ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вимоги до змісту та структури випускної роботи

 

Випускна робота бакалавра складається з таких частин:

1. Вступ.

2. Розділ 1 (теоретична частина).

3. Розділ 2 (аналітико-рекомендаційна частина).

4. Висновки.

5. Список використаних джерел.

6. Додатки.

Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження. Визначається мета і завдання, об’єкт і предмет, а також методи та інформаційна база дослідження.

Рекомендований обсяг –2-3 сторінки.

Розділ 1. Розкриваються теоретичні основи обраної проблеми, подається критичний огляд літературних джерел. У першому розділі висвітлюється законодавча та нормативна база з відповідної тематики. Характеризуються методи дослідження, які застосовуються в роботі.

Розділ складається з 2-3 підрозділів. Рекомендований обсяг – 20 стор.

Розділ 2. Другий розділ випускної роботи носить аналітико-рекомендаційний характер. Він, перш за все, містить загальну організаційно-економічну характеристику об'єкта дослідження. Наприклад, профіль діяльності, тип виробництва, номенклатуру продукції або послуг, ринки капіталу, сировини та збуту, позиціонування підприємства у своїй галузі, структуру управління, основні фактори виробничого процесу. Характеристика об'єкта завершується зведеною таблицею динаміки основних фінансово-економічних та інших показників діяльності за останні три-п'ять років порівняно з середніми значеннями по галузі та аналогічними показниками кращих фірм. При характеристиці об'єкта аналізу необхідно звернути увагу на ті сторони роботи, виявити ті її особливості, які мають пряме відношення до теми випускної роботи.

Для дослідження впливу різних факторів на процеси та ефективність діяльності використовуються методи порівняльного економічного аналізу, за необхідності, методи математичної статистики, SWOT-аналізу і моделювання, оптимізації соціально-економічних процесів, а також пакети прикладних комп'ютерних програм як інструментарій наукового дослідження.

Матеріали аналізу мають бути оформлені в таблиці, графіки, рисунки, діаграми тощо.

У другому розділі необхідно сформулювати пропозиції та рекомендації щодо об’єкта дослідження.

Рекомендований обсяг – до 25 стор.

Висновки. У цій частині роботи у стислому вигляді (у тезисній формі) студент повинен:

- сформулювати висновки, до яких він дійшов у результаті проведеного аналізу;

- систематизувати свої пропозиції щодо реалізації виявлених резервів і вирішення розглянутих питань;

- узагальнити дані про практичне значення отриманих результатів.

Рекомендований обсяг – 3-5 стор.

 

 

Вимоги до оформлення випускної роботи

 

Загальні вимоги

Випускна робота починається з титульної сторінки, яка оформлюється за установленою формою (Додаток Б). Титульна сторінка – це перша сторінка роботи, але вона не нумерується.

До роботи додаються:

- заява (Додаток А);

- завдання (Додаток Д);

- анотація (Додаток Л);

- відгук наукового керівника (Додаток Е);

- зовнішня рецензія (Додаток Ж);

- текст випускної роботи на електронному носії.

Випускна робота оформлюється на аркушах формату А4 (210х297 мм) комп’ютерним способом на одній стороні аркуша білого паперу. Роботу виконують шрифтом TIMES NEW ROMAN кегль № 14 через півтора інтервала. Текст варто друкувати дотримуючись таких розмірів полів: верхнє, ліве і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм. У межах таблиць можливе зменшення розміру шрифту та міжрядкового інтервалу.

У випускній роботі повинні бути чіткі лінії, літери, цифри й інші знаки. Усі лінії, літери, цифри й знаки повинні бути однаково чорними по всьому тексту.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні імена наводять мовою оригіналу.

Структурні елементи „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „ВИСНОВКИ” не нумерують, їхні назви служать заголовками структурних елементів і розміщуються посередині рядка.

Кожний розділ випускної роботи повинен бути оформлений з нової сторінки.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки виділені жирним шрифтом. Розділи нумеруються арабськими цифрами з крапкою після цифри. Заголовки розділів варто розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки наприкінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів варто починати з абзацного відступу і друкувати малими літерами, крім першої літери, не підкреслюючи, без крапки наприкінці.

 


Розділ 1. Теоретичні аспекти зовнішньоекономічної діяльності

Поняття зовнішньоекономічної діяльності

 

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту і рівним п’яти літерам. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Не допускається розміщати назви розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту.

Нумерація

Сторінки випускної роботи варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки наприкінці.

Титульну сторінку включають до загальної нумерації сторінок. Номер на титульній сторінці не проставляють. Ілюстрації й таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: „2.3.”(третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовки підрозділу.

 

Ілюстрації

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання в тексті і поданий їх аналіз.

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. Ілюстрація позначається словом “Рис. .........”, що разом із назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад “Рис. 1.2. Структура зобов’язань, 2012-2015”.

Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, які є в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою. Наприклад, “Рис. 3.2.” – другий рисунок третього розділу.

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді таблиць.

Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті з вказівкою джерела використаних даних. Назву таблиці розміщують посередині тексту.

Таблиці варто нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що розміщуються в додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу. Таблиця має назву, яку розміщують над таблицею в центрі.

Таблиця 2.1

Назва таблиці

Назва рядків Назва граф таблиці
       
           
           

 

Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю ділять на частини та розміщують одну частину під іншою або поруч, переносячи частину таблиці на наступну сторінку. У цьому випадку нумерують графи, повторюють їх нумерацію на наступній сторінці. Назву таблиці не повторюють. Слово «Таблиця ...» вказують один раз, справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження табл. ...»із зазначенням її номера.

Заголовки граф таблиці пишуть великими літерами, а підзаголовки – малими, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. Наприкінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині. Допускається зменшення розміру шрифту в таблиці.

Перерахування

Перерахування, при необхідності, можуть бути наведені всередині випускної роботи. Перед перерахуванням ставлять двокрапку. Перед кожною позицією перерахування варто ставити малу літеру українського алфавіту. Для подальшої деталізації перерахування варто використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації). Перерахування першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – із відступом щодо місця розташування перерахувань першого рівня.

Наприклад:

а) маркетингове дослідження;

б) товарна цінова політика:

- першого роду,

- другого роду.

Формули й рівняння

Формули й рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули й рівняння (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатку) нумерують наскрізною нумерацією в межах розділу, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу, номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значення символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння, варто наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вона подана у формулі й рівнянні. Пояснення значення кожного символу й числового коефіцієнта варто давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають із абзацу словом “де” без двокрапки.

Переносити формули або рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуючих операцій, причому знак операції на початку наступного рядка повторюють. При переносі формули або рівняння зі знаком операції множення застосовують знак “ × ”.

Посилання

При написанні випускної роботи студент обов’язково повинен давати посилання на використані літературні та інші інформаційні джерела, самі джерела мають бути включеними до списку використаної літератури.

Посилання даються декількома способами:

- одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку використаної літератури та відповідна сторінка. Наприклад, [5, с.135] – сторінка 135 літературного джерела, яке в списку літератури значиться під номером 5;

- під текстом відповідної сторінки у вигляді пронумерованої виноски, у якій вказуються прізвище та ініціали автора, назву джерела, видавництво, рік видання та номер сторінки.

З метою єдиного підходу до оформлення тексту рекомендується робити посилання першим способом.

 

Додатки

Додатки оформлюють як продовження випускної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово „Додаток_____” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. Перед додатками повинен бути аркуш зі словом “ДОДАТКИ”, розташованим посередині аркуша.

Анотація (Додаток Л)

Анотація складається за формою, яка має такий зміст: прізвище та ініціали здобувача; назва випускної роботи; установа, де відбудеться захист; місто, рік; основні положення, результати та висновки випускної роботи; ключові слова.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти