ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Характеристика i аналіз техніко - технологічних питань

Товариство створено з метою отримання прибутку в результаті здійснення виробничої, торгівельної, інвестиційної та іншої господарської діяльності, а також задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів та працівників Товариства.

Предметом діяльності Товариства є:

- Вирощування ставкової риби, копчення риби, виробництво рибних консервів, іншої рибної продукції, ковбасних виробів з м’яса, вирощування, заготівля, переробка та збут сільськогосподарської продукції, будівництво нових та реконструкція наявних рибогосподарських об’єктів;

- Надання послуг вітчизняним та іноземним громадянам в проведенні полювання в межах закріплених мисливських та водно-болітних угідь;

- Здійснення охорони рибних запасів

- Здійснення оптової та роздрібної торгівельної діяльності через фірмові магазини та кіоски Товариства, торгівля рибою безпосередньо з машин;

- Надання послуг по ремонту і зберіганню транспортних засобів, вузлів та агрегатів;

- Організація автостоянок та станцій технічного обслуговування транспортних засобів;

- Виконання пуско-налагоджувальних робіт;

- Проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт, інвестицій та лізингова діяльність;

- Посередницька, аудиторська, юридична, інформаційна, маркетингова, брокерська, дилерська, агентна, дистриб’юторська , ксерокопію вальна та інша діяльність;

- Організація громадського харчування та готельної справи, послуги в сфері внутрішнього та закордонного туризму, реакційні послуги, організація різних форм відпочинку;

- Надання транспортних, експедиційних та складських протипожежної оборони, забезпечення збереження майна, обладнання, інших матеріальних цінностей;

- Торгово-посередницька та комерційна діяльність, в тому числі торгівельні операції з нерухомістю (придбання у власність, оренда, продаж землі, нерухомого майна та обладнання), створення мережі магазинів та магазинів -салонів;

- Організація роздрібної та оптової торгівлі імпортними товарами та товарами вітчизняного виробництва, в тому числі тютюновими виробами, алкогольними напоями та нафтопродуктами, предметами гігієни та санітарії, парфюмерно-косметичними виробами, товарами побутової хімії, будівельними матеріалами, медичними препаратами як за національну, так і за вільноконвертовану валюту;

- Проведення науково- дослідних та експериментально-конструкторських робіт, продажу та придбання «ноу-хау», винаходів та ліцензій;

- Організація благодійних заходів, створення умов для підвищення ефективності реалізації на зовнішньому ринку товарів та послуг Товариства;

- Навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовка і тренажерна підготовка кадрів;

- Виробництво та реалізація товарів широкого вжитку, та безалкогольних напоїв;

- Проведення операцій з цінними паперами, ведення реєстрів акціонерів;

- Інші види діяльності, які не суперечать законодавству та меті діяльності Товариства;

- Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності документу, що надає відповідний дозвіл (ліцензії, патенту, свідоцтві тощо) на здійснення цього виду діяльності відповідно до чинного законодавства України;

- Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності, яка прямо заборонена законом.

Органами управління Товариством є:

· Загальні збори акціонерів

· Спостережна рада

· Правління

· Ревізійна комісія

 

Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів. Брати участь у Загальних зборах з правом ухвального голосу вправі особи, які на день проведення зборів є власниками хоча б однієї простої акції, або представники, цих осіб. Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть члени Правління, які не є акціонерами Товариства, а також представники реєстратора Товариства, державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, запрошеної особи.

До компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження планів його діяльності та звітів про їх виконання;

2) обрання змін і доповнень до Статуту Товариства;

3) обрання та відкликання голови та членів Спостережної ради;

4) обрання та відкликання голови та членів Ревізійної комісії;

5) затвердження річних результатів діяльності Товариства (у тому числі дочірніх підприємств), звітів і висновків Ревізійної комісії;

6) затвердження порядку розподілу чистого прибутку, строків та порядку виплати дивідендів;

Визначення порядку покриття збитків;

7) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності голови та членів Спостережної ради;

8) прийняття рішення про випуск акцій та облігацій Товариства;

9) прийняття рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представників Товариства, затвердження їхніх статусів і положень;

10) прийняття рішень рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

11) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

12) здійснення інших повноважень, прямо передбачених законодавством;

13) утворення і відкликання виконавчого органу Товариства;

За рішенням Загальних зборів вирішення окремих питань, що входять до кола їх повноважень, може бути передано Спостережній раді або Правлінню Товариства. Не можуть передаватися повноваження, які належать до виключної компетенції зборів, а саме:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариств;

Обрання та відкликання членів Спостережної ради, а також утворення і відкликання виконавчого та інших органів Товариства;

Затвердження річної фінансової звітності, розподіл прибутку і збитків Товариства;

Рішення про ліквідацію Товариства;

Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

Питання, віднесені законом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органом Товариства.

Рішення Загальних Зборів приймаються більшістю у ? голосів присутніх акціонерів з таких питань:

Внесення змін і доповнень до статуту Товариства

Ліквідації Товариства

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів,

які беруть участь у Загальних зборах.

Збори визначаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають більш як 60 % голосів. У разі відсутності кворуму Загальні збори скликаються повторно у порядку, передбаченому Статутом.

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція-один голос.

У голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції беруть участь особи, які підписалися на ці акції.

Акціонер бере участь у зборах як безпосередньо, так і через свого представника, повноваження якого повинні бути належним чином оформлені.

Чергові Загальні збори акціонерів скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. Про дату, час, місце проведення та порядок денний зборів акціонери-держателі іменних акцій повідомляються персонально (листами, факсовим зв’язком, телефонограмами, ознайомленням під розписку) не менш як за 45 днів до дня скликання зборів. У цей же строк Правління забезпечує публікацію загального повідомлення в місцеві пресі та одному з офіційних кованих видань Верховної Ради України. Уряду України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Якщо до порядку денного зборів включено питання про зміну статутного фонду Товариства, повідомлення повинно містити також інформацію, передбачену статтею 40 Закону України «Про господарські товариства».

Будь-який акціонер вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніш як за 30 днів до їх скликання. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до зборів шляхом направлення факсових повідомлень акціонерам – юридичним особам та вирішення оголошень перед виходом у офіс та на територію Товариства.

До дня скликання Загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитись із документами, які стосуються порядку денного зборів.

Збори не можуть приймати рішень з питань, які не включені до порядку денного.

Другі та наступні в календарному році Загальні збори акціонерів Товариства мають статус позачергових. Рішення про скликання позачергових зборів приймається Правлінням:

З власної ініціативи

На вимогу Спостережної ради або Ревізійної комісії (протягом 20 днів)

На письмову вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 % голосів. Ці акціонери вправі вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час чи з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів Правління не виконає вказаної вимоги, вони вправі самі скликати збори у порядку, передбаченому статутом.

Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються за наявності таких підстав:

- В разі неплатоспроможності

- При виявленні зловживань з боку посадових осіб органів управління Товариством

- У разі виникнення інших обставин, що становлять суттєву загрозу інтересам Товариства

- Відкриває збори Голова Спостережної ради, а при його відсутності – заступник Голови і уповноважений член спостережної ради. Веде збори обраний зборами Голова зборів.

Для ведення протоколу зборів та підрахунку голосів акціонерів при голосуванні Правління або Голова Правління за дорученням Правління, призначають відповідно секретаря та лічильну комісію, яких збори вправі переобрати у разі наявності заперечень, щодо їх кількісного чи персонального складу.

Протокол зборів після підписання його головою та секретарем зборів передається на зберігання Голові Правління і повинен надаватись акціонерам на їх вимогу для ознайомлення.

Спостережна рада є органом управління Товариства, який представляє інтереси акціонерів у перерві між проведенням загальних зборів і контролює та регулює діяльність правління відповідно до своїх повноважень.

Спостережна рада складається з 5 чоловік – голови та членів Ради, які обираються та відкликаються Загальними зборами з числа акціонерів або представників акціонерів – юридичних осіб строком на 5 років. Член Ради не може одночасно входити до складу Правління або Ревізійної комісії.

Статус Ради визначається чинним законодавством України, цим статусом і рішенням Загальних зборів про делегування Раді їхніх повноважень. Спостережна рада:

- Контролює виконання Правлінням основних напрямків та планів господарської діяльності Товариства, їхніх рішень Зборів акціонерів, аналізує дії Правління, щодо проведення виробничої, ціново-збутової, інвестиційної, соціальної політики Товариства;

- Попередньо розглядає всі питання, які пропонуються на розгляд Загальних зборів;

- Погоджує рішення Правління щодо організаційної структури Товариства;

- В період між Загальними зборами приймає рішення про дострокове припинення повноважень своїх членів та кооптацію до свого складу інших акціонерів або представників акціонерів-юридичних осіб;

- Погоджує рішення Правління про заставу, оренду, відчуження та придбання нерухомого майна, а також інших основних засобів;

- Погоджує заключення договорів (контрактів) на суму більше 50 тис. грн.;

- Погоджує рішення Правління щодо участі Товариства в якості засновника і учасника (акціонера) суб’єктів господарювання;

- Приймає рішення про викуп акцій Товариства та їх наступний перепродаж, розповсюдження серед працівників Товариства чи анулювання;

- Визначає умови оплати праці Голови правління Товариства та укладає з ним контракт, погоджує умови оплати праці членів Правління, керівника дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

- Відстороняє членів Правління від виконання ними своїх повноважень у разі виявлення в їх діях ознак грубих порушень законодавства, що зачіпають суттєві інтереси Товариства, до остаточного з’ясування їх вини, притягує до матеріальної відповідальності Голову та членів правління;

- Погоджує штатний розклад та граничну чисельність працівників Товариства;

- Подає загальним зборам акціонерів пропозиції з питань діяльності Товариства;

- Затверджує за поданням Правління умови договору реєстру власників іменних цінних паперів;

- Ініціює скликання позачергових загальних зборів і проведення перевірок ревізійної комісії;

- Заслуховує звіти та пояснення членів Правління, матеріально відповідальних та інших посадових і службових осіб;

- Здійснює інші повноваження, передбачені статутом чи делеговані загальними зборами.

Засідання Спостережної ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання скликаються головою Спостережної ради чи його заступником з власної ініціативи або на вимогу не менш як двох членів Ради.

Про скликання засідання та його порядок денний члени Ради повідомляються Головою Спостережної ради, або його заступником не менш, як за три дні у письмовій формі. Повідомлення вважається зробленим, якщо воно було надіслано за місцем основної роботи члена Спостережної ради.

Засідання Ради є правомочним за умови присутності на ньому не менше трьох її членів.

Брати участі у засіданні Спостережної ради з правом дорадчого голосу можуть представники профспілкового органу, або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір вд імені трудового колективу.

Рішення Спостережної ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшість членів Ради, присутніх на її засіданні, і оформляються протоколами засідань.

Кожен член Ради має один голос. При рівності голосів «за» і «проти», голос Голови Спостережної ради (його заступників) має вирішальне питання.

Спостережна рада має право отримувати від Правління, Ревізійної комісії та службових осіб Товариства інформацію про його діяльність, заслуховувати звіти та пояснення цих органів та осіб, залучати незалежних експертів для розгляду питань діяльності Товариства, що потребують спеціальних знань.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти