ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Лекція 7. Вибори і виборчі системи.

1.Вибори як механізм демократії.

2.Моделі виборчих систем.

 

Контрольні запитання

1. Поняття та типи виборів.

2. Основні принципи демократичних виборів.

3. Виборча кампанія: поняття та основні етапи.

4. Виборчі системи: суть , різновиди, типи.

 

Питання для обговорення

1. Які існують виборчі цензи? Чи є потреба в їхньому існуванні в сучасному світі?

2. Розкрийте роль виборчого бар’єра. Існування якого виборчого бар’єра, на вашу думку, є виправданим в сучасній Україні?

3. Яка виборча система, на вашу думку, є найбільш прийнятною для сучасної України?

 

Завдання для самостійної роботи

1. Розкрийте зміст понять “вибори”, “політичні вибори”, “виборча кампанія”.

2. Зробіть порівняльну характеристику основних виборчих систем. З’ясуйте недоліки кожної з них.

3. Розкрийте особливості виборів в недемократичних політичних режимах.

 

Рекомендована література

Андрющенко Е.Г. Право говорить от имени народа (социология общественного мнения, выборов и власти) – СГУ, 2005. – 242 с.

Вибори і референдуми в Україні: проблема теорії і практики: Збірник / Ред.: М. Рябець та ін. – К.: ЦВК, 2001.

Заключний звіт місії ОБСЄ / БДІПов зі спостереження за виборами. Вибори Президента України 31 жовтня, 21 листопада та 26 грудня 2004 р. // Вибори та демократія. – 2005. – №2.

Закон України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ). – Відомості Верховної Ради України, 2005 р.

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" та деяких інших законодавчих актів України (щодо порядку проведення позачергових виборів до Верховної Ради України та заміщення народних депутатів України, повноваження яких були достроково припинені). – Відомості Верховної Ради України, 2007 р.

Закон України про вибори президента України: Коментар/ за заг. ред. Кивалова С.В, Баймуратова М.А. – Одеса: Юрид. л-ра, 2004. – 484 с.

Коментар Закону України "Про вибори народних депутатів України" / за ред. М. І. Ставнійчук, М. І. Мельника. – К., 2002.

Кондорсе М. Про вибори. – Львів: Літопис, 2004. – 160 с.

Кочубей Л.О. Президентська кампанія – 2010 в Україні: досягнення та прорахунки // Сучасна українська політика . політики й політологи про неї. – 2010. – Вип.19. – С. 165 – 174.

Кіс Т.І. Виборчі системи та їхні політичні наслідки // Нова політика. – 1996. - № 2, 4.

Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування. - К.: МАУП, 2004. – 432 с.

Куліш А., Самолевська Н. Вибори, агітація, медіа: практичні поради керівникам виборчих штабів. – К., 2005. – 268 с.

Майданник О.О. Парламентський контроль в Україні. – К., 2004. – 320 с.

Малкін Є., Сучков Є. Основи виборчих технологій і партійного будівництва. – К.: Основні цінності, 2005. – 528 с.

Мокан В.І. Проблема ефективності виборчих технологій та їх ресурсного забезпечення // Сучасна українська політика . політики й політологи про неї. – 2010. – Вип.19. – С. 174 – 183.

Партии и выборы: Хрестоматия / РАН.ИНИОН. Центр социальных научно-нформационных исследований. Отдел полит. науки. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (университет) МИД РФ; Отв. ред. и сост. Н.В.Анохина, Е.Ю.Мелешкина. – М.: ИНИОН, 2004. – Ч. 1. – 160 с.

Прикладна політологія : підручник / за заг. ред. В. Ф. Цвиха, О. В. Батрименка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. – С. 358-376.

Проблеми законодавчої політики / за заг. ред. Литвина В. – К.: Парл. вид-во, 2004. – 800 с.

Радченко О. Влада і вибори: інституційна взаємодія в демократичному суспільстві: Монографія. – Харків: Вид-во "Магістр", 2006. – 243 с.

Уоллерстайн М. Избирательная система, партии и политическая стабильность // Полис. - 1992. - №5-6.

Ярош О.Б. Записник виборця 2006. – Луцьк, 2006. – 168 с.

 

 

Тема 13. Політичні еліти та політичне лідерство.

1. Поняття, типологія та механізми формування політичних еліт.

Поняття еліти та політичної еліти. Основні причини існування еліт. Класичні концепції еліт: теорія циркуляції еліт В. Паретто, концепція правлячих класів Г. Моски, “залізний закон олігархії” Р. Міхельса. Сучасні концепції політичних еліт. Основні риси та функції політичної еліти. Основні типології та шляхи формування політичних еліт. Особливості еволюції політичної еліти України. Українські мислителі про роль еліти в державотворенні. Складнощі становлення та функціонування сучасної еліти України.

2. Лідерство та його специфіка у політичному аспекті.

Поняття лідерства. Ідеї лідерства в історії політичної думки. Основні підходи до розуміння поняття “лідер”. Основні теорії політичного лідерства. Ознаки політичного лідера. Функції та основні типології політичного лідерства. Проблеми формування та функціонування політичного лідера в сучасній Україні.

 

Семінар 6. Політичні еліти та політичне лідерство.

1. Сутність, типологія, функції та шляхи формування політичних еліт.

2. Поняття, типологія та механізми формування і функціонування політичного лідерства.

Контрольні запитання

1. Поняття, основні риси та функції політичної еліти.

2. Класичні та сучасні концепції еліт.

3. Основні типології та шляхи формування політичних еліт.

4. Поняття та ознаки політичного лідера.

5. Основні теорії політичного лідерства.

6. Функції та основні типології політичного лідерства.

 

Питання для обговорення

1. Які вимоги висуває сучасне суспільство до політичного лідера?

2. В чому полягає особливість харизматичного лідерства? Кого з українських політиків ви можете назвати харизматичним лідером?

3. Які тенденції в зміні політичної еліти спостерігаються під час переходу від одного типу політичного режиму до іншого?

 

Завдання для самостійної роботи

1. Розкрийте зміст понять “політична еліта”, “правляча еліта”, “контреліта”.

2. Проаналізуйте фактори та обумовленість виникнення політичної еліти.

3. Проаналізуйте складнощі становлення та функціонування сучасної політичної еліти України.

4. Розкрийте проблеми формування та функціонування політичного лідера в сучасній Україні.

 

Рекомендована література

Ашин Г.К. Элитология. – М., 1995.

Ашин Г.К., Охотский Е.В. Курс элитологии / Российская академия гос. Службы при Президенте РФ; Московский гос. Ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ. – М.: ЗАО «Спортакадемпресс», 1999. – 368 с.

Ашин Г.К., Понеделков А.В., Игнатов В.Г., Старостин А.М. Основы политической элитологии: Учеб. Пособие для студ. Вузов / Северо-Кавказская академия гос. службы. – М., 1999. – 303 с.

Гаман-Голутвина О.В. Политическая элита – определение основных понятий // Полис. – 2000. – № 3.

Даль Р.А. Поліархія. Участь у політичному житті та опозиція / О.Д. Білогорський (пер.з англ.). – Х.: Каравела, 2002. – 216 с.

Карасев В.И. Феномен политического лидерства / Академия педагогических и социальных наук. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2000. – 176 с.

Кислицин С.А. Научная элита в системе политической власти. – ЛКИ, 2008. – 288 с.

Корнієнко В. О. Ефективність політичного лідера: критерії та механізм реалізації в сучасній Україні. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 139 с.

Кретов Б.И. Политологическая теория лидерства // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 2.

Кретов Б.И. Современные западные концепции лидерства // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 4.

Кухта Б. Політичний лідер. – Львів, 2000.

Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти та лідерство. – Львів, 1995.

Либман Г.И., Варбузов А.В., Сухарева Э.О. Теория элит // Социально-политический журнал. – 1997. – № 4, 5.

Луценко А. Метаморфози політичної еліти. – К. : Заповіт, 2000. – 144с.

Максименко С.Д. Українська еліта. – К., 2000.

Мацієвський Ю. Еліти в Україні до і після «помаранчевої революції» // // Політичний менеджмент. – 2010. – № 2. – С. 38 – 56.

Моска Г. Правящий класс // Социологические исследования. – 1994. – №10, 12.

Моска Г. Элементы политической науки. // Социс. – 1995. – № 4,5,8.

Моррас Ш. Будущее интеллигенции. Перевод с фр. – Праксис, 2003. – 160 с.

Пакульски Я., Василевски Я. Циркуляция политических элит: от лис к львам // Полис. – 2008. – №6. – С.23-37.

Паутов А. А., Вернигорова Т. П. Элита и элитогенез. – М., 2000. – 126 с.

Пахарев А.Д. Политическое лидерство и лидеры: Монография / Институт политических и этнонациональных исследований НАН Украины. – К.: Знание Украины, 2001. – 270 с.

Пахарєв А. Феномен взаємодії лідера та його оточення // Політичний менеджмент. – 2005. – № 6.

Приходько С.М. Політичні аспекти теорії еліти в українській суспільнополітичній думці ХХ ст.. – К.: Стилос, 1999. – 47 с.

Рудич Ф.М., Балабан Р.В., Дергачов О.П., Зеленько Г.І., Кононенко Н.В. Політика в особах: політичне лідерство на постсоціалістичному просторі:національний і регіональний контексти / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – 352с.

Рудич Ф. Політичне лідерство в країнах СНД та Балтії: загальне та особливе // Політичний менеджмент. – 2006. – № 2.

Рудич Ф. Правляча еліта: її місце і роль в утвердженні української держави // Політичний менеджмент. – 2008. – № 2. – С. 3 – 15.

Траверсе О. Політичне лідерство, національна еліта і практика модернізації // Політичний менеджмент. – 2006. – № 1.

Фуко М. Интеллектуалы и власть. Избранные статьи, выступления и интервью. – 2006.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти