ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Організація і керівництво практикою

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на керівника університету. Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики за­безпечує кафедра менеджменту.

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри.

Керівник практики від кафедри:

Ø перед початком контролює підготовленість баз практики та вважає за потребу до прибуття студентів-практикантів проведення відповідних заходів;

Ø забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходжен­ня практики та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів;

Ø повідомляє студентам про систему звітності з практики, яка затверджена кафедрою, а саме: подання письмового звіту, вигляду оформлення виконаного індивідуального завдання;

Ø у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;

Ø контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;

Ø контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку;

Ø у складі комісії приймає захист звітів з практики;

Ø подає завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

Розподіл студентів на практику проводиться кафедрою менеджменту.

Бази практик в особі їх перших керівників разом з університетом несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів.

Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами практики:

Ø ознайомитися з програмою практики до її початку;

Ø забезпечити практикантів конкретною роботою згідно з програмою і календарним планом проходження практики;

Ø надавати студентам методичну і практичну допомогу у виконанні програми практики, зборі і обробці необхідної інформації для курсової і дипломної роботи, виконання індивідуальних завдань і написанні звіту з практики;

Ø доручати студентам виконання обов’язків менеджера, формувати у них практичні навички та уміння в сфері планування діяльності, прийняття рішень та контролю за їх виконанням;

Ø при необхідності організовувати навчання студентів, читання їм лекцій провідними фахівцями підприємства, проведення екскурсій і т.п.;

Ø контролювати роботу студентів, написання звітів;

Ø дати письмову характеристику кожному студенту з оцінкою їх відношення до роботи, рівня теоретичної підготовки і освоєння програми практики;

Ø після закінчення терміну практики, перевірки документації та її заповнення підписати звіт по практиці тим студентам, які виконали програму і індивідуальні завдання, інших посилати на кафедру для повторного проходження ними теоретичного курсу.

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50 відсотків часу відводиться на загально-професійну підготовку за програмою практики.

Студенти при проходженні практики зобов’язані:

Ø до початку практики одержати від керівника практики від кафедри консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

Ø своєчасно прибути на базу практики;

Ø у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені про­грамою практики і вказівками її керівників;

Ø вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

Ø нести відповідальність за виконану роботу;

Ø своєчасно захистити звіт з практики.

 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

Загальна і характерна форма звітності студента за практику - це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики. Письмовий звіт разом з іншими документами, подається на рецензування керівнику практики від кафедри.

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівники практики від кафедри і, за можливості, від баз практики, викладачі кафедри, які викладали практикантам спеціальні дисципліни. Комісія приймає захист звітів з практики в університеті протягом перших десяти днів семестру, який починається після практики. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених університетом. Студент, який в останнє отримає негативну оцінку по практиці в комісії, відраховується з університету.

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні кафедри, а загальні підсумки практики підводяться на вченій раді університету не менше одного разу протягом навчального року.

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ:

Модуль 1 (письмовий звіт) Модуль 2 (захист звіту) Сума
Змістовий модуль I (основна частина звіту) Змістовий модуль II (індивідуальні завдання)    
Розділ1 Розділ2 Розділ3 Індивідуальне завдання від кафедри Індивідуальне завдання від підприємства

 

Шкала оцінювання:

90–100 балів - відмінно (А);

82–89 балів - добре (В);

74–81 балів - добре (С);

64–73 балів - задовільно (D);

60–63 балів - задовільно (Е);

35–59 балів - незадовільно, необхідно виконати додаткову роботу (FX);

1–34 балів - незадовільно, обов’язковий повторний курс (F).


 

ЛІТЕРАТУРА

 

  1. Освітньо – професійна програма підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Розроблено робочою групою НМК з менеджменту і адміністрування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ: КНТЕУ, 2011. - 19 с.
  2. Програми нормативних навчальних дисциплін і практик підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Розроблено робочою групою НМК з менеджменту і адміністрування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ: КНТЕУ, 2011. - 223 с.
  3. Про затвердження положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України: Наказ Міністерства освіти України №93 від 08.04.93.

 

 

Додаток А

Приблизна форма листа

 

 

__________________________________________________________________

(найменування підприємства, організації)

 

надає місце для проходження економічної практики студенту (ці) ІІІ курсу спеціальності “Менеджмент організацій”

_______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

на період з ________________________ по ___________________ 20 ___ р.

 

 

Керівник

підприємства (організації) __________________ Ініціали, прізвище

(підпис)

 

 

Примітка:

Лист оформлюється

- На фірмовому бланку;

- Підпис керівника засвідчується круглою печаткою.


Додаток Б

 

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Маріупольський ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕт

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра менеджменту

 

 

 

 

ЗВІТ

З ВИРОБНИЧОЇ (ЕКОНОМІЧНОЇ) ПРАКТИКИ

У _________________________________________________

(найменування бази практики)

 

 

Студента(ки) _______ курсу

Напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Денної (заочної) форми навчання

 

групи ______ ________ ______________

(підпис) (П.І.Б.)

 

Керівник практики від

підприємства ________ ______________

(підпис) (П.І.Б., посада)

м.п.

 

Керівник практики від

кафедри ________ ______________

(підпис) (П.І.Б., вчена ступінь,

вчене звання, посада)

 

Маріуполь – 2013

 

Додаток В

ДОВІДКА

 

Видана __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента)

в тому, що він (вона)дійсно проходив (ла) практику з _______ по_________ в __________________________________________________________________

(назва підприємства)

 

 

Керівник практики

від підприємства ________________ Ініціали, прізвище

(підпис)

 

 

Примітка:

Довідка оформлюється

- На фірмовому бланку;

- Підпис керівника засвідчується круглою печаткою.

 

 

Додаток Г

 

 

______________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

___________________________________________________________________

(вид і назва практики)

студента ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Інститут, факультет, відділення________________________________________

 

Кафедра, циклова комісія _____________________________________________

 

освітньо-кваліфікаційний рівень_______________________________________

 

напрям підготовки ___________________________________________________

 

спеціальність_______________________________________________________

(назва)

_________ курс, група _______________

 

 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року

 

____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи “___” ____________________ 20___ року

 

_____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

Календарний графік проходження практики

 

№ з/п Назви робіт Тижні проходження практики Відмітки про виконання
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Керівники практики:

від вищого навчального закладу ______ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

від підприємства, організації, установи ______ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

 

Робочі записи під час практики

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

_______________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________

______________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка

«______» __________________ 20 __ року

 

 

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата складання заліку „____”_______________20____року

Оцінка:

за національною шкалою____________________

(словами)

кількість балів _________________________________

(цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________

Керівник практики від вищого навчального закладу

____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

Примітки:

1. Форму призначено для визначення завдань на практику, проведення поточних записів набутих вмінь при виконанні роботи, оцінки результатів практики. Заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про роботу студента на практиці.

2. Формат бланка А5 (148 210 мм), брошура 8 сторінок разом з обкладинкою з карткового паперу.

 

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ (ЕКОНОМІЧНОЇ) ПРАКТИКИ І

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ

для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

 

Розробники: Мацука В.М.

Виготовлення оригінал-макету

 

Підписано до друку р. Формат 60х84 1/8

Друк-Rizo. Гарнітура Times New Roman-12

Обсяг – ______ др. арк. Наклад ______ прим.

Замовлення №

 

 
 


Маріупольський державний університет

Видавничо-поліграфічний центр

Адреса університету і видавництва:

м.Маріуполь, пр. Будівельників, 129-а

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти