ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОСНОВНІ ВИМОГИ

ДО ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО ступеня БАКАЛАВРА

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ОДЕСА 2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ

ДО ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО ступеня БАКАЛАВРА

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

Затверджено на засіданні

науково-методичної ради ОНЕУ

Протокол № від 2015 р.

 

 

ОДЕСА 2015

Основні вимоги до виконання випускної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра Одеського національного економічного університету (Уклад. О. М. Гончаренко, Г. О. Величко.– Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2015 р. – 30 с.)

 

Укладачі: О. М. Гончаренко, докт.екон. наук, доцент

Г. О. Величко, канд. екон. наук, професор

 

 

ЗМІСТ

Стор.

1. Загальні положення………………………………………………………...... 4

2. Вибір теми випускної роботи………………………………..…………….…6

3. Етапи виконання випускної роботи……………………..….………………..7

4. Вимоги до змісту та структури випускної роботи……………………….…7

5. Вимоги до оформлення випускної роботи………………..….……………...9

6. Підготовка до захисту випускної роботи……………….….………………15

7. Порядок захисту випускної роботи……………………...…………………16

8. Критерії оцінювання випускної роботи…………….….…………………..17

9. Додатки……………………………………………………………….………20

 

 

Загальні положення

 

Випускна робота бакалавра є закінченим дослідженням, виконаним студентом самостійно під науковим керівництвом, і свідчить про вміння автора працювати згідно з компетенціями, набутими при засвоюванні освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавр.

Головна мета випускної роботи – систематизація, засвоєння і закріплення теоретичних знань, отриманих у ВНЗ і застосування їх на практиці. Робота повинна свідчити про ступінь готовності студента до практичної діяльності.

Випускна робота за напрямком виконується відповідно до навчального плану підготовки бакалавра з економіки і спрямована на вирішення таких завдань:

- систематизація, закріплення і розширення теоретичних та практичних знань, отриманих у процесі навчання і застосування їх при вирішенні конкретних теоретичних і практичних (виробничих) завдань у галузі економіки;

- розвиток навичок самостійної роботи і застосування методик дослідження при вирішенні конкретних проблем випускної роботи;

- з’ясування підготовленості студентів до практичної діяльності у вибраній галузі.

Випускна робота виконується на підставі глибокого вивчення нормативної документації, спеціальної літератури (підручників, монографій, статей, періодичної і довідкової літератури) та аналізу практичного матеріалу.

Студенти повинні показати:

- достатню теоретичну підготовку і здатність узагальнення проблемного теоретичного матеріалу;

- уміння вивчати й узагальнювати нормативно-правові акти та літературні джерела;

- здатність вирішувати практичні виробничі завдання;

- навички комплексного аналізу ситуацій моделювання, виконання необхідних розрахунків, використання сучасної комп’ютерної техніки;

- уміння застосовувати методи аналізу економічних процесів;

- уміння логічно викладати матеріал, формулювати висновки і пропозиції.

Випускна робота повинна відповідати таким вимогам:

- містити огляд теоретичних аспектів проблеми, поставленої в роботі;

- обов’язкове використання фактичного матеріалу у вигляді планових і звітних даних, оформлених у вигляді таблиць, рисунків, схем тощо, які характеризують розвиток економіки в цілому або окремих галузей, чи фінансово-господарської діяльності підприємств різних організаційно-правових форм;

- містити необхідні аналітичні, прогнозні або планові розрахунки;

- за необхідностізастосування економіко-математичних моделей, інформаційних і комп’ютерних технологій;

- наявність рекомендацій з удосконалення досліджуваних процесів і явищ;

- обов’язкову відповідність установленим вимогам з оформлення випускної роботи.

Процес виконання випускної роботи бакалавра включає етапи, які відповідають Регламенту роботи випускових кафедр галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» щодо організації підготовки випускних робіт освітнього ступеня бакалавр:

- вибір теми;

- підбір та опрацювання літератури;

- складання та затвердження плану роботи;

- збір фактичного матеріалу;

- написання тексту випускної роботи;

- підготовка і захист випускної роботи.

Вибір теми випускної роботи

 

Тематика випускних робіт бакалавра розробляється і затверджується методичною комісією випускової кафедри.

Студент самостійно обирає тему випускної роботи з переліку рекомендованих кафедрою. Обрана тема повинна бути актуальною, відповідати сучасним вимогам економічної теорії і практики. При виборі теми слід ураховувати наукове і практичне значення проблеми, можливість використання результатів дослідження для наукових і практичних цілей. Обов’язковою умовою є використання конкретних фактичних матеріалів.

Студентам заочної і вечірньої форм навчання, які працюють, рекомендується вибирати тему випускної роботи, безпосередньо пов’язану з їх професійною діяльністю.

За узгодженням із науковим керівником і завідувачем кафедри студент може запропонувати власний варіант теми, виходячи із особистих інтересів чи орієнтуючись на майбутнє місце роботи.

Обравши тему випускної роботи, студент пише заяву на ім’я завідувача кафедри про затвердження теми та призначення наукового керівника (Додаток Б).

Науковий керівник видає студентові завдання для підготовки випускної роботи (Додаток Д), де визначається зміст роботи за основними розділами, перелік графічного і розрахункового матеріалу, а також календарний план виконання роботи.

Дотримання студентом календарного плану виконання випускної роботи контролюється науковим керівником і систематично розглядається на засіданнях кафедри. У разі значного порушення графіка виконання випускної роботи кафедра може клопотати про недопущення студента до захисту.

 

Загальні вимоги

Випускна робота починається з титульної сторінки, яка оформлюється за установленою формою (Додаток Б). Титульна сторінка – це перша сторінка роботи, але вона не нумерується.

До роботи додаються:

- заява (Додаток А);

- завдання (Додаток Д);

- анотація (Додаток Л);

- відгук наукового керівника (Додаток Е);

- зовнішня рецензія (Додаток Ж);

- текст випускної роботи на електронному носії.

Випускна робота оформлюється на аркушах формату А4 (210х297 мм) комп’ютерним способом на одній стороні аркуша білого паперу. Роботу виконують шрифтом TIMES NEW ROMAN кегль № 14 через півтора інтервала. Текст варто друкувати дотримуючись таких розмірів полів: верхнє, ліве і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм. У межах таблиць можливе зменшення розміру шрифту та міжрядкового інтервалу.

У випускній роботі повинні бути чіткі лінії, літери, цифри й інші знаки. Усі лінії, літери, цифри й знаки повинні бути однаково чорними по всьому тексту.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні імена наводять мовою оригіналу.

Структурні елементи „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „ВИСНОВКИ” не нумерують, їхні назви служать заголовками структурних елементів і розміщуються посередині рядка.

Кожний розділ випускної роботи повинен бути оформлений з нової сторінки.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки виділені жирним шрифтом. Розділи нумеруються арабськими цифрами з крапкою після цифри. Заголовки розділів варто розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки наприкінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів варто починати з абзацного відступу і друкувати малими літерами, крім першої літери, не підкреслюючи, без крапки наприкінці.

 


Нумерація

Сторінки випускної роботи варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки наприкінці.

Титульну сторінку включають до загальної нумерації сторінок. Номер на титульній сторінці не проставляють. Ілюстрації й таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: „2.3.”(третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовки підрозділу.

 

Ілюстрації

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання в тексті і поданий їх аналіз.

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. Ілюстрація позначається словом “Рис. .........”, що разом із назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад “Рис. 1.2. Структура зобов’язань, 2012-2015”.

Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, які є в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою. Наприклад, “Рис. 3.2.” – другий рисунок третього розділу.

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді таблиць.

Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті з вказівкою джерела використаних даних. Назву таблиці розміщують посередині тексту.

Таблиці варто нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що розміщуються в додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу. Таблиця має назву, яку розміщують над таблицею в центрі.

Таблиця 2.1

Назва таблиці

Назва рядків Назва граф таблиці
       
           
           

 

Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю ділять на частини та розміщують одну частину під іншою або поруч, переносячи частину таблиці на наступну сторінку. У цьому випадку нумерують графи, повторюють їх нумерацію на наступній сторінці. Назву таблиці не повторюють. Слово «Таблиця ...» вказують один раз, справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження табл. ...»із зазначенням її номера.

Заголовки граф таблиці пишуть великими літерами, а підзаголовки – малими, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. Наприкінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині. Допускається зменшення розміру шрифту в таблиці.

Перерахування

Перерахування, при необхідності, можуть бути наведені всередині випускної роботи. Перед перерахуванням ставлять двокрапку. Перед кожною позицією перерахування варто ставити малу літеру українського алфавіту. Для подальшої деталізації перерахування варто використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації). Перерахування першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – із відступом щодо місця розташування перерахувань першого рівня.

Наприклад:

а) маркетингове дослідження;

б) товарна цінова політика:

- першого роду,

- другого роду.

Формули й рівняння

Формули й рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули й рівняння (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатку) нумерують наскрізною нумерацією в межах розділу, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу, номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значення символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння, варто наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вона подана у формулі й рівнянні. Пояснення значення кожного символу й числового коефіцієнта варто давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають із абзацу словом “де” без двокрапки.

Переносити формули або рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуючих операцій, причому знак операції на початку наступного рядка повторюють. При переносі формули або рівняння зі знаком операції множення застосовують знак “ × ”.

Посилання

При написанні випускної роботи студент обов’язково повинен давати посилання на використані літературні та інші інформаційні джерела, самі джерела мають бути включеними до списку використаної літератури.

Посилання даються декількома способами:

- одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку використаної літератури та відповідна сторінка. Наприклад, [5, с.135] – сторінка 135 літературного джерела, яке в списку літератури значиться під номером 5;

- під текстом відповідної сторінки у вигляді пронумерованої виноски, у якій вказуються прізвище та ініціали автора, назву джерела, видавництво, рік видання та номер сторінки.

З метою єдиного підходу до оформлення тексту рекомендується робити посилання першим способом.

 

Додатки

Додатки оформлюють як продовження випускної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово „Додаток_____” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. Перед додатками повинен бути аркуш зі словом “ДОДАТКИ”, розташованим посередині аркуша.

Анотація (Додаток Л)

Анотація складається за формою, яка має такий зміст: прізвище та ініціали здобувача; назва випускної роботи; установа, де відбудеться захист; місто, рік; основні положення, результати та висновки випускної роботи; ключові слова.

З А Я В А

Прошу закріпити за мною для захисту в Державній екзаменаційній

комісії тему випускної роботи бакалавра _________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Підпис _____________________

“ ” р.

Ректорові університету

 

Клопотання про закріплення теми випускної роботи бакалавра.

Науковим керівником випускної роботи прошу затвердити ____________________________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання )

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та ім’я по батькові)

 

 

Завідувач кафедри ____________________________________________________

 

“ ” р. Підпис________________________

 

Додаток Б

 

ВИПУСКНА робота

З а в д а н н я

на ВИПУСКНу роботу студентА

 

 

( прізвище, ім'я та ім'я по батькові)

Тема роботи:_____________________________________________________

Науковий керівник роботи __________________________________________

________________________________________________________________, (прізвище, ім’я та ім'я по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

 

затверджені наказом по університету від ”___” ______20 р. №_____

Термін здачі студентом закінченої роботи _____ 20__ р.

1. Вихідні дані до роботи:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які належить розробити):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломної роботи Строк виконання етапів роботи Примітка
Затвердження плану випускної роботи    
Складання бібліографії    
Подання: Розділу 1    
  Розділу 2    
Здача закінченої роботи на кафедру    
Захист випускної роботи на кафедрі (малий захист)    

Студент _____________ _______________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Науковий керівник роботи _____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Рішення комісії про попередній захист випускної роботи

від „__”____20__ року

_________________________________________________________________

 

Члени комісії:

1.___________________________________________________________

(посада, прізвищета ініціали,підпис)

2.____________________________________________________________

(посада, прізвищета ініціали,підпис)

3.____________________________________________________________

(посада, прізвищета ініціали,підпис)

 

Завідувач кафедри :

______________________ _________________

(прізвище та ініціали) ( підпис)

„__”___________________20__р.

 

 

Додаток Е

ВІДГУК

на випускну роботу бакалавра

___________________________________________

(прізвище, ім'я та ім'я по батькові)

 

Факультету _________________________________________

Спеціальність ________________________________________

за темою___________________________________________________________

1. Позитивні сторони_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Недоліки__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Основні рекомендації та загальна сума економічного ефекту___________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Як проявив себе студент під час написання випускної роботи (теоретична підготовка, знання практики, уміння вести самостійне дослідження, дисциплінованість)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Науковий керівник

_____________________________

(посада)

__________________________________________________

(прізвище, ім'я та ім'я по батькові) (підпис)

 

Дата____________________

 

Додаток Ж

Рецензія

на випускну роботу бакалавра

студента ________________ факультету Одеського національного економічного університету

_______________________________________група_________________

(прізвище, ім’я та ім’я по батькові)

Тема випускної роботи бакалавра:

 

Стисла характеристика розділів роботи

 

Позитивні сторони та вади роботи

 

Пропозиції, які вніс студент, рівень їхнього професійного обґрунтування та практичне значення

 

Якість оформлення роботи

 

Загальний висновок: чи підготовлений студент до самостійної роботи як фахівець

 

 

Рекомендація роботи до захисту

 

Рецензент (посада,

місце роботи, науковий

ступінь, вчене звання) ___________________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

“______”___________________20__р.

МП

 

 

Додаток К

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Александрова М.М. Страхування: Навчально-методичний посібник .-К:ЦУЛ,2002-208с.

2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - М.: Фінанси й статистика, 1996. - 288 с. -573 с.

3. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлів П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. - К.: Либідь. - 1998. - 360 с.

4. Білик М.Д. Сутність та оцінка фінансового стану підприємств. // Фінанси України, №3 - 2005. - С. 117-128.

5. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника – Центр, 1999. – 528с.

6. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 998с.

7. Василенко Л.П., Гут Л.В., Оксеєнко О.П. Фінанси підприємства у схемах і таблицях: Наочний навчальний посібник. – К.: Дакор, 2006. 344 с.

8. Величко Г.О., Дейніс Л.М., Тарасова О.В. Фінанси підприємств. Навчальний посібник – Одеса: 2012. 250 с.

9. Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченко О.Г. Інвестування.: Навч. посібник. – К. : “Видавничий дім”, 2001 – 364с.

10. Закон України «Про господарські товариства» №1576-ХІІ від 19.09.1991 р. зі змінами та доповненнями від 15.05.2003 р.

11. Івахненко В.М., Горбаток М.І, Льовочкін В.С. Економічний аналіз. – К.: КНЕУ, 1999. – 176с.

 

 

Додаток Л

 

АНОТАЦІЯ

на випускну роботу на здобуття освітнього ступеня бакалавра

Бабенко О.С. «Фінансовий менеджмент у комерційних банках»

Одеський національний економічний університет

м. Одеса, 2016 рік

Дипломна робота складається з двох розділів.

У роботі розглядаються теоретичні основи фінансового менеджменту в комерційних банках, методи управління активами і пасивами. Зроблено аналіз основних економічних показників банківського сектора України, узагальнено зарубіжний досвід у цій сфері.

Пропонуються основні напрями вдосконалення системи фінансового менеджменту в комерційних банках. Проаналізовано організацію фінансового менеджменту в комерційному банку АКБ ПАТ «Південний» за 2012-2015 роки. Внесено пропозиції щодо розширення позицій банку на ринку обслуговування корпоративних клієнтів.

Ключові слова:фінансовий менеджмент, корпоративні клієнти, комерційний банк, банківський продукт.

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОСНОВНІ ВИМОГИ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти