ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Лекція 6. Політичні партії та громадсько-політичні об’єднання.

1. Поняття, типологія та функції політичних партій.

2. Партійні системи та їх характеристика.

 

Контрольні запитання

1. Поняття та основні ознаки політичної партії.

2. Генезис політичних партій у світовій історії.

3. Передумови виникнення та шляхи формування політичних партій.

4. Основні функції політичних партій.

5. Сучасні підходи до типологізації політичних партій.

6. Партійна система: поняття та основні типології.

 

Питання для обговорення

1. Які негативні наслідки діяльності політичних партій в сучасному світі?

2. Який тип партійної системи, на Вашу думку, формується в сучасній Україні?

3. Розкрийте взаємозв’язок партійних і виборчих систем.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Назвіть основні критерії типологізації політичних партій та на їх підставі зробіть класифікацію сучасних політичних партій в Україні.

2. З’ясуйте які функції виконують політичні партії у громадянському суспільстві.

 

Рекомендована література

Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст. – К.,1992.

Быкова В., Чадаев А. Технология создания партий. – Изд-во «європа», 2007. – 144 с.

Васильев Л.С. Становление политических партий и партии «нового типа» // ОНС. – 2010. – №2. – С.114 – 126.

Вебер М. Покликання до політики // Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Пер. з нім. Олександр Погорілий. – К.: Основи, 1998. – С. 173-191.

Головатий М.Ф. Класи і партії: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К.: Видавничий дім "Персонал", 2008. – 144 с.

Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория. В кн: Современная сравнительная политология: Хрестоматия / Под ред. Г.В. Голосова, Л.А. Галкиной). – М., 1997.

Дюверже М. Политические партии. – М., Из-во “ Академический проэкт”, 2000. 558 c.

Дюверже М. Партийная политика и группы давления // Социально-гуманитарные знания. – 2000. - № 4.

Закон України “Про об’єднання громадян” // Голос України. – 1992, 18 липня.

Закон України “Про політичні партії в Україні” від 5 квітня 2001 року // Голос України. – 2005. – 12 травня.

Зеленицький А., Удовенко П. Політичні партії і вибори. Довідник партійного керівництва. – К., 2003.

Здіорук С.І., Бичек В.В.Проблеми функціонування політичних партій України в системі владних відносин / Адміністрація Президента України; Національний ін-т стратегічних досліджень. – К.: НІСД, 2001.

Історія суспільних рухів і політичних партій України (ХІХ –ХХст.). – Львів, 1998.

Ісхакова Н. Особливості функціонування політичних партій в процесі демократизації сучасного суспільства // Політичний менеджмент. – 2010. – №4. – С. 44 – 51.

Исаев Б. А. Теория партий и партийных систем. – Аспект-Пресс, 2008. – 367 с.

Кирилюк Ф.М., Обушний М.І., Хилько М.І., Корж М.О., Федірко І.П. Політологія: Підруч. для вищих навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Федір Михайлович Кирилюк (ред.). – 2.вид., перероб. і доп. – К.: Здоров'я, 2005. – 704 с.

Конституція України: Прийнята на 5-й сесії Верховоної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Просвіта, 1996. – 80 с.

Лук'янов Д.В. Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання): монографія / Академія правових наук України; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2007. – 320 с.

Михельс Р. Социология политических партий в условиях демократии // Диалог. – 1990. – №3,5,7,9,11,16,18;1991 – №3.

Новакова О. Формування партійної системи як складова політичної модернізації в сучасній Україні // Наукові записки. – К., 2002. – Вип. 20.

Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка ; Донецький національний ун-т. – К.: Арістей, 2006. – 432 с.

Примуш М.В. Політико-правове регулювання діяльності політичних партій. – Донецьк, 2001. – 338 с.

Рагозин Н.П. Украина: партии и партийная система / Донецкий национальный технический ун-т. Инновационный центр социально-политических и гуманитарных наук. – Донецк: Норд-Пресс, 2006. – 202с.

Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка ; Центр політичних досліджень. – Л.: ЦПД "Астролябія", 2005. – 366с.

Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія. Дослідження структур, мотивів і результатів. – К.: АртЕк, 2001 – 211 с.

Тімкін І., Новікова Н. Політичні партії як суб’єкти процесу політичного управління // Політичний менеджмент. – 2010. – №4. – С. 73 – 83.

Фиров П.Т. Украинские политические партии и организации первой половины ХХ в. / Севастопольский национальный технический ун-т. – Севастополь: СевНТУ, 2008. – 169с.

Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л.: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

 

 

Тема 11. Громадсько-політичні об’єднання.

1. Громадсько-політичні об’єднання та рухи в політичному житті суспільства.

Поняття “громадсько-політичне об’єднання”. Громадська організація: сутність, ознаки та місце в політичній системі. Поняття “суспільно-політичний рух”. Етапи розвитку суспільно-політичних рухів. Основні характеристики та типи громадських рухів. Спільне та відмінне між громадськими організаціями, суспільно-політичними рухами та політичними партіями.

2. Лобіювання в політичному житті суспільства.

Співвідношення понять громадська організація, група інтересів та група тиску. Поняття та види лобізму. Позитиви та негативи лобіювання. Регулювання лобістської діяльності.

Семінар 5. Громадсько-політичні об’єднання.

1.Поняття, функції та типологія політичних партій. Сутність та типи партійних систем.

2.Громадсько-політичні організації та рухи у політичному житті суспільства.

 

Контрольні запитання

1. Поняття, основні ознаки та функції громадсько-політичних організацій та рухів.

2. Типологія сучасних громадських організацій та рухів.

3. Лобіювання в політичному житті суспільства.

 

Питання для обговорення

1. В чому полягає відмінність між політичними партіями, громадсько-політичними організаціями та громадсько-політичними рухами?

 

Завдання для самостійної роботи

1. Розкрийте особливості взаємодії політичних партій і громадських організацій та рухів.

2. В чому полягають особливості лобіювання в сучасній Україні?

 

Рекомендована література

Бакун Л.А. Группы в политике // Полис. – 1999. – № 1.

Голобуцький О., Докукін Ю., Кулик В. Сучасний профспілковий рух в Україні. — К.: Укр. перспектива, 1996.

Громадські організації: їх роль в суспільно-політичному житті України: Довідково-статистичний матеріал / Інститут національних відносин і політології НАН України; Національний аграрний ун-т. – К., 1997.

Історія суспільних рухів і політичних партій України (ХІХ-ХХ ст.). – Львів, 1998.

Дюверже М. Партийная политика и группы давления // Социально-гуманитарные знания. – 2000. - № 4.

Кудіна О.О. Громадсько-політичні об’єднання в контексті формування політичних цінностей демократичного суспільства //Політологічний вісник. – 2009. – Вип.40. – С. 245 – 254.

Лепехин В. Группы давления: генезис и классификация // Власть. – 1993. - №3.

Любимов А.П. Лоббизм как конституционно-правовой институт. – М., 1998..

Мацкевич Р.Н. Лобізм в Україні // Актуальні проблеми політики. О.: Юрид. лит., 2001. – Вип. 10-11.

Професійні спілки в умовах соціальних трансформацій // Політичний менеджмент. – 2008. – №6. – С. 105 – 114.

Рамазан О. Сучасний лобізм: умови виникнення та політичний зміст // Політологічний вісник. – 2002. - № 10.

Тупиця О.Л. Тенденції розвитку політичної участі: взаємодія профспілок та громадянського суспільства // Політологічний вісник. – 2009. – Вип.40. – С. 255 – 264.

Цвих В.Ф. Профспілки у громадянському суспільстві: теорія, методологія, практика: Монографія. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2002. – 376 с.

 

 

Тема 12. Вибори і виборчі системи.

1.Вибори як механізм демократії.

Поняття виборів. Типи виборів. Основні принципи демократичних виборів. Виборчі цензи. Функції виборів в умовах демократичного суспільства. Виборча кампанія: основні етапи. Вибори в недемократичних суспільствах.

2.Моделі виборчих систем.

Поняття “виборча система”: вузьке та широке розуміння Основні типи виборчих систем. Мажоритарна виборча система та її різновиди. Переваги та недоліки мажоритарних виборчих систем. Пропорційні виборчі системи, їх переваги та недоліки. Змішані виборчі системи. Взаємозв’язок виборчої і партійної системи. Еволюція виборчої системи сучасної України. Переваги та недоліки сучасної виборчої системи України.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти