ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Правила скорочень у текстах документів.

Скорочення найменувань, яке нерідко застосовується в текстах документів, має відповідати нормативним вимо­гам орфографії та пунктуації, а також принципам абревіа­турного утворення, викладеним у державних стандартах. Абревіація — це спосіб утворення складноскорочених слів шляхом додавання усічених основ чи усічених і пов­них слів. Цей спосіб діє тільки в системі іменників. За зна­ченням абревіатури еквівалентні твірним словосполучен­ням.

Розрізняють кілька типів складноскорочених слів: 1) абревіатури, що утворилися з початкових літер кож­ного слова словосполучення: УЗС, ВДТ, СПУ та ін.; 2) абревіатури, утворені з початкових звуків слів, які входять до словосполучення: З АЗ, НОН та ін.; 3) абревіатури, складові частини яких становлять початкові склади чи частини основ слів, що утворюють словослучення: міськрада, обком, військкомат і т. ін.; 4) абревіатури змішаного типу, які утворюються з абревіатури і повного слова: НДІвугілля, завкадрів, замдиректора та ін.; 5) абревіатури, що складаються з частини основи і пов­ій ті слова: Дніпроспецсталь, Укрвугілля тощо; 6) абревіатури, запозичені з інших мов: Бі-Бі-Сі, АПН та ін.

Абревіатури можуть писатися як з великої, так і з малої літери.

З великої літери завжди пишуться буквені абревіатури (КНР, МТС, СП та ін.) і складноскорочені слова — назви установ і організацій, якщо вони походять від власних імен (ДУМ, Євросоюз, Профвидав тощо). Причому всере­дині абревіатур крапки після скорочень не ставляться.

Від абревіатур слід відрізняти умовні графічні скорочення, які вимовляються повністю й скорочуються тільки на письмі. Скорочуватися практично може будь-яке слово. Не скорочуються віддієслівні іменники зі значенням абстрактної дії.

Скорочені слова можуть походити від простих слів. Перш за все, це скорочені позначення посад, звань, геогра­фічних понять, топонімічних найменувань, які вжива­ються поряд з іменами власними і після яких ставиться крапка: с. Іванівка, ст. Кайдак, Котелевський р-н, Полтавська обл., інж. Семенов, проф. Петренко, акад. Шевченко, доц. Лановий.

До найпоширеніших загальноприйнятих скорочень належать такі: ім. імені, і т. д. і так далі, і т. ін. — і таке інше, напр. наприклад, пор. — порівняй тощо.

Не ставиться крапка на позначення фізичних, метрич­них величин, валют лише після цифрових назв: 17 год 45 хв, 250 г, 200 грн, ЗО м, 20 мм, 10 см. При цьому зберігається написання великих та малих літер і дефісів, як і в повних назвах: півн.-сх. (північно-східний}, півд.-зах. (південно-західний).

Не ставиться крапка після скороченого слова, яке по­значає одиницю часу: 17 год 45 хв. Слово «рік» скорочуєть­ся тільки після цифр: 2001 р.

Періоди позначаються таким способом:

· за відсутності прийменників «з...до»: 1999—2000 рр.;

· за наявності прийменників «з...до»: з 1999р. до 2000р.;

· при позначенні облікових (адміністративно-господарських, навчальних) років: 1999/2000 н. р. (можливий варіант — 1999/00 н.р.)

· в інших випадках: 1999—2000 рр.;

· при написанні дати змішаним способом: 15 травня
1999р.

Не вживаються в тексті документів:

· слово «місяць» у контексті з назвою місяця: у жовтні 2001р.;

· скорочення «ц. р.» (цього року) — потрібно вказати рік;

· подвоєне позначення параграфів, номерів, процентів: М 5, 7,12,17; 50—60 % — (варіант: 50... 60 %) і т. ін.

· лапки при назвах марок машин, механізмів, верстатів і т. ін.: ВАЗ-2107, ГАЗ-51 (якщо скорочення стоїть
після цифр, то індекс пишеться разом: МУЛ-18Д).

Написання повторюваних у тексті скорочень має бути уніфікованим (неможливо в одному тексті вживати різні скорочення на кшталт Ів.Ів. Петренко, І.І. Петренко, І. Петренко).

При скороченні слова треба зважати на те, щоб частина слова, яка залишається:

· давала змогу легко й безпомилково відновити повне
слово: філос., філол., не філ.; асист., асп., не ас.; дієприкм.,
дієприсл.,
не дієпр.;

· закінчувалася на приголосний (крім однолітерних
скорочень): архіт., не архіте.;

· за збігу в кінці двох однакових приголосних закінчу­
валася на одному з них: осін., не осінн. (від осінній);

· І) на збігу в кінці декількох різних приголосних закінчилася на останньому з них: геогр. не геог.

Якщо скорочення стосується декількох поспіль чисел, назв, імен та ін., то його ставлять тільки раз — перед таким рядом чи після нього: на рис. 5, 7,17; завдовжки 5, 25,50, 100 м тощо.

Позначення цифрової інформації в документах.

У сучасному документуванні вироблені певні правила позначення чисел.

Числа обов'язково треба писати літерами тоді, коли:

1. Однозначні числа стоять у непрямому відмінку: клас обладнали п'ятьма комп'ютерами;

2. Збіг декількох чисел у цифровій формі може усклад­нити читання: п'ять 30-місних автобусів;

3. Кількісний числівник починає собою речення: Ми вирішили. П'ять комп'ютерів закупимо вже сьогодні.

Цифрову форму чисел рекомендують писати:

1. Якщо однозначні цілі числа (навіть у непрямих відмінках) стоять у ряді з дво- і багатозначними: після серії 5,7 і 12 вправ;

2. Якщо однозначні цілі числа утворюють сполучення з одиницями фізичних величин, грошовими одиницями тощо: за маси 7 кг, ціна 7 грн, 7 дол.;

3. У текстах управлінських і наукових документів: перевиконання завдання на 3 %.

Числа в цифровій формі, починаючи з чотиризначних, варто розбивати на групи (по три цифри) справа наліво: 888 777 521 м. Не розбивають на групи цифри в числах, які позначають номер, у марках машин і механізмів, у позначеннях нормативних документів: № 79945. Крапку в пробілах між цифровими групами багатозначного числа ставити не можна.

Літерно-цифрова форма чисел рекомендується для по­значення круглих чисел (тисяч, мільйонів, мільярдів) у вигляді поєднання цифр зі скороченням тис., млн, млрд: 6 млрд, 49 млн, 25 тис.; у спеціальній літературі до таких сполучень приєднують позначення фізичних величин, грошових одиниць тощо: 20 млн км; ЗО млрд грщ у публі­цистичних текстах рекомендовано відмовлятися не від лі­терно-цифрової форми числівників, а від скороченого по­значення одиниць величин (тобто заміняти останні повни­ми назвами): 25 млн кілометрів, 500 тис. вольт.

Великі числа в діапазоні значень за цифрової форми чи­сел передають зі збереженням усіх нулів: 15 00020 000 м, а не 15—20 000 м. За літерно-цифрової форми чисел мож­на пропускати в першому числі позначення тис., млн, млрд: 20—30 тис. м, не обов'язково 20 тис. ЗО тис. м.

Номери телефонів прийнято писати, відокремлюючи дефісом по дві цифри справа наліво: 2-12-93-47. Можна відокремлювати крайню ліву групу в три цифри: 212-93-47.

У написанні порядкових числівників треба керуватися такими правилами:

1. Якщо текст потребує написання порядкового числівника з використанням цифр, то відмінкове закінчення має
бути однолітерним, коли перед останньою буквою числівника стоїть літера, що позначає голосний звук: п'ятий -5-й. Нарощення має бути дволітерним, якщо перед останньою буквою числівника стоїть літера, що позначає приголосний звук: п'ятого 5-го.

2.Не можна додавати нарощення відмінкових закінчень до номерів томів, розділів, сторінок, таблиць тощо, якщо родове слово (том, розділ та ін.) стоїть перед ними: в томі 6, на с. 35, у табл. 11.

3. Не можна додавати нарощення відмінкових закінчень до дати (років і чисел місяця), якщо слово рік або назва місяця стоїть після числа: у 2002році, 7 січня 2000року, а не у 2002-му році, 7 січня 2000-го року.

4. Якщо слово рік чи назва місяця пропущені, або їх
поставлено перед числом, або окремо від числа позначено іншим словом, то відмінкові закінчення рекомендується нарощувати: у січні, числа 20-го; рік 2002-й; настав 2000-й; концерт перенесли з 15лютого на 22-ге; 20-го квітня.

5. У публіцистичних і художніх текстах треба надавати перевагу літерній формі написання порядкових числівників; у двадцять першому столітті; у сороковому році.

6. Римськими цифрами позначають номери виборних органів; спортивних змагань; цифрові позначення в іменах імператорів, королів та ін.; позначення кварталів року тощо: Карл XII, XXII Олімпійські ігри, IIIIVквартали.

Рекомендовано таке написання дат і періодів:

1. Період, обмежений двома роками або роком і десятиріччям: у 1991 — 1995рр., не у 199195 рр. Останню форму написання можна використовувати тільки в довідкових виданнях, які вимагають особливої компактності.

2. Усі види некалендарних років, які починаються в році, а закінчуються в іншому, пишуть так: у навчальному році.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти