ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 7. Демократія в політичному житті суспільства.

1. Поняття, основні принципи та форми демократії.

Поняття демократії, основні аспекти її розуміння. Етапи еволюції демократії як суспільно-політичного явища та теоретичних принципів її пояснення. Історичні форми демократії. Основні принципи та форми демократії.

2. Концепції демократії

Основні концепції демократії: індивідуалістична (ліберальна), плюралістична, корпоративна, партисипітарна, колективістська та елітарна теорії демократії. Перспективи становлення демократії в Україні.

 

Лекція 4. Демократія в політичному житті суспільства.

1. Поняття, основні принципи та форми демократії.

2. Концепції демократії

 

Контрольні запитання

1. Демократія: основні аспекти розуміння.

2. Основні концепції демократії.

3. Основні принципи та форми демократії.

 

Питання для обговорення

1. Які цінності демократії здаються Вам найбільш привабливими? Які протиріччя вони містять у собі?

2. Прихильником якої з форм демократії ви себе вважаєте і чому?

3. Яка з теорій демократії, на вашу думку, є найбільш реальною та виправданою?

 

Завдання для самостійної роботи

1. Які елементи демократії є в сучасній Україні.

2. Проаналізуйте в чому полягають недоліки сучасної демократії.

 

Рекомендована література

Арон Р. Демократия и тоталітаризм //

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Aron/index.php

Афанасьев М.Н. Императив постиндустриальной демократии – информационная открытость власти // ОНС. – 2010. – №3. – С. 111 – 118.

Бегунов Ю.К., Лукашев А.В., Пониделко А.В. 13 теорий демократии. – Спб., 2003.

Бергер А.К. Политическая мысль древнегреческой демократии. – М.,1966.

Бердяєв Н.А. Демократия, социализм и теократія // http://ru.philosophy.kiev.ua/library/berd/dem.html

Бортніков В.І. Політична участь і демократія: українські реалії: монографія / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк: Вежа, 2007. – 524c.

Гоше М. Демократія проти себе самої / післямова та прим.: О. Йосипенко (пер.з фр., післямова та прим.).– К.: Український Центр духовної культури, 2006. – 372с.

Даль Р. О демократии / А.С. Богдановский (пер.с англ.). – М.: Аспект- Пресс, 2000.

Даль Р.А. Демократія та її критики / М.Лупішко (пер.з англ.), О.Лупішко (пер.з англ.). – Х.: Видавнича група “РА-Каравела”, 2002.

Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии. – 1994. – №3. – С. 37-48.

Делягин М.Г.Ценностный кризис: почему формальная демократия не работает // Полис. – 2008. – №1. – С. 109-122.

Демократія в Україні: минуле і сучасне. – К., 1993.

Демократія: Антологія / Наукове товариство ім. В'ячеслава Липинського / О. Проценко (упоряд.). – К.: Смолоскип, 2005. – ХХVІІІс.– 1108 с.

Демократия в современном мире. Российская политическая энциклопедия, 2009. – 368 с.

Джохадзе И. Демократия после Модерна. – М.: Праксис, 2006. - 112 с.

Карл Т.Л., Шмиттер Ф. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы // Полис. – 2004. – №4.

Кин Д. Демократия и гражданское общество. Пер. с англ. – Прогресс-Традиция, 2001. – 400 с.

Козлов Г.Я., Соколов Д.В. Демократия: Учеб. пособие. – Рязань, 2000.

Латигіна Н.А. Основні критерії, принципи та рівні здійснення демократії // Політичний менеджмент. – 2009. – №3. – С. 81 – 92.

Латигіна Н.А. Демократія: реалії versus утопії: Монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 400 с.

Ле Дюк Лоуренс. Учасницька демократія: референдуми у теорії та на практиці / З.Гриценко (наук.ред.), Р.Ткачук (пер.з англ.). – Х.: Центр Освітніх Ініціатив, 2002.

Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование / Б.И.

Лейпхарт А. Со-общественное конструирование // Политические исследования. – 1992. – №4. – С. 135-143.

Макаренко (пер.с англ.). – М.: Аспект Пресс, 1997.

Масарик Т. Право і демократія: вибр. праці / М. Нагорняк (передм.,упорядкув.). — К.: Логос, 2007. — 335с.

Мельник А.Ф., Длугопольський О.В. Публічний сектор і державна політика в демократичному суспільстві: монографія. — Т.: Економічна думка, 2008. — 240с.

Мельвиль А.Ю. Демократические транзиты: теоретико-методологические и прикладные аспекты. – М., 1999.

Мирский Г.И. Авторитаризм и демократия: две модели? // Полис – 1996. – №6.

Основи демократії. Навчальний посібник. – К., 2002.

Михальський І. Європейський шлях демократичного розвитку України // Політичний менеджмент. – 2009. – №1. – С. 173 – 177.

Оукешотт М. Массы в представительской демократии / Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т.ІІ. Зарубежная политическая мысль в ХХ в. Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки; Рук. проекта Г. Ю. Семигин. – М.: Мысль, 1997.– С. 448-464.

Ржешевский Г.А. Демократия: миф, реальность или раскрученный бренд // Полис. – 2008. – №5. – С. 90 – 99.

Савчин М. Демократія і конституційна легітимність: проблеми теорії та практики // Віче. – 2010. – №22. – С. 25 – 29.

Сартори Дж. Пересматривая теорию демократии // Полис. – 1993. – №2. – С. 80-89.

Суверенная демократия. От идеи к доктрине: сб. статей. – М.: Европа, 2007. – 58с.

Тилли Ч. Демократия. – Изв-во "Европа", 2008. – 264 с.

Токвиль А. Демократия в Америке / В.Т. Олейник (пер.) / Г.Дж. Ласки (предисл.). – М.: Весь мир, 2000. – 559 с.

Хабермас Ю. Философские споры вокруг идеи демократии / Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т.ІІ. Зарубежная политическая мысль в ХХ в. Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки; Рук. проекта Г. Ю. Семигин. – М.: Мысль, 1997.– С. 764-781.

Чихарев И.А. Масштабы и ритмы демократизации // Полис. – 2009. – №3. – С. 54 – 65.

Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность.Московские лекции и интервью / РАН; Институт философии (Москва) / Н.В. Мотрошилова (отв.ред.). – М. : АО "КАМІ", Academia, 1995. – 450 с

Цвєтков Віктор Васильович. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика: монографія / НАН України ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К.: Юридична думка, 2007. – 336с.

Шапиро И. Переосмысливая теорию демократии в свете современной политики // Полис. – 2001. - № 3, 4, 5.

Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. – ЕКСМО, 2007. – 864 с.

Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия / Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т.ІІ. Зарубежная политическая мысль в ХХ в. Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки; Рук. проекта Г. Ю. Семигин. – М.: Мысль, 1997.– С. 221-233.

 

Змістовний модуль 2

 

Тема 8. Держава як основний інститут політичної системи.

1. Походження держави, її сутність та функції.

Походження і сутність держави.Позакласовий, класовий та загальноцивілізаційний підходи до аналізу сутності, походження і призначення держави. Основні ознаки і функції держави. Історичний розвиток української держави.

2. Форми державного правління та державного устрою.

Форми правління та державного устрою. Державні інститути та органи. Класифікація органів державної влади. Проблема етатизації та деетатизації суспільного життя. Процеси державотворення в Україні в умовах посткомунізму. Конституція України про основні засади державності.

Лекція 5. Держава як основний інститут політичної системи.

1. Походження держави, її сутність та функції.

2. Форми державного правління та державного устрою.

Контрольні запитання

1. Сутність та основні ознаки держави.

2. Основні концепції походження держави.

3 Функції держави.

4. Форми державного правління.

5. Форми державного устрою.

6. Організація державної влади в Україні.

 

Питання для обговорення

1. Чи суперечить наявність територіальної автономії всередині країни принципам унітарності?

2. Як тлумачить Конституція України форми державного правління та державного устрою?

 

Завдання для самостійної роботи

1.З’ясуйте , в чому полягає проблема етатизації та деетатизації суспільного життя.

2. Поміркуйте над питанням «договірного» характеру походження держави як акту свідомого державотворення..

 

Рекомендована література

Арістотель Політика / Пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. К.: Основи, 2003. – 239 с.

Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Пер. з нім. Олександр Погорілий. – К.: Основи, 1998. – С. 173-191.

Данн В. Державна політика: вступ до аналізу: Підручник для ВНЗ / Г.Є. Краснокутський (пер.з англ.). – О.: АО БАХВА, 2005. – 502с.

Гринин Л.Е. Национальный суверенитет и процессы глобализации (вводные замечания) // Полис. – 2008. – №1. – С. 123-133.

Грушевський М. Якої ми хочемо автономії і федерації // Вибрані праці. – Нью-Йорк, 1960.

Делягин М.Г. Государство между народом и бизнесом // Полис. – 2008. – №3. – С. 134 – 148.

Жмир В. Соціальна держава, соціальна політика, соціальна робота (спроба концептуального аналізу) // Соціальна політика і соціальна робота. – 1997. – №1(2).

Зазнав О.И. Индексный анализ полупрезидентских государств Европы и постсоветского пространства // Полис. – 2007. – №2. – С.146 – 165.

Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории. – М.: Норма, 2007. – 142с.

Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім. – К.: Тандем, 2002. – 584 с.

Козловски П. Общество и государство: неизбежный дуализм. – М., 1998.

Конституція України: Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Просвіта, 1996. – 80 с.

Конституція України. Зі змінами внесеними рішенням Верховної ради “Про внесення змін та доповнень до Конституції” України від 8.12.2004.№ IV – 2222. – К., 2004.

Липинський В. Листи до братів-хліборобів. – Київ – Філадельфія, 1995. – 470 с.

Лок Д. Два трактати про врядування / Пер. з англ. – К.: Вид-во “Основи”, 2001. – 265 с.

Людина в цивілізації ХХІ століття: проблема свободи / В.Г. Табачковський, М.О. Булатов, Т.В. Лютий. – К.: Наук. думка, 2005. – 272 с.

Макаренко С.А. Эволюция государства-нации: попытка деконструкции // Полис. – 2008. – №1. – С.142 – 152.

Мере Ж. Принцип суверенітету. Історія та основи новітньої влади. – Львів: Кальварія, 2003. – 216 с.

Монтескье Ш. О духе законов // Избр. произв. – М., 1955.

Платон. Держава. – К.: Основи, 2005. – 355 с.

Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 704 с.

Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819-1991). – К., 1994.

Романюк О. Моделі державного правління: світовий досвід і реалії посткомуністичних суспільств // Політичний менеджмент. – 2008. – №4. – С. 74 – 88.

Рябов С.П. Політологічна теорія держави. – К., 1996.

Сафонов В.Н. Соотношение форм правления и режимов правления // Социально-политический журнал. – 1998. – №1.

Себайн Дж.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – Київ: Основи, 1997. – 838 с.

Скрипник О. Правова держава в Україні: питання теорії і практика реалізації // Віче. – 2010. – №18. – С. 8 – 10.

Современная буржуазная политическая наука: проблемы государства и демократии. – М., 1982.

Cучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку: збірник / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса / Ю.А. Левенець (голова ред.кол.). – К., 2007. – 555с.

Сціборський М. Націократія. – ІІ видання. – Прага, – 1942.

Тарасов Е.Н. Государство как институт политической системы // Социально-политический журнал. – 1994. – №1.

Українська державність у ХХ столітті. Історико-політологічний аналіз. – К., 1996.

Чальз Ф.Эндрейн. Сравнительный анализ политических систем. Эффективность осуществления политического курса и социальные преобразования. Пер. с англ. –М.: Издательский дом «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир», 2000.– 320 с.

Цыганов А.П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика: Учебное пособие. – М., 1995.

Шаповал В.М. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. – К., 1995.

Якушик В.М. Різноманітність форм правління // Філософська і соціологічна думка. – 1992. – №10.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти