ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МЕТА І ЗАДАЧІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРАКТИКИ

МАРІУПОЛЬ – 2013

 

 

УДК 378.147.88:658 (073)

 

Програма виробничої (економічної) практики і методичні рекомендації щодо її виконання (для студентів для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Укл. Мацука В.М. - Маріуполь: МДУ, 2013. - 24 с.

 

Сформульовані мета і задачі виробничої (економічної) практики, розроблені програма, режим і процедура проходження практики. Характеризується конкретністю і системним підходом до підготовки студентів з напряму 6.030601 менеджмент.

Відповідає “Положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України” від 8 квітня 1993 р. №93, навчальному плану спеціальності і кваліфікаційній характеристиці бакалаврів з менеджменту.

Рекомендується студентам усіх форм навчання.

 

 

Затверджено на засіданні

кафедри менеджменту

протокол № 6 від 23.01.2013 р.

 

ББК 65.291.21р31я73

 

© МДУ, 2013

ЗМІСТ

 

Вступ ........................................................................................................................................
Бази практики...........................................................................................................................
Мета і задачі економічної практики.......................................................................................
Програма економічної практики…………………………………………………………….
Перелік індивідуальних завдань  
Спеціалізація «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу»………………………….
Спеціалізація «Менеджмент туристичної індустрії» ……………………………………
Спеціалізація «Регіональне управління» ………………………………………………...
Календарний графік.................................................................................................................
Вимоги до звіту з практики.....................................................................................................
Організація і керівництво практикою....................................................................................
Підведення підсумків практики..............................................................................................
Література…………………………………………………………………………………….
Додатки.....................................................................................................................................

 

 

 

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ (ЕКОНОМІЧНОЇ) ПРАКТИКИ І

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ

(за вимогами ECTS)

 

Курс: третій   Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика ознайомчої практики
Кількість кредитів ECTS : 3 Модулів: 2 Змістових модулів: 2 Загальна кількість годин: 108 Тривалість економічної практики: 2 тижні   Менеджмент   бакалавр Обов’язкова Рік підготовки: 3 Семестр: 6 Вид контролю: залік (Д)

ВСТУП

Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки бакалаврів у вищому навчальному закладі, передбаченою навчальним планом спеціальності, та спрямована на оволодіння студентами системою професійних вмінь та навичок, а також первинним досвідом професійної діяльності, і має сприяти саморозвитку студента. Практична підготовка покликана не тільки забезпечити формування професійних умінь, але й професійної здатності і рис особистості менеджера.

Програма економічної практики -це основний навчально-методичний документ, який визначає ціль, завдання, зміст і порядок проведення, форми та методи контролю і підведення підсумків економічної практики студентів.

Програма забезпечує комплексний підхід до організації практичної підготовки студентів, при дотриманні принципів системності, безперервності та послідовності навчання студентів у відповідності з затвердженою кваліфікаційною характеристикою бакалавра з напряму 6.030601 менеджмент.

Економічну практику студенти проходять на ІІІ курсі в 6 семестрі. Тривалість практики становить 2 тижні.

При необхідності зміщення термінів або тривалості практики (за вимогою окремих підприємств або організацій) кафедра менеджменту представляє відповідні корективи і обґрунтування навчальній частині для затвердження.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту програми виробничої практики, рекомендованою Європейською кредитно-трансферною системою (ECTS) та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 

 

БАЗИ ПРАКТИКИ

Базами виробничої практики можуть виступати державні установи та організації, підприємства різних форм власності та організаційно-правових форм, які є юридичними особами та здійснюють один чи декілька видів економічної діяльності.

Підприємства (організації), які виступають базами практики, повинні відповідати наступним вимогам:

Ø застосовувати передові форми та методи ведення господарства та управління;

Ø мати сучасний рівень розвитку техніки і технологій;

Ø мати високий рівень організації виробничого процесу та культури праці;

Ø надавати можливості забезпечення послідовного проведення всіх видів практики;

Ø мати постійні ділові контакти з Маріупольським державним університетом.

Високий рівень професіоналізму фахівців базових підприємств повинен забезпечувати можливість сприяння студентам у здобутті професійних умінь та навичок.

Закріплення баз практики здійснюється на основі довгострокових ділових контактів Маріупольського державного університету з підприємствами (організаціями), а також розвитку співробітництва між ними у справі підготовки фахівців відповідної галузі.

Офіційним документом для проходження практики студентів на підприємстві є Договір, який укладається між університетом та підприємствами різних форм власності.

Студенти мають право самостійно обирати бази практики. Але про це вони повинні попередити керівництво кафедри менеджменту відповідним листом (форму листа наведено у додатку А), підписаним керівництвом підприємства або організації не пізніше, ніж за один місяць до початку практики. Даний термін необхідний для оформлення документів щодо проходження практики.

Розподіл студентів за базами практики та призначення керівників проводиться кафедрою менеджменту, погоджується з навчальним відділом, відділом з організації практики та працевлаштування випускників і оформлюється наказом ректора.

 

 

МЕТА І ЗАДАЧІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Мета економічної практики - закріпити теоретичні знання, отримані за трьохрічний період навчання, практичною діяльністю; опанувати загальні прийоми та методи прийняття управлінських рішень; ознайомитися зі змістом і завданнями економічної діяльності.

Основні напрями діяльності, у яких відбувається практична підготовка студентів - економічна, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська.

Головні завдання економічної практики:

- ознайомитися зі сферами діяльності менеджерів;

- проаналізувати економічною діяльністю підприємства;

- охарактеризувати господарсько-фінансові операції підприємства;

- опанувати методи прийняття управлінських рішень.

Під час проходження практики студенти ознайомлюються з реальними ситуаціями, які потребують вирішення в умовах існуючих інформаційних, нормативних та ресурсних обмежень, вивчають економічну діяльність та структуру управління підприємством.

 

Перелік можливих індивідуальних завдань

 

«Спеціалізація «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу»

Завдання від кафедри

1. Проаналізувати маркетингове середовище підприємства: макрофактори (економічні, політичні, соціальні, демографічні, науково-технічні тощо).

2. Проаналізувати маркетингове середовище підприємства: мікрофактори (постачальники, покупці, конкуренти, маркетингові посередники, контактні аудиторії і т.п.).

3. Оцінити стан та динаміку попиту на продукцію підприємства.

4. Спрогнозувати результати виробничої діяльності підприємства готельно-ресторанного бізнесу.

5. Оцінити глибину, широту, насиченість асортименту; розробити плани збуту продукції.

6. Проаналізувати економічні показники діяльності підприємства.

7. Оцінити фінансово-майновий стан підприємства.

Можливі інші напрями завдань (в залежності від конкретних умов) за профілем спеціальності та особливостями спеціалізації.

Завдання від підприємства

1. Скласти положення про структурні підрозділи підприємства (організації).

2. Скласти план особистої роботи менеджера-економіста (на місяць, рік) на основі аналізу використання робочого часу.

3. Розробити посадову інструкцію менеджера-економіста.

4. Охарактеризувати систему документообігу на підприємстві.

5. Вивчити процедуру складання документів, необхідних для обслуговування клієнтів.

6. Скласти договір про співробітництво з контрагентом (на постачання продукції, на надання послуг і т. ін.).

7. Вивчити процедуру створення підприємства готельно-ресторанного бізнесу.

Можливі інші найменування завдань, але їх обсяг не повинен перевищувати часу практики, передбаченого календарним графіком.

Завдання від кафедри

1. Проаналізувати маркетингове середовище підприємства: макрофактори (економічні, політичні, соціальні, демографічні, науково-технічні тощо).

2. Проаналізувати маркетингове середовище підприємства: мікрофактори (постачальники, покупці, конкуренти, маркетингові посередники, контактні аудиторії і т.п.).

3. Обґрунтувати виробничу програму туристичного підприємства.

4. Проаналізувати динаміку та структуру реалізованих туристичних продуктів.

5. Визначити фактори ризику в діяльності туристичного підприємства.

6. Проаналізувати економічні показники діяльності підприємства.

7. Оцінити фінансово-майновий стан підприємства.

Можливі інші напрями завдань (в залежності від конкретних умов) за профілем спеціальності та особливостями спеціалізації та особливостями спеціалізації.

Завдання від підприємства

1. Скласти план особистої роботи менеджера-економіста (на місяць, рік) на основі аналізу використання робочого часу.

2. Розробити посадову інструкцію менеджера-економіста.

3. Охарактеризувати систему документообігу на підприємстві.

4. Вивчити процедуру складання документів, необхідних для обслуговування клієнтів (туристичний ваучер, страховий поліс, транспортний квиток і т. ін.).

5. Скласти договір про співробітництво з контрагентом (агентська угода, договір на обслуговування туриста).

6. Скласти номенклатуру послуг туристичного підприємства.

7. Вивчити процедуру створення турагентства (туроператора).

Можливі інші найменування завдань, але їх обсяг не повинен перевищувати часу практики, передбаченого календарним графіком.

Завдання від кафедри

1. Охарактеризувати систему муніципальних організацій м. Маріуполь.

2. Проаналізувати державно-економічне регулювання діяльності регіональних організацій.

3. Вивчити нормативно-правову базу функціонування муніципальних установ в Україні.

4. Охарактеризувати вплив зовнішніх факторів на процес прийняття економічних та управлінських рішень.

5. Визначити потенційних споживачів муніципальної організації.

6. Оцінити прибутковість регіональної організації та виявити шляхи її підвищення.

7. Провести діагностику фінансово-економічного становища регіональної організації.

Можливі інші напрями завдань (в залежності від конкретних умов) за профілем спеціальності та особливостями спеціалізації та особливостями спеціалізації.

Завдання від підприємства

1. Охарактеризувати особливості професії менеджера-економіста в установах регіонального управління.

2. Розробити посадову інструкцію менеджера-економіста.

3. Охарактеризувати систему документообігу в муніципальній установі.

4. Охарактеризувати систему планування діяльності установи (підрозділу).

5. Проаналізувати систему контролю за виконанням управлінських рішень.

6. Охарактеризувати документи, необхідні для укладання угод з постачальниками ресурсів та споживачами послуг муніципальної установи.

7. Проаналізувати основні напрями та результати діяльності установи регіонального управління.

Можливі інші найменування завдань, але їх обсяг не повинен перевищувати часу практики, передбаченого календарним графіком.

Календарний графік

Календарно-тематичний план економічної практики складається аналогічно відповідним планам проходження інших видів практики. Але залежно від тривалості практики на виконання її програми відводиться неоднаковий період часу. Узагальнено інструктивна нарада і вручення документації на кафедрі, оформлення на базі практики та проходження інструктажу з правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і охорони праці повинні займати не більше 15% від загального часу практики; вивчення організаційної структури, структури управління підприємством (установою, організацією), виробництва і управління - 15%; аналіз виробничо-економічної діяльності підприємства (установи) відповідного профілю – 25%. Найбільшу долю від загального часу практики займають практична діяльність на посаді помічника менеджера-економіста або його дублера та виконання індивідуальних завдань кафедри і підприємства – 35%. На оформлення звіту і інших документів з практики, захист звіту відводиться не більше 10% від загального часу практики.

Календарно-тематичний план і графік проходження ознайомчої практики студентами наведені нижче.

 

№   Види робіт, що виконуються або їх тематика Кількість календарних робочих днів
1. Інструктивна нарада і вручення документації на кафедрі.   0,5
2. Оформлення на базі практики. 0,5
3. Проходження інструктажу з правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і охорони праці.   0,5
4. Вивчення організаційної структури, структури управління підприємством (установою, організацією).     1,5
5. Аналіз виробничо-економічної діяльності підприємства (установи) відповідного профілю.   2,5
6. Практична діяльність помічника менеджера-економіста або його дублера.   2,5
7. Виконання індивідуальних завдань кафедри і підприємства.
8. Оформлення звіту і інших документів з практики.   0,5
9. Захист звіту з практики. 0,5
Разом

 

Час вказано у календарних робочих днях із розрахунку п’ятиденного робочого тижня. Календарно-тематичний план обов’язково погоджується з керівниками практики та підписується ними.

Для визначення завдань на практику, проведення поточних записів набутих вмінь при виконанні роботи, оцінки результатів практики призначено щоденник практики (додаток Г). Щоденник заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про роботу студента на практиці.

 

Вимоги до звіту з практики

Звіт оформляється за вимогами державного стандарту України №3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення” та методичними рекомендаціями кафедри менеджменту МДУ щодо виконання та оформлення звітів з практики.

Звіт друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм). Використовується 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль -13. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка чорного кольору середньої жирності.

Текст звіту необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 20 мм, праве – не менш 10 мм, верхнє – не менш 20 мм, нижнє – не менш 20 мм.

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами у правому верхньому куті сторінки. Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок.

Обсяг звіту (мінімальний) для економічної практики складає 25 стор. У даний обсяг не включаються додатки, форми звітності, договорів, положень і т.п. В нього входить:

Ø титульний аркуш (див. додаток Б) - перша стор. (не ставиться);

Ø зміст - друга стор. (не ставиться);

Ø вступ - третя стор. (не ставиться) і далі стор. по порядку;

Ø основна частина - зміст звіту;

Ø висновки (на 1-2 стор.)

Ø список використаної літератури (1-2 стор.).

У вступі відбивається коротка історія становлення підприємства (установи), визначення його ролі і місця в системі підприємств відповідної галузі.

У висновках студент перелічує коротко виконану на базі практики роботу, чому новому навчився, якими методиками і практичними навичками оволодів, що йому заважало в зборі, обробці і аналізі матеріалу, з чим би він хотів ознайомитися ще і скільки для цього потрібно часу.

ОСНОВНА ЧАСТИНА ЗВІТУ ПОВИННА МІСТИТИ НАСТУПНІ РОЗДІЛИ:

І. Для студентів спеціалізації «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу»

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

1. Організаційна структура та структура управління підприємством.

2. Загальна характеристика технології обслуговування на підприємстві.

3. Аналіз господарсько-економічної діяльності підприємства.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

4. Індивідуальне завдання від кафедри (його назва)

5. Індивідуальне завдання від підприємства (його назва).

ІІ. Для студентів спеціалізації «Менеджмент туристичної індустрії»

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

1. Організаційна структура та структура управління підприємством.

2. Загальна характеристика технології створення туристичного продукту на

підприємстві.

3. Аналіз господарсько-економічної діяльності підприємства.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

4. Індивідуальне завдання від кафедри (його назва)

5. Індивідуальне завдання від підприємства (його назва).

ІІІ. Для студентів спеціалізації «Регіональне управління»

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

1. Організаційна структура установи.

2. Система управління та повноваження посадових осіб муніципальної установи.

3. Аналіз економічної діяльності установи.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

4. Індивідуальне завдання від кафедри (його назва)

5. Індивідуальне завдання від підприємства (його назва).

Звіт перевіряє, оцінює роботу студента і характеризує його діяльність керівник практики від підприємства. Остання сторінка звіту з економічної практики – довідка з бази практики з підписом керівника практики від підприємства, печаткою і вказаними термінами проходження практики (див. Додаток В). Потім звіт здається на перевірку керівнику практики від кафедри. Одночасно призначається день захисту звіту і склад комісії із захисту.

 

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра менеджменту

 

 

 

 

ЗВІТ

Керівник практики від

кафедри ________ ______________

(підпис) (П.І.Б., вчена ступінь,

вчене звання, посада)

 

Маріуполь – 2013

 

Додаток В

ДОВІДКА

 

Видана __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента)

в тому, що він (вона)дійсно проходив (ла) практику з _______ по_________ в __________________________________________________________________

(назва підприємства)

 

 

Керівник практики

від підприємства ________________ Ініціали, прізвище

(підпис)

 

 

Примітка:

Довідка оформлюється

- На фірмовому бланку;

- Підпис керівника засвідчується круглою печаткою.

 

 

Додаток Г

 

 

______________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

___________________________________________________________________

(вид і назва практики)

студента ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Інститут, факультет, відділення________________________________________

 

Кафедра, циклова комісія _____________________________________________

 

освітньо-кваліфікаційний рівень_______________________________________

 

напрям підготовки ___________________________________________________

 

спеціальність_______________________________________________________

(назва)

_________ курс, група _______________

 

 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року

 

____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи “___” ____________________ 20___ року

 

_____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

Календарний графік проходження практики

 

№ з/п Назви робіт Тижні проходження практики Відмітки про виконання
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Керівники практики:

від вищого навчального закладу ______ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

від підприємства, організації, установи ______ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

 

Робочі записи під час практики

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

_______________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________

______________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка

«______» __________________ 20 __ року

 

 

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата складання заліку „____”_______________20____року

Оцінка:

за національною шкалою____________________

(словами)

кількість балів _________________________________

(цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________

Керівник практики від вищого навчального закладу

____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

Примітки:

1. Форму призначено для визначення завдань на практику, проведення поточних записів набутих вмінь при виконанні роботи, оцінки результатів практики. Заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про роботу студента на практиці.

2. Формат бланка А5 (148 210 мм), брошура 8 сторінок разом з обкладинкою з карткового паперу.

 

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ (ЕКОНОМІЧНОЇ) ПРАКТИКИ І

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ

для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

 

Розробники: Мацука В.М.

Виготовлення оригінал-макету

 

Підписано до друку р. Формат 60х84 1/8

Друк-Rizo. Гарнітура Times New Roman-12

Обсяг – ______ др. арк. Наклад ______ прим.

Замовлення №

 

 
 


Маріупольський державний університет

Видавничо-поліграфічний центр

Адреса університету і видавництва:

м.Маріуполь, пр. Будівельників, 129-а

 

МАРІУПОЛЬ – 2013

 

 

УДК 378.147.88:658 (073)

 

Програма виробничої (економічної) практики і методичні рекомендації щодо її виконання (для студентів для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Укл. Мацука В.М. - Маріуполь: МДУ, 2013. - 24 с.

 

Сформульовані мета і задачі виробничої (економічної) практики, розроблені програма, режим і процедура проходження практики. Характеризується конкретністю і системним підходом до підготовки студентів з напряму 6.030601 менеджмент.

Відповідає “Положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України” від 8 квітня 1993 р. №93, навчальному плану спеціальності і кваліфікаційній характеристиці бакалаврів з менеджменту.

Рекомендується студентам усіх форм навчання.

 

 

Затверджено на засіданні

кафедри менеджменту

протокол № 6 від 23.01.2013 р.

 

ББК 65.291.21р31я73

 

© МДУ, 2013

ЗМІСТ

 

Вступ ........................................................................................................................................
Бази практики...........................................................................................................................
Мета і задачі економічної практики.......................................................................................
Програма економічної практики…………………………………………………………….
Перелік індивідуальних завдань  
Спеціалізація «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу»………………………….
Спеціалізація «Менеджмент туристичної індустрії» ……………………………………
Спеціалізація «Регіональне управління» ………………………………………………...
Календарний графік.................................................................................................................
Вимоги до звіту з практики.....................................................................................................
Організація і керівництво практикою....................................................................................
Підведення підсумків практики..............................................................................................
Література…………………………………………………………………………………….
Додатки.....................................................................................................................................

 

 

 

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ (ЕКОНОМІЧНОЇ) ПРАКТИКИ І

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ

(за вимогами ECTS)

 

Курс: третій   Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика ознайомчої практики
Кількість кредитів ECTS : 3 Модулів: 2 Змістових модулів: 2 Загальна кількість годин: 108 Тривалість економічної практики: 2 тижні   Менеджмент   бакалавр Обов’язкова Рік підготовки: 3 Семестр: 6 Вид контролю: залік (Д)

ВСТУП

Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки бакалаврів у вищому навчальному закладі, передбаченою навчальним планом спеціальності, та спрямована на оволодіння студентами системою професійних вмінь та навичок, а також первинним досвідом професійної діяльності, і має сприяти саморозвитку студента. Практична підготовка покликана не тільки забезпечити формування професійних умінь, але й професійної здатності і рис особистості менеджера.

Програма економічної практики -це основний навчально-методичний документ, який визначає ціль, завдання, зміст і порядок проведення, форми та методи контролю і підведення підсумків економічної практики студентів.

Програма забезпечує комплексний підхід до організації практичної підготовки студентів, при дотриманні принципів системності, безперервності та послідовності навчання студентів у відповідності з затвердженою кваліфікаційною характеристикою бакалавра з напряму 6.030601 менеджмент.

Економічну практику студенти проходять на ІІІ курсі в 6 семестрі. Тривалість практики становить 2 тижні.

При необхідності зміщення термінів або тривалості практики (за вимогою окремих підприємств або організацій) кафедра менеджменту представляє відповідні корективи і обґрунтування навчальній частині для затвердження.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту програми виробничої практики, рекомендованою Європейською кредитно-трансферною системою (ECTS) та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 

 

БАЗИ ПРАКТИКИ

Базами виробничої практики можуть виступати державні установи та організації, підприємства різних форм власності та організаційно-правових форм, які є юридичними особами та здійснюють один чи декілька видів економічної діяльності.

Підприємства (організації), які виступають базами практики, повинні відповідати наступним вимогам:

Ø застосовувати передові форми та методи ведення господарства та управління;

Ø мати сучасний рівень розвитку техніки і технологій;

Ø мати високий рівень організації виробничого процесу та культури праці;

Ø надавати можливості забезпечення послідовного проведення всіх видів практики;

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти