ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Аналіз конкурентної складової безпосереднього середовища діяльності банку

Чинник Стан чинника Тенденції і характер впливу на діяльність банку (позитивний, негативний) Оцінка суттєвості впливу за шкалою
Небанківські фінансово-кредитні установи (як конкуренти) В регіоні широко розгалужена мережа кредитних спілок, інвестиційних фондів, страхових та лізингових компаній Показники їх діяльності мають позитивну динаміку В часи фінансової кризи створюють суттєву конкуренцію для банків в силу особливостей діяльності та несуттєвого впливу базових фінансових ризиків, більшої довіри з боку клієнтів.     - 4 бали
Клієнти (п-д державного банку) Серед клієнтів банку окрім фізичних і юридичних осіб також є КМУ, Міністерство фінансів, консульства та представництва закордонних держав Позитивний вплив, оскільки банк виступає представником уряду на міжнародному ринку, має вищий рівень довіри вкладників та інвесторів + 5 балів

 

За результатами проведеного дослідження зовнішнього середовища та безпосереднього оточення виокремлюють основні можливості і загрози функціонування банку. Можливості трактують як позитивні чинники зовнішнього середовища, які банк намагається використати для зміцнення своєї позиції на ринку (оцінені на рівні від +3 до +5 балів). Загрози, які виникають у зовнішньому середовищі повинні постійно контролюватися керівництвом з метою уникнення чи зменшення їхнього впливу на діяльність банку (оцінені від -3 до -5 балів).

На основі проведеного аналізу макросередовища та мезооточення банку визначають основні ринкові можливості і загрози функціонування банку відповідно до табл. 1.5.

 

Таблиця 1.5

Можливості та загрози функціонування банку

Ринкові можливості розвитку Загрози для діяльності і розвитку
Вдосконалення інформаційних технологій у банківській сфері Зростання темпів інфляції
Зростання іноземних інвестицій у банківський сектор Політична нестабільність
Підтримка з боку міжнародних фінансових організацій та держави Недосконалість нормативно-правової бази
……….. …………

 

Аналіз внутрішнього середовища діяльності банку здійснюється для визначення сильних і слабких сторін банку у процесі формування для визначення потенціалу і тенденцій у процесі формування конкурентних переваг та пріоритетних напрямів розвитку банку. Внутрішньобанківське середовище інтерпретується як універсальне незалежне від форми створення банку, й об’єднує всі функціональні сфери його діяльності: маркетинг, фінанси, кадрове забезпечення, корпоративне управління, бізнес-процеси, дослідження і розвиток. Кожну з цих сфер також можна охарактеризувати за допомогою основних чинників, які можуть бути джерелом як переваг, так і недоліків у роботі банку. Дослідження стану внутрішнього середовища діяльності банку здійснюється за видами чинників, що наведені у табл. 1.6.

Таблиця 1.6

Дослідження стану внутрішнього середовища діяльності банку

Компонента Найважливіші чинники
Маркетинг Банківські послуги, їх особливості; частка ринку, якість та вартість послуг, реклама, сервіс, брендінг.
Фінанси Прибутковість капіталу, прибутковість активів, капіталізація, структура кредитно-інвестиційного портфеля, ліквідність, ризики, дотримання нормативів встановлених НБУ.
Кадрове забезпечення Кваліфікація та фаховість персоналу, системи навчання і підвищення кваліфікації для працівників, плинність кадрів, форми атестації, кадрова політика.
Бізнес-процеси Кредитування, інвестування, депозитні програми, розрахунково-касове обслуговування, перекази, електронний банкінг, операції з цінними паперами.
Корпоративне управління Організаційно-правова форма створення, організаційна структура, система управління, зв’язки між акціонерами, дивідендна політика, корпоративна культура, соціальна відповідальність бізнесу

 

 

Закінчення табл.1.6

Компонента Найважливіші чинники
Дослідження і розвиток Впровадження інновацій, удосконалення технологій, розробка власного методологічного інструментарію, зокрема щодо оцінки фінансових ризиків та управління структурою капіталу, зв’язки з науковими установами і впровадження результатів їх кращих розробок у банківській сфері

 

Роль внутрішньої діагностики полягає у визначенні сильних і слабких сторін банку, порівняння їх з аналогічними даними конкурентів і оцінці позицій організації відповідно до умов зовнішнього середовища. Ступінь вагомості обраних чинників із внутрішнього середовища діяльності банку в межах кожної компоненти аналогічно оцінюють експертним методом за бальною шкалою (від 0 до +5 балів – позитивний вплив, від -5 до 0 – негативний вплив) відповідно до табл. 1.7.

Таблиця 1.7

Аналіз внурішнього середовища діяльності банку

Чинник Стан чинника Тенденції і характер впливу на діяльність банку (позитивний, негативний) Оцінка суттєвості впливу за шкалою
Кадрове забезпечення: системи навчання і підвищення кваліфікації для працівників В структурі департаменту персоналу банку є відділ, що займається підвищенням кваліфікації і навчанням працівників банків. Постійно діючі курси, тренінги і семінари для працівників. Позитивний вплив, навчаючи кадри банки зацікавлені в їх збереженні та ефективності роботи. Фаховий персонал, обєднаний корпоративними цінностями є конкурентною перевагою банку   + 4 бали
Фінанси: Ризики Високий рівень фінансових ризиків у банку, частка безнадійних кредитів у кредитному портфелі банку сягає 25%, високі ризики ліквідності Негативний вплив. Високий рівень ризикованості банку негативно позначається на прибутковості діяльності, погіршення іміджу банку на ринку, посилює фінансову нестабільність і недовіру до банківської системи   - 5 балів

 

На основі аналізу отриманої інформації визначаються сильні і слабкі сторони банку (табл. 1.8). Сильні сторони (фактори, оцінені на рівні від +3 до +5 балів) є перевагами, які банк використовує в конкурентній боротьбі і прагне зміцнити. Слабкі сторони діяльності банку (фактори, оцінені від -3 до -5 балів) мають перебувати під постійним контролем керівництва з метою їх усунення чи перетворення у переваги.

Таблиця 1.8

Сильні та слабкі сторони діяльності банку

Сильні сторони Слабкі сторони
Високий рівень фаховості персоналу, підтвердження його кваліфікації і досвіду у практичній діяльності Високий рівень фінансових ризиків у діяльності банку та відсутність комплексної системи управління ними
Використання найсучасніших інформаційних технологій Залежність від системних клієнтів
Хороша репутація на українському фінансовому ринку та серед клієнтів як стабільного та надійного банку Слабо диверсифікована структура кредитно-інвестиційного портфеля банку, зосередження активів у ризикових сферах
……….. …………

 

Обгрунтувавши ринкові можливості і загрози та сильні і слабкі сторони діяльності банку будують матрицю SWOT- аналізу (рис.1.1).

 

сили Внутрішні слабкості  
Зовнішні можливості Сила і можливість Слабкість і можливість
загрози Сила і загроза Слабкість і загроза
             

Рис. 1.1. Матриця SWOT- аналізу

Відповідно до даної матриці визначають напрями стратегічного розвитку банку:

- використання сильних сторін банку для реалізації ринкових можливостей (найбажаніша та найперспективніша стратегія);

- використання сильних сторін банку для запобігання та мінімізації негативного впливу ринкових загроз;

- мінімізація слабких сторін банку за рахунок використання привабливих ринкових можливостей;

- мінімізація недоліків у внутрішньому середовищі банку та одночасне нівелювання потенційних ринкових загроз (найбільш складна, але водночас найбільш поширена в умовах вітчизняної банківської діяльності стратегія).

Завдання 2

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти