ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 16. Політичний маркетинг та менеджмент.

1. Основні поняття, визначення, категорії та цілі політичного маркетингу. Види політичного маркетингу.

2. Основні етапи та принципи сегментування політичного ринку. Інструментарій політичного маркетингу.

3. Поняття, види та функції політичного менеджменту.

4. Особливості політичного маркетингу та політичного менеджменту в сучасному українському суспільстві.

 

Рекомендована література

Абулкасова А. Політичний менеджмент на рівні місцевого адміністративного управління // Політичний менеджмент. – 2008. – №4. – С. 66 – 74.

Антология организационной психологии / под ред. Б.М. Стоу, Вершина, 2005. – 712 с.

Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг: Навч. посіб.: Заг курс. – М., 2001

Багиев Г.Л. Маркетинг. Учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / Г.Л. Багиев (общ.ред.). – М.: Экономика, 1999. – 703 с.

Бебик, В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблик рилейшнз / В. М. Бебик. – К., 2005.

Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. – К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001. – 349 с.

Веймер Д.Л., Ейден Р. Аналіз політики: концепції і практика. – К.: видавництво Соломиї Павличко “Основи”, 2000. – 654 с.

Войчак А.В. Маркетинг: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни – К., 1999 – 83 с.

Головатий М.Ф. Політичний менеджмент: навч. посіб. – К., 2005 – 264 с.

Голуб Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структура. – М., 1995.

Грейсон Д.К. О”Делл К. Американський менеджмент на пороге ХХІ века. – М., 2001.

Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник. – Львів, 2001 – 624 с.

Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб.: Питер, 1999 – 560 с.

Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке./ Н.М. Макарова (пер.с англ.и ред.). – М.; СПб.; К. : Издательский дом "Вильямс", 2003. – 270 с

Єванс Дж., Берман Б. Маркетинг. – М., 1990.

Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондес. – М.; СПб.; К., 2006.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 415 с.

Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. – СПб.: Наука, 1996 – 589 с.

Лис-Маригмент Дж. Политическая маркетинговая революция. – М., 2004.

Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. для вищих навчальних закладів. – Харків, 2002.

Мейтус В.Ю., Мейтус В.В. Политическая партия: менеджмент избирательной кампании. – К.: Ника-Центр, 2005. – 120с.

Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, технологии. – М., 1999.

Мэлчоу Х. Новое политическое целевое планирование / Х. Мэлчоу ; пер. с англ. А. Булычев. – М., 2004.

О'Шоннеси Н. Феномен политического маркетинга. – М., 2003.

Пал Л. Аналіз державної політики. – К., 1999.

Полторак В.А. Политический маркетинг: учеб. пособие. – Д.: ДАУБП, 2001. – 96 с.

Попов А.В. Теория и организация американского менеджмента. – М., 1991.

Райс Ел. Маркетингові війни / Ел. Райс. – К., 2006.

Саймон Г. Менеджмент в организациях. – М., 1995.

Скаммел М. Феномен политического маркетинга: вклад М. Тетчер. – М.: Экономика, 1994 – 335 с.

Стоун Д. Парадокс політики. Мистецтво ухвалення рішень. – К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2000 – 304 с.

Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Спецвип.: Політичний менеджмент / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили; Миколаївський центр політичних досліджень / М.І. Михальченко (голова ред.кол.). – К.: Український центр політичного менеджменту, 2008. – 363с.

Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Спецвип.: Політичні технології / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили; Миколаївський центр політичних досліджень / М.І. Михальченко (голова ред.кол.). – К.: Український центр політичного менеджменту, 2008. – 151с.

Ханнеберг С., О'Шоннеси Н. Идея политического маркетинга. – М., 2002.

Черчилль Г. А. Маркетинговые исследования – СПб., 2003.

Штромайєр Г. Політика і мас-медіа / А. Орган (пер.з нім.). – К.: ВД "Києво-Могилянська академія", 2008. – 303c.

Шубін С. П. Політичний маркетинговий аналіз: метод, теорія, практика: монографія – К., 2007.

 

 

Тема 17. Світова політика та геополітика.

1. Міжнародна політика та міжнародні відносини.

Сутність понять «світова політика», «міжнародна політика», «зовнішня політика». Основні напрями у науці про міжнародні відносини. Критерії класифікації форм та видів міжнародних відносин. Визначення, характеристики та основні типи міжнародної системи. Постбіполярна міжнародна система: сутність та ознаки.

2. Визначення, етапи становлення та основні категорії геополітики.

Поняття геополітики та основні підходи до його визначення. Основні етапи становлення геополітичної думки. Дуалізм суші і моря та його концептуалізація в класичній геополітиці. Класична та сучасна геополітика: критерії розмежування. Баланс сил як поняття геополітики.

3. Україна в геополітичній стратегії світового товариства.

Геополітичні аспекти становлення незалежної України. Особливості геополітичного статусу України та необхідність його урахування в українській геополітичній доктрині. Багатовекторність української геополітичної стратегії. Національна безпека України та її геополітичні складові.

 

Лекція 8. Світова політика та геополітика.

1. Міжнародна політика та міжнародні відносини.

2. Визначення, етапи становлення та основні категорії геополітики.

3. Україна в геополітичній стратегії світового товариства.

 

Контрольні запитання

1. Основні школи в теорії міжнародних відносин.

2. Концепція політичного реалізму Г. Моргентау.

3. Поняття геополітики та основні підходи до його визначення.

4. Головні вектори сучасної української стратегії.

 

Питання для обговорення

1. Розкрийте зміст кожного вектора сучасної української стратегії. Який з них ви вважаєте пріоритетним?

2. Розкрийте геополітичну детермінанту напруженості українсько-російських стосунків.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Перерахуйте основні відмінності між біполярною та багатополярною міжнародними системами. Яка з них, на вашу думку, більш ефективна для вирішення проблем міжнародної безпеки?

2. З’ясуйте зміст понять «велика шахівниця», «чорна дірка», «зіткнення цивілізацій». Які реальні тенденції в сучасному світі відображають ці поняття?

 

Рекомендована література

Баран В., Бойко О., Верстюк В., Віднянський С., Греченко В. Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ століття / НАН України; Інститут історії України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса / Валерій А. Смолій (ред.), Юрій А. Левенець (ред.). – К.: Парламентське видавництво, 2007. – 1028с.

Бжезінський З. Україна у геостратегічному контексті / А. Іщенко (пер.з англ.). – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія.", 2006. – 102с. – (Актуальні світові дискусії).

Геополитика: антология / сост. Н. Н. Ашенкампф, С. В. Погорельская. – М., 2006.

Дашутін Г.П. Політичний ідеал: світовий досвід і сучасна Україна / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. – К.: Академ-Прес, 2006. – 304 с.

Кеннеди П. Вступая в XXI век. – М.: Весь мир, 1997. – 480 с.

Кинг А., Шнайдер Б. Первая глобальная революция. Доклад Римского клуба Перевод с англ. Д. Саприн и др. – М.: «Прогресс – Панагея», 1991. – 339 с.

Классика геополитики, XIX век: Сб. / Сост. К. Королёв. – М.:000 «Издательство АСТ», 2003.– 619 с.

Классика геополитики, XX век: Сб./ Сост. К. Королёв. – М.:000 «Издательство АСТ», 2003. – 731 с.

Крапівін О.В., Тодоров І.Я. Євроатлантична інтеграція України: навч. посібник для студ. спец. "Історія", "Політологія", "Журналістика" та "Міжнародні відносини" / Донецький національний ун-т; Науково-інформаційний центр міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці. – Донецьк : Вебер (Донецька філія), 2008. – 328c.

Кудряченко А.І. , Рудич Ф.М., Храмов В.О. Геополітика: Підруч. для студ. вищих навч. закладів.– К.: МАУП, 2004.– 293 с.

Михальченко М.І. Україна як історична реальність: запасний гравець Європи.- Дрогобич; К.: Видавнича фірма «Відродження», 2004. – 487 с.

Никифоров А.Р., Мальгин А.В., Киселёв С.Н. Три проекции Крымской идеи: Сб. статей. – Симферополь: Крым. Архив, 1995. – 80 с.

Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 черв. 2003 р. № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39.

Сирота М.Д. Україна в геополітичному просторі третього тисячоліття. – Вид. 2-ге – К.: Університецьке вид-во ПУЛЬСАРИ, 2007. – 216с.

Тихонравов Ю.В. Геополитика: Учебное пособие. – М.: ЗАО Бизнес школа «Интел-Синтез», 1998. – 368 с.

Україна в міжнародних організаціях / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України; Товариство "Знання" України ; Науково- дослідний центр правової інформатики Академії правових наук України / О.О. Макобрій (підгот.). – К.: Товариство "Знання" України, 2007. – 24с.

Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин=Ukraine in postbipolar system of international relations: Аналіт. доп. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. Кафедра міжнародних відносин та зовнішньоекономічної політики / В.А. Манжола (підгот.) – К., 2006. – 66с.

Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти / Ф.М. Рудич, Р.В. Балабан, О.П. Дергачов та ін. – К.: МАУП, 2002. – 488с.

Україна: крок у XXI століття (соціально-політичний аналіз) / В.С.Крисаченко, М.Т.Степико, О.І. Мостяєв та ін. – К.: Луцьк, 2002. – 288 с.

Україна: стратегічні пріорітети. Аналітичні оцінки – 2004 / А.С. Гальчинський (ред.). – К.: НІСД, 2004.– 343 с.

Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства : історичні, соціокультурні та геополітичні чинники розвитку відносин між двома державами і народами / НАНУ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса; [ред. кол.: Левенець Ю.А., Дергачов О.П., Перевезій В.О. та ін.]. – Київ : Знання України, 2008. – 320с.

Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 480 с.

Шаблій О. Україна у сучасних геополітичних концепціях // Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб. наук. пр.: В 3х т. – К., Луцьк, 2000 – Т.1. – с. 68-72.

 

 

Література до курсу

Основна:

1. Політологія: підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка; [ В.Г. Антоненко та ін. ]. – 3-тє вид., переробл., доп. – Київ: Академія, 2008. – 568c. – (Альма-матер)

2. Політологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів. / За ред. Цвиха В.Ф., Батрименка О.В. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009 – 629 с.

3. Політологічний енциклопедичний словник / В.Б. Авер’янов, І.В. Алєксєєнко, С.С. Андрєєв та ін.; В.П. Горбатенко (упоряд.), Ю.С. Шемшученко та ін. – К., 2004. – 428 с.

4. Політологія. Навчально-методичний комплекс. / За ред. Кирилюка Ф.М. – К., 2004.

5. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2010. – 576 с.

Додаткова:

1. Алмонд Г.. Политическая наука: история дисциплины // Полис. -1997. - № 6.

2. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. - 2-е, перероб. вид. / Пер. з англ. В. Морозова, -К.: Критика., 2001. - 271 с.

3. Антонюк О. В. Основи етнополітики:,Навч. посібник. - К.: МАуП, 2005.- 432 с.

4. Арендт Ханна. Массы и тоталитаризм // Вопросы социологии. - 1992. - T.I. - №2. - С.24-31,

5. Арістотель. Політика / Пер. з давньогрец. — 2. вид. — К.: Видавництво Соломії Павличко «ОСНОВИ», 2003. - 239 с.

6. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. - К.: МАУП, 2000.

7. Білоус А.О, Політичні об'єднання України. - К.: Україна, 1993. – С. 1-34.

8. Бостан С. К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії і практики. - Запоріжжя: Юридичний ін-т, 2005. - 540 с.

9. Гелей С, Рутар С. Кендус О. Політико-правові системи світу: Навч. посіб. - Л: Вид-во Львівської комерційної академії, 2002. - 224 с

10. Даль Р. А. Введение в теорию демократии. - М., 1992.

11. Дарендорф Р. Общество и свобода. Элементы теории социального конфликта // Социс. - 1994. - №5.

12. Демократія: Антологія / Упоряд. О Проценко.-К.: Смолоскип, 2005.

13. Дойч М. Разрешение конфликта // Соціально-политичекий журнал. - 1997. - №1.

14. Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. - М.: Академический проект, 2002, - 560 с.

15. Журавський B.C. Становлення політичних партій в українському суспільстві та їхня роль у політичному структуруванні парламенту. - К.: Парламентське видавництво, 2002. - 107 с.

16. История политических и правових учений: Учебник для вузов. -Изд. 2-е, стереотип. / Под общ. ред. В. С. Нерсесянца. 3-є изд., стереот. - М: НОРМА, 2003.- 727 с.

17. История политических и правових учений: Учебник для вузов / Под ред. Лейста. – М, 2002. - 678 с.

18. Кармазіна М. С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець XIX - початок XX століття). - К., 1998. - 351 с.

19. Кирилюк Ф. М., Батрименко О. В. Історія зарубіжних політичних вчень: Навч.-метод. посібник. - К.: TOB «XXI століття: Діалог культур», 2005. - 256 с.

20. Кирилюк Ф.М. філософія політичної ідеології: Навчальний посібник. – К. Центр учбової літератури, 2009. – 520 с.

21. Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера / Є. Причепій (ред.). - К.: ВК TOB «Тандем», 2002. - 582 с.

22. Коваленко А., Обушний М., Ткач О. Політологія. Довідник. - К., 2004. – 235 с.

23. Консерватизм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. - К.: Смолоскип, 1998. – 786 с.

24. Конституція України: Офіційний текст, прийнятий на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. (Відомості Верховної Ради України, 1996. № 30): Із змінами станом на 1 січня 2006 р. - К.: Ін Юре. 2006. - 144 с.

25. Корнхаузер В. Політика масового суспільства. // Політологічні читання. - 1992. - №1.

26. Л. Д. Лоуренс. Учасницька демократія: референдуми у теорії та на практиці / З. Гриценко (наук, ред.), Р. Ткачук (пер. з англ.). - X.: Центр Освітніх Ініціатив, 2002. -158 с.

27. Лебедева Т. П. Либеральная демократия как ориентир для постоталитарных преобразований // Полис. - 2004. - № 2. - С. 76-84.

28. Левенець Ю. А. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина XIX - початок XX століття). - К.; Стилос, 2001. - 584 с.

29. Леся Українка. Державний лад. // Людина і влада. – К., 2007. - № 1., с. 164-166.

30. Лібералізм: Антологія / Упорядн. О. Проценко, В. Лісовий.-К.: Смолоскип, 2002. – 1123 с.

31. Лісовий B.C. Культура - ідеологія - політика. - К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 1997. – с. 3-55.

32. Лок Дж. Два трактати про врядування / Пер. з англ. О. Терех, Р. Димерець. - К,: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. - 264 с.

33. Нагорна Л. П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики. - К.: Світогляд, 2005. - 316 с.

34. Націоналізм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В. Лісовий. - К.: Смолоскип, 2000. – 872 с.

35. О. Рейнолд, Б. Рейллі. Посібник з розробки виборчих систем / Г. Сеник (пер. з англ.). - К: ДП «Нора-Друк», 2003. - 168 с.

36. Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа Ю. Р. Партологія: Навчальний посібник. - Арістей, 2006. -432 с

37. Обушний М.І. Етнос і нація: проблеми ідентичності. - К., 1998.

38. Ортега-і-Гасет X. Повстання мас. - В кн.: Ортега-і-Гасет X. Вибрані твори. - К., 1994.

39. Палеха Ю.І. Іміджологія: Навч.пос. - К., 2005. - 324 с.

40. Перегудов С. П. Гражданское общество как субьект публичной политики // Полис. 2006.-№ 2-С. 139-150.

41. Платон. Держава. - К., 2000.

42. Політичні партії в Україні: Інформ.-довід, вид. / Я. В. Давидовим (го-лов, ред.). – 2 вид., доп. - К.: Атіка, 2005. - 440 с.

43. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ.навч. закладів - К., 1999.

44. Політологія. Навчально-методичний комплекс. - К., 2005.

45. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник-К.: Ценр навчальної літератури, 2004.

46. Практикум з політології. - К., 2003.

47. Рікер П. Навколо політики. - К.: "Д.Л.", 1995.

48. Рогозин Н. П. Развитие партийной системы Украйни // Полис. -2004. – с. 123-125.

49. Ротар. Н.Ю. Форми участі населення у політичних процесах: Навч.посіб.. Чернівці: Рута, 2004. - 80 с.

50. Рябіка В. Формування «середнього класу» в умовах сучасного суспільного розвитку // Політичний менеджмент. - 2004. - № З – с. 67.

51. Рябов С.Г., Томенко М.В. Основи теорії політики. - К.: Тандем, 1996

52. Салтовський О. І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку XX сторіччя). - К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. - 396 с.

53. Сіленко А. О. Соціальна держава: територія перемін. - О.: Вид. центр УДАЗ, 2000. - 278 с.

54. Ткач О.І. Модернізація політичних систем Латинської Америки (політологічний аналіз). - К., 2006.

55. Токвіль.А. Про демократію в Америці. - К., 1999.

56. Тоффлер О. Проблема власти на пороге XXI в. // Свободная мысль. - 1992. - № 2.

57. Троян С. С. Порівняльні політичні системи сучасності: Навч. посібник. - К.;НМЦВО, 2003.-266 с.

58. Українська політологія: витоки, еволюція. - К., 1995.

59. Філософія політики: Хрестоматія: У 4 т. / Авт.-упорядн.: В.П. Андрущенко (кер.) та ін. – К. Знання України, 2003. Т. І-ІV.

60. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посібник. /за ред. акад. НАН України Л. В. Губерського. – К.: Знання, 2009. – 621 с.

61. Франко І. Що таке поступ? // Людина і влада. – К., 2007. - № 1., с. 154-164.

62. Футей Б. Становлення правової держави в Україні 1991-2005 pp. - 2 вид., доп. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 351 с.

63. Цвих В.Ф. Профспілки у громадянському суспільстві: теорія, методологія, практика. - К., 2002.

64. Шабо ЖЛ. Государственная власть: конституционные пределы и порядок осуществления // Полис. - 1993.

65. Шевчук П. І. Соціальна політика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид. - Л.: Світ, 2005. - 400 с.

66. Шляхтун П.П. Парламентаризм; Словник-довідник. - К.: Парламентське вид-во, 2003.-151 с.

67. Шульга М.А. Російський дискурс геополітики. – К, 2006.

68. Шумпетер Й. А. Капіталізм, соціалізм і демократія / Пер. з англ. В. Ружицький, П. Таращук. - К: Основи, 1995. - 528 с.

69. Юрченко І. Феномен політичного лідерства // Політичний менеджмент. - 2004. – с.142.

 

Питання до заліку

 

 1. Основні концепції політичної думки мислителів Стародавнього Сходу.
 2. Загальне та особливе у поглядах Арістотеля і Платона на державу та владу.
 3. Основні концепції політичної думки доби Відродження та Просвітництва.
 4. Політичні ідеї Н. Макіавеллі.
 5. Ш. Монтеск’є про механізм забезпечення і функціонування правової держави.
 6. Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо про суспільний договір.
 7. Сучасна зарубіжна політична наука: основні напрямки дослідження.
 8. Концепція політичного лідерства М.Вебера.
 9. Розвиток політичних ідей мислителями Київської Русі.
 10. Державотворчі процеси в житті запорізького козацтва. Конституція П.Орлика.
 11. Політичні ідеї учасників Кирило-Мефодіївського товариства.
 12. Політичні погляди М. Драгоманова.
 13. Націонал-радикальний напрям в політичній думці України.
 14. Монархічно-гетьманська концепція В. Липинського.
 15. Предмет, методи, категорії і функції політології.
 16. Політика як суспільне явище і форма діяльності.
 17. Влада як соціальне явище. Концепції влади.
 18. Політична влада: сутність, особливості та ресурси.
 19. Легітимність політичної влади.
 20. Бюрократія як феномен влади та управління.
 21. Становлення теорії політичних систем. Політична система сучасної України.
 22. Сутність, структура, функції та типологія політичних систем.
 23. Політичний режим: сутність і характеристика основних різновидів.
 24. Сутність та ідейні витоки тоталітаризму.
 25. Особливості становлення політичного режиму в Україні.
 26. Соціальні та ідейні витоки демократії, її сутнісні характеристики.
 27. Концепції, ознаки та форми демократії. Особливості здійснення демократії в Україні.
 28. Держава як основний інститут політичної системи.
 29. Типи державного устрою і державного правління. Особливості становлення форми державного устрою і державного правління в Україні.
 30. Сутність та основні ознаки правової соціальної держави. Становлення правової держави в Україні.
 31. Концепція громадянського суспільства. Взаємодія громадянського суспільства і правової держави.
 32. Становлення і розвиток інститутів громадянського суспільства в Україні.
 33. Партія як суб’єкт політики. Політична опозиція.
 34. Партійні системи: специфіка побудови та функціонування.
 35. Особливості формування партійної системи в Україні.
 36. Громадсько-політичні організації і рухи в житті суспільства.
 37. Лобіювання в політичному житті суспільства. Особливості лобізму в сучасній Україні.
 38. Вибори в політичному житті суспільства.
 39. Моделі виборчих систем.
 40. Особливості становлення виборчої системи сучасної України.
 41. Необхідність, зміст, проблеми політичної реформи в Україні.
 42. Теорія еліт та елітарного правління.
 43. Сутність, типологія, шляхи формування політичної еліти. Проблеми елітаризму в сучасній Україні.
 44. Природа та типологія політичного лідерства. Політичні лідери в житті українського суспільства.
 45. Політична культура: сутність, структура, функції та типи. Політична культура сучасного українського суспільства.
 46. Політична свідомість: сутність, структура, типи.
 47. Поняття, основні етапи та чинники політичної соціалізації.
 48. Сутність, структура і функції політичної ідеології.
 49. Комунізм та соціал-демократія в політичному житті суспільства.
 50. Базові засади лібералізму як політичної ідеології.
 51. Консерватизм як ідеологія і політична течія.
 52. Політичні конфлікти: виникнення, функції, типологія, методи подолання.
 53. Природа та основні джерела походження соціальних конфліктів.
 54. Політична поведінка: поняття, типи. Проблема політичної участі громадян.
 55. Етнонаціональні спільності як суб’єкти політики. Особливості міжнаціональних відносин в Україні.
 56. Національна ідея та її історико-політичні засади.
 57. Політика і релігія. Міжконфесійні процеси в сучасній Україні.
 58. Політичний маркетинг: сутність, складові та функції в сучасному політичному житті.
 59. Міжнародні відносини і міжнародна політика. Національний інтерес та національна безпека.
 60. Україна в геополітичній стратегії світового співтовариства.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти