ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


на здобуття освітнього ступеня бакалавра

зі спеціальності ________________________

за темою:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виконавець:

студент ________________________________

(факультет)

______________________________________

(прізвище, ім’я та ім’я по батькові) /підпис/

Науковий керівник:

 

(науковий ступінь, вчене звання)

 

(прізвище, ім’я та ім’я по батькові) /підпис/

Одеса 20 ____

 

 

Додаток В

ЗМІСТ

 

стор.

ВСТУП………………………………………………………….……………………3

 

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи функціонування ринку страхових послуг

1.1. Ринок страхових послуг: сутність, структура та функції….……...5

1.2. Класифікація страхових послуг………….……………..…………...12

1.3. Світовий досвід функціонування ринку страхових послуг…...…..17

 

Розділ 2. Практичні аспекти та рекомендації щодо розвитку ринку страховихпослуг в Україні

2.1. Сучаснітенденції розвитку ринку страхових послуг в Україні……. 23

2.2.Аналіз фінансової діяльності страхової компанії ПАТ АСК «Інго-Україна на ринку страхових послуг…………………………………………….. 35

2.3.Напрямки удосконалення фінансової діяльності страхових компаній в Україні…………………………………………………….………….. 47

ВИСНОВКИ ……………………………………………………..………………..53

Список використаних джерел…………….…………………………….…..….57

Додатки………………………………….……….…………………………..…….61

 

 

Додаток Д

Міністерство освіти і науки україни

Одеський НАЦІОНАЛЬНИЙ економічний університет

Факультет_____________________________

Кафедра _______________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Спеціальність __________________________

 

Затверджую

Зав. кафедри ____________________

______________________________

“______”________________20 р.

 

З а в д а н н я

на ВИПУСКНу роботу студентА

 

 

( прізвище, ім'я та ім'я по батькові)

Тема роботи:_____________________________________________________

Науковий керівник роботи __________________________________________

________________________________________________________________, (прізвище, ім’я та ім'я по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

 

затверджені наказом по університету від ”___” ______20 р. №_____

Термін здачі студентом закінченої роботи _____ 20__ р.

1. Вихідні дані до роботи:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які належить розробити):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Перелік графічного матеріалу

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

 

Додаток Д (продовження)

 

4. Дата видачі завдання_____________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломної роботи Строк виконання етапів роботи Примітка
Затвердження плану випускної роботи    
Складання бібліографії    
Подання: Розділу 1    
  Розділу 2    
Здача закінченої роботи на кафедру    
Захист випускної роботи на кафедрі (малий захист)    

Студент _____________ _______________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Науковий керівник роботи _____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Рішення комісії про попередній захист випускної роботи

від „__”____20__ року

_________________________________________________________________

 

Члени комісії:

1.___________________________________________________________

(посада, прізвищета ініціали,підпис)

2.____________________________________________________________

(посада, прізвищета ініціали,підпис)

3.____________________________________________________________

(посада, прізвищета ініціали,підпис)

 

Завідувач кафедри :

______________________ _________________

(прізвище та ініціали) ( підпис)

„__”___________________20__р.

 

 

Додаток Е

ВІДГУК

на випускну роботу бакалавра

___________________________________________

(прізвище, ім'я та ім'я по батькові)

 

Факультету _________________________________________

Спеціальність ________________________________________

за темою___________________________________________________________

1. Позитивні сторони_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Недоліки__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Основні рекомендації та загальна сума економічного ефекту___________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Як проявив себе студент під час написання випускної роботи (теоретична підготовка, знання практики, уміння вести самостійне дослідження, дисциплінованість)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Рекомендація роботи до захисту

Випускна робота рекомендується до захисту з оцінкою ­____________________

Науковий керівник

_____________________________

(посада)

__________________________________________________

(прізвище, ім'я та ім'я по батькові) (підпис)

 

Дата____________________

 

Додаток Ж

Рецензія

на випускну роботу бакалавра

студента ________________ факультету Одеського національного економічного університету

_______________________________________група_________________

(прізвище, ім’я та ім’я по батькові)

Тема випускної роботи бакалавра:

 

Стисла характеристика розділів роботи

 

Позитивні сторони та вади роботи

 

Пропозиції, які вніс студент, рівень їхнього професійного обґрунтування та практичне значення

 

Якість оформлення роботи

 

Загальний висновок: чи підготовлений студент до самостійної роботи як фахівець

 

 

Рекомендація роботи до захисту

 

Рецензент (посада,

місце роботи, науковий

ступінь, вчене звання) ___________________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

“______”___________________20__р.

МП

 

 

Додаток К

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Александрова М.М. Страхування: Навчально-методичний посібник .-К:ЦУЛ,2002-208с.

2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - М.: Фінанси й статистика, 1996. - 288 с. -573 с.

3. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлів П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. - К.: Либідь. - 1998. - 360 с.

4. Білик М.Д. Сутність та оцінка фінансового стану підприємств. // Фінанси України, №3 - 2005. - С. 117-128.

5. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника – Центр, 1999. – 528с.

6. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 998с.

7. Василенко Л.П., Гут Л.В., Оксеєнко О.П. Фінанси підприємства у схемах і таблицях: Наочний навчальний посібник. – К.: Дакор, 2006. 344 с.

8. Величко Г.О., Дейніс Л.М., Тарасова О.В. Фінанси підприємств. Навчальний посібник – Одеса: 2012. 250 с.

9. Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченко О.Г. Інвестування.: Навч. посібник. – К. : “Видавничий дім”, 2001 – 364с.

10. Закон України «Про господарські товариства» №1576-ХІІ від 19.09.1991 р. зі змінами та доповненнями від 15.05.2003 р.

11. Івахненко В.М., Горбаток М.І, Льовочкін В.С. Економічний аналіз. – К.: КНЕУ, 1999. – 176с.

 

 

Додаток Л

 

АНОТАЦІЯ

на випускну роботу на здобуття освітнього ступеня бакалавра

Бабенко О.С. «Фінансовий менеджмент у комерційних банках»

Одеський національний економічний університет

м. Одеса, 2016 рік

Дипломна робота складається з двох розділів.

У роботі розглядаються теоретичні основи фінансового менеджменту в комерційних банках, методи управління активами і пасивами. Зроблено аналіз основних економічних показників банківського сектора України, узагальнено зарубіжний досвід у цій сфері.

Пропонуються основні напрями вдосконалення системи фінансового менеджменту в комерційних банках. Проаналізовано організацію фінансового менеджменту в комерційному банку АКБ ПАТ «Південний» за 2012-2015 роки. Внесено пропозиції щодо розширення позицій банку на ринку обслуговування корпоративних клієнтів.

Ключові слова:фінансовий менеджмент, корпоративні клієнти, комерційний банк, банківський продукт.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти