ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

З дисципліни

“ Основи менеджменту”

на тему:

“ Розробка системи менеджменту в CП

“Радіомовлення”''

 

 

Виконала:

студентка групи ЕK-13

Шушкова А. О.

Керівник: викл.- стаж. каф.ММП

Ванькович Л. Я.

 

Львів-2004


Зміст

1.Загальна характеристика організації.

 

2.Формування функцій менеджменту на підприємстві:

2.1.Планування

ü модель стратегічного планування;

ü модель оперативного планування.

2.2.Організування.

ü організаційна структура управління;

ü визначення функцій посадових осіб.

2.3.Мотивування;

ü розрахунок з\п;

ü використання теорій мотивації;

2.4.Контролювання.

ü обґрунтування видів контролю на підприємстві.

2.5 Регулювання

ü обґрунтування видів контролю на підприємстві.

 

3.Використання методів менеджменту в організації.

 

4.Проектування комунікацій на підприємстві.

5.Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в організації.

 

6.Формування механізмів управління групами працівників

в організації.

7. Оцінка професійних якостей менеджерів.

8. Характеристика та обґрунтування застосування підходів до керівництва.

9.Оцінка ефективності системи менеджменту.

10.Висновок.

11.Література.


АНОТАЦІЯ

Менеджмент – це наука про адміністрацію, офіс, управління та комунікації (передачу інформації). В цій курсовій роботі було описано всі ключові питання менеджменту. Розроблено плани та цілі організації, визначено місію та завдання.

Описано такі види контролю : попередній контроль, поточний контроль і заключний контроль. Головне завдання скоректувати помилки та вирішити проблеми процесу виробництва. Розглянуто всі теорії мотивації.

Одна із частин менеджменту це офіс. Вона описує структуру організації та ролі менеджерів різних рівнів.

Розглядаються також різні види комунікацій на різних рівнях.

Ця курсова робота передбачає розробку системи менеджменту в СП “Радіомовлення”

ANNOTATION

Managment is a sciense of administration, office, control, planning and communication. In this course work all the pointed items of managment were described and developed.

Planning activities of organization is a matter of forming mission and aims of corporation.

There are three types of control: the precontrol, the running control and the final control. Their main idea is to correct problems and mistakes during the process of production.

Administration includes managing people, conflicts, and stresses. There are many different theories of administration and almost all of them are mentioned in the course work.

One more part of managment is office. It describes the structure of the organization and roles of manager of all levels.

Finnaly the communications are one the most important items because all prevous items of managment mentioned depend on it's effectivness.

In this course work systems of menegment are eleborate in collective productive plant in Cоmpany “Радіомовлення”

 


Вступ

В даному курсовому проекті ми всебічно розглянемо процес управління в СП “Радіомовлення”, а також проведемо раціоналізацію даної установи. Ми опишемо процес формування функцій менеджменту на даному підприємстві, використання методів менеджменту, спроектуємо комунікації, розробимо механізми прийняття управлінських рішень, сформуємо механізми управління групами працівників, розробимо пропозиції з організації та вдосконалення керівництва, оцінку ефективності систем менеджменту та деякі інші аспекти функціонування організації.

Діяльність даного підприємства вимагає проведення вдосконалень. Потрібно вдосконалити організаційну структуру підприємства, розширити ринки постачання сировини, пристосуватись до загострення конкуренції, ліквідувати проблему недостатньої кваліфікації бухгалтера. Дані проблеми вимагають прийняття управлінських рішень, процес вироблення яких ми детально розглянемо в даному курсовому проекті.

 

РОЗДІЛ 1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ

В таблиці 1 буде показано загальну характеристику організації : форма підприємства, профіль,види діяльності,Форму власності внутрішнє та зовнішнє середовище

Таблиця 1

Загальна характеристика СП "Радіомовлення"

Параметр який характе-ризується Зміст та особливості Основні відмінності від інших організацій Законодавча база заснування та функціонування Участь у зовнішньо-економічній діяльності
   
1.Форма підприєм- ства Спільне підприємство визначається установчими документами, які укладені від імені двох сторін (власників підприємства), тобто власника резидента і власника нерезидента. Прибуток п-ва розподіяляється за лежно від частки вкладеного капіталу кожного з власників. СП відрізняєься від ТзОВ тим , що ТзОВ має статутний фонд розподілений на частини,розмір яких визначається установчими документами. У акціонерному товаристві статутний фонд поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості. Учасники акціонерного товариства несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій. Закони України “Про підприємництво”, ”Про підприємства в Україні “, “Про господарські товариства”. Згідно Закону України “Про ЗЕД” ТзОВ, як і інші види господарських товариств, можуть вільно займатися зовнішньо-економічною діяльністю.
2.Профіль Підприємство по наданню послуг по радіомовленню. Торгівельне підприємство має велику кількість постачальників.Виробниче підприємство закупляє матеріали, сировину. Закон України “Про зовнішньо-еконо-мічну діяльність.   Підприємство співпрацює з багатьма іноземними підприємствами.
3.Види діяльності Підприємство займається наданням таких видів псолуг : Послуги якісного радіомовлення. СП “Радіомовлення” є унікальне тим, що тут:
  • якісні послуги;
  • висококваліфіковані кадри;
  • недороге та вчасне виконання замовлення.
________ Підприємство співпрацює з багатьма закордонними телерадіокомпаніями.
4.Форма власності Колективна Приватне –засноване на власності одного або кількох громадян України та іноземних громадян. Закон України “Про власність”.  

 

 

Продовження таблиці 1

5.Внутрішнє середовище Цілі: Довгострокова ціль: розширити діяльність підприємства на засадах збільшення праці і обсягів продажу Середньострокові цілі:Підвищення кваліфікації працівників; Розширення штату працівників. Короткострокові цілі:Підвищити якість послуг та вийти на зовнішній ринок.
  1. Закупівля нової техніки в постачальників(нових);
  2. Проходження працівниками курсів підвищеної кваліфікації;
  3. Розповсюдження реклами про дане підприємство;
Технологія: Дрібносерійне виробництво. Структура: Лінійно-функціональна,недосконала, для її раціоналізації потрібно залучити ще одного заступника директора, створити ще одну управлінську службу та ще один виробничий підрозділ. Люди: На підприємстві працює 50 працівників, але для досягнення цілей підприємства потрібно обмежити кількість працівників до 45 чоловік.
6.Зовнішнє середовище Фактори прямої дії: Споживачі:Зараз на підприємстві є 50 споживачів, це: 20 бюджетних організації і 30 приватних. Конкуренти:Підприємство має 7 конкурентів : це – Радіокомпанії подібного типу які розміщені в даному регіоні України. Планується збільшити кількість конкурентів до 8, за рахунок відкриття підприємств подібного профілю. Постачальники:Підприємство має одного постачальника, який тісно співпрацює з підприємством та допомагає йому безперебійно проводити процес надання послуг. Законодавчі акти:Негативно впливають на діяльність підприємства, придушуючи можливість ефективно займатися підприємницькою діяльністю. Профспілки:Не впливають. Державні органи влади:Негативно впливають створюючи закони, які перешкоджають раціонально працювати. Партії та інші громадські організації:На діяльність даного підприємства не впливають. Система економічних відносин у державі:Від економічного стану держави залежить діяльність підприємств.Так як в державі панує нестабільність то й економічні відносини впливають в даний час негативно(безробіття, інфляція незначна). Фактори непрямої дії: Стан економіки: Впливає через партії та інші громадські організації, законодавчі акти, державні органи влади, система економічних відносин у державі. Особливості економічних відносин: Впливають через партії та інші громадські організації, законодавчі акти, державні органи влади, система економічних відносин у державі. Стан техніки та техніки та технології:Впливає через законодавчі акти. Соціально-культурні обставини:Впливають через профспілки, партії та інші громадські організації, законодавчі акти. Політичні обставини: Впливають через партії та інші громадські організації, законодавчі акти, державні органи влади. Міжнародне оточення: Впливає через партії та інші громадські організації, законодавчі акти, державні органи влади. НТП:Впливає через законодавчі акти, систему економічних відносин у державі. Міжнародні події: Впливають через партії та інші громадські організації, постачальники, законодавчі акти.

ПЛАНУВАННЯ

В таблиці 2 показано модель стратегічного планування в СП "Радіомовлення"

Таблиця 2

Етап 1 Інформаційне забезпечення стратегічного планування полягає в підборі , класифікації та підготовці до використання інформації щодо розроблення стратегії, яка надасть достатньо повну і об’єктивну характеристику факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, можливих стратегій, методичного забезпечення.
Етап 2 Встановлення місії та цілей. Місія – це чітко визначена причина існування СП – забезпечити вітчизняних споживачів доступними і водночас якісними послугами. Цілі поділяються на довгострокові (5 років), середньострокові (1-5 років) і короткострокові (до 1 року). Дане підприємство має конкретні цілі: довгострокові: - відкриття філіалів в області; середньострокові: - збільшити кількість постійних клієнтів, шляхом здійснення маркетингових заходів, - удосконалення цінової політики, - впровадження нових видів послуг ; Короткострокові:- досягнутиmax обсяги реалізації послуг; - покращити якість надання послуг; - вийти на зовнішні ринки. зовнішні ринки продажу продукції.  
Етап 3 Вибір методів аналізу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Дляданої ситуації підійде метод експертних оцінок. Ця методика дозволить кількісно оцінити вплив кожного фактора.
Етап 4 Оцінка та аналіз факторів зовнішнього середовища. Оцінка сили впливу факторів зовнішнього середовища у балах: - прибутковість (обсяг прибутку)+25 б. ; - Рентабельність (відношення прибутку до витрат)+35 б.; - Послуги (обсяг реалізації послуг, зміни в асортименті)+35 б.; - Виробничіпотужності 0б..; - Інновації (впровадження нових технологій, видів послуг)+20 б.; - Трудові ресурси(підвищення кваліфікації працівників, збільшення кількості кваліфікованих кадрів)+45 б.Вага – вплив фактора на організацію, у балах. Від 0(найслабший вплив) до 50 балів (найсильніший вплив).
Етап 5 Оцінка та аналіз факторів внутрішнього середовища проводиться в напрямку вивчення стану внутрішніх змінних організації. Оцінка сили впливу факторів внутрішнього середовища у балах від 0(найслабший вплив) до 50 балів (найсильніший вплив): - цілі+30; - структура+25; - технологія+15; - завдання+25; - люди+45; - ресурси+35; Сильні позиції: - позитивний імідж; - компетентність з ключових питань;- гнучка організаційна структура; - висока кваліфікація працівників. Слабкі позиції:-Працівники вимагають підвищити рівень заробітньої плати; -первинний провай-дер підвищий тариф за трафік; -основний сервер підприємства був пошкоджений хакерами;
Етап 6 Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних рішень. Було встановлено ряд проектних рішень, таких як проведення дисциплінарних заходів з безвідповідальними працівниками, спроби просування до асоціації телерадіомовників України, відновлення передавальної вишки після пошкодження. Перше буде здійснено за рахунок проведення маркетингових заходів, удосконалення цінової політики, розширення асортименту послуг, яке, в свою чергу, буде здійснене за рахунок додаткового набору постачальників і працівників.
Етап 7 Формування варіантів стратегій(стратегічних альтернатив). За ієрархією: функціональна; за стадіями економічного розвитку(життєвого циклу організації: стратегія обмеженого росту (цілі встановлюються від досягнутого); за характеристиками виробничо-господарської діяльності: диференціації.
Етап 8 Вибір стратегії на засадах формування управлінського рішення. Формування управлінського рішення відбувається на основі оцінки таких факторів: очікувана ефективність, рівень ризику, ринкова ситуація, вплив минулих стратегій, залежність від фактора часу, вплив внутрішнього і зовнішнього середовища. У даній ситуації оптимальною буде стратегія обмеженого росту. Вона не ризикована і дозволить здійснювати ріст за рахунок створення нових підрозділів і збільшення чисельності робітників.
Етап 9 Оцінка стратегії на предмет відповідності встановленим критеріям. Обрана стратегія узгоджується з місією і цілями. При оцінці стратегії приходимо до висновку, що добре було б підвищити кваліфікацію працюючих, влаштувати їх на курси чи семінари з удосконалення знань про технічні можливості сучасного обладнання.

В таблиці 3 показано модель поточного планування в СП "Радіомовлення"

 

Таблиця3

Етап 1 Інформаційне забезпечення оперативного(поточного) планування; підбір фактичних даних, що характеризують стратегію організації. Існують внутрішні і зовнішні джерела інформації. Внутрішні(внутрішні документи фірми): бухгалтерські звіти, фінансові звіти, податкові звіти, . Зовнішні інформаційні джерела: бюлетені, вісники, спеціалізовані періодичні видання, урядові звіти.
Етап 2 Оцінка та аналіз сильних і слабких боків організації . С л а б к і: : -постійне запізнення і пихід у нетверезому стані працівників підприємства; -відмова підприємству на членство в Українській асоціації телерадіомовників; -вихід з ладу передавальної вишки; С и л ь н і: - товариство є прибутковим і стабільним; - має досвід роботи;- кваліфіковані спеціалісти.
Етап 3 Вибір та формування планових параметрів(системи економічних, технологічних, соціальних та ін. показників).Збільшення рівня прибутку в 1.5 рази, оновлення асортименту продукції, видача премій.
Етап 4 Формування бюджету(бюджетування). Бюджет-оперативний фінансовий план, який відображає надходження та використання коштів для забезпечення функціонування організації.–Формування бюджету здійснюється розрахунком доходної і роздільної частини, а саме–прибутків і витрат товариства. В основі грошових надходжень до бюджету лежать кошти, отримані від надання послуг–Застосування системи показників: використовується собівартість, рентабельність ,прибутковість.
Етап 5 Вибір адміністративних важелів(тактики, політики, процедур, правил тощо).Тактика:створити умови, за яких ми отримаємо довіру клієнтів, щоб вони розуміли і бачили всі вигоди, головні з яких надійність, економічність та якість. Політика спрямована на досягнення цілей: : - реклама з метою ознайомлення з послугами, брати участь у різноманітних експозиціях радіо техніки, тощо; - посилити контроль за якістю надання послуг. Правила :- залучення висококваліфікованих спеціалістів; - оплата за індивідуальними результатами праці; - індивідуальна відповідальність; - завдання обумовлюються посадою; - акцент на ефективність та результати; - спеціальні програми підвищення кваліфікації.
Етап 6 Формування альтернативних варіантів оперативних планів. –Проведення дисциплінарних заходів з октемими працівниками; - спроби просування в Українську асоціацію телерадіомовників; - відновлення передавальної вишки.
Етап 7 Вибір варіанту оперативного плану, що відповідає прийнятій стратегії. При оцінці стратегії приходимо до висновку, що краще було б, у першу чергу, виробити чітку ціль покращення системи поточного контролю за якістю надання послуг.

 

 

2.2 ОРГАНІЗУВАННЯ :

 

На рис.2 показано організаційну структуру підприємства (фактичну)

 

 
 
Директор


 

 
 

 


 

 

                       
   
Відділ роботи з клієнтами
       
         
Відділ контролю за т/б
 
 
 
 
 
 

 


 

Рис. 1 Організаційна структура СП “Радіомовлення” (фактична)

На рис.2 показано організаційну структуру підприємства (раціональну)

 
 
Директор


 

 
 

 


Заступник по роботі з клієнтами

 

 

                       
         
         
Відділ контролю за т/б
 
 
 
 
 
 

 

 


 

Рис. 2 Організаційна структура СП “Радіомовлення” (раціональну)

 

Таблиця 4

В табл.4 характеризуємо чисельний склад працівників

Чисельність та фінкції посадових осіб підприємства СП “Радіомовлення”

Посади керівників Чисель-ність Функції (види діяль- ності працівників) Відповідальність та повноваження
Ф Р
Директор Організація роботи підприємства Укладає від імені підприємства угоди без спеціальної на те довіреності ;приймає на роботу і звільняє з роботи працівників підприємства;
Заступник директо-ра з організаційних питань Забезпечує виконання м політики п-ва, керує організаційною роботою на підприємстві Від­по­ві­дає за роз­ро­б­ку маркетингової стратегії, відповідає за контроль якості .
Заступник по роботі з клієнтами* - Керує безпосереднім процесом обслуговування клієнтів, пошуком клієнтів для підприємства. Не­се від­по­ві­да­ль­ність за обслуговування клієнтів, роз­ро­б­ляє но­ві ме­то­ди що­до по­ле­г­шен­ня ро­бо­ти сво­їх під­ле­г­лих.
Головний бухгалтер Організовує бухгалтерський облік і фінансову діяльність організації, складає плани робіт бухгалтерії,проводить роботу з органами оподаткування Відповідає за правильність ведення бухгал-терського обліку та звітності організації, за організацію діяльності бухгалтерії;підписує фінансову документацію;звітує перед директором за діяльність відділу
Працівник бухгалтерія Бухгалтерський облік,ста-тистична звітність,за еко-номічний аналіз стану підприємства,проведення внутрішнього аудиту тощо Відповідає за облік всіх матеріальних ціннос-тей,контроль витрат матеріальних, фінансових і людських ресурсів організацію виплат з/п, сладання поточних річних звітів та балансів.
Працівник відділу кадрів   Проводить процеси найму та звільнення працівників, підвищення кваліфікації персоналу Відповідає за підвищення кваліфікації і перепідготовки робочого персоналу
Працівник відділу роботи з клієнтами Організовує належну якість обслуговування клієнтів,забезпечує надій-ність виконання замовлення Несе відповідальність за якість обслуговування, вчасне виконанння замовлення, відповідність роботи замовленню.
Працівник відділу контролю за т/б Контролює дотримання правил т/б Відповідає за роботу перед керівником свого відділу
Відділи контролю якості послуг №1,2,3*   Про­во­дить ко­н­т­роль за якістю та на-лежними характеристиками послуг, що надаються клієнтам. Від­по­ві­дає за належне обслуговування клієнтів та якісні характеристики реклами.
ПЕВ Складає поточні та перспективні економічні плани підприємства, а також коротко- та довгострокові прогнози доцільності роботи п-ва. Відповідає за роботу перед керівником свого відділу
Підрозділи радіомовлення № 1,2,3,4,5* Займається безпосереднім доведення м до слухачів необхідної інформації, яка повиння бути почутою на хвилі. Відповідає за якісне та вчасне виконання поставленого завдання
Всього    

*Працівники, які поповнять або залишать штат працівників після реорганізації підприємства

2.3 МОТИВУВАННЯ.

В табл.5 подаємо характеристику всім теоріям мотивації

Таблиця 5

Застосування теорій мотивації в СП “Радіомовлення”

Назва теорії мотивації Короткий зміст та особливості застосування Обґрунтування можливості застосування в організації Елементи системи матеріального стимулювання праці, в яких знаходить відображення теорія
Теорія Туган-Барановського Він виділяє 5 груп потреб: 1. фізіологічні 2. статеві 3. симптоматичні інстинкти та потреби 4. альтруїстичні 5.потреби практичного характеру Цю теорію можна застосовувати в організації тому, що в кожної людини існують потреби в їжі, одежі та ін. Організація забезпечує своїх співпрацівників тими потребами яких вони потребують, а саме в їжі, одежі та ін., через зарплату, премії, надбавки.
Ієрархія потреб Маслоу     Ієрархія потреб Маслоу характеризується наступними групами потреб, які поділяються на первинні і вторинні Первинні: фізіологічні та безпеки і захищеності. Вторинні: соціальні, поваги, самовираження. Цю теорію можна застосувати в організації тому, що в людей існують потреби в фізичному і психологічному захисті; відчувати причетність до Організація надає своїм працівникам можливість у самовираженні, повазі.    
  Теорія Мак- Клелланда Ця теорія говорить про те, що треба врахувати три потреби: влади, успіху, причетності. подій; потреби поваги з боку оточення; реалізація своїх можливостей Цю теорію можна вико-ристати тому що існують потреби в причетності, успіху, владі. Організація надає своїм працівникам можливість бути причетними до справ її, забезпечує постійний розвиток на службі, а отже в успіху і владі.
Процесійна теорія Портера-Лоулера. Теорія очікувань Врума. Теорія базується на очікуванні появи якоїсь події. Виділяють такі види очікувань: по відношенню до “затрат-результатів”; по відношенню до “затрат-винагород” по відношенню до цінності заохочення або винагороди. Якщо брати очікування по відношенню до “затрат-результатів”, то кожен робітник буде намагатися зменшити витрати фірми і отримати за це винагороду. Якщо розглядати очікування по відношенню “резуль татів-винагород”, то працівник буде очікувати винагороди за затрачену працю. Система матеріального стимулювання праці базується на винагородах, які дає робота. Не зарплата , на яку очікує працівник в обмін за виконану роботу, не просування по службі, яке відбувається на основі результатів роботи працівника, а премія, яка також може виступати елементом очікування.
Двофакторна теорія Герцберга Фактори поділяються на: гігі-єнічні (політика фірми, умови роботи, з\п, відносини з началь-ником, колегами тощо) та моти-ваційні (успіх, визнання і схва-лення результатів роботи ви-сокий ступінь відповідальності) Прикладне значення цієї теорії базується на тезі, що праця, яка приносить задоволення, сприяє забезпеченню психологічного здоров’я людини. Трудові успіхи, визнання заслуг, ступінь відповідаль-ості, службове та профе-ійне зростан-ня посилюють пози-ив ні мотиви поведінки лю-ини в процесі праці , оскіль-и ці фактори підвищують рі-ень задоволення роботою.
Теорії "X" та теорії "Y" МакГрегора Відповідно до теорії "Х" люди при будь-якій мож- ливості уни-ають роботи, відповідальності, у них відсутнє почуття честолю-ства. Згідно з теорією "Y" відпо-ідаль- ність виконання роботи досягається при створенні відповідних умов дана теорія не знаходить відображення в управлінні організацією  
Теорія матері- ального стиму лювання праці Ця теорія є процесом формування і використання систем матеріальних стимулів праці і з\п відповідно до дії закону розподілу за кількістю та якістю праці. Ця теорія використо- вується у повному обсязі, оскільки вона дає можли-вість застосувати різно-манітні методи мотивува-ння і матеріальних санкцій. Матеріальне заохочен- ня чиненайефективні- ше буде впливати на продуктивність праці.  

 

В табл. 6 розраховуємо фактичну з/п працівників

Таблиця 6

Результати розрахунку фактичної заробітної плати працівників СП “Радіомовлення”

Посадові особи Чисе-льні-сть Поса-довий оклад Надбавки Премії Величина місяч-ної заробітної плати, грн.
Характер Величина, грн. Характер Величина, грн.
Директор За високі досягнення у праці За перевико-нання планових показників
Заступники директора
Бухгалтерія За високу професійну майстерність За роботу без відпустки
Відділ кадрів
Віділ контролю за т/б
Відділ контролю якості послуг
Відділи по роботі з клієнтами
ПЕВ
Підрозділи радіомовлення За виконання особливо важливої роботи За працю без відгулів та лікарняних
Всього 16037
Середна заробітна плата 320,7

 

В табл. 7 розраховуємо раціональну з/п працівників

Таблиця 7

Результати розрахунку раціональної заробітної плати працівників СП “Радіомовлення”

Посадові особи Чисе-льні-сть Поса-довий оклад Надбавки Премії Величина місяч-ної заробітної плати, грн.
Характер Величина, грн. Характер Величина, грн.
Директор За високі досягнення у праці За перевико-нання планових показників
Заступники директора
Бухгалтерія За високу професійну майстерність За роботу без відпустки
Відділ роботи з клієнтами
Відділ кадрів
Відділ контролю якості послуг
Віділ контролю за т/б
ПЕВ
Підрозділи радіомовлення За виконання особливо важливої роботи За працю без відгулів та лікарняних
Всього 18460
Середна заробітна плата 410,2

 

2.4.КОНТРОЛЮВАННЯ В табл. 8 показано використання всіх видів контролю, характеристика процесу його реалізації, оцінка впливу контролю на працівників

Таблиця 8

Контролювання в організації СП “Радіомовлення”

Види контролю Характеристика процесу котролю Оцінка впливу котролю на посадові особи і підрозділи організації Служби і посадові особи, які відпові-дають за резуль-тати котролю
Попередній контроль
Трудові ресурси Працівника приймають на роботу після прохо-дження випробувального терміну Контроль допомагає вибрати накращих фахівців,тому є абсолютно позитивний Директор, заступник дирек-тора з організацій-них питань
Інформаційні ресурси Усі інформаційні ресурси підлягають перевірці Дозволяє запобігти вико-ристання недостовірної та часткової інформації Заступник дирек-тора з організацій-них питань
Фінансові ресурси Перевірка наявності ресурсів для реалізації замовлення Дозволяє запобігти си-туації,коли бракує кош-тів для закінчення виконання завдання Головний бухгалтер
Матеріальні ресурси Співвідношення даних продукції з вимогами і стандартами Дозволяє запобігти залу-ченню неякісних ресур-сів,тому є позитивним Заступник директора по роботі з клієнтами
Поточний контроль
Інформаційні ресурси Іде перевірка розподілу інформації про ефектив-ність діяльності п-ва або гальмуваня реалізації Суттєвий вплив на результати діяльності підприємства Заступник дирек-тора з організацій-них питань
Трудові ресурси Робота працівників конт-ролюється керівниками інших відділів,роботу ке-рівників контролює директор Позитивний,бо має стимулюючий вплив Заступник дирек-тора з організацій-них питань, директор.
Матеріальні і фінансові ресурси Ведеться облік наявних матеріальних та фінансових ресурсів Позитивний бо регулярний і своєчасний Головний бухгалтер та бухгалтерія
Заключний контроль
Інформаційні ресурси Отримання інформації про попередні постачання продукції Позитивний бо запобігає виникненню помилок в майбутньому Заступник дирек-тора з організацій-них питань
Матеріальні і фінансові ресурси Співставлення отриманих результатів з використа-нням ресурсів за планом Позитивний бо дозволяє здійснити необхідні коректуючі дії Головний бухгалтер та бухгалтерія
Трудові ресурси Керуючись результатами порівняними з стандар-том і разом з тим переві-рити продуктивність працівників Дозволяє усувати недолі-ки, а також створити на підприємстві “здоровий клімат” Заступник дирек-тора з організацій-них питань, директор.

 

 

2.5.РЕГУЛЮВАННЯ.

В табл. 9 описуємо регулювання на підприємстві Таблиця 9

Регулювання в організації СП “Радіомовлення”

  Види конторо-лю Характеристика процесу регулювання для кожного виду використовуваних ресурсів   Прийняття відповідних управльнсь-ких рішень в керуючій системі   Оцінка впливу регулювання на посадових осіб та підрозділи організації
  Матеріальні       Фінансові   Інформаційні   Трудові
  Попередній Коли у нових матеріалах для п-ва виявлено брак ведуться перегово-ри з по-стачальником продукції. У випадку коли кош-тів не дос-татньо для заку-півлі продукції підприєм-ство бере кредит в банку У випадку коли наяв-них ресур-сів не дос-татньо для прийняття рішення проводять-ся додатко-ві дослід-ження рин-ку У випад-ку коли працівник не справ-ляється з роботою під час випробу-вального терміну, договір про прий-няття на роботу не уклада-ється Вказівка про проведення переговорів, постанова про взяття креди-ту,вказівка про пошук інформації , вказівка про прийняття но-вого праців-ника Рішення ефек-тивні тому що запобігають виникненню збоїв у ді-яльності підприємства у майбутньо-му
  Поточний У випад-ку незадо-волення клієнта продукці-єю пот-рібно виправи-ти ситуа-цію У виппад-ку постій-ної розбіж-ності намі-чених пла-нів прибут-ку з бух-галтерськими звітами необхідно підкоректу- вати зага-льні плани В процесі маркетин-гових дос-ліджень недостат-ньо інфор-мації, необ-хідно залу-чення до-даткових джерел В процесі вироб-ництва продук-ції не дотриму-ються т/б Вказівка про виправлення ситуації, розпорядже-ння про вне-сення змін до плану, наказ про видачу догани. Ефективне бо дозволяє здійснити коректуючі дії
  Заключний У виппад-ку непра-вильного виконан-ня замо-влення необхідно провести його ще раз. У виппад-ку нераці-онального використа-ння коштів, необхідно здійснити аудит фіна-нсової ді-яльності підприєм-ства У виппад-ку появи нової інфо-рмації пот-рібно від-коректува-ти подаль-шу діяль-ність під-приємства В процесі роботи підприєм-ства вия-влено не-правиль-не вико– нання замовле-ння - зві-льнення з роботи Вказівка про перевиконан-ня замовле-ння, наказ про проведення аудиту, вказі-вка про скли-кання зборів, наказ про звільнення з роботи Ефективне тому що запо-бігає ви-никненню проблем в майбутньому

 

Розділ 3.ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ

В табл. 10 дається характеристика та приклади всіх груп та видів методів

Таблиця 10

Застосування методів менеджменту в організації СП “Радіомовлення”

Група методів Види методів Приклади засто- сування конкретних методів в орг. Характеристика взаємозв’язку і методів менеджменту в організації   Характеристика механізмів вза-ємодії р

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти