ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 4. Влада в політичному житті суспільства.

1. Влада як суспільне явище. Політична влада.

Влада як першооснова політики. Природа і сутність влади, її джерела. Види влади. Політологічні концепції влади. Політична влада і основні її прояви. Структура та особливості політичної влади. Функції і ресурси політичної влади.

2. Функціонування політичної влади. Легітимність влади.

Проблема легітимності політичної влади. Концепція легітимності М.Вебера Поняття легітимності політичної влади. Ознаки легітимності політичної влади. Криза легітимності. Проблема ефективності політичної влади.

Лекція 2. Влада в політичному житті суспільства.

1. Влада як суспільне явище. Політична влада.

2. Функціонування політичної влади. Легітимність влади.

Контрольні запитання

1. Влада як соціальне явище. Концепції влади.

2. Політична влада: сутність, джерела та ресурси.

3. Проблема легітимності політичної влади.

4. Бюрократія: сутність, основні теорії. Демократія і бюрократія.

 

Питання для обговорення

1. Проаналізуйте зміст і головні висновки біхевіористичної та реляціоністської концепцій влади. Поясніть відмінності між ними.

2. Чому, з вашої точки зору, для сучасності характерна тенденція до демократизації відношень між владними структурами та суспільством в цілому?

3. В чому полягає принцип розподілу державної влади, і яка необхідність у його дотриманні?

 

Завдання для самостійної роботи

1. У рекомендованій літературі простежте виклад змісту категорій: влада, владні відносини, поділ влади, легітимність влади.

2. Зробіть порівняльний аналіз існуючих визначень влади.

 

Рекомендована література

Бадью А. Можно ли мыслить политику? Краткий курс метаполитики. – Логос, 2005. – 240 с.

Бойчук М.А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії. – К.: Атлант ЮЕмСІ, 2007. – 207с.

Болл Т. Власть // Полис. – 1993. – № 5.•Вебер М. Политика как призвание и профессия. Изб. произв. – М., 1990. – С. 644-735

Буркарт Г. Група. Особа. Пер. з нім. – Берлін, 1993.

Валадес Д. Контроль над властью. – М.: Идея-Пресс, 2006. – 248 с.

Вебер М. Покликання до політики // Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Пер. з нім. Олександр Погорілий. – К.: Основи, 1998. – С. 173-191.

Веселовский В. Классы, слои и власть: Пер. с польс. / Под. ред и с предисл. А.Г. Здравомыслова – М., 1981.

Власть. Очерки современной политической философии Запада / В.В. Мшвениеридзе, И.И. Кравченко, Е.В. Осипова и др., отв. ред. В.В. Мшвениеридзе. – М.: Наука, 1989. – 328 с.

Відкритість. Суспільство. Влада. = Ouverture. Societe. Pouvоir : від Нантського едикту до падіння комунізму / автор-упоряд. Е. Ле Руа Ладюрі у співпраці з Г. Буржуа; [ пер. з фр. Є. Марічева; наук. ред. Т. Цимбал ]. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 264 с.

Жук Н.А. Стримування і противаги в системі поділу влади в Україні (загальнотеоретичні проблеми): Автореф. дис. канд. політ. наук. – Х., 2006. – 20 с.

Завершинский К.Ф. Легитимность: генезис, становление и развитие концепта // Полис. – 2001. – № 2.

Иванов В., Матвиенко В., Петрушев В., Молодых И., Технология политической власти. – К., 1994.

Ильин М.В., Мельвиль А.Ю. Власть // Полис. - 1997. - № 6.

Канетти Э. Масса и власть / Л.Ионин (пер.с нем.и предисл.). – М.: Ad Marginem, 1997.

Колобкова С. Политическая власть в демократическом обществе // Власть. – 2009. – №8. – С. 18-21.

К онтологии господства. Колект. монография, Юность, 2009. – 191 с.

Каспэ С. Центры и иерархии. Пространственные метафоры власти и Западная политическая форма. – Изд-во Московская школа полит. исслед., 2008. – 320 с.

Ковальчук В. Легітимність державної влади та права людини // Вибори та демократія. – 2006. – №1(17). – С. 60-63.

Кожев А. Понятие власти. Пер. с фр. Праксис, 2007. – 192 с.

Конституція України: Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Просвіта, 1996. – 80 с.

Конституція України. Зі змінами, внесеними рішенням Верховної ради “Про внесення змін та доповнень до Конституції” України від 8.12.2004. № IV-2222. – К., 2004.

Легитимность // Полис. – 1993. – № 5.

Курскова Г.Ю. Политический феномен власти // Социально-гуманитарные знания. – 2000. - № 1.

Ледяев В.А. Власть: концептуальный анализ // Полис. – 2000. – № 1.

Ледяев В.А. Формы власти: типологический анализ // Полис. – 2000. – № 2.

Мере Ж.Принцип суверенітету: Історія та основи новітньої влади / Л.Кононович (пер.з фр.). – Л.: Кальварія, 2003.

Парсонс Т. О понятии “политическая власть” // Антология мировой политической мысли: в 5-ти т. – М.: Мысль, 1997. – Т.2. – 831 с.

Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 704 с.

Прикладна політологія: підручник / за заг. ред. В. Ф. Цвиха, О. В. Батрименка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. – С. 31-53.

Семененко И.С. Социальное неравенство в зеркале публичной политики // Полис. – 2007. – №5. – С. 172-181.

Пролєєв С.В. Метафізика влади: Монографія. – К.: Наук. думка, 2005. – 324 с.

Проблема протистояння громадськості і влади в соціально-філософському контексті / Бойко Ю.А. // Актуал. пробл. історії, теорії та практики худож. культури. – 2005. – Вип. 14. – С. 107–113.

Сергеев В.М. Проблемы власти // Полис. – 2008. – №2. – С. 179-182.

Рябов С. Державна влада: проблеми авторитету та легітимності. – К., 1996.

Тоффлер О. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге ХХІ века. – М., 1991.

Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Пер. с англ. / Э Тоффлер. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 669, [3] c. – (Philosophy).

Чиркин В.Е. Легализация и легитимация государственной власти // Государство и право. – 1995. – № 8.

Халипов В.Ф., Башаратьян М.К. Мир власти. - М.: ООО "Промиздат", 2005. – 430 с.

Халипов В.Ф. Власть: очерки кратологии. – М., 1995.

Шаповал В.Н. Президент у механізмі здійснення державної влади. – К., 1995.

Энтин Л.М. Разделение властей: опыт современного государства. – М., 1996.

 

Тема 5. Політична система суспільства.

1. Сутність, структура та функції політичних систем.

Сутність системного аналізу політики. Основні теорії політичної системи. Визначення поняття “політична система” за Г.Алмондом та Д. Істоном. Системна модель Д. Істона. Функціональна модель Г.Алмонда. Поняття “політична система”. Місце політичної системи у суспільстві. Основні елементи політичної системи. Особливості та функції політичної системи. Чинники, що впливають на функціонування політичних систем.

2. Типологія політичних систем.

Витоки типології політичних систем: типологія форм правління за Платоном та Аристотелем. Критерії типології політичних систем. Типологія М. Вебера. Марксистська типологія політичних систем. Типологія політичних систем за Г. Алмондом. Типологія політичних систем за Ж. Блонделем.

3. Політична система України.

Особливості формування та функціонування політичної системи сучасної України.

Лекція 3. Політична система суспільства.

1. Сутність, структура та функції політичних систем.

2. Типологія політичних систем.

3. Політична система України.

Контрольні запитання

1. Системний аналіз та його роль у становленні теорії політичних систем суспільства.

2. Основні теорії політичної системи.

3. Структура та функції політичної системи.

4. Типологія політичних систем.

Питання для обговорення

1. З’ясуйте які неполітичні інститути входять до структури політичної системи та яка їх роль у її функціонуванні?

2. Від чого залежить стабільність політичної системи?

3. Що відрізняє політичну систему від інших суспільних систем?

 

Завдання для самостійної роботи

1. Охарактеризуйте особливості політичних систем країн Західної Європи.

2. З’ясуйте основні стабілізуючі фактори функціонування політичної системи.

3. Проаналізуйте залежність рівня й типу політичної культури суспільства та типу політичної системи.

4. З’ясуйте, які функції є головними в діяльності політичної системи.

 

Рекомендована література

Авксентьєва Т.Г., Бакіров В.С., Герасіна Л.М., Довбня О.М., Калиновський В. Б., Литвиненко О.В. Порівняльна політика. Основні політичні системи сучасного світу / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна / В.С. Бакіров (ред.), М. І. Сазонов (ред.). – Х., 2008. – 576с.

Аркуша О.Г., Біла С.О., Верстюк В.Ф., Віднянський С.І., Головаха Є.І., Горобець В.М. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / НАН України; Інститут історії України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса / В.М. Литвин (ред.кол.). – К.: Ніка-Центр, 2008. – 988с.

Анохин М.Г. Политические системы: адаптация, динамика, устойчивость. – М., 1996.

Безвиконная Е.В. Системно-синергетийная модель политической системы // Полис. – 2009. – №3. – С.113- 124.

Борисов В.К. Теория политической системы. М., 1991.

Гелей С., Рутар С., Кендус О. Політико-правові системи світу: Навч. посіб. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2002.

Дмитренко М.А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Інститут оперативної діяльності та державної безпеки. – К. : Знання України, 2008. – 544с.

Дюверже М. Политические институты и конституционное право // Антология мировой политической мысли. В 5-ти томах. – М.,1997. – Т. 2.

Истон Д. Категорія системного анализа политики // Антология мировой политической мысли. В 5-ти томах. – М.,1997. – Т. 2.

Колдаев В.М. Политическая система общества: Учеб. пособие / Московский гос. ун-т путей сообщения. Юридический ин-т. — М., 2000.

Конституція України: Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Просвіта, 1996. – 80 с.

Конституція України. Зі змінами внесеними рішенням Верховної ради “Про внесення змін та доповнень до Конституції” України від 8.12.2004. № IV-2222. – К., 2004.

Краснов Б.И. Политические системы // Социально-политический журнал. - 1995. - №5.

Кудряченко А.І., Бебик В.М., Бортніков В.І., Гаврилюк О.Р., Горбатенко В.П. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії / А.І. Кудряченко (заг.ред.). – К.: НІСД, 2007. – 396с.

Неліпа Д.В. Системний аналіз в політології. Навч. посіб. – К., ФОП Колісник К.І., 2009. – 144 с.

Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997.

Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф.М. Рудича. – К., 2002.

Политические институты на рубеже тысячелетий. – Изд-во "Феникс+", 2005. – 480 с.

Розумний М. Розвиток політичної системи в Україні: виклики і загрози // Політичний менеджмент. – 2008. – №1. – С. 9-14.

Селезнев Л.И. Политические системы современности: сравнительный анализ. – СПб., 1995.

Скрипнюк О.В., Петришин О. В., Крупчан О. Д., Прокопов Д. Є., Скрипнюк В. М. Політична система України в умовах взаємодії громадянського суспільства і правової держави. Політична система: сучасні проблеми розвитку / Академія правових наук України; НДІ приватного права і підприємництва / О.В. Скрипнюк (ред.). – К.; Т.: Підручники і посібники, 2008. – 223с.

Сравнительная политика. Основные политическое системы современного мира / Под. общ.ред. В.С. Бакирова, Н.И. Сазонова. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2005. – 592 с.

Шаповал В.Н. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. – К., Програма Л, 1995. – 136 с.

Шаповал В.Н. Зарубіжний парламентаризм / Інститут держ. управління та самоврядування при Кабінеті Міністрів України. – К.: Основи, 1993. – 142 с.

 

 

Тема 6. Політичні режими.

1. Поняття, сутність і типологія політичних режимів.

Поняття “політичний режим”. Співвідношення понять політичний режим та політична система, політичний та державний режим. Політичний режим як конкретно-історичний стан функціонування політичної системи. Критерії визначення політичних режимів.

2. Типологія політичних режимів. Недемократичні політичні режими.

Критерії класифікації політичних режимів. Основні типи політичних режимів сучасності: тоталітарні, авторитарні, демократичні. Формування теорії тоталітаризму. Основні ознаки тоталітарного політичного режиму. Конкретно-історичні форми тоталітаризму: комунізм, нацизм, фашизм. Фактори, що сприяють формуванню тоталітаризму в сучасних умовах. Основні ознаки авторитарного політичного режиму. Авторитаризм як режим особистої влади. Різновиди авторитарних режимів. Переваги та недоліки недемократичних політичних режимів. Особливості трансформації політичних режимів.

 

Семінар 3. Політичні режими

1. Поняття, сутність і типологія політичних режимів.

2. Політичний режим сучасної України.

 

Контрольні запитання

1. Політичний режим: сутність поняття, критерії визначення.

2. Поняття та ідейні витоки тоталітаризму.

3 Особливості авторитарного політичного режиму.

4. Демократія: основні аспекти розуміння.

5. Основні концепції демократії.

6. Основні принципи та форми демократії.

 

Питання для обговорення

1. Чи можна ототожнювати поняття політичний режим і державний режим?

2. Спільне та відмінне в недемократичних політичних режимах.

3. В чому полягають переваги авторитарного режиму?

4. Які цінності демократії здаються Вам найбільш привабливими? Які протиріччя вони містять у собі?

5. Прихильником якої з форм демократії ви себе вважаєте і чому?

6. Яка з теорій демократії, на вашу думку, є найбільш реальною та виправданою?

 

Завдання для самостійної роботи

1.З’ясуйте суть таких понять: політичний режим, політична організація, державний режим, форма правління.

2. З’ясуйте залежність та різницю між політичним режимом і політичною системою.

3. Охарактеризуйте політичний режим в сучасній Україні.

4. Проаналізуйте в чому полягають недоліки сучасної демократії.

 

Рекомендована література

Арендт X. Истоки тоталитаризма. – М., 1997.

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

Давимука С.А., Колодій А.Ф., Кужелюк Ю.А., Харченко В.І. Політичні режими сучасності та перехід до демократії. – Л., 1999.

Даль Р. О демократии / А.С. Богдановский (пер.с англ.). – М.: Аспект- Пресс, 2000.

Даль Р.А. Демократія та її критики / М.Лупішко (пер.з англ.), О.Лупішко (пер.з англ.). – Х.: Видавнича група “РА-Каравела”, 2002.

Дем'яненко Б.Л. Три моделі тоталітаризму: Порівняльний аналіз фашизму, більшовизму та націонал-соціалізму. – К.: Нелень, 2000.

Карл Т.Л., Шмиттер Ф. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы // Полис. – 2004. - №4.

Козлов Г.Я., Соколов Д.В. Демократия: Учеб. пособие. – Рязань, 2000.

Ле Дюк Лоуренс. Учасницька демократія: референдуми у теорії та на практиці / З.Гриценко (наук.ред.), Р.Ткачук (пер.з англ.). – Х.: Центр Освітніх Ініціатив, 2002.

Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование / Б.И. Макаренко (пер.с англ.). – М.: Аспект Пресс, 1997.

Мельвиль А.Ю. Демократические транзиты: теоретико-методологические и прикладные аспекты. – М., 1999.

Мирский Г.И. Авторитаризм и демократия: две модели? // Полис – 1996. – №6.

Михальчишин М., Бутанський В. Від демократії до авторитаризму // Політичний менеджмент. – 2010. – №1. – С. 3 – 19.

Оболонский А. Советский режим: механика властвования // Полис. – 2010. – №3. – С. 135 - 152.

Основи демократії. Навчальний посібник. – К., 2002.

Пахарєв А.Д. Політичні інститути як фактори політичних режимів: історико-теоретичні засади та сучасний стан в Україні // Трибуна. – 2010. – №5/6. – С. 21 – 26.

Рудич. Ф. Політичний режим і народовладдя: спроба політичного аналізу // Політичний менеджмент. – 2010. – №2. – С.3-17.

Соловьев Э.Г. Феномен тоталитаризма в политической мысли России и Запада. – М.,1997.

Тоталитаризм в Европе ХХ века. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления. М., 1996.

Тоталитаризм: Что это такое? (Исследование зарубежных политологов). В 2 т. – М., 1993.

Хайек Ф. фон. Пагубная самонадеянность. – М., 1992.

Шапиро И. Переосмысливая теорию демократии в свете современной политики // Полис. – 2001. - № 3, 4, 5.

Шумпетер Й.А. Капіталізм, соціалізм і демократія. – К.: Основи, 1995.

Цыганов А.П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика: Учебное пособие. – М., 1995.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти