ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Університет банківської справи

Університет банківської справи

Національного банку України (м. Київ)

___________________________________________________________

Львівський інститут банківської справи

Кафедра банківської справи

 

 

Методичні рекомендації

Щодо виконання індивідуального завдання

З дисципліни

Фінансовий менеджмент у банку

 

для студентів спеціальностей

Банківська справа»

8.050104 «Фінанси»

 

 

Львів


Методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання з дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку» для студентів спеціальностей 8.050105 «Банківська справа», 8.050104 «Фінанси» / Уклад.: У. Я. Грудзевич, Л. Я. Слобода – Львів, 2010. – ___ с.

 

 

Укладачі: У. Я. Грудзевич, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри банківської справи;

Л. Я. Слобода, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри банківської справи.

 

 

Рецензенти: Н. І. Чухрай,доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій НУ «Львівська політехніка».

Г. П. Табачук, к.е.н, доцент, доцент кафедри банківської справи ЛІБС УБС НБУ

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри банківської справи,

протокол № _ від « » листопада 2009 року

 

 

Рекомендовано науково-методичною радою інституту

протокол № _ від « » __________ 2009 року

 

© Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, 2010


Зміст

Вступ
Завдання індивідуальної роботи та методичні рекомендації до їх виконання Завдання 1 Завдання 2 Завдання 3 Завдання 4 Завдання 5 Завдання 6 Завдання 7
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

………………………………………………………………………………

…………………………………………….


ВСТУП

Ефективне функціонування банківських інституцій в умовах економічної нестабільності суттєво залежить від фаховості, креативності, досвідченості та відповідальності фахівців, що приймають управлінські рішення у сфері управління грошовими потоками, капіталом, активами та пасивами, прибутковістю і ризиками банків. Сучасний фахівець в фінансово-кредитній сфері повинен бути здатний аналізувати не тільки економічні, а й соціально значимі проблеми, використовувати різні методи управління процесами акумулювання, розміщення коштів, установлення і забезпечення оптимального рівня прибутковості та ризиків банку, а також уміти знаходити нестандартні рішення типових завдань щодо формування та ефективного управління активами та пасивами банку для отримання максимального прибутку, забезпечення ліквідності, мінімізації ризиків та досягнення інших стратегічних завдань банківської діяльності. Сформувати фахівця, який би мав необхідні навики для управління фінансовою діяльністю банку можна завдяки поєднанню традиційних лекційних і семінарських занять та специфічних навчальних технологій у формі індивідуальних занять та тренінгів.

Одним із напрямів удосконалення навчального процесу з вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку» є виконання індивідуального завдання, метою якого є системне формування та закріплення професійних навиків, отриманих магістрами при вивченні теоретичних засад управління грошовими потоками, активами і пасивами, капіталом, ліквідністю, прибутковістю та ризиками банку.

Індивідуальне завдання передбачає розв’язання комплексної ситуаційної задачі, що виконується студентами на прикладі реально діючих на ринку банків. Під час виконання індивідуального завдання студенти отримують практичні навички застосування прогресивних технологій та сучасних аналітичних прийомів досліджень, опановують методи управління найважливішими сферами фінансової діяльності банку.

За виконання індивідуального завдання студенти отримують від 0 до 30 балів Індивідуальне завдання подається на перевірку в термін, який вказаний в індивідуальному навчальному графіку.

Важливою складовою перевірки виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку» є колективне обговорення результатів перед всіма студентами (а не перед викладачем особисто). Колективна форма обговорення результатів роботи формує у студентів відповідальність за виконану роботу, атмосферу здорової конкуренції, вміння професійно презентувати результати, змістовно і стисло відповідати на запитання як викладачів, так і своїх колег-студентів.


Завдання індивідуальної роботи та методичні рекомендації до їх виконання

 

Завдання 1

Тема 4. Система планування банківської діяльності

Кількість годин: 6

За виконання завдання студенти отримують 0-7 балів:

у т.ч.

0 балів – завдання не виконано;

2 бали – обчислення наведені при виконанні завдання здійснені правильно;

2 бали – виявлено взаємозв’язок між економічними явищами і процесами;

3 бали – складено повні та обґрунтовані висновки та рекомендації, виявлено творчий підхід до виконання завдання.

 

Завдання:

За даними звітності банку (Вісник НБУ №3 на звітну дату та даними на сайті про діяльність банківських установ, у відповідності з варіантом) небхідно:

- визначити сильні і слабкі сторони в діяльності банку, розглянуте фактори зовнішнього середовища з метою визначення теперішніх і майбутніх можливостей та перешкод;

- скласти матрицю сильних та слабких сторін, можливостей та загроз;

- відповідно до даної матриці визначте напрями стратегічного розвитку банку;

- виходячи з даних звітності банку за попередні періоди та результатів SWOT-аналізу визначити конкурентну позицію, місію банку, основні пріоритетні цілі банку на три наступні роки та основні шляхи досягнення зазначених цілей (з визначенням продуктів для великих корпоративних клієнтів, малого та середнього бізнесу, фізичних осіб, фінансово-кредитних організацій, VIP-клієнтів).

Методичні рекомендації:

Стратегічну модель діяльності банку формують на основі методу СВОТ – аналіз (SWOT-analysis). Назва цього методу складена із початкових літер у назвах об’єктів стратегічного аналізу, а саме: S – Strength (сильні сторони організації); W – Weakness (слабкі сторони організації); O – Opportunities (можливості розвитку організації); T - Treats (загрози для діяльності і розвитку суб’єкта господарської діяльності). Цей метод аналізу і прогнозування застосовують з метою виявлення основних чинників середовища діяльності банку і можливих тенденцій їхньої зміни в майбутньому через обґрунтування сильних і слабких сторін банку, можливостей і загроз зовнішнього середовища, а також встановлення взаємозв’язків між ними.

Для визначення складання матриці SWOT- аналізу банку необхідно провести аналіз макрооточення або зовнішнього середовища діяльності банку, дослідити вплив факторів мезооточення (безпосереднього оточення діяльності банку) та провести діагностику внутрішньобанківських факторів діяльності.

Аналіз зовнішнього середовища діяльності банку здійснюється для визначення ринкових можливостей і загроз для банку та передбачає дослідження впливу таких компонент: економічної, політико-правової, соціально-культурної, технологічної та демографічної. За кожною із цих компонент аналізується вплив на діяльність банку чинників, що визначені у табл.1.1.

Таблиця 1.1

Таблиця 1.3

Завдання 2

Таблиця 2.1

Нормативи капіталу

Показник Спосіб розрахунку Оптимальне значення Економічна характеристика
для універсальних банків для спеціалізованих банків
Норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспро-можності) (Н2) де, РК - регулятивний капітал банку; Ар - активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними операціями, на суму забезпечення (але не більше ніж сума основного боргу за окремою операцією) кредиту (вкладень у боргові цінні папери) безумовним зобов’язанням або грошовим покриттям у вигляді застави майнових прав, на суму дооцінки та зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику, до якої віднесено актив. Свп - сукупна сума відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами. Не менше 10% Для банків, що розпочинають операційну діяльність: - протягом перших 12 місяців діяльності - не менше 15%; - протягом наступних 12 місяців - не менше 12%; - надалі - не менше 10%.   Для спеціалізованих розрахункових (клірингових), інвестиційних банків: не менше ніж 20 %;   Відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру. Чим вище значення показника адекватності регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її приймають на себе власники банку; і навпаки: чим нижче значення показника, тим більша частка ризику, що її приймають на себе кредитори/вкладники банку
Норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3)   СА - сукупні активи Не менше 9% Для спеціалізованих розрахункових (клірингових), інвестиційних банків банків не менше ніж 12 % Відображає розмір регулятивного капіталу необхідного для здійснення банком активних операцій.

Банки, які мають регулятивний капітал менший, ніж 10 млн. євро, зобов'язані збільшити його розмір відповідно до таких вимог: а) розмір регулятивного капіталу яких більший, ніж 8 млн. євро: до 01.07.2009 - 9 млн. євро; до 01.07.2010 - 10 млн. євро;б) розмір регулятивного капіталу яких менший, ніж 8 млн. євро: до 01.01.2010 - 7 млн. євро; до 01.01.2011 - 8,5 млн. євро;

до 01.01.2012 - 10 млн. євро.

Нормативи капіталу (табл.2.1):Показники, необхідні для розрахунку ефективності використання капіталу наведені у табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Завдання 3

Завдання 4

Завдання 5

Методичні рекомендації

Ризик зміни процентної ставки – це наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок.

Одним з методів оцінки ризику зміни процентної ставки є геп-менеджмент.

Гeп — це міра процентного ризику, на який наражається банк впродовж фіксованого часового інтервалу.

GAP(t) = FA(t) - FL(t), (5.1)

де GAP(t) - величина гепу в періоді (t);

FA(t) - активи, чутливі до зміни процентної ставки в періоді (t);

FL(t) - пасиви, чутливі до зміни процентної ставки в періоді (t).

Кумулятивний геп інтегральний показник, що відбиває сту­пінь ризику процентних ставок, на який наражається банк впродовж розглянутого часового горизонту.

(5.2)

Банк може управляти цим ризи­ком, установлюючи ліміт гепу як максимально допустимий його розмір та приводячи структуру чутливих активів і зобов'язань у від­повідність з установленим лімітом. При оцінюванні ризику процентних ставок обчислюється коефіцієнт гепу як відношення чутливих активів до чутливих зобов'язань.

(5.3)

 

Індекс процентного ризику

(5.4)

Зміну маржі банку можна визначити за такою формулою:

(5.5)

 

де DP- величина зміни маржі фінансової установи протягом періоду Т

r1, r0 - прогнозована та поточна ринкові ставки

Валютна позиція - це співвідношення вимог (балансових і позабалансових) та зобов’язань (балансових і позабалансових) банку в кожній іноземній валюті. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності - відкритою. Відкрита позиція є короткою, якщо обсяг зобов’язань за проданою валютою перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за купленою валютою перевищує обсяг зобов’язань.

Валютний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют і цін на банківські метали.

Для обмеження ризику, пов'язаного з проведенням операцій на валютному ринку, що може призвести до значних втрат банку встановлюється ліміт ризику загальної відкритої (довгої/короткої)валютної позиції банку.Ліміт ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції розраховується за такою формулою: (5.6)

де ВП - загальна відкрита валютна позиція за балансовими та позабалансовими активами і зобов'язаннями банку за всіма іноземними валютами у гривневому еквіваленті (розрахунок здійснюється за звітну дату), яка визначається як сума абсолютних величин усіх довгих і коротких відкритих валютних позицій у гривневому еквіваленті окремо за кожною іноземною валютою (без урахування знака) за всіма іноземними валютами

РК - регулятивний капітал

Нормативне значення загальної відкритої(довгої/короткої) валютної позиції банку (Л13) має бути не більше ніж 30 відсотків.У цьому разі встановлюється обмеження ризику окремо для довгої відкритої валютної позиції та короткої відкритої валютної позиції банку:· загальна довга відкрита валютна позиція (Л13-1) має бути не більше ніж 20 відсотків;· загальна коротка відкрита валютна позиція (Л13-2) має бути не більше ніж 10 відсотків.

Залежність між величиною прибутків (збитків), одержаних у результаті утримання банком відкритої валютної позиції, та змінами валютних курсів на ринку, описується аналітичною моделлю:

(5.7)

 

де, Pv − прибуток (збиток) від переоцінювання валютних коштів у зв’язку з зміною валютного курсу;

sp та s − прогнозний та поточний валютний курс;

VP − валютна позиція банку.

 

 

Завдання 6

Методичні рекомендації

Ліківдність банку − це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напряміввикористання коштів (надання кредитів, інші витрати).

Різниця між сумою надходжень і сумою використання коштів показує розрив ліквідності.

• якщо наявні ліквідні кошти за обсягом перевищують їх використання – виникає позитивний розрив ліквідності – надлишок грошових засобів, який необхідно швидко інвестувати в доходні активи до виникнення потреби в грошових коштах.

• коли потреба в ліквідних засобах за обсягом перевищує їх наявність, то банк має від’ємний розрив (дефіцит) ліквідності – необхідність пошуку найдешевших і найдоступніших джерел поповнення ліквідних коштів

Можливі стратегій управління ліквідністю банку відображені у табл. 6.1.

Таблиця 6.1

Завдання 7

Методичні рекомендації

Показники прибутковості:

1. Прибутковість активів – показник ROA:

(7.1)

 

Цей показник може використовуватися для загальної оцінки ефективності використання активів (майна) банку і для оцінки діяльності керівництва банку; відображає внутрішню політику банку, професіоналізм його менеджерів, які підтримують оптимальну структуру активів і пасивів з погляду доходів і витрат. Даний показник прийнято застосовувати для порівняння прибутковості різних банків.

Оптимальне значення показника - 1.00. (мінімальне –0,75). Високе значення показника досягається за рахунок ефективної діяльності банку і високих ставок доходу від здійснення активних операцій (можливий високий операційний ризик).

2. Прибутковість капіталу – показник ROE:

(7.2)

 

Показник призначений для визначення ефективності використання коштів власників банку. Значення даного показника може перебувати в межах 10-15%, хоча оптимальне значення - не менше 15%.

3. Чистий спред:

(7.3)

 

Показник характеризує необхідну мінімальну різницю між ставками за активними і пасивними операціями, яка дасть змогу банку покривати витрати, але не принесе прибутку (визначається з метою мінімізації процентного ризику). Мінімальне значення –0%, оптимальне значення не менше 1,25%.

4. Чиста процентна маржа

(7.4)

 

За допомогою показника чистої процентної маржі можна проаналізувати здатність банку приносити чистий процентний дохід використовуючи загальні активи. Аналізуючи чисту процентну маржу, слід брати до уваги її призначення: маржа слугує для покриття витрат банку і ризиків, включаючи інфляційний, створення прибутку.

Оптимальне значення цього показника 4,5%.

5. Інший операційний дохід до загальних активів. Цей коефіцієнт показує залежність банку від непроцентних (нетрадиційних) доходів. Збільшення цього коефіцієнта може свідчити про рівень диверсифікації в платні, фінансові послуги чи нездорове намагання досягти спекулятивного прибутку для покриття дефіциту основного процентного доходу.

Оптимальне значення доходу від плати за послуги у активах 1%.

Список рекомендованої літератури

Основна література

1. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О. А. Кириченка, В.І. Міщенка − К.: Знання, 2005. − 831 с.

2. Грудзевич У. Я., Пшик Б. І. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 191 с.

3. Довгань Ж. М. Фінансовий менеджмент у банку: Навч.-метод. посібник. − Тернопіль: ТАНГ, 2002. − 119 с.

4. Любунь О. С., Грушко В. І. Фінансовий менеджмент у банку. Навч. посібник. − К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. − 296 с.

5. Операційний менеджмент у банках / НБУ; за заг. ред. Л. М. Хміль, Р. Р. Коцовської, Б. І. Пшика. – К.: УБС НБУ, 2007. – 319 с.

6. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. − 2-ге вид., доп. і перероб. − К.: КНЕУ, 2004. − 468 с.

7. Сало І. В., Криклій О. А. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посіб. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2007. -314 с.

Додаткова література

8. Аналіз банківської діяльності: Навч. посіб. / НБУ; за заг. ред У.Я. Грудзевич. – К.:УБС НБУ,2007. – 222 с.

9. Аналіз банківської діяльності: Підручник / За ред А.М. Герасимовича. − К.: КНЕУ, 2006. − 599 с.

10. Банківські операції: Підручник. – 3 – тє вид., перероб. і доп. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. А.М. Мороза. – К.:КНЕУ, 2008. – 608 с.

11. Банківський менеджмент: Навч. посібник /О. А. Кириченко, І. В. Гіленко, С. Л. Роголь та ін; За ред. О. А. Кириченка − 3-тє вид., перероб. і доп. − К.: Знання-Прес, 2002. − 438 с.

12. Бланк И. А. Управление финансовими рисками: Учеб. курс. – К: Ника-Центр, 2006. – 448 с.

13. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. — К.: Молодь, 1997. — 1000 с.

14. Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посіб. − К.: Знання, 2006. − 463 с.

15. ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. − Львів: БаК, 2001. − 624 с.

16. Козьменко С. М., Шпиг Ф. І., Волошко І. В. Стратегічний менеджмент банку: Навч. посібник. − Суми: Університетська книга», 2003. − 734 с.

17. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посібник / За ред. В. В. Вітлінського. − К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. − 251 с.

18. Мещеряков А. А. Організація діяльності комерційного банку. Навчальний посібник. ­ К.: Центр учбової літератури, 2007. – 608 с.

19. Мещеряков А. А., Лисяк Л.В. Фінансовий менеджмент у банках: Навч. посібник. − К.: Центр навчальної літератури, 2006. − 208 с.

20. Миллер Р. Л., Ван-Хуз Д. Д. Современные деньги и банковское дело: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 856 с.

21. Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. − К.: КНЕУ, 2002. − 316 с.

22. Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія. − К.: КНЕУ, 2001. − 263 с.

23. Принципи ефективного банківського нагляду. Операційно-технологічний ризик. Ризик ліквідності. Матеріали семінару підвищення кваліфікації для працівників системи Національного банку України. 5-7 вересня, Львів, 2007.

24. Пшик Б. І. Ситуаційне моделювання діяльності банку: Навч. посібник. − Л.: ЛБІ НБУ, 2003. − 191 с.

25. Рогов М. А. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2001

26. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках: Пер с англ. — М.: Catallaxy, 1994. — 820 с.

27. Система банківського менеджменту: Навч. посібник / За ред. О. С. Любуня та В. І. Грушко. − К.: ІНКОС, 2004. − 480 с.

28. Фрост Стівен М. Настольна книга банківського аналітика: Гроші, ризики і професійні прийоми / Пер. з анг.; За наук. ред.. М.В. Рудя – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Бук, 2006. – 672 с.

29. Хаб’юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету: Монографія. – Івано-Франківськ: ОІППО; Спетин: Прут Практ, 2008. – 260 с.

30. Эдгар М. Морсман-младший. Кредитний департамент банка: организация Эффективной работи / Пер. с англ.. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 257 с.

31. SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій: Навч. посіб./ За ред.. Л.В. Балабанової. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 301 с.

32. Журнали: Актуальні проблеми економіки, Банківська справа, Банковский менеджмент, Вісник Національного банку України, Вісник Української академії банківської справи, Регіональна економіка, Фінанси України та ін..

Університет банківської справи

Національного банку України (м. Київ)

___________________________________________________________

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти