ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 9. Правова соціальна держава та громадянське суспільство.

1. Виникнення і розвиток ідеї правової держави. Ознаки правової держави.

Розвиток ідей про “законність” та рівність в Античному світі. Становлення ідей правової держави в Новий час. Ідеї природних прав людини, парламентаризму, суспільного договору, поділу влад як передумови виникнення теорії правової держави. Внесок І.Кант, І. Фіхте, Г. Гегеля, Р. фон Моль у формування теорії правової держави. Поняття правової держави, її основні ознаки та шляхи формування. Соціальна держава: основні ознаки та функції соціальної держави. Тенденції розвитку сучасної держави.

2. Громадянське суспільство, його сутність і основні проблеми формування.

Історія виникнення та становлення ідеї громадянського суспільства. від Античності до Нового часу. Концепція громадянського суспільства Гегеля. Актуалізація ідеї громадянського в 20-му ст. Поняття громадянського суспільства: широке та вузьке тлумачення. Чинники формування громадянського суспільства, умови його існування, взаємозалежність від наявності правової держави. Структура та ознаки громадянського суспільства Основні підходи до розуміння взаємозв’язку громадянського суспільства і держави.

3. Становлення і розвиток правової держави та громадянського суспільства в Україні.

Ідеї правової держави та громадянського суспільства у творах П. Орлика, Т.Шевченка, М. Костомарова, М. Драгоманова, І. Франка, М. Грушевського, В.Липинського та інших. Проблеми та суперечності становлення правової держави та громадянського суспільства в сучасній Україні.

 

Семінар 4. Правова соціальна держава та громадянське суспільство.

1.Правова соціальна держава: розвиток ідей, сутність та основні ознаки.

2.Сутність, структура та функції громадянського суспільства.

Контрольні запитання

1. Визначення, сутність, основні ознаки правової держави.

2. Ідея правової держави в історії світової та вітчизняної політичної думки.

3. Соціальна держава: основні ознаки та функції.

4. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства.

5. Сутність концепції громадянського суспільства.

6. Головні інститути громадянського суспільства.

 

Питання для обговорення

1. Чому і в якому розумінні поняття громадянського суспільства розглядають як противагу державі?

2. Чому громадянське суспільство є необхідною умовою розвитку демократичної держави?

3. Які успіхи та проблеми існують у формуванні громадянського суспільства в сучасній Україні?

Завдання для самостійної роботи

1. Визначте ступінь залежності правової держави від рівня розвитку громадянського суспільства.

2. Проаналізуйте можливість співіснування правової і соціальної держави.

3. З’ясуйте роль власності і підприємництва у формуванні громадянського суспільства.

4. Розкрийте зміст і форми діяльності соціальної і духовної сфер громадянського суспільства.

 

Рекомендована література

Авинцова Г.И. Социально-правовое государство: сущность, особенности становления // Социально-гуманитарные знания. – 2000. - № 3.

Білий О., Богачов А., Вішке М., Голубович І., Довгополова О., Єрмоленко А. Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови / Міжнародний фонд "Відродження" ; Інститут ліберального суспільства ; Інститут філософії ім. Григорія Сковороди НАН України ; Українське феноменологічне товариство / А. Єрмоленко (відп.ред.). – К., 2007. – 317с.

Бойчук М.А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії. – К.: Атлант ЮЕмСІ, 2007. – 207с.

Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянське суспільство. – Львів, 2000.

Гаджиев К. Гражданское общество и правовое государство // Мировая экономика и международные отношения. – 1991. – №9.

Гелнер Э. Условия свободы: гражданское общество и его политические соперники. – М., 1995.

Гражданское общество, правовое государство и право («круглый стол» журналов «Государство и право», «Вопросы философии»). – 2002. – №1.

Грезин И. Правовое государство. – М., 1988.

Гриценко Н.Н. Социальное государство (социально-экономический аспект) // Общество и экономика. – 1996. № 8. – С. 3-9.

Зеленько Г.І. Політична матриця громадянського суспільства: досвід країн Вишеградської групи та України. – К.: Знання, 2007. – 336 с.

Ильин М., Коваль Б. Две стороны одной медали: гражданское общество и государство // Политические исследования. – 1992. – №1-2. – С. 193-201.

Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях та некласичних інтерпретаціях: монографія. – К., Львів, 2003.

Кін Д. Громадянське суспільство: старі образи, нове бачення. – К.: К.І.С., 2000. – 191 с.

Кіндратець О.М. Формування суспільства сталого розвитку: проблеми і перспективи: Монографія. – Запоріжжя: Видавництво Запорізької державної інженерної академії, 2003. – 383 с.

Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. Монографія. – Львів: Видавництво “Червона калина”, 2002. – 276 с.

Коэн Л. Дж., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. – М.: Весь Мир, 2003. – 784 с.

Кресіна І.О., Скрипнюк О.В., Коваленко А.А., Перегуда Є.В., Стойко О.М. Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії: монографія / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького / І.О. Кресіна (ред.). – К.: Логос, 2007. – 314с.

Кроки до громадянського суспільства: Постмайданове громадянське суспільство України: уроки для країни та світу: Науковий альманах / Українська Всесвітня Координаційна Рада; Інститут місцевої демократії / В.П. Рубцов (ред.кол.). – К., 2006. – 300с.

Пасько Я.І. Соціальна держава і громадянське суспільство: співпраця versus протистояння : монографія / Я.І. Пасько. – Київ : ПАРАПАН, 2008. – 272 с.

Пищуліна О. М., Лавриненко С. І., Жаліло Я. А., Покришка Д. С. Україна як соціальна держава: гасло для політичної конкуренції чи шлях до солідаризації суспільства? / Національний ін-т стратегічних досліджень / Я.А. Жаліло (відп.ред.). – К.: НІСД, 2009. – 108с.

Пойченко А. Конфлікти у громадянському суспільстві // Формування громадянського суспільства в Україні: стан, проблеми, перспективи / Заг. ред. В.І. Луговий, В.М. Князєв. – К., Видавництво УАДУ. – 2001. – С. 166-181.

Розова Т., Барков В. Специфика становления гражданского общества в Украине. – Одесса, 2003.

Рудич Ф.М., Балабан Р.В., Ганжуров Ю.С., Дергачов О.П., Зеленько Г.І. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України / Ф.М. Рудич (заг.ред.). – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 412с.

Скрипнюк О.В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. До 10-річчя незалежності України. Монографія. – К. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. – 600 с.

Социальная политика: учебник для студентов / Аверин А., Бабич А., Берестова Л., Бобков Н., Бреева Е. и др.; Российская академия государственной службы при Президенте РФ; под общ. ред. Н.А. Волгина. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2008. – 943с.

Сунгунов А.Ю. Публичное пространство гражданского общества и власть. – Серия: Современная российская политическая наук, Антология, РАПН, 2008. – 424 с.

Ховард М. Слабость гражданского общества в посткоммунистической Европе. – Аспект-Пресс, 2009. – 191 с.

Цвих В.Ф. Профспілки у громадянському суспільстві: теорія, методологія, практика: Монографія. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2002. – 376 с.

 

 

Тема 10. Політичні партії та громадсько-політичні об’єднання.

1. Поняття, типологія та функції політичних партій.

Поняття політичної партії. Генезис політичних партій. Етапи розвитку політичних партій за М.Вебером. Основні причини виникнення та шляхи формування сучасних політичних партій. Ознаки та функції політичних партій. Основні підходи до типології політичних партій.

2. Партійні системи та їх характеристика.

Основні підходи до визначення поняття “партійна система”. Типологія партійних систем за тритиповою схемою М. Дюверже. Є. Вятр про альтернативні й неальтернативні партійні системи. Типологія партійних систем за Дж. Сарторі. Основні етапи, суперечності та складнощі становлення багатопартійності в Україні. Основні ознаки партійної системи сучасної України.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти