ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 18. Економічна безпека підприємства

Мета. Засвоєння студентами теоретичних положень теми та набуття ними практичних навичок з розуміння економічної сутності безпеки підприємницької діяльності, знаходження джерел негативного впливу на економічну безпеку підприємства та вміння ними розробляти стратегію гарантування економічної безпеки підприємства.

Завдання. На основі вивчення теоретичних положень визначити фактори гарантування економічної безпеки та розробити стратегію гарантування економічної безпеки аграрного підприємства.

 

Тема 19. Мотивація праці в сільськогосподарських підприємствах

Мета. З’ясувати особливості мотивації праці в сільськогосподарських підприємствах; набути практичні навички щодо використання методів і засобів мотивації в управлінській діяльності.

Завдання. Визначити характер структури потреб випускника ВУЗу, який щойно влаштувався на роботу, використовуючи тест «Ієрархія потреб особистості за А. Маслоу»; обґрунтування системи мотивації для нього.

Тема 20. Соціальна відповідальність в сільськогосподарському виробництві

Мета. Закріпити теоретичні знання за темою семінару; оцінити суперечність впливу науково-технічного прогресу на розвиток сільського господарства; набути навички з організації природоохоронної діяльності, побудови системи управління якістю праці та продукції рослинництва.

Завдання. Визначити і обгрунтувати напрямки вирішення проблеми конфліктності моральності та прибутковості виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств (на конкретних прикладах в контексті науково-технічного прогресу, якості праці, екологічної безпеки сільськогосподарського виробництва, природоохоронної діяльності та інше).

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Теми лекцій для самостійного опрацювання студентами

Тема 1. Приватна власність на землю і майно – основа розвитку підприємництва на селі

1. Форми власності в агропромисловому комплексі України.

2. Формування приватної власності на землю і майно в Україні.

3. Реорганізація та реформування сільськогосподарських підприємств. суб’єкти і об’єкти приватизації.

4. Процедура приватизації та методика формування підприємницьких структур на селі.

5. Організаційні та правові аспекти відносин орендарів та орендодавців.

 

Тема 2. Матеріальні та нематеріальні активи підприємств

1. Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів та іншого майна підприємства.

2. Вартісна оцінка майнового комплексу (нерухомості, майна підприємства).

3. Планування потреби підприємства у виробничих запасах. Форми та методи оперативного управління виробничими запасами.

4. Системи та методи внутрішнього контролю за запасами матеріально-сировинних ресурсів.

 

Тема 3. Організація виробництва в аграрних формуваннях

1. Поняття й основні елементи виробничого процесу. Поділ виробничих процесів за призначенням, перебігом у часі та ступенем механізації (автоматизації).

2. Принципи організації виробничого процесу. Виробничий цикл і його тривалість.

3. Окремі типи виробництва (одиничне, серійне й масове).

4. Характеристика робочих місць за техніко-технологічними ознаками в різних організаційних типах виробництва.

5. Призначення й характеристика дослідно-експериментального виробництва.

6. Порівняльна характеристика організаційних типів виробництва за ступенем їх ефективності.

 

Тема 4. Відкриття власної справи на селі

1.Мотиваційна модель підприємницької діяльності.

2. Сучасні теорії мотивації.

3. Підготовчий етап в бізнесі.

4. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.

5.Післяреєстраційне оформлення суб’єкта підприємницької діяльності.

6. Ліцензування діяльності підприємств.

 

Тема 5. Агробізнес у регіонах України

1. Загальна оцінка стану агробізнесу в Україні.

2. Умови розвитку і спеціалізація агробізнесу в різних регіонах України.

3. Ринкові перетворення і агробізнес у регіонах України.

 

Тема 6. Організаційно-правові аспекти господарської діяльності в агробізнесі

1. Організаційні форми бізнесової діяльності в агропромисловому комплексі України, їх правові, фінансово-економічні та організаційно-управлінські ознаки.

2. Особливості та правове регулювання індивідуального, сімейного та кооперативного господарювання, найму основних та сезонних працівників.

3. Основи управління працівниками в підприємницьких структурах.

4. Контрактні форми трудової участі.

5. Форми та розміри оплати праці в агробізнесі.

6. Види бізнесової діяльності, їх законодавчі, організаційні та технологічні аспекти.

Тема 7. Особистісні якості підприємця та культура бізнесу

1. Вибір і планування кар’єри в бізнесі.

2. Культура підприємництва, етичні критерії в бізнесі.

3. Захист інтересів фірми.

4. Культура відносин підприємця власника із співробітниками.

5. Задоволення економічних, психологічних та соціальних потреб співробітників.

6. Етичні кодекси фірми, галузі. Дотримання національних та місцевих традицій.

 

Тема 8. Бізнес-планування у аграрному підприємстві

1. Зміст і призначення бізнес – планів.

2. Особливості бізнес – планування в галузях АПК.

3. Методика складання і оформлення бізнес – планів.

 

Тема 9. Економічна ефективність оцінювання малого і середнього бізнесу на селі та її оцінювання

1. Показники, що відображають ефект від підприємницької діяльності.

2. Методика визначення загальних показників економічної ефективності малого і середнього бізнесу.

3. Оцінювання майнового стану та виробничого потенціалу підприємства.

4. Оцінювання капіталу.

5. Аналіз фінансового стану підприємств.

 

Тема 10. Інвестиційні ресурси та інноваційна діяльність

1. Сутність, характеристика інвестицій.

2. Внутрішні й зовнішні джерела інвестування. Прямі та портфельні іноземні інвестиції

3. Різновиди і структура реальних (виробничих) інвестицій.

4.Технологічна й відтворювальна структура капітальних вкладень, тенденції її зміни у часі.

5. Види застосовуваних цінних паперів, порядок їх випуску й обігу.

6. Стратегічні та середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності.

 

Тема 11. Агропромислова інтеграція

1.Суть агропромислової інтеграції. Агропромислові формування – організаційна форма агропромислової інтеграції.

2. Регіональні та господарські агропромислові формування. Горизонтальна інтеграція – кооперування підприємств в одній і тій же сфері діяльності.

3. Регіональні агропромислові формування. Агропромисловий комбінат – найбільш поширена форма регіональних агропромислових формувань.

4. Агропромислові асоціації.

5. Господарські агропромислові формування: агропромислові підприємства, агрофірми та агроконсорціуми.

 

Тема 12. Реструктуризація й санація підприємств та організацій

1. Система виживання підприємства (організації) в ринкових умовах господарювання.

2. Реструктуризація підприємства (організації) як найрадикальніший захід системи виживання й виходу з економічної кризи.

3. Конверсія, розукрупнення й диверсифікація виробництва як дійові форми реструктуризації суб'єктів господарювання.

4. Розробка й здійснення програми (бізнес-плану) реструктуризації підприємства (організації).

5. Суть механізму санації (фінансово-економічного оздоровлення) та її цілей. План санації боржника, його зміст та завдання.

 

Тема 13. Банкрутство й ліквідація підприємства

1. Сутнісна характеристика банкрутства підприємства (організації). Поняття та симптоми неплатоспроможності підприємства.

2. Причини й симптоми банкрутства фірми. Визначення зон ризику та реакція підприємства (організації) на настання кризового фінансово-економічного стану.

3. Процес ліквідації (припинення діяльності) збанкрутілого суб'єкта господарювання.

4. Конкретні форми ліквідації підприємств (організацій) - банкрутів (фізичне припинення діяльності, розпродаж майна «з молотка», перепрофілювання діяльності зі зміною власника та ін.), що застосовуються в Україні.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти