, Н.И.Сазонова. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2005. – 592 с.

Цвих В.Ф. Деякі аспекти сучасного стану політології в Україні // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2006. – № 10-11. – С. 31-35.

Шайгородський Ю. Політика як міф і наукова діяльність // Політичний менеджмент. – 2008. – №6.

Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 576 с.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти