ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 10. Управління ліквідністю банку

 

Кількість годин: 2

 

За виконання завдання студенти отримують 0-3 бали:

у т.ч.

0 балів – завдання не виконано;

1,5 бали – обчислення наведені при виконанні завдання здійснені правильно; виявлено взаємозв’язок між економічними явищами і процесами;

1,5 бали – складено повні та обґрунтовані висновки та рекомендації, виявлено творчий підхід до виконання завдання.

 

Завдання:

На підставі даних звітності банку необхідно:

- оцінити розрив ліквідності банку;

- оцінити ефективність вибору банком стратегії трансформації активів, запозичення ліквідних засобів, збалансованого управління ліквідністю.

На підставі проведених розрахунків студентам необхідно вказати висновки та рекомендації щодо вдосконалення управління ліквідністю банку.


Методичні рекомендації

Ліківдність банку − це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напряміввикористання коштів (надання кредитів, інші витрати).

Різниця між сумою надходжень і сумою використання коштів показує розрив ліквідності.

• якщо наявні ліквідні кошти за обсягом перевищують їх використання – виникає позитивний розрив ліквідності – надлишок грошових засобів, який необхідно швидко інвестувати в доходні активи до виникнення потреби в грошових коштах.

• коли потреба в ліквідних засобах за обсягом перевищує їх наявність, то банк має від’ємний розрив (дефіцит) ліквідності – необхідність пошуку найдешевших і найдоступніших джерел поповнення ліквідних коштів

Можливі стратегій управління ліквідністю банку відображені у табл. 6.1.

Таблиця 6.1

Стратегії управління ліквідністю

Вид стратегії Основні положення
Стратегія трансформації активів Управління ліквідністю через активи, а саме нагромадження високоліквідних активів, які повністю забезпечують потреби ліквідності банку. Ліквідність характеризується як запас. Це традиційний і найпростіший підхід, але водночас і дорогий з погляду вартості (втрата майбутніх доходів).
Стратегія запозичення ліквідних засобів   Управління ліквідністю через пасиви, а саме запозичення грошових коштів. Ліквідність розглядається як потік. Необхідна умова: високий ступінь розвитку фінансових ринків (міжнародна практика з 60-х років). Найчастіше використовується великими міжнародними банками. Супроводжується підвищенням ризику зміни процентних ставок та ризику доступності запозичених коштів.
Стратегія збалансованого управління ліквідністю Частина попиту на ліквідні кошти задовольняється за рахунок нагромадження високоліквідних активів, а решта − за допомогою проведення операцій запозичення коштів. Перевага – гнучкість, яка дозволяє найбільш вигідно поєднувати різні джерела поповнення ліквідних коштів в залежності від економічних умов та змін в ринкових цінах. Втілюється через механізм відкриття кредитних ліній.

Завдання 7

Тема 11. Управління прибутковістю банку

Кількість годин: 2

 

За виконання завдання студенти отримують 0-3 бали:

у т.ч.

0 балів – завдання не виконано;

1,5 бали – обчислення наведені при виконанні завдання здійснені правильно; виявлено взаємозв’язок між економічними явищами і процесами;

1,5 бали – складено повні та обґрунтовані висновки та рекомендації, виявлено творчий підхід до виконання завдання.

 

Завдання:

На підставі розрахунків проведених у індивідуальному завданні (теми 9) необхідно розрахувати зміни показників прибутковості банківської установи унаслідок змін процентних ставок та валютних курсів, виходячи з поточної ситуації на ринку.

За даними балансу та звіту про фінансові результати оцінити зміну показників прибутковості банку за 3 роки та вказати можливі напрями їх підвищення.

 

Методичні рекомендації

Показники прибутковості:

1. Прибутковість активів – показник ROA:

(7.1)

 

Цей показник може використовуватися для загальної оцінки ефективності використання активів (майна) банку і для оцінки діяльності керівництва банку; відображає внутрішню політику банку, професіоналізм його менеджерів, які підтримують оптимальну структуру активів і пасивів з погляду доходів і витрат. Даний показник прийнято застосовувати для порівняння прибутковості різних банків.

Оптимальне значення показника - 1.00. (мінімальне –0,75). Високе значення показника досягається за рахунок ефективної діяльності банку і високих ставок доходу від здійснення активних операцій (можливий високий операційний ризик).

2. Прибутковість капіталу – показник ROE:

(7.2)

 

Показник призначений для визначення ефективності використання коштів власників банку. Значення даного показника може перебувати в межах 10-15%, хоча оптимальне значення - не менше 15%.

3. Чистий спред:

(7.3)

 

Показник характеризує необхідну мінімальну різницю між ставками за активними і пасивними операціями, яка дасть змогу банку покривати витрати, але не принесе прибутку (визначається з метою мінімізації процентного ризику). Мінімальне значення –0%, оптимальне значення не менше 1,25%.

4. Чиста процентна маржа

(7.4)

 

За допомогою показника чистої процентної маржі можна проаналізувати здатність банку приносити чистий процентний дохід використовуючи загальні активи. Аналізуючи чисту процентну маржу, слід брати до уваги її призначення: маржа слугує для покриття витрат банку і ризиків, включаючи інфляційний, створення прибутку.

Оптимальне значення цього показника 4,5%.

5. Інший операційний дохід до загальних активів. Цей коефіцієнт показує залежність банку від непроцентних (нетрадиційних) доходів. Збільшення цього коефіцієнта може свідчити про рівень диверсифікації в платні, фінансові послуги чи нездорове намагання досягти спекулятивного прибутку для покриття дефіциту основного процентного доходу.

Оптимальне значення доходу від плати за послуги у активах 1%.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти