ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 2. Організаційно-правові форми підприємства

 

Найважливіші чинники, що визначають організаційно-правові форми підприємства як головного суб'єкта господарювання.

Класифікація суб'єктів господарювання за їх організаційно-правовими формами.

Підприємства та об'єднання – як форми організації господарської діяльності. Типи об‘єднань. Індивідуальне підприємство та господарські товариства сфери малого бізнесу. Переваги та недоліки малого бізнесу.

Види товариств залежно від прийнятої у статуті міри майнової відповідальності (просте, повне, командитне, товариство з обмеженою відповідальністю). Принципи, на основі яких будуються взаємовідносини між членами товариства.

Кооператив та орендні підприємства. Чинники формування майна кооперативу. Організаційні принципами кооперації.

Поняття орендного підприємства. Оренда як економічна категорія. Форми орендної плати: грошова, натуральна, грошово-натуральна.

Найперспективніша форма оренди - лізинг. Механізм цієї форми оренди. Переваги лізингу.

Картель та інші форми об'єднання підприємств. Типи картелів: внутрішні, експортні, імпортні, міжнародні. Трест, синдикат, консорціум, концерн, корпорація - якформи об'єднання суб'єктів господарювання. Холдинги та офшорні компанії. Типи холдингів. Чинники успіху підприємництва в офшорних зонах Пільги, які надає уряд країни компаніям, які створюються в офшорних зонах.

 

Тема 3. Матеріально-технічна база та виробнича потужність аграрного підприємства

Поняття і особливості матеріально-технічної бази аграрних підприємств. Складові матеріально-технічної бази. Речові і структурні особливості матеріально-технічної бази аграрних підприємств.

Науково-технічний прогрес – як визначальний фактор удосконалення матеріально-

технічної бази аграрних підприємств.

Енергетичні ресурси – найбільш активна частина матеріально-технічної бази аграрних підприємств. Показники, що визначають рівень забезпеченості аграрного підприємства енергетичними ресурсами. Динаміка забезпеченості енергетичними ресурсами сільськогосподарських підприємств України. Шляхи підвищення рівня забезпеченості аграрних підприємств енергетичними ресурсами.

Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва - одна із складових частин матеріально-технічної бази. Стадії розвитку механізації сільськогосподарського виробництва.

Машинно-тракторний парк і ефективність його використання. Обґрунтування кількісного і якісного складу машинно-тракторного складу аграрного підприємства. Показники, що характеризують ефективність використання машинно-тракторного парку.

Суть та завдання матеріально-технічного забезпечення підприємства. Склад матеріальних ресурсів і їх характеристика. Зміст плану матеріально-технічного забезпечення. Збалансування розміру потреби в ресурсах і джерел її забезпечення. Планування матеріально-технічного забезпечення, його взаємозв'язок з фінансовими можливостями і стратегією розвитку підприємства.

Вибір раціональних видів господарських зв'язків та фактори, що їх обумовлюють. Оцінка ефективності довгострокових господарських зв'язків.

Система організації постачання матеріальних ресурсів, підходи до її здійснення. Поняття комплексного матеріально-технічного постачання ресурсів, умови його застосування та економічні переваги.

Планування потреби підприємства в матеріальних ресурсах за елементами: основні матеріали, допоміжні матеріали, комплектуючі, паливо і електроенергія, інструменти, тара та інше.

 

Тема 4. Інфраструктура аграрного підприємства

Сутнісна характеристика інфраструктури підприємства. Виробнича й соціальна інфраструктура. Виокремлення сфери капітального будівництва як специфічного елемента виробничо-соціальної інфраструктури. Вплив діяльності інфраструктурних підрозділів на ефективність господарювання, економіку підприємства.

Поняття й функції системи технологічного обслуговування підприємства. Ремонтне господарство (ремонт і форми його організації, модернізація обладнання; ремонтні служби). Інструментальне господарство, його підрозділи (інструментальний відділ, інструментальний склад і комори) та процеси управління (визначення потреби в інструменті, організація власного виробництва та експлуатації інструменту). Необхідність та організація енергетичного господарства й транспортної служби. Складське господарство підприємства. Показники, які використовують для визначення економічної ефективності інфраструктури.

Необхідність і спрямованість соціальної діяльності підприємства за ринкових умов господарювання. Планування соціального розвитку підприємства, зокрема: поліпшення соціальної структури персоналу; забезпечення належних умов праці, побуту й проживання працівників; медичного та культурного обслуговування; мотивація трудової діяльності й підвищення ефективності праці. Практична реалізація запланованих заходів для розвитку інфраструктури та активізації соціальної діяльності. Сучасні проблеми соціального захисту працівників підприємства.

 

Тема 5. Функціонування структур малого і середнього бізнесу на селі

 

Основні стадії життєвого циклу підприємницьких структур агро бізнесу. Фази господарського життя малого підприємства. Досягнення цілей створення і розвитку підприємства. Кардинальні способи виходу підприємства з кризових ситуацій.

Регіональні особливості розвитку підприємницьких структур агро бізнесу в депресивних аграрних районах. Інтегральна схема регіональної структури територіальної системи України. Закон України: „Про стимулювання розвитку регіонів”.

Інноваційні засоби активізації розвитку бізнесу на селі у сучасних умовах господарювання. Засоби активізації використання трудових та фінансово-кредитних ресурсів. Засоби активізації інвестиційно-будівельних процесів. Засоби активізації випуску продукції та надання виробничих послуг малими підприємствами.

Сільськогосподарська дорадча діяльність. Проблеми, з якими сьогодні зіткаються новостворені підприємства. Напрямки роботи центрів дорадництва. Основні напрями активізації розвитку малого бізнесу в аграрних регіонах.

 

Тема 6. Сутність та роль менеджменту в діяльності організації

 

Сутність менеджменту. Відмінності між менеджментом та управлінням. Менеджмент як наука. Менеджмент як мистецтво.

Організація як відкрита система. Сутність управління виробничо-господарською організацією. Суб’єкт та об’єкт управління. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації.

Ролі керівника (менеджера). Менеджер і підприємець. Підприємницький менеджмент. Формула управлінського успіху.

Основні індивідуальні риси сучасного керівника, їх семантика. Сутність самоменеджменту. Методи самовдосконалення. Час як унікальний ресурс в діяльності керівника. Принципи для встановлення пріоритетів.

 

Тема 7. Особливості менеджменту за різних організаційно-правових форм агроформувань

 

Поняття, структура апарату управління та організація процесу прийняття управлінських рішень у різних організаційно-правових формах господарювання агроформувань: акціонерних товариствах, господарських товариствах, фермерських господарства, приватних підприємствах, сільськогосподарських кооперативах, спільних підприємствах.

Поняття виробничої та організаційної структуризації.Структурні підрозділи підприємства.Бригади і ланки як форми внутрішньогосподарського управління аграрним виробництвом. Поняття лінійного та функціонального керівництва. Характеристика типів структур управління сільськогосподарськими підприємствами (відділова, бригадна, цехова, комбінована) та їх органіграми.

 

МОДУЛЬ ІІ

Організація діяльності підприємства

Тема 8. Планування виробничої діяльності аграрного підприємства

 

Суть, функції та методологія планування. Загальна характеристика методики планування. Методи наукових досліджень, що застосовуються в процесі планування. Методи та інструменти планових розрахунків. Балансовий метод планування. Недоліки пробно-статистичного методу планування. Сутність системи планування на підприємстві.

Основні напрями планування в практичній діяльності суб‘єктів господарювання. Основні принципи планування.

Інформаційне забезпечення розробки виробничої програми. Методичні інструменти аналізу виконання виробничої програми підприємства. Фактори, що визначають обсяг виробництва продукції, та їх врахування при формуванні виробничої програми.

Системи та методи планування виробничої програми підприємства. Основні фази процесу планування. Методи планування, визначення необхідного та можливого обсягів виробничої програми підприємства. Умови оптимізації обсягів випуску продукції у конкурентному середовищі. Методичні підходи до оптимізації виробництва у середовищі, критерії оптимізації. Методи і показники оптимального визначення варіантів виробничої програми. Умови забезпечення виконання виробничої програми підприємства. Управління обсягами реалізації продукції підприємства, залишками готової продукції.

Різновиди планів та їхні особливості. Стратегічний план підприємства, його характеристика і завдання. Основні завдання оперативно-календарного планування на підприємстві. Суть календарного планування. Зміст та організація розробки поточних планів. Система оперативно-календарного планування на підприємстві.

Бізнес-план - плановий документ, процес розробки бізнес-плану - один з видів планування. Значення бізнес-плану у ринковій системі господарювання. Підготовка та розробка бізнес-плану. Зміст і структура бізнес - плану. Особливості опрацювання бізнес-плану у сільському господарстві.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти