ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Перелік питань для виконання індивідуального завдання

1. Навести класифікацію підприємств, мету та основні напрями їх діяльності

2.Дати характеристику виробничої та загальної структури підприємства

3.Перерахувати форми об'єднання підприємств. Їх коротка характеристика

4.Розкрити суть підприємницької діяльності, її складових.

5.Навести особливості управління підприємством. Назвати функції і методи управління.

6.Види управління на виробничому підприємстві.

7.Навести організаційні структури управління на підприємстві.

8.Розкрити зміст поняття „персонал підприємства”, навести його класифікацію, чисельність і структуру.

9. Визначити особливості сучасної кадрової політики на підприємстві.

10. Навести методику оцінки основних фондів підприємства.

11. Розкрити механізм нарахування амортизації нематеріальних активів.

12. Описати методи амортизації (рівномірної та прискореної).

13. Охарактеризувати фізичний і моральний знос основних фондів.

14. Описати методи визначення виробничої потужності підприємств.

15. Обґрунтувати шляхи раціонального використання основних фондів.

16. Описати методику нормування основних видів оборотних засобів.

17. Навести методику розрахунку показників використання оборотних засобів.

18. Дати характеристику нематеріальних активів підприємства, умови їх використання.

19. Розкрити зміст інвестицій та навести їх класифікацію.

20. Дати об‘єктивну характеристику суб'єктів інвестиційної діяльності.

21. Навести етапи створення інвестиційного проекту.

22. Описати методи оцінювання діяльності інвестиційних проектів.

23. Описати види цінних паперів і особливості регулювання їх обігу в Україні.

24. Перерахувати види, форми та проблеми залучення іноземних інвестицій.

25. Розкрити особливості державного регулювання інноваційної діяльності вітчизняних підприємств.

26. Назвати показники технічного рівня виробництва та описати методику їх визначення.

27. Описати основні принципи організації виробничого процесу.

28. Охарактеризувати організаційні типи виробництв.

29. Розкрити зміст технологічної операції, виробничого і технологічного циклів.

30. Дати характеристику методам організації виробництва.

31. Розкрити особливості системи технічного обслуговування.

32. Описати форми раціональної організації виробництва: комбінування, конверсія, диверсифікація

33. Описати форми раціональної організації виробництва: концентрація, спеціалізація, кооперування

34. Розкрити особливості техніко-технологічної база виробництва та навести методи її вдосконалення.

35. Охарактеризувати виробничу інфраструктуру підприємства: склад основні завдання.

36. Дати характеристику і розкрити особливості соціальної інфраструктури підприємства: склад, основні завдання.

37.Описати основні завдання відділу капітального будівництва на підприємстві

38. Дати визначення і розкрити зміст та значення стратегічного і тактичного планування на підприємстві.

39. Навести функції бізнес-планування.

40. Дати визначення і розкрити зміст та значення поточного і оперативного планування на підприємстві.

41. Розкрити зміст диспетчеризації, як форми контролю за виконанням календарних планів.

42. Описати основні концепції, принципи та стратегії маркетингової діяльності підприємства.

43. Матеріально-технічне забезпечення на підприємстві.

44. Описати методику визначення якості і конкурентоспроможності продукції рослинництва.

45. Навести показники та описати методи оцінювання якості продукції.

46. Розкрити особливості організації внутрішньовиробничого контролю за якістю продукції на підприємстві.

47. Навести та охарактеризувати методи мотивації праці на підприємстві.

48. Охарактеризувати та розкрити значення ролі нормування праці на підприємстві.

49. Перерахувати функції та види заробітної плати.

50. Розкрити державну політику у сфері оплати праці та соціального захисту.

51. Дати визначення тарифній системі як форма організації заробітної плати на підприємстві.

52. Розкрити особливості погодинних форм оплати праці.

53. Дати характеристику відрядних форм оплати праці.

54. Навести та проаналізувати сучасні форми організації оплати праці на підприємствах.

55. Навести класифікацію витрат на виробництво. Розкрити економічний зміст собівартості продукції.

56. На основі вихідних даних визначити критичну точку виробництва.

57. Перерахувати та описати основні чинники мотивації до підприємництва.

58. Навести основні етапи розвитку підприємницької діяльності

59. Описати порядок державної реєстрації суб'єктів підприємництва (юридичних, фізичних осіб).

60. Визначити та обґрунтувати шляхи зниження собівартості продукції.

61. Провести оцінку впливу техніко-економічних факторів на собівартість продукції.

62. Визначити товарну, валову та реалізовану продукцію підприємства.

63. Навести методику визначення доходу (виручка), прибутку, рентабельності.

64. Дати характеристику франчайзингу.

65. Назвати і обґрунтувати переваги та недоліки малих форм господарювання.

66. Розкрити зміст і форми фінансової діяльності підприємства.

67. Навести методику розрахунку групи показників фінансово-економічного стану підприємства: рентабельність, фінансова стійкість.

68. Визначити фактори гарантування економічної безпеки підприємства.

69. Розкрити економічний зміст банкрутства, описати його види.

70. Дати визначення реструктуризації та санації підприємств; описати види і показники ефективності реструктуризації підприємства.

71. Розкрити зміст та значення мистецтва менеджменту.

72. Описати історичний контекст менеджменту

73. Використовуючи сучасні літературні джерела висвітлити внесок Ф.У. Тейлора в сучасну систему поглядів на менеджмент.

74. Використовуючи сучасні літературні джерела висвітлити внесок Г. Емерсона в сучасну систему поглядів на менеджмент.

75. Використовуючи сучасні літературні джерела висвітлити внесок А. Файоля в сучасну систему поглядів на менеджмент.

76. Використовуючи сучасні літературні джерела висвітлити внесок П. Друкера в сучасну систему поглядів на менеджмент.

77. Використовуючи сучасні літературні джерела висвітлити внесок у розвиток світової науки менеджменту українських науковців.

78. Розкрити поняття та значення синергії в менеджменті.

79. Обгрунтувати поняття співвідношення централізації та децентралізації в системі менеджменту.

80. Розкрити модель сучасного українського керівника.

81. Використовуючи сучасні літературні джерела висвітлити значення творчості в організаціх.

82. Перерахувати та описати функції менеджменту: взаємозв’язок і місце в процесі управління.

83. Обгрунтувати необхідність та сутність процесу самовдосконалення керівника.

84. Опистати модель мотивації працівників в сучасних умовах.

85. Розкрити зміст роботи керівника (менеджера) з управління організацією.

86. Охарактеризувати та розкрити значення методів менеджменту: взаємозв’язок і місце в процесі управління.

87. Дати оцінку ролі лідерства в системі управління організацією.

88. Використовуючи сучасну теорію менеджменту порівняти формальний, неформальний та харизматичний типи лідера.

89. Розкрити суть та значення влади менеджера як елемент впливу на підлеглих працівників.

90. Обгрунтувати місце коучингу при формуванні ефективного стилю лідерства керівника.

 

 

Схема орієнтовного розподілу балів за модулями навчальної дисципліни

„Економіка і підприємництво, менеджмент”

Таблиця 3

Орієнтовний розподіл балів, що присвоюються студентам

 

Типи робіт Модуль № 1 Модуль №2 Модуль №3 Сума балів
Кількість заходів Бали Кількість заходів Бали Кількість заходів Бали
тах тах тах
1. Лекції 3,33
1.1. 1,0 1,0      
2. Семінарські заняття 3,33
2.1. 1,0 1,0 - -  
3. Реферат - - - -
4. Контрольна робота 3,33
5. Модуль (тести) 8,33
Всього             60*
Додаткові бали 3,33
Підсумковий контроль (іспит)            
Разом            

 

* - розподіл балів для навчальної дисципліни, яка входить до навчального плану підготовки студентів 5 курсу та магістрантів.

 

Розподіл балів за підсумковим контролем (іспит):

10 – задовільно; 20- добре; 30 – відмінно.

Мінімальна кількість балів за поточний контроль – 35.

Максимальна кількість балів за поточний контроль - 60.

Бали за відпрацювання пропущених занять входять до суми балів поточного контролю.

 

 

Критерії та шкала оцінювання знань і умінь студентів

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни здійснюють згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

Поточний - під час виконання практичних (семінарських), лабораторних робіт, індивідуальних завдань (описових робіт (ОР), розрахунково-графічних робіт (РГР), розрахункових робіт (РР), написання рефератів), контроль за засвоєння певного модуля (модульний контроль). Форму проведення поточного контролю і систему оцінювання визначає відповідна кафедра.

Підсумковий - включає диференційований залік і екзамен.

Якщо навчальна дисципліна складається з 3-4 модулів, то кожен модуль може оцінюватись в умовних балах пропорційно обсягу часу, відведеному на засвоєння матеріалу цього модуля. Максимально можлива кількість умовних балів за навчальні заняття студента становить 70% (коефіцієнт 0,7) і 30% (коефіцієнт 0,3) припадає на екзамен (або диференційований залік), від загальної кількості умовних балів.

Рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але сприяють підвищенню рівня знань та умінь студентів з навчальної дисципліни (доповідь на студентській конференції, здобуття призового місця на олімпіадах, виготовлення макетів, підготовка наочних посібників тощо) може надаватись до 10% від загальної кількості умовних балів з навчальної дисципліни.

Таблиця 4

Критерії та шкала оцінювання знань і умінь студентів

Оцінка національна Оцінка ECTS Визначення ECTS Кількість балів з дисципліни
Відмінно A Відмінно - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок >90
Добре B Дуже добре - вище середнього рівня з кількома помилками 82-89
C Добре - в загальному правильна робота з певною кількістю помилок 75-81
Задовільно D Задовільно — непогано, але із значною кількістю недоліків 66-74
E Достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії 60-65
Незадовільно FX Незадовільно — потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку 35-59
F Незадовільно - необхідна серйозна подальша робота <35

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України: Основний Закон України від 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30.

2. Господарський кодекс України //Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №18-22.

3. Указ Президента України „Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності” від 03.02.1998 р. //Офіційний вісник України. – 1998. - №5.

4. Указ Президента України „Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва” від 12.05. 2005 р. № 779 // Офіційний вісник України. – 2005. - №49.

5. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку: Ін форм. – аналіт. збірник /За ред. П.Т. Саблука. – К., 2000.

6. Асаул А.Н., Войнаренко М.П. Основи предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Предисловие проф. Р.И. Силина. – Санкт-Петербург–Хмельницкий: Изд-во “Универ” ТУП, 2001. – 392 с.

7. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. - 2-е вид., доп. і перероблене. К.: КНЕУ, 2002 - 624 с.

8. Аграрний менеджмент: Практикум. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 319 с.

9. Бідзюра І. П., Збарський В. К., Ільчук М. М. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних аграрних закладів освіти. - К., 2001. - 320 с.

10. Беда Федір Петрович, Наконечний Лев Іванович. Економіка, організація та планування діяльності підприємств: Навч. посібник. — Л. : Каменяр, 2001. — 266с. 13.

11. Безгінова Л.І., Шинкар С.М., Гармаш В.В. Економіка підприємства: Навч. посібник (у структурно-логічних схемах). – Харків: ХДУХТ, 2007.

12. 11.. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навчальний посібник. – 2-е вид. – К,: Знання Прес, 2002. – 313 с.

13. Бондар Н.М. Економіка підприємства. – К.: А.С.К., 2004.

14. Виробнича економіка / За ред. В. П. Галушко, Г. Штрьобеля. Навчальний посібник. - Вінниця: Нова Книга, 2005. - 400 с.

15. Виноградська А.М. Основи підприємництва: Навчальний посібник. Друге видання, перероб. І допов. - К.:Кондор, 2005.-544с.

16. Власова Н.О., Сукачова С.М. Економіка та організація господарської діяльності торгових ринків: Монографія. – Харків: ХДУХТ, 2006. – 186 с

17. Варналій З. Основи підприємництва: навчальний посібник. – К.: Знання – Прес, 2002. – 239 с.

18. Варналій З.С., Сизоненко В.О.Основи підприємницької діяльності /.- К. : Знання України, 2004.-404с.

19. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін П. С. Основи економічних знань: Навч. посібник. - 2-е вид. перероб. і допов. - К.: Вища школа, 2002. - 543с.

20. Глухов В. В. Экономика малого предприятия. - М.: Смолин плюс, 2000. - 270 с.

21. Гросул В.А. Соціально-економічна стійкість підприємства: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій: Монографія. – Харків: ХДУХТ, 2007. – 303 с

22. Економіка підприємств / За ред. Вихруща В. П., Харіна П. С. -Тернопіль, 1995. - 2003 с.

23. Економіка підприємства / П. П. Руснак, В. Г. Андрійчук, А. А. Ільєнко та ін.; За ред. П. П. Руснака. - Біла Церква, 2003. - 256 с.

24. Горбатюк; За ред. акад. НАНУ, проф. Чумаченка М. Г. - К.: КНЕУ, 2001. - 540 с.

25. Економічний довідник аграрника / В. І. Дробот, Г. І. Зуб, М. П. Кононенко та ін., за ред. Ю. Я. Лузана, П. Т. Саблука. К.: Преса України, 2003. - 800 с.

26. Збарський В. К. Бізнес планування: суть, мета і методика складання. - К.: Інститут післядипломної освіти НАУ, 2003. — 310 с.

27. Збарський В. К. Основи підприємництва та бізнесу: Підручник. - Вінниця.: Нова книга, 2004. - 464 с.

28. Збірник проектів нормативно-правових документів, підготовлених Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України і Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва. – К., 2002. – 152 с.

29. Зіновчук В. В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу. - 2-е вид. доп. і перероблене. К.: Логос, 2001. - 380 с.

30. Климюк Л. М. Формування та функціонування інфраструктури аграрного ринку: Регіональний аспект, Житомир 2003. - 207 с.

31. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2005. – 352 с.

32. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2003. - 232 с.

33. Мале підприємництво в Україні: процес розвитку / О. Бей, О. Береславський, В. Биковець та ін. – Київ: Інститут конкурентного суспільства, 2001. – 253 с.

34. Малік М. Ю., Нужна О. А. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: Монографія. - К.: ННЦ ІАЕ, 2007. - 270 с.

35. / М.Й. Малік, В.В. Зіновчук, Ю.О. Лупенко / Основи аграрного підприємництва За ред. М.Й. Маліка. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 582 с.

36. Мацибора В. І., Збарський В.К., Мацибора Т.В. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2008. – 312 с.

37. Минх Є.В., Френц І. Д. Економічний аналіз: Навч. посібник. - Львів: Армія України, 2000. - 240 с.

38. Мочерний С. В., Устинко О. А., Чоботар С. І. Основи підприємницької діяльності: Посібник. К: Видавничий центр «Академія», 2001. - 280 с.

39. Медведчук С.В. Організаційно - економічні і правові основи формування фінансово - господарських відносин “ держава – підприємництво ”. - Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України. – 2000. - 68 с.

40. Нормативні витрати, ціни, баланс сільськогосподарської продукції в Україні та країнах світу. / За ред. акад. УААН О. М. Шпичака, к.е.н. Ю. Я. Гопусенка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2006. - 694 с.

41. Організація виробництва і підприємницької діяльності в аграрних формуваннях: Навчальний посібник / За ред. П. С. Березівського. - Львів: Українські технології, 2002. - 536 с.

42. Примак Т. О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - К.: Вікар,2001. - 178с.

43. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2006. – 356 с.

44. Смовженко Т.С. Державна політика сприяння розвиткові підприємництва: Монографія /Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів: видавництво ЛБІ НБУ, 2001.– 464 с.

45. Смовженко Т. С. Теоретичне обґрунтування державної політики спряння розвиткові підприємництва в Україні // Регіональна економіка. – 2000. - №4. – С. 62-71.

46. Тэпман Л.Н. Предпринимательское управление. Зарубежный опыт: Учебное пособие для вузов / Под ред.В.Швандара. - М.: Юнити-Дана,2004. – 220 с.

47. Узунов В.М. Фінансові аспекти розвитку підприємництва в Україні // Фінанси України. – 2001. - №8. – С. 142-150.

48. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції (практичний посібник) / За ред.. П. Т. Саблука. - К.: ІАЕ, 2000. - 556 с.

49. Цал-Цалко Ю. С., Холод Б.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2002. - 388 с.

50. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид. - К.: Каравела, 2005. - 568 с.

51. Шпичак О. М. Ціна, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків - К.: ІАЕ, 2000. - 585 с.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти