ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департаментом аграрної освіти та науки

Мінагрополітики України

ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО, МЕНЕДЖМЕНТ

ПРОГРАМА

Навчальної дисципліни

Для підготовки фахівців ОКР

„бакалавр” напряму 6.090101 „Агрономія”

У вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації

Міністерства аграрної політики

Київ

”Аграрна освіта”

УДК 331.103 (073)

ББК 65.24 Е45

Програму підготували:д.е.н., професор Калетнік Г.М. (Вінницький державний аграрний університет), д.е.н., професор кафедри менеджменту Гудзинський О.Д. (Національний університет біоресурсів і природокористування України), д.е.н., професор Музика П.М. (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького), к.е.н., доцент Кафлевська С.Г., к.е.н., доцент Власенко І.В.,к.с.-г.н., доцентМазур В.А.,к.е.н. доцент Герасименко Ю.В.,к.с.-г.н., ст. викладач Амонс С.Е. (Вінницький державний аграрний університет)

 

Рецензенти:

Є.І. Ходаківський, доктор економічних наук, (Житомирський національний агроекологічний університет);

Л.О. Чорна, доктор економічних наук, доцент (Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ)

 

Рекомендовано до видання навчально-методичною комісією науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів з „Економіки і підприємництва, менеджменту (протокол від ___ 2010 р. № )

 

 

Відповідальний за випускпровідний науковий співробітник, к.с.-г.н., доцент Науково-методичного центру аграрної освіти Мінагрополітики України Кравченко С.М.

Редактор Л.М. Талюта

© Науково-методичний центр аграрної освіти

Всі права охороняються. Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якій формі без письмової згоди Науково-методичного центру аграрної освіти Мінагрополітики України.

СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО

Напрям6.090101 “Агрономія”

СпеціальністьАгроном

Освітньо-кваліфікаційний рівеньбакалавр

Нормативна чи вибіркованормативна

Семестрвосьмий

Кількість кредитів ЕCTS IV

Модулів (розділів, змістових модулів) 3

 

Загальна кількість годин 144 (год.)

Види навчальної діяльності та види навчальних занять і обсяги їх годин:

Лекції 40 год.

Практичні 40 год.

Всього навчальних занять 80 год.

Самостійна робота 64 год.

Форми підсумкових контрольних заходів (екзамен)

 

ПЕРЕДМОВА

 

У теорії світової економічної науки - підприємництво це сукупність особливих якостей особи, що здійснює господарську діяльність у межах чинного законодавства на основі творчості, готовності до ризику, ініціативності тощо і проявляється як підприємницька діяльність.

Сучасний стан становлення в Україні ринкової економіки вимагає поглибленого вивчення основ економіки підприємництва. Розвиток агропромислового виробництва в ринкових умовах, тобто на засадах приватної власності на землю і майно вимагає підготовки фахівців, здатних працювати як у готових господарюючих суб’єктів, так і організувати та вести власний бізнес на селі. З цією метою до навчальних планів підготовки спеціалістів неекономічних напрямків пропонується включати за вибором навчального закладу дисципліну „Економіка і підприємництво, менеджмент”, з урахуванням нових підходів, підготовки бакалаврів нової формації, що глибоко розуміють теорію ринкової економіки та вміють ефективно використовувати отримані знання на практиці.

Програма вивчення нормативної дисципліни “Економіка і підприємництво, менеджмент” складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно - логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів з напряму 6.090101 “Агрономія” і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Мета вивчення дисципліни “Економіка і підприємництво, менеджмент” – забезпечення знань з основних розділів прикладної економіки, організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва.

Завдання дисципліни:

- вивчення теорії та методологічних засад засвоєння практичних навичок управління підприємством у конкурентному середовищі;

- формування вмінь ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу,

- забезпечення розширеного самовідтворення на основі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку.

Предмет дисципліни “Економіка і підприємництво, менеджмент” – закономірності функціонування і розвитку підприємництва в ринкових умовах.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- види підприємницької діяльності та її особливості,

- найбільш раціональної форми організації бізнесу;

- основні стадії прийняття управлінських рішень;

- економічні основи функціонування підприємств в умовах ринку;

- чинники, які впливають на ефективність роботи підприємств;

- економічний зміст ресурсів, структуру та форми ресурсного забезпечення;

- шляхи більш раціонального використання ресурсів;

- прогресивні методи планування та форми організації виробництва;

- показники оцінки результативності діяльності .

Студенти повинні вміти:

- визначити перспективні види бізнесової діяльності;

- виконувати економічні розрахунки;

- проводити аналіз використання ресурсів;

- ефективно проводити параметри удосконалення структур управління;

- оцінювати діяльність підприємства з економічної точки зору;

- вишукувати резерви підвищення ефективності діяльності підприємства.

Освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.090101 “Агрономія” на вивчення дисципліни “Економіка і підприємництво, менеджмент” передбачено 144 год. Рекомендований розподіл аудиторного часу, % лекційні заняття – 50, семінарські та практичні заняття – 50.

У період установчої сесії для студентів заочної форми навчання за найбільш складними темами курсу читається цикл лекцій, проводяться практичні заняття, а також групові та індивідуальні консультації. Основна форма вивчення курсу – самостійна робота студентів. Вони вивчають курс в основному самостійно, використовуючи необхідну літературу. Однак требі мати на увазі, що недостатньо засвоювати дисципліну тільки за підручником. При роботі над курсом, виконанні практичних робіт особливу увагу необхідно приділяти нормативним документам уряду України по задачам розвитку енергетики країни, питанням удосконалення економіки промислового підприємства в цілому. Рекомендується систематично читати спеціальну літературу, вивчати оперативну економічну інформацію і матеріали конкретного підприємства.

Підсумковою формою контролю знань та умінь студентів є екзамен.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Дисципліни

”ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО, МЕНЕДЖМЕНТ”

№ п/п Назва змістовних модулів і тем
  Змістовний модуль 1. Підприємство в сучасній системі господарювання
1. Підприємство як суб‘єкт господарювання та об‘єкт ринкових відносин
2. Організаційно-правові форми підприємства в аграрній сфері
3. Матеріально-технічна база та виробнича потужність аграрного підприємства
4. Інфраструктура аграрного підприємства
Функціонування структур малого і середнього бізнесу на селі
6. Сутність та роль менеджменту в діяльності організації
7. Особливості менеджменту за різних організаційно-правових форм агроформувань
  Змістовний модуль 2. Організація діяльності підприємства
8. Планування виробничої діяльності аграрного підприємства
9. Персонал с.-г. підприємства та продуктивність праці
Організація виробництва продукції рослинництва
11. Науково-технічний прогрес та інтенсифікація виробництва продукції рослинництва
12. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції рослинництва
13. Функції та методи менеджменту
14. Принципи та форми функціонування внутрішньогосподарського управління
  Змістовний модуль 3. Основні результати діяльності аграрного підприємства
15. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції (послуг) галузі рослинництва
16. Фінансові результати діяльності с.-г. підприємства
17. Ефективність та конкурентоспроможність аграрних підприємств
18. Економічна безпека сільськогосподарських підприємств
19. Лідерство в менеджменті
20. Соціальна відповідальність бізнесу та етика менеджменту

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти