ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 14. Політична культура та політична свідомість.

1. Сутність, структура і функції політичної культури.

Основні підходи до розуміння політичної культури. Структура політичної культури. Функції політичної культури. Політичні субкультури. Підходи до типології політичної культури. Формування політичної культури. Суб’єкти та фактори формування політичної культури. Політична соціалізація: сутність, основні форми і стадії. Інститути, чинники та засоби соціалізації. Типи політичної соціалізації. Особливості сучасної української політичної культури.

2. Політична свідомість: сутність, структура і функції.

Поняття політичної свідомості. Структура політичної свідомості: елементи та рівні. Функції та типи політичної свідомості. Співвідношення політичної свідомості й політичної культури. Специфіка політичної свідомості в сучасній Україні.

3. Політична ідеологія.

Політична свідомість і політична ідеологія. Основні підходи до визначення поняття “політична ідеологія”. Функції політичної ідеології. Рівні політичної ідеології. Основні ідеологічні течії в сучасному світі: лібералізм та неолібералізм, консерватизм та неоконсерватизм, комунізмі соціал-демократія, фашизм, нацизм, анархізм. Політичні ідеології в сучасній Україні.

 

Семінар 7. Політична культура.

1. Сутність, структура, функції та типи політичної культури.

2. Сутність, структура. типи та функції політичної свідомості. Політична ідеологія.

Контрольні запитання

1. Поняття та структура політичної культури.

2. Функції та типи політичної культури.

3. Політична соціалізація: сутність, основні стадії, чинники формування.

4. Поняття та структура політичної свідомості.

5. Функції та типи політичної свідомості.

6. Поняття та функції політичної ідеології.

7. Основні ідеологічні течії в сучасному світі.

 

Питання для обговорення

1. Які особливості характерні для політичної культури сучасної України?

2. В чому полягає взаємозв’язок політичної культури і національних культурних традицій?

3. Розкрийте основні елементи індивідуальної і масової політичної свідомості.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Дайте характеристику механізмів формування та вияву громадської думки.

2. Порівняйте особливості політичної свідомості тоталітарного та демократичного суспільства.

3. Проаналізуйте феномен політичного маніпулювання в сучасному політичному житті.

4. Дослідіть зміст і характер процесу формування політичної свідомості в сучасному українському суспільстві.

5. Розкрийте особливості функціонування ідеологій в сучасній Україні.

 

Рекомендована література

Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. - 1992. - №4.

Алмонд Г. Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти наций / Мухтаев Р.Г. Политология. Хрестоматия. – М., 2000.

Антропология власти: хрестоматия по политической антропологии / Санкт- Петербургский гос. ун-т / В.В. Бочаров (сост.и отв.ред.). – СПб.: Издательство С.-Петерб. ун-та, 2007. Т. 2 : Политическая культура и политические процессы. – СПб. : Издательство С.-Петерб. ун-та, 2007 – 517 с.

Бебик В.Ф., Головатий М.Ф., Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді. – К., 1996.

Грей Д. Поминки по Просвещению. Политика и культура на закате современности. – Праксис, 2003. – 368 с.

Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка ; Інститут соціології НАН України ; Інститут вищої освіти АПН України. – К.: Знання України, 2002. – 577 с.

Історія української культури: Зб. матеріалів і документів / Упорядник Б.І.Білик та ін. – К., 2000.

Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. Учеб. пособие. – К. : Оріяни, 2003. – 497 с.

Кресіна І.О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси. Етнополітичний аналіз. – К.: Вища школа 1998. – 391 с.

Лібералізм: Антологія / Упоряд. О.Прощенко, В.Лісовий. Людина і культура в умовах глобалізації // Збірник наукових статей. – К., 2003.

Мигул І. Політичні ідеології: порівняльний аналіз. – К. : Фонд "Українська перспектива", 1997. – 52 с.

Нагорна І.П. Політична культура українського народу. Історична ретроспектива і сучасність. – К., 1998.

Націоналізм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – 872 с.

Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. Політична свідомість і культура / Б.Кухта та ін. – Львів, 1998.

Остапенко М.А. Політична культура сучасної студентської молоді в Україні (на прикладі вузів м. Києва): Дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова – К., 2000. – 207 арк.

Павленко Ю. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. – К., 2000.

Патрушев С.В. Гражданская активность: институциональный подход. Перспективы исследования // Полис. – 2009. – №6. – С. 24-32.

Проскуріна О.О. Політична культура інформаційного суспільства: монографія / Державний заклад "Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2008. – 352с.

Рудакевич О. Імперативи національної політичної культури // Політичний менеджмент. – 2010. – №5. – С. 128 – 137.

Череватий С. Політична ідеологія як складова суспільної свідомості // Політичний менеджмент. – 2010. – №4. – С. 51 – 58.

Шевченко А.В. Человек политический против человека информационного // Полис. – 2009. – №5. – С.68-84.

 

 

Тема 15. Політичні конфлікти

1. Сутність, функції та типи політичних конфліктів.

Поняття та структура політичного конфлікту. Особливості та причини виникнення політичних конфліктів. Функції та типи політичних конфліктів. Поведінкові стратегії учасників політичного конфлікту.

2.Управління політичними конфліктами.

Загальне та особливе в технологіях врегулювання конфліктів. Основні методи врегулювання конфліктів: уникнення конфлікту, відкладення конфлікту, консенсус, посередництво, арбітраж, переговори.

 

Семінар 8. Політичні конфлікти.

1. Сутність, функції та типи політичних конфліктів.

2.Управління політичними конфліктами.

 

Контрольні запитання

1. Поняття та структура політичного конфлікту.

2. Особливості та причини виникнення політичних конфліктів.

3. Функції та типи політичних конфліктів.

4. Поведінкові стратегії учасників політичного конфлікту.

5. Основні методи врегулювання конфліктів.

 

Питання для обговорення

1. В чому полягає специфіка політичних конфліктів В Україні?

2. Які чинники сприяють і які перешкоджають формуванню в Україні високої культури управління політичними конфліктами?

 

Завдання для самостійної роботи

1. Проаналізуйте основні типи політичних конфліктів в Україні.

2. Розкрийте причини виникнення конституційної та парламентської криз в Україні.

3. Розкрийте зміст політичних засобів, методів та шляхів вирішення міжнаціональних конфліктів.

 

Рекомендована література

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ. 1999. – 551 с.

Барышников Д.Н. Конфликты и мировая политика: учеб.пособие. – М.: АСТ, 2008. – 384с.

Батрименко В.І. Силові засоби врегулювання міжнародних збройних конфліктів // Політологічний вісник. – 2009. – Вип.40. – С. 478 – 494.

Валевський О.Л., Ішмуратов А.Т. Політичний конфлікт у сучасній Україні: культурні виміри, структура, принципи аналізу / Рада національної безпеки і оборони України; Національний інститут стратегічних досліджень. – К., 1997. – 101 с.

Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта. // Социс. – 1994. – №5. – С. 142-147.

Демони миру та боги війни. Соціальні конфлікти посткомуністичної доби / С.Макєєв (кер-ик авт. колективу). – К.: Політична думка, 1997. – 508 с.

Дмитриев А.В. Конфликтология: учебник / А.В.Дмитриев М.: Альфа-М, 2009.

Єзеров А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні: монографія / Одеська національна юридична академія. – О.: Юридична література, 2008. – 240с.

Єнін Є. Політичний конфлікт і формування системи міжнародної безпеки на пострадянському просторі // Політичний менеджмент. – 2010. – №4. – С. 124. –132.

Капітоненко М.Г. Міжнародні конфлікти: навч. посіб. – К.: Либідь, 2009. – 350 с.

Кіссе А.І. Етнічний конфлікт: теорія і практика управління: Політологічний аналіз. – К. : Логос, 2006. – 379с.

Козырев Г.И. Политическая конфликтология: учеб. пособие для студ., обучающихся по направлениям "Политология" – М.: ФОРУМ, 2008. – 431с. – (Высшее образование).

Корж М. О. Політичні конфлікти та кризи / Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 704 с.

Логвиненко С. Етнотероризм сьогодні і завтра // Політичний менеджмент. – 2009. – №3. – С.181 – 189.

Небоженко B.C. Соціальна напруженість i конфлікти в українському суспільстві – К.: 1994. – 172 с.

Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество / А.И.Никитин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. – М.: Navona, 2009.

Перепелиця Г.М. Генезис конфліктів на посткомуністичному просторі Європи. – К.: Стилос – ПЦ «Фоліант», 2003. – 256 с.

Перепелиця Г.М. Природа конфліктів у посткомуністичному світі // Політична думка. – 2000. – № 1. - С. 89 –100.

Першин А.А. Типология политических конфликтов // IX Международная конференция “ЛОМОНОСОВ – 2002” (http://www.hist.msu.ru/Science/LMNS2002/28.htm).

Пойченко А. Конфлікти у громадянському суспільстві // Формування громадянського суспільства в Україні: стан, проблеми, перспективи / Заг. ред. В. І. Луговий, В.М. Князєв. – К., Видавництво УАДУ. – 2001. – С. 166-181.

Пойченко А., Хворостяний О., Ребкало В. Конфлікт у політичному житті сучасної України: теорія i технологія розв’язання. – К.: УАДУ при Президенті України, 1997. –194 с.

Политическая конфликтология: Работы российских и зарубежных авторов: Хрестоматия / Под ред. д.п.н., проф. М.М. Лебедевой и д.и.н., проф. С.В. Устинкина. М.: Н. Новгород, 2002. – 312 с.

Розанов Л. Роберт Даль: политика и конфликты. // Конфликты и консенсус. –1992. – №3. – С. 131-139.

Филипович Л. Конфлікти етнічні і регіональні: нерозв’язний вузол // Вісник НАН України. – 2000. – № 9. – С. 6 – 18.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти