ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Оформлення списку використаних джерел

Список використанихджерел дозволяє зробити висновок про ступінь інформованості здобувача з досліджуваної проблеми.

Джерела можна розміщувати одним із таких способів:

- у порядку появи посилань у тексті;

- в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;

- у хронологічному порядку.

Для досягнення одноманітності оформлення випускних робіт рекомендовано скласти список використаних джерел в алфавітному порядку. Зразок оформлення списку використаних джерел показанов Додатку К.

Перелік літературних джерел має бути достатнім (30-35 примірників) для більш повного розкриття теми та проведення критичного аналізу наявних публікацій із досліджуваних проблемних питань.

 

Підготовка до захисту випускної роботи

Згідно з регламентом студент зобов’язаний подавати випускну роботу науковому керівникові на перевірку частинами у встановлені строки. У разі недодержання студентом календарного графіка виконання роботи науковий керівник має право не допускати студента до захисту.

Після завершення роботи студент подає її науковому керівникові для одержання від нього письмового відгуку з попередньою оцінкою (Додаток Е).

Зовнішню рецензію на випускну роботу може дати керівник або провідний спеціаліст бази практики, на матеріалах якої проведено дослідження. Допускається надання рецензії висококваліфікованим фахівцем, який спеціалізується на вирішенні проблем, споріднених з темою роботи.

Зовнішня рецензія повинна містити ґрунтовний аналіз і оцінку якості випускної роботи (Додаток Ж).

Оформлена належним чином випускна робота подається на кафедру, де за графіком, затвердженим завідувачем кафедри, розглядається на засіданні комісії (малий захист). Позитивна оцінка дає підставу для допуску випускної роботи до захисту на засіданні ДЕК.

 

 

7. пОРЯДОК ЗАХИСТУ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Порядок захисту випускної роботи встановлюється «Положенням про Державні екзаменаційні комісії».

Студент готує до захисту доповідь, ілюстраційний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки) для всіх членів комісії та презентацію захисту.

Час виступу не повинен перевищувати 10-15 хвилин. Виступ має бути стислим, конкретним, з використанням презентації та роздавального матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем або відповідних слайдів), узгоджених із керівником. Головне призначення таких матеріалів – детально та наочно проілюструвати дослідження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії. Захист випускної роботи розпочинається з доповіді, у якій студент має розкрити:

- актуальність теми;

- структуру роботи;

- об’єкт дослідження;

- зміст проведеного аналізу;

- висновки з аналізу, зміст запропонованих заходів з практичного застосування (на це рекомендується витратити не менше 70 % часу, відведеного для доповіді).

Під час доповіді слід звертатися до ілюстраційного матеріалу, коротко пояснюючи його зміст. Члени ДЕК, а також фахівці, присутні на захисті, можуть ставити випускникові запитання з метою визначення рівня його спеціальної підготовки та ерудиції. Після відповіді на запитання слово може надаватися рецензентові та науковому керівникові для виступу. Загальний час захисту випускної роботи не повинен перевищувати в середньому 30 хвилин на одного студента. Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ДЕК виноситься рішення. Рішення комісії оголошується головою ДЕК у той же день. Після захисту випускної робота передається на зберігання до архіву університету разом з електронним носієм тексту випускної роботи.

 

8. критерії оцінювання ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Підсумкову, диференційовану оцінку (за національною шкалою та ECTS) випускної роботи визначає ДЕК. У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості випускної роботи:

Змістовні аспекти роботи:

- актуальність обраної теми дослідження;

- спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;

- відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;

- застосування при аналізі матеріалу інформаційних технологій;

- глибина проведення дослідження;

- виявлений практичний результат;

- ступінь самостійності проведення дослідження;

- рівень викладання змісту роботи та її загальне оформлення.

Якість захисту роботи:

- уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;

- здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;

- загальний рівень підготовки студента, володіння культурою презентації;

- якість роздавального матеріалу.

Випускна робота оцінюється за чотирибальною системою та ЕСТS.

Відмінно.Тему випускної роботи розкрито творчо та логічно, надано критичну оцінку основних проблем і розглянуто способи їх вирішення. Проведено аналіз практичного матеріалу з використанням інформаційних технологій. За результатами дослідження розроблено практичні рекомендації за темою випускної роботи. Оформлення випускної роботи відповідає встановленим вимогам. Доповідь студента і відповіді на запитання логічні, аргументовані та ілюструються роздавальним матеріалом. Береться до уваги оцінка, виставлена науковим керівником і зовнішнім рецензентом.

Добре. Тему роботи розкрито, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: у теоретичній частині поверхово зроблено аналіз літературних джерел, недостатньо використано інформаційні матеріали підприємства, яке аналізувалось, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуку, доповідь логічна, відповіді на запитання членів ДЕК, в основному, правильні, роботу оформлено в межах вимог.

Задовільно. Тему випускної роботи, в основному, розкрито, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульовано мету роботи, у теоретичному розділі недостатній аналіз літературних джерел, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, обґрунтовані непереконливо, відгук і рецензія містять окремі зауваження, не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення роботи.

Незадовільно.Нечітко сформульовано мету випускної роботи. Розділи не пов’язані між собою. Відсутній огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконано поверхово, переважає описовість, пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне. Недбале оформлення роботи, відсутні ілюстрації до захисту. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні або неповні.

Випускна робота до захисту не допускається.Подана науковому керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням термінів, установлених регламентом. Написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по університету, або зміст роботи не відповідає темі дослідження. Структура та оформлення роботи не відповідають установленим вимогам.

 

 

Д О Д А Т К И

 

 

Додаток А

Завідувачу кафедри

___________________________________________

(найменування кафедри)

Студент (ка) ________________________________

спеціальність _______________________________

___________________________________________

(прізвище, ім’я та ім’я по батькові)

З А Я В А

Прошу закріпити за мною для захисту в Державній екзаменаційній

комісії тему випускної роботи бакалавра _________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Підпис _____________________

“ ” р.

Ректорові університету

 

Клопотання про закріплення теми випускної роботи бакалавра.

Науковим керівником випускної роботи прошу затвердити ____________________________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання )

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та ім’я по батькові)

 

 

Завідувач кафедри ____________________________________________________

 

“ ” р. Підпис________________________

 

Додаток Б

 

Міністерство освіти і науки УКРАЇНИ

Одеський НАЦІОНАЛЬНИЙ економічний університет

Кафедра ___________________________________

 

Допущено до захисту Завідувач кафедри ___________________ “______”_____________20 р.  
 

ВИПУСКНА робота

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти